Nařízení ze dne 6.3.1951 o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou

17.3.1951 | Sbírka:  19/1951 Sb. | Částka:  12/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 254/1955 Ú.l., 342/1951 Ú.l.I, 157/1951 Ú.l.I
Aktivní derogace: 584/1950 Ú.l.I, 79/1950 Sb.
Pasivní derogace: 65/1965 Sb., 30/1959 Sb.
19/1951 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. března 1951 o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou.
Změna: 30/1959 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Je-li toho třeba k zabezpečení plynulé dopravy pracujících do zaměstnání nebo k zajištění zásobování elektřinou, plynem nebo topnou parou, může ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s příslušnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací vyhláškou v úředním listě upraviti v hospodářském podnikání v mezích zákonných předpisů o délce pracovní doby všeobecně nebo pro jednotlivá hospodářská odvětví, po případě oblasti rozvržení denní a týdenní pracovní doby.
§ 2.
Pokud to stanoví vyhláška uvedená v § 1, mohou krajské národní výbory uložiti osobám odpovědným za vedení závodu, aby přesunuly pravidelnou pracovní dobu na jinou denní nebo noční dobu nebo na dny pracovního klidu.
§ 3.
V případech, kdy je v důsledku úpravy podle §§ 1 a 2 třeba přechodně pracovat v době noční, může vláda po projednání s Ústřední radou odborů povolit výjimku ze zákazu noční práce žen, jestliže to s ohledem na zvlášť závažné okolnosti vyžaduje zájem státu. Tato výjimka může být udělena pouze na určitou omezenou dobu.
§ 4.
Osoby odpovědné za vedení závodu projednají opatření podle §§ 1 a 2 se závodním zastupitelstvem zaměstnanců a seznámí zaměstnance s jejich obsahem a významem.
§ 5.
Vládní nařízení č. 79/1950 Sb., o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, se zrušuje.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zápotocký v. r.
Erban v. r.