Nařízení ze dne 3.4.1951 o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise

12.4.1951 | Sbírka:  27/1951 Sb. | Částka:  16/1951ASPI
27/1951 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. dubna 1951 o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise.
Změna: 60/1956 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Státní mzdovou politikou řízenou a prováděnou v dohodě s jednotnou odborovou organisací se zajistí vytváření správného poměru mezi růstem produktivity práce a vývojem mezd a platů tak, aby se v rámci jednotného hospodářského plánu v souladu s všestranným rozvojem národního hospodářství podporovala socialistická akumulace, zvyšovaly reálné mzdy a tím i životní úroveň pracujících.
§ 2
Působnost v oboru státní mzdové politiky, která podle zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice, přísluší dosud ministerstvu práce a sociální péče, budou vykonávat
a) státní mzdová komise jako vrcholný orgán pro řízení státní mzdové politiky,
b) jednotlivé ústřední úřady jako orgány provádějící mzdovou politiku podle směrnic státní mzdové komise v rámci mzdových fondů.
§ 3
V čele státní mzdové komise je předseda vlády; členy komise jmenuje a odvolává vláda na návrh svého předsedy. Práce státní mzdové komise obstarává sekretariát.
§ 4
Státní mzdová komise vydává podle potřeb jednotného hospodářského plánu směrnice pro provádění státní mzdové politiky a rozhoduje o základních mzdových opatřeních.
§ 5
Jednotliví ministři jsou v oboru své působnosti odpovědni za provádění mzdové politiky v rámci směrnic vydaných vládou nebo státní mzdovou komisí. Ústřední úřady postupují při provádění mzdové politiky v dohodě s příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí. Bližší předpisy o působnosti ústředních úřadů při provádění mzdové politiky vydá vláda.
§ 6
Za řádné provádění mzdové politiky podle tohoto nařízení jsou odpovědny osoby, které podle příslušných organisačních předpisů odpovídají za řádné plnění plánovaných úkolů (na př. mistři, vedoucí výroby, vedoucí závodů, ředitelé podniků a generální ředitelé).
§ 7
(1) Cíle státní mzdové politiky se zajišťují i úmluvami a dohodami mezi orgány jednotné odborové organisace jako představiteli kolektivů pracujících a podniky nebo státními orgány.
(2) Kolektivní smlouvy uzavírají mezi sebou zaměstnanci a vedení podniků a stanoví jimi jak povinnosti podniků vůči zaměstnancům, zejména po stránce technického zlepšení, organisace práce a prohloubení sociální, zdravotní a kulturní péče o zaměstnance na závodě, tak i povinnosti zaměstnanců vůči podnikům, zejména ve směru plnění a překračování plánu, zvyšování produktivity práce a zhospodárnění výroby.
§ 8
Národní výbory a jiné orgány veřejné správy jsou povinny podporovat provádění státní mzdové politiky podle tohoto nařízení.
§ 9
Opatření všeobecné povahy v oboru státní mzdové politiky se vyhlašují podle potřeby v úředním listě.
§ 10
Státní mzdová komise stanoví, od kdy a v jakém rozsahu počnou jednotlivé ústřední úřady vykonávat působnost podle tohoto nařízení; než se tak stane, vykonává ji ministerstvo práce a sociální péče.
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
Gottwald v. r.

             Zápotocký v. r.

Široký v. r.            Dr. Rais v. r.
Fierlinger v. r.          Kopecký v. r.
Dr. Ševčík v. r.          Kliment v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.      Jonáš v. r.
Dr. Dolanský v. r.         Ďuriš v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.    Krajčír v. r.
Dr. Gregor v. r.          Petr v. r.
Nosek v. r.            Dr. Ing. Šlechta
Kopřiva v. r.           Dr. Neuman v. r.
Kabeš v. r.            Erban v. r.
Dr. Nejedlý v. r.         Plojhar v. r.
                  Ing. Jankovcová v. r.