Nařízení ze dne 9.10.1951 o organisaci státních statků

2.11.1951 | Sbírka:  82/1951 Sb. | Částka:  44/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 193/1953 Ú.l., 164/1952 Ú.l.
Aktivní derogace: 315/1948 Sb., 312/1948 Sb.
Pasivní derogace: 109/1964 Sb.
82/1951 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 9.října 1951
o organizaci státních statků
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem prezidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Aby státní statky lépe plnily zemědělský výrobní plán a staly se vzorem malým a středním rolníkům a jejich jednotným zemědělským družstvům při přechodu od malovýroby k vyšším formám zemědělské výroby, upravuje se nově jejich organizace.
§ 2
(1) Z jednotlivých statků a z jiných samostatně bilancujících výrobních a obchodních složek národního podniku Československé státní statky se zřizují dnem 1. ledna 1952 samostatné národní podniky (dále jen "podniky"). Ministr zemědělství stanoví v dohodě s ministrem financí rozsah počáteční majetkové podstaty podniků. Pro podniky platí přiměřeně předpisy o národních podnicích průmyslových, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak.
(2) Organizační řád (statut) podniků vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v úředním listě.
(3) Podnik se označuje "Státní statek v ........., národní podnik", popřípadě jinak podle povahy jeho podnikání.
§ 3
(1) Vedoucím podniku je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
(2) Ředitel podniku je podřízen a osobně odpověden vedoucímu krajské správy státních statků.
(3) Krajská správa státních statků se zřizuje dnem 1. října 1951 jako orgán ministerstva zemědělství zpravidla v sídle krajského národního výboru.
(4) Krajská správa státních statků řídí, plánuje a kontroluje činnost podniků ve svém obvodu.
(5) Ministerstvo zemědělství může podřídit některý podnik vzhledem k povaze jeho podnikání přímo hlavní správě (§ 4).
§ 4
Podniky jsou podřízeny vrchnímu vedení a dozoru státu, který vykonává ministerstvo zemědělství. Pro výkon této činnosti, zejména pro celostátní řízení, plánování a kontrolu podniků, se zřizuje hlavní správa státních statků jako výrobní odbor ministerstva zemědělství a oblastní správa státních statků jako výrobní odbor pověřenectva zemědělství.
§ 5
Národní výbory, zejména krajské a okresní, sledují a kontrolují činnost podniků, především plnění výrobního plánu, napomáhají jim při plnění jejich úkolů, upozorňují je na případné závady a nedostatky a pomáhají je odstranit.
§ 6
(1) Ministerstvo zemědělství nebo podle jeho zmocnění krajská správa může vyčlenit majetek nebo závazky svěřené do správy některého podniku a začlenit je do jiného podniku. Ministr zemědělství může začlenit do podniku jiný národní majetek. Spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, provede se začlenění v dohodě s tímto ministrem.
(2) Ministr zemědělství může z podniku vyjmout majetek nebo závazky a učinit o nich opatření ve vlastním oboru působnosti nebo je v dohodě s příslušným ministrem převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření ve vlastním oboru působnosti.
(3) Opatření podle odstavců 1 a 2 není zapotřebí tam, kde se podniky dohodly mezi sebou nebo s jiným národním, popřípadě komunálním podnikem o převodu majetkových částí jimi spravovaných menší hodnoty, které jsou určeny k trvalému užívání. Taková dohoda má účinky vyčlenění, popřípadě začlenění. Výši hodnoty rozhodné pro převody podle tohoto odstavce stanoví ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými ministry.
§ 7
(1) Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí zřídit z národního majetku další podniky; spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, činí tato opatření též v dohodě s tímto ministrem.
(2) Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí podnik zrušit. V tomto případě stanoví, jak má být s majetkem zrušeného podniku naloženo.
§ 8
Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se ode dne opatření považují za učiněná podle tohoto nařízení.
§ 9
(1) Dnem 1. října 1951 vstupuje národní podnik Československé státní statky do likvidace. Předmětem této likvidace jsou majetek a závazky, které nebudou pojaty do počáteční majetkové podstaty jednotlivých podniků a které určí ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí. Likvidaci provede likvidátor jmenovaný ministrem zemědělství. Likvidační přebytky nebo schodky budou se schválením ministra zemědělství učiněným v dohodě s ministrem financí převedeny na Fond znárodněného hospodářství. Likvidátor provede likvidaci za pomoci zaměstnanců, jichž počet stanoví ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí; týmž způsobem bude stanovena lhůta, do kdy likvidace má být provedena. Po skončení likvidace navrhne likvidátor výmaz národního podniku Československé státní statky v podnikovém rejstříku.
(2) Dnem 1. října 1951 přechází působnost dosavadního ústředního ředitelství na hlavní správu a působnost krajských inspektorátů na krajské správy, pokud ministr zemědělství neučiní jiná opatření. Tímto dnem zrušují se funkce generálního (oblastního) ředitele, jakož i ústřední (oblastní) ředitelství a krajské inspektoráty.
(3) Do zřízení podniků hospodaří dosavadní podnik tak, aby byl zajištěn řádný provoz; přitom všechny složky budou do konce roku 1951 hospodařit v rámci návrhu finančního a výrobního plánu na rok 1951 dosavadního národního podniku. Náklady hlavní správy a krajských správ budou uhrazeny ze státního rozpočtu.
§ 10
Ustanovení zákona č. 312/1948 Sb., o organizaci státních lesů a statků, se zrušují, pokud se týkají Československých státních statků, národního podniku.
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1951; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Nepomucký v. r.