Nařízení ze dne 7.11.1951, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování

6.12.1951 | Sbírka:  94/1951 Sb. | Částka:  47/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 47/1950 Sb., 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 201/1950 Sb., 261/1949 Sb.
94/1951 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. listopadu 1951,
kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
(1) Ústředí výzkumu technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování se zrušují a jejich působnost přechází na státní úřad plánovací.
(2) Slovenské ústředí výzkumu a technického rozvoje a slovenská ústředna hmotného zásobování se zrušují a jejich působnost přechází na slovenský plánovací úřad.
(3) Zaměstnanci zrušených úřadů budou převzati v potřebném počtu do státního plánovacího nebo do slovenského plánovacího úřadu.
§ 2
Zrušují se ustanovení zákona č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění zákona č. 185/1950 Sb., a ustanovení vládního nařízení č. 201/1950 Sb., o hmotném zásobování, pokud jsou v rozporu s tímto nařízením nebo předpisy upravujícími úkoly a činnost státního úřadu plánovacího.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.