Nařízení ze dne 5.10.1921, kterým se prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů

10.10.1921 | Sbírka:  361/1921 Sb. | Částka:  85/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 337/1921 Sb.
Aktivní derogace: 313/1921 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
361/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 5. října 1921,
kterým se prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n., nařizuje se takto:
§ 1
Lhůty, stanovené v zákoně ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., prodlužují se takto:
1. Lhůta k písemnému oznámení pachtýřovu (podpachtýřovu) dle § 1 uvedeného zákona a k žádosti jeho současně s tímto oznámením podané za přiměřené snížení pachtovného pro pachtovní rok 1921/1922 do 31. října 1921;
2. lhůta k žádosti propachtovatele za přiměřené zvýšení pachtovného pro pachtovní rok 1921/1922, obnovuje-li se pacht (podpacht) na základě oznámení, podaného ve lhůtě prodloužené dle předcházejícího čísla 1., do 30. listopadu 1921;
3. lhůta k návrhu dle třetího odstavce §u 5, pokud jde o pachtovné pro pachtovní rok 1921/1922, při pachtu obnoveném na základě oznámení, podaného ve lhůtě prodloužené dle předcházejícího č. 1., do 31. prosince 1921.
§ 2
Předpis §u 4 zákona platí pro pozemky, jichž pacht má býti obnoven na základě oznámení, podaného ve lhůtě § 1, č. 1., tohoto nařízení, dal-li státní pozemkový úřad osobě hospodařící výpověď ve smyslu zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n., ještě před 31. říjnem 1921.
§ 3
Bylo-li učiněno oznámení dle §u 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., do 30. září 1921, platí pro další řízení lhůty v zákonu tomto stanovené.
§ 4
Ve lhůtě §u 1, čís. 1., tohoto nařízení mohou činiti oznámení též pachtýři (podpachtýři), jichž oznámení bylo před účinností tohoto nařízení k námitkám propachtovatelovým dle §u 8 cit. zákona soudem zamítnuto proto, že nebylo podáno včas.
Oznámení podaná před účinností tohoto nařízení, proti nimž byly podány námitky dosud nevyřízené, nelze již zamítnouti proto, že nebyla podána včas.
Proti oznámením podaným po 30. září 1921, ale před účinností tohoto nařízení, může podati propachtovatel námitky (§ 8 zákona) ve 14 dnech od účinnosti tohoto nařízení.
§ 5
Bylo-li učiněno oznámení po 30. září 1921 (§ 1, č. 1.) a podnikl-li propachtovatel na pachtovaném pozemku v době po 30. září 1921 do dne, kdy toto nařízení nabylo účinnosti, práce, kterými pachtovaný pozemek byl uveden ve stav, v němž nelze ho používati k dosavadním účelům, obnovuje se starý pacht jedině tehdy, když by propachtovatel utrpěl obnovou pachtu menší újmu, než pachtýř, kdyby k ní nedošlo.
§ 6
Bylo-li učiněno oznámení po 30. září 1921 (§ 1, č. 1.) a byl-li propachtovaný pozemek do dne, kdy toto nařízení nabylo účinnosti, propachtován jinému pachtýři (podpachtýři), obnovuje se starý pacht jen tehdy, když by ztráta pachtu ohrozila existenci starého pachtýře. Nedostatek podmínek obnovy může namítati u soudu ve lhůtě stanovené pro propachtovatele též nový pachtýř. Za tím účelem jest propachtovatel povinen sděliti novému pachtýři oznámení starého pachtýře do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo učiněno. Neučiní-li tak, ručí za škodu, jež z opomenutí jeho vznikne novému pachtýři.
Dojde-li k obnově pachtu na základě oznámení, učiněného dle § 1, č. 1., tohoto nařízení, ruší se současně s obnovou pro obě strany smlouva pachtovní s novým pachtýřem.
§ 7
Dojde-li k obnově pachtu na základě oznámení, učiněného dle § 1, č. 1., tohoto nařízení, jest pachtýř povinen propachtovateli, po případě novému pachtýři (§ 6) nahraditi užitečný náklad, který do dne oznámení (§ 1, č. 1.), vynaložili na požadovaný pozemek k docílení nové úrody.
Pro výši této náhrady jest rozhodný užitek, jaký má vykonaná práce pro pachtýře. Pachtýři jest volno plniti náhradu též in natura (výkonem podobných prací pro oprávněného, odvedením stejného množství mrvy, ovsa atd. stejné jakosti a pod.), bylo-li by mu plnění v penězích obtížno a neprokáže-li oprávněný, že prací nebo věcí těch nepotřebuje. Nedohodnou-li se strany, určí výši nebo způsob náhrady k návrhu propachtovatele (nového pachtýře) okresní soud příslušný dle § 8 zákona z 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., v řízení dle § 9 téhož zákona.
§ 8
Toto nařízení nabude účinnosti dnem, kdy bude vyhlášeno. Provésti je náleží všem ministrům.
             Dr. Beneš v. r.
      Udržal v. r.         Černý v. r.
      A. Novák v. r.        Dr. Šrobár v. r.
      Dr. Dolanský v. r.      L. Novák v. r.
      Šrámek v. r.         Tučný v. r.
      Staněk v. r.         Habrman v. r.
      Dr. Vrbenský v. r.      Srba v. r.
      Dr. Dérer v. r.        Dr. Mičura v. r.