Vyhláška ze dne 28.12.1951, kterou se vydávají podrobnější předpisy o dražbách mimo exekuce

28.12.1951 | Sbírka:  4/1952 Ú.l. | Částka:  2/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 174/1950 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 295/1952 Ú.l.
4/1952 Ú.l.
Vyhláška
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 28. prosince 1951,
kterou se vydávají podrobnější předpisy o ražbách mimo exekuci.
Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 3 odst. 2 a § 4 zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci:
Část I.
O převzetí věci před zahájením dražby.
§ 1.
Zajištění řádného oběhu zboží v rámci jednotného hospodářského plánu vyžaduje, aby do plánovaného oběhu nebylo rušivě zasahováno ani dražbami mimo exekuci. Dále je třeba zabezpečit, aby kulturní památky a umělecká díla nebyly prostředkem k docílení soukromého zisku a aby se nedostávaly v dražbách do nepovolaných rukou a nebyly tak odcizovány národu. Proto se touto vyhláškou stanoví, že určité, zvlášť významné druhy věcí musí být před dražbou nabídnuty k výkupu tomu národnímu nebo komunálnímu podniku nebo družstvu, které s nimi obchodují nebo jich používají ve výrobě, po případě instituci, jež je povolána takové předměty sbírat, opatrovat a zpřístupňovat lidu.
§ 2.
(1) Orgán nebo podnik provádějící dražbu je povinen nabídnouti věci ještě před zahájením dražby podle těchto ustanovení:
a) nové spotřební zboží, jehož cena jednotlivě nebo za několik předmětů téhož druhu přesahuje částku Kčs 5000,--, nabídne národnímu podniku obchodnímu nebo spotřebnímu družstvu, které obchodují s takovým zbožím;
b) suroviny a polotovary, jakož i stroje a nástroje sloužící výrobě, nabídne výrobnímu podniku národnímu nebo komunálnímu nebo lidovému družstvu, v němž může býti věc prodávaná dražbou použita; podnik bude označen krajským národním výborem, jejž orgán provádějící dražbu nejprve vyrozumí o dražebním předmětu;
c) léčiva nabídne krajské složce Mediky, národního podniku, ostatní zdravotnický materiál Sanitasu, národnímu podniku;
d) zlato, stříbro, jiné drahé kovy, drahé kameny a zboží z nich nabídne Státní bance československé, pokud nejde o dražby prováděné na žádost vlastníka;
e) umělecká díla malířská, sochařská a grafická domácího i cizího původu, jakož i literaturu vztahující se přímo k umění malířskému, sochařskému a grafickému, nabídne příslušné krajské galerii, v Pražském kraji Národní galerii, na Slovensku Slovenské galerii v Bratislavě;
f) hudební nástroje a hudebniny, kulturní památky (vyjma literární) včetně diplomů, upomínkových předmětů a osobní památky po umělcích, nabídne Národnímu museu v Praze nebo Moravskému museu v Brně anebo Slezskému museu v Opavě a na se Slovensku pak Slovenskému museu v Bratislavě;
g) vzácné literární památky nabídne Národní a universitní knihovně v Praze nebo Universitní knihovně v Brně a na Slovensku Universitní knihovně v Bratislavě;
h) předměty uměleckého řemesla a průmyslu a předměty umělecko-historické nabídne Umělecko-průmyslovému museu v Praze, historické zbraně Vojenskému historickému museu v Praze, památky technického a průmyslového vývoje Národnímu technickému museu v Praze;
i) neperiodické publikace (knihy, hudebniny a p.) nabídne nakladatelskému a vydavatelskému podniku Orbis, na Slovensku Knize, národnímu podniku;
j) poštovní známky, jakož i návrhy a tisky vztahující se k výrobě známek, nabídne ministerstvu pošt (Poštovnímu museu).
(2) Obchod klenoty, hodinami a starožitnostmi, národní podnik, a nakladatelský a vydavatelský podnik Orbis a Kniha, národní podnik, nemusí při dražbách jimi prováděných na žádost vlastníka nabízet věci prodávané dražbou kulturním institucím uvedeným v odstavci 1; mají však povinnost pozvat je k takovým dražbám.
§ 3.
(1) Podniky nebo instituce uvedené v § 2 odst. 1 mohou převzít nabídnuté věci za úředně stanovenou nebo odhadní cenu.
(2) Nebudou-li věci převzaty do 30 dnů od doručení nabídky za odhadní nebo úředně stanovenou cenu, nařídí se dražba. U zboží podléhajícího zkáze stanoví orgán nebo podnik provádějící dražbu lhůtu přiměřeně kratší. Lhůtu k převzetí věcí, nutno uvésti v nabídce.
(3) O nařízení dražby se vyrozumí podnik, po případě instituce, jimž byly věci dražbou prodávané nabídnuty.
Část II.
Oprávnění k provádění dražby mimo exekuci.
§ 4.
Oprávnění orgánu a podniků k provádění dražeb mimo exekuci se vymezuje podle dalších ustanovení tak, aby se zabránilo neodůvodněným hospodářským ztrátám, aby dražby nesloužily soukromému zisku a aby jejich provádění nebylo v rozboru s plněním jednotného hospodářského plánu.
§ 5.
Orgány oprávněné k provádění dražeb.
(1) Místní národní výboru mohou provádět veškeré dražby mimo exekuci. Provádějí se buď přímo nebo mohou jejich prováděním pověřit komunální podnik.
(2) Kromě místních národních výborů mohou provádět dražby v rozsahu dále stanoveném tyto orgány a podniky:
a) Okresní národní výbory mohou provádět dražby věcí, jež jim podle zvláštních předpisů nebo opatření přísluší spravovat nebo realisovat. Okresní národní výbory pověřené výkonem celní správy mohou provádět mimo to dražby celního zboží a zboží (věcí), které při vývozu zadržely nebo převzaly do dobrovolné úschovy;
b) Československá státní pošta, národní podnik, může provádět dražby neodbytných zásilek a věcí pocházejících z poštovních zásilek, jakož i dražby poštovních známek pro filatelistické účely;
c) národní, komunální a družstevní podniky dopravní mohou provádět dražby neodbytných zásilek a věcí pocházejících z přepravovaných zásilek a pokud to zvláštní předpisy dovolují, předmětů nevyzvednutých z úschoven, jakož i v jejich obvodu nalezených věcí nepatrné ceny;
d) obchod klenoty, hodinami a starožitnostmi, národní podnik, může prováděti dražby starožitností, uměleckých předmětů, kulturních památek, osobních památek po umělcích a hudebních nástrojů;
e) národní, komunální a družstevní podniky provádějící opravy mohou provádět se souhlasem ministerstva vnitřního obchodu dražby nevyzvednutých předmětů daných do opravy a to, není-li tu jiného ujednání, za podmínek § 460 občanského zákoníka;
f) nakladatelský a vydavatelský podnik Orbis a na Slovensku Kniha, národní podnik, mohou provádět dražby antikvárních knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, starých tisků a rukopisů;
g) v místech svého sídla ústavy lidového peněžnictví, které budou pověřeny výkonem zastavárenské činnosti, mohou provádět veškeré dražby mimo exekuci.
Část III.
Ustanovení všeobecná a závěrečná.
§ 6.
Jsou-li pro nabytí věci stanoveny zvláštní předpisy určité podmínky, může být příklep vydražiteli udělen jen, jsou-li u něho tyto podmínky splněny.
§ 7.
Předpisy o aukcích plemenných zvířat nejsou touto vyhláškou dotčeny.
§ 8.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. ledna 1952.
Ministr:
Krajčír v. r.