Nařízení ze dne 6.5.1952 o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol

31.5.1952 | Sbírka:  20/1952 Sb. | Částka:  12/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 24/1959 Sb., 56/1953 Sb.
20/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. května 1952 o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol.
Změna: 56/1953 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Plánovaný rozvoj našeho hospodářství, zejména průmyslu, vyžaduje, aby odborní pracovníci, vycházející z vysokých škol a z výběrových odborných škol, uplatňovali své odborné znalosti a schopnosti na místech, kde toho je třeba ke splnění úkolů státního národohospodářského plánu.
§ 2
Absolventi vysokých škol a absolventi těch výběrových odborných škol, kteří jsou rozmisťováni podle státního národohospodářského plánu, jsou povinni pracovat po dobu tří let v podnicích, úřadech, soudech, ústavech a jiných zařízeních (dále jen "podniky"), které jim na podkladě státního národohospodářského plánu určí ministerstvo školství, věd a umění, po případě ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu, anebo jimi pověřené orgány. Toto ustanovení se vztahuje na absolventy ze školního roku 1951/1952 a let pozdějších (dále jen "absolventi škol").
§ 3
(1) Podniky jsou povinny zaměstnávat absolventy škol pracemi, pro které byli vyškoleni, a pečovat o jejich odborný a politický růst a o zajištění jejich vhodného ubytování. K úhradě nákladů spojených s nástupem zaměstnání poskytují podniky absolventům škol náhradu cestovních a stěhovacích výdajů obdobně podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
(2) Podniky nesmějí přijmout do zaměstnání absolventy škol, kteří pro ně nebyli určeni.
§ 4
Ministerstva školství, věd a umění, zemědělství a lesů a dřevařského průmyslu vydají v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení. V těchto předpisech se též stanoví bližší podmínky, za kterých jsou podniky povinny zaměstnávat absolventy škol a kdy je lze výjimečně přemístit na jiná pracovní místa nebo zaměstnávat jinými pracemi, než pro které byli vyškoleni.
§ 5
zrušen
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
Gottwald v. r.

             Zápotocký v. r.

Široký v. r.               Kopecký v. r.
Dr. Dolanský v. r.            Krajčír v. r.
Fierlinger v. r.             Málek v. r.
Dr. Ševčík v. r.             Dr. Nejedlý v. r.
Bacílek v. r.              Nepomucký v. r.
Bílek v. r.               Dr. Neuman v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.       Nosek v. r.
Dr. Gregor v. r.             Plojhar v. r.
Harus v. r.               Pokorný v. r.
Dr. Havelka v. r.            Pospíšil v. r.
Ing. Jankovcová v. r.          Ing. Púčik v. r.
Jonáš v. r.               Dr. Rais v. r.
Kabeš v. r.               Smida v. r.
Kliment v. r.              Ing. Šimůnek v. r.
            Dr. Šlechta v. r.