Nařízení ze dne 3.6.1952 o věrnostním přídavku horníků

21.6.1952 | Sbírka:  21/1952 Sb. | Částka:  13/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 16/1965 Sb., 155/1952 Ú.l.
Aktivní derogace: 248/1949 Sb.
Pasivní derogace: 177/1968 Sb.
21/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1952
o věrnostním přídavku horníků.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
V uznání věrnosti hornickému povolání a zásluh o hospodářskou výstavbu státu se poskytuje pracujícím v hornictví, předním budovatelům socialismu, věrnostní přídavek.
§ 2
(1) Věrnostní přídavek přísluší zaměstnancům v hornických závodech a jim nadřazených orgánech a žákům hornických odborných učilišť a škol závodního výcviku (dále jen "žáci učilišť a škol") podle dalších ustanovení.
(2) Zaměstnanec, který přejde bez důležitého důvodu do jiného hornického závodu, ztrácí nárok na věrnostní přídavek a doba trvání pracovního poměru mu bude nově počítána.
§ 3
(1) Základem pro výpočet věrnostního přídavku je částka vypočtená ze základní mzdové sazby a počtu odpracovaných hodin. Věrnostní přídavek je odstupňován podle druhů práce a doby trvání pracovního poměru v témže hornickém závodě, u technických zaměstnanců, kteří jsou v orgánech nadřazených hornickým závodům, v témže oboru výroby takto:
 a) zaměstnancům a žákům učilišť a škol, pracujícím v hlubinných
  dolech, přísluší, trvá-li pracovní poměr (učební doba)
  déle než 1 rok až do 3 let ............................. 8 %,
  déle než 3 léta až do 5 let ............................ 10 %,
  déle než 5 let až do 15 let ............................ 12 %,
  déle než 15 let až do 25 let ........................... 15 %,
  déle než 25 let ........................................ 20 %;
b) zaměstnancům a žákům učilišť a škol, pracujícím na skrývkách a
  lomech, u pražicích pecí uhelných a rudných závodů a u pecí
  pro pálení magnesitu, žáruvzdorných jílů, lupků a křemene a na
  speciálních pracích při vrtbě a těžbě živic, pokud práce
  těchto zaměstnanců podléhají důchodovému pojištění horníků,
  přísluší, trvá-li pracovní poměr (učební doba)
  déle než 1 rok až do 3 let ............................. 5 %,
  déle než 3 léta až do 5 let ............................ 7 %,
  déle než 5 let až do 15 let ............................ 9 %,
  déle než 15 let až do 25 let ........................... 12 %,
  déle než 25 let ........................................ 15 %;
c) zaměstnancům a žákům učilišť a škol, pracujícím v úpravnách,
  třídírnách, prádlech a briketárnách a na některých povrchových
  pracích (čítajíc v to dílny na závodech), které bezprostředně
  souvisí s těžbou, jakož i technickým zaměstnancům v orgánech
  nadřazených hornickým závodům přísluší, trvá-li pracovní poměr
  (učební doba)
  déle než 1 rok až do 3 let ............................. 4 %,
  déle než 3 léta až do 5 let ............................ 5 %,
  déle než 5 let až do 15 let ............................ 7 %,
  déle než 15 let až do 25 let ........................... 10 %,
  déle než 25 let ........................................ 13 %
základu pro výpočet věrnostního přídavku.
(2) Věrnostní přídavek se snižuje o polovinu za každou pracovní směnu, zameškanou bez řádné omluvy ve čtvrtletí, za něž se provádí výplata věrnostního přídavku (dále jen "rozhodné čtvrtletí"); zamešká-li zaměstnanec v rozhodném čtvrtletí bez řádné omluvy dvě pracovní směny, ztrácí nárok na věrnostní přídavek za toto čtvrtletí.
§ 4
(1) Podmínkou pro nabytí nároku na věrnostní přídavek podle ustanovení § 3 je nepřetržité zaměstnání v témže závodě, u technických zaměstnanců, kteří jsou v orgánech nadřazených hornickým závodům, v témže oboru výroby.
(2) Technickým zaměstnancům v orgánech nadřazených hornickým závodům přísluší věrnostní přídavek po pětiletém nepřetržitém zaměstnání v hornickém provozu, předcházejícím bezprostředně zaměstnání v uvedených orgánech.
(3) Do doby rozhodné pro vznik nároku na věrnostní přídavek a pro jeho výši se započítává zaměstnancům doba prací v hornictví, které vykonávali jako příslušníci dobrovolných pracovních brigád nebo vojenských oddílů, přidělených k pracím v hornictví, pokud bezprostředně po skončení brigády nebo vojenské činné služby přejdou do stálého zaměstnání v hornictví.
§ 5
(1) Podmínkou výplaty věrnostního přídavku v plné výši je splnění plánu těžby (výroby) závodu v rozhodném čtvrtletí na 100 %; při nesplnění plánu krátí se vypočtený věrnostní přídavek o třetinu. Toto ustanovení se nevztahuje na žáky učilišť a škol.
(2) U technických zaměstnanců závodů (národních podniků), oblastních a revírních ředitelství, kombinátů a ministerstev je výplata věrnostního přídavku v plné výši vázána jak na podmínku uvedenou v odstavci 1, tak na splnění plánu přípravy a otvírky; není-li tato podmínka splněna, krátí se věrnostní přídavek o další třetinu.
(3) Splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 se zjišťuje vždy za rozhodné čtvrtletí.
§ 6
(1) Věrnostní přídavek se vyplácí oprávněným osobám po získání nároku zásadně čtvrtletně pozadu.
(2) Náklady na věrnostní přídavek se hradí ze státního rozpočtu.
§ 7
Věrnostní přídavek se nezapočítává do částky, rozhodné pro stanovení požitků po dobu dovolené na zotavenou, a do vyměřovacího základu podle předpisů o národním pojištění a je osvobozen od daně ze mzdy.
§ 8
Ministerstva paliv a energetiky, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebního průmyslu a pracovních sil vydají v dohodě s jednotnou odborovou organisací podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení, zejména vymezí okruh osob, jimž věrnostní přídavek přísluší, a stanoví výjimky z podmínky nepřetržitého zaměstnání a způsob výpočtu, krácení a výplaty věrnostního přídavku.
§ 9
Zákon č. 248/1949 Sb., o věrnostním přídavku horníků, a předpisy podle něho vydané se zrušují.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. července 1951; provedou je ministři paliv a energetiky, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebního průmyslu, pracovních sil a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Havelka v. r.
Kliment v. r.
Ing. Púčik v. r.
za ministra Bílka
za ministra Kabeše
Pokorný v. r.
Dr. Šlechta v. r.