Nařízení ze dne 7.10.1952 o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení

12.11.1952 | Sbírka:  53/1952 Sb. | Částka:  31/1952ASPI
53/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. října 1952
o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení.
Změna: 64/1962 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
Účel nařízení.
Účelem tohoto nařízení je zajistit při provozu technických zařízení bezpečnost lidského života a zdraví, národního majetku a jiných hospodářských hodnot, jakož i hospodárnost po stránce tepelné techniky. Proto se nově organisuje odborný technický dozor a prohlubuje péče o bezpečnostní a tepelně technická opatření při provozu technických zařízení.
§ 2
Předmět odborného technického dozoru.
(1) Odbornému technickému dozoru podléhají technická zařízení, při jejichž provozu může dojít k ohrožení bezpečnosti lidského života a zdraví, národního majetku a jiných hospodářských hodnot nebo k vážným národohospodářským ztrátám způsobeným nehospodárností po stránce tepelné techniky (dále jen "technická zařízení"). Jsou to zejména parní kotle (parní generátory) a jiné tlakové nádoby, silnoproudá elektrická zařízení a zdvihadla. Ministerstvo paliv a energetiky může v dohodě s příslušnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací stanovit, za kterých podmínek se tato technická zařízení vyjímají z odborného technického dozoru a která další technická zařízení tomuto dozoru podléhají.
(2) Z odborného technického dozoru podle tohoto nařízení jsou vyňata technická zařízení vojenské správy, ministerstva spojů, drah, na které vykonává dozor ministerstvo železnic, a technická zařízení Československého rozhlasu a Československého státního filmu.
Orgány odborného technického dozoru.
§ 3
(1) Odborný technický dozor provádí Státní energetická inspekce při ministerstvu paliv a energetiky (dále jen "Inspekce").
(2) Činnost Inspekce se řídí organisačním řádem, který vydá ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací.
(3) Zaměstnanci Inspekce jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství. Povinnost zachovávat tajemství trvá i po skončení pracovního poměru zaměstnance.
§ 4
Ministerstvo paliv a energetiky může v dohodě s ministerstvem vnitra a jednotnou odborovou organisací přenést provádění některých úkolů odborného technického dozoru na národní výbory.
§ 5
Úkoly odborného technického dozoru.
(1) Orgány odborného technického dozoru zjišťují:
a) zda technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují předpisům a technickým normám, po případě uznaným pravidlům techniky a pokroku vědy;
b) zda projekty a konstrukce, jakož i technická zařízení v provozu odpovídají požadavkům hospodárnosti a zda je jich v závodě hospodárně užíváno, zejména s hlediska využití méně hodnotných paliv;
c) zda zaměstnanci pověření obsluhou a dozorem nad technickými zařízeními mají potřebné odborné znalosti jak po stránce bezpečnostní, tak i po stránce tepelné techniky;
d) u technických zařízení, jež určí ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s příslušnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací (dále jen "vyhrazená technická zařízení"), též zda jejich projekty, konstrukce, materiál, výroba, umístění a použití odpovídají požadavkům bezpečného provozu.
(2) Orgány odborného technického dozoru poskytují odborné rady a znalecké posudky v otázkách uvedených v odstavci 1, organisují kursy pro školení odborných technických kádrů s hledisek tam uvedených a připravují předpisy o bezpečnosti technických zařízení a o jejich hospodárnosti po stránce tepelné techniky.
(3) Orgány odborného technického dozoru při vykonávání dozoru nad zajišťováním bezpečnosti a hospodárnosti provozu technických zařízení především pomáhají radou pracujícím a vedení podniku. Své úkoly vykonávají ve spolupráci s orgány inspekce práce.
§ 6
Povinnosti projektantů, výrobců, dodavatelů a provozovatelů technických zařízení.
(1) Projektanti technických zařízení odpovídají za to, že projekty a konstrukční řešení technických zařízení vyhovují předpisům o bezpečnosti lidského života a zdraví, národního majetku a jiných hospodářských hodnot a o hospodárnosti po stránce tepelné techniky. U vyhrazených technických zařízení jsou povinni předložiti projekt ke schválení orgánu odborného technického dozoru.
(2) Výrobci odpovídají za zajištění a prohloubení péče o bezpečnost a hospodárnost provozu technických zařízení. U vyhrazených technických zařízení jsou povinni ještě před jejich zařazením do plánu výroby vyžádat si od orgánu odborného technického dozoru zprávu o provedené kontrole a schválení výpočtů a konstrukčních výkresů.
(3) Výrobci a dodavatelé jsou povinni zajistit, aby vyrobená technická zařízení odpovídala předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o bezpečnosti národního majetku a jiných hospodářských hodnot, o hospodárnosti a bezporuchovosti provozu, jakož i technickým normám a uznaným pravidlům techniky. Dále jsou povinni vyhotovovat a dodat pro vyrobená technická zařízení předepsané doklady.
(4) Provozovatelé jsou povinni:
a) dbát o bezpečnost a hospodárnost provozu technických zařízení podle příslušných předpisů a technických norem, jakož i podle pokynů orgánů odborného technického dozoru;
b) ihned hlásit vážné poruchy a zjištěné závady a opatření učiněná k jejich odstranění orgánu odborného technického dozoru;
c) v případech, kdy orgán odborného technického dozoru nařídí prohlídku nebo zkoušku technického zařízení, připravit včas zařízení k požadovanému úkonu, provést požadované úkony podle pokynů orgánů odborného technického dozoru, poskytnout potřebná vysvětlení a předložit příslušné doklady;
d) u technických zařízení podléhajících periodickým prohlídkám (parní kotle (parní generátory), tlakové nádoby, zdvihadla a pod.) hlásit orgánu odborného technického dozoru v plánovacím termínu pro příští rok datum plánované prohlídky a v odůvodněných případech oznámit mu včas změnu plánovaného termínu;
e) ohlásit orgánu odborného technického dozoru k evidenci technická zařízení podle směrnic, které vydá ministerstvo paliv a energetiky;
f) pečovat o odbornou výchovu zaměstnanců pověřených obsluhou a dozorem nad technickými zařízeními.
§ 7
Provádění odborného technického dozoru.
(1) Orgány odborného technického dozoru nařídí odstranění závad, jež zjistí při šetření podle ustanovení § 5 odst. 1.
(2) Ústav sděluje svá rozhodnutí také národnímu výboru, který dohlíží na odstranění závad, a závodnímu inspektoru práce.
(3) Proti rozhodnutí Ústavu je možno do 15 dnů podat u něho rozklad s požádáním, aby odborné zjištění, jež bylo podkladem k rozhodnutí, bylo přezkoumáno jiným orgánem Ústavu. Rozklad nemá odkladný účinek, avšak Ústav může připustit, aby provedení rozhodnutí bylo odloženo. Učiní tak zejména tehdy, není-li bezprostředně ohrožen život nebo zdraví pracujících nebo samo technické zařízení.
§ 8
Přístup k technickým zařízením.
Orgány odborného technického dozoru jsou oprávněny kdykoli k přístupu k technickým zařízením podle zvláštních předpisů, které vydá ministr paliv a energetiky v dohodě s ministrem národní bezpečnosti.
§ 9
Náhrady.
Za výkony při provádění odborného technického dozoru vybírá Ústav náhrady. Sazby těchto náhrad stanoví a podrobnější předpisy o náhradách vydá ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s ministerstvem financí.
§ 10
Prováděcí předpisy.
Ministerstvo paliv a energetiky vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti provozu technických zařízení, o tom, jaké doklady mají vyhotovovat a dodávat jejich výrobci a dodavatelé, o odborné kvalifikaci zaměstnanců obsluhujících technická zařízení a o tom, jak se této kvalifikace nabývá a jak se prokazuje.
§ 11
Zrušení dosavadních předpisů.
(1) Zrušují se předpisy, které se vztahují na věci upravené tímto nařízením, zejména:
1. nařízení č. 273/1860 ř. z., týkající se bezpečnostních opatření proti nebezpečí výbuchu vařičů a kotlů opatřených hermeticky uzavřeným příklopem,
2. zákon č. 112/1871 ř. z., o zkoušení a periodickém vyšetřování parních kotlů,
3. nařízení č. 130/1875 ř. z., o opatřeních proti vybuchnutí parních kotlů,
4. nařízení č. 78/1877 ř. z., jímžto se činí některé změny v ministerském nařízení č. 130/1875 ř. z., které se týká opatření proti vybuchnutí,
5. nařízení č. 32/1882 ř. z., jímž se vysvětluje po případě doplňuje ministerské nařízení č. 130/1875 ř. z., o opatřeních proti výbuchu parních kotlů,
6. nařízení č. 108/1891 ř. z., týkající se průkazu způsobilosti k obsluze parních kotlů a k dozoru při práci parních kotlů, jakož i k obsluze parních strojů a k řízení lokomotiv a parních lodí,
7. nařízení č. 172/1893 ř. z., o úředním přehlížení a zkoušení starých parních kotlů do obchodu daných a k opětnému užívání ustanovených,
8. nařízení č. 108/1894 ř. z., jak konati se má zkoušení parních kotlů,
9. nařízení č. 59.963/1895 K. M. (uh. min. obchodu) ve znění nařízení č. 17.752/1903 K. M., o zkouškách a kontrolních revisích parních kotlů používaných na lodích a jiných plavidlech,
10. nařízení č. 50/1897 ř. z., kterým se mění a doplňuje ministerské nařízení ze dne 4. května 1884, vztažmo 2 odst. § 1 ministerského nařízení ze dne 1. října 1875, o bezpečnostním opatření proti výbuchu parních kotlů,
11. ustanovení §§ 32 až 53 nařízení č. 17.001/1901 K. M. (uh. min. obchodu), jímž se vydává instrukce pro živnostenskou inspekci a kotelní dozor,
12. zákon č. 449/1920 Sb., kterým se pozměňují ustanovení zákona č. 112/1871 ř. z., o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů,
13. nařízení ministra plnomocníka vlády ČSR pro správu Slovenska č. 15/1922 Úř. novin, o vykonávání dozorčí služby kotelní na Slovensku,
14. ustanovení § 47 odst. 1, § 102, § 109 odst. 1, § 111 odst. 2, § 118 odst. 3 a § 130 vládního nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků,
15. vládní nařízení č. 181/1940 Sb., jímž se vydávají předpisy na ochranu života a zdraví zaměstnanců pracujících ve stlačeném vzduchu,
16. vládní nařízení č. 235/1942 Sb., o technickém dozoru,
17. nařízení č. 255/1943 Sb., o bezpečnostních opatřeních proti výbuchům parních kotlů,
18. nařízení č. 322/1943 Sb., kterým se stanoví poplatky za prohlídky a zkoušení parních kotlů,
19. nařízení č. 23/1944 Sb., o přenosných uzavřených nádobách na stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny (nařízení o stlačených plynech),
20. nařízení č. 24/1944 Sb., kterým se stanoví poplatky za zkoušení přenosných uzavřených nádob na stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny,
21. nařízení č. 176/1944 Sb., kterým se vydávají předpisy pro materiál a stavbu parních kotlů,
22. nařízení Slovenské národní rady č. 38/1945 Sb. n. SNR, o státních strojních úřadech,
23. nařízení Slovenské národní rady č. 89/1945 Sb. n. SNR, o úpravě poplatků za úřední prohlídky a zkoušky parních kotlů a přístrojů,
24. vládní nařízení č. 277/1949 Sb., kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu.
(2) Do vydání předpisů podle tohoto nařízení se postupuje podle předpisů dosavadních, pokud mu neodporují.
§ 12
Účinnost nařízení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1952; provede je ministr paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Pokorný v. r.