Nařízení ze dne 2.12.1952 o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích

31.12.1952 | Sbírka:  110/1952 Sb. | Částka:  45/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 580/1949 Ú.l.I, 1172/1948 Ú.l.I
Pasivní derogace: 130/1961 Sb.
110/1952 Sb.
NAŘÍZENÍ
MINISTRA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
ze dne 2. prosince 1952,
o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích.
Ministr chemického průmyslu stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Plnění státního národohospodářského plánu vyžaduje, aby bylo přikročeno k plnému využití upotřebených a odpadních olejů mazacích (dále jen "odpadní oleje").
§ 2
Všichni spotřebitelé minerálních olejů mazacích jsou povinni odpadní oleje zachycovat, shromažďovat a odvádět do sběren.
§ 3
(1) Výhradním sběrem odpadních olejů se pověřuje hlavní správa odbytu ministerstva chemického průmyslu pro celé území Československé republiky.
(2) Hlavní správa odbytu ministerstva chemického průmyslu oznámí všem spotřebitelům vhodným způsobem místa sběren.
§ 4
(1) Povinný sběr se vztahuje na tyto druhy odpadních olejů:
a) letecké oleje,
b) motorové oleje automobilové a traktorové,
c) oleje turbinové, transformátorové (isolační), kompresorové, převodové a ložiskové.
(2) Povinný sběr se nevztahuje na oleje řezné, maštěné a emulgační a na ložiskové oleje používané na lokomotivách.
§ 5
Povinný sběr odpadních olejů se určuje z nakupovaných, po případě spotřebovaných minerálních olejů, nejméně v této výši:
u leteckých olejů            10 %,
u motorových olejů automobilových
 a traktorových             15 %,
u turbinových olejů           70 %,
u transformátorových (isolačních)
 olejů                 70 %,
u kompresorových olejů          30 %,
u převodových olejů           20 %,
u ložiskových olejů           10 %.
§ 6
(1) Povinnost odvodu odpadních olejů do sběru odpadá v případě, že spotřebitel
a) regeneruje upotřebený turbinový, transformátorový nebo kompresorový olej ve schválené vlastní regenerační stanici,
b) přečišťuje sám odpadní ložiskové oleje pro další použití ve vlastním závodě,
c) koupený olej použije pro účely exportní, jako první náplň nově vyrobených strojů anebo pro účely studijní, výzkumné a pod.
(2) Spotřebitelé, provádějící regeneraci nebo přečišťování odpadních olejů ve vlastním zařízení, jsou povinni hlásit hlavní správě odbytu ministerstva chemického průmyslu vždy do 10. každého měsíce množství regenerovaného nebo přečištěného oleje podle druhů za uplynulý měsíc.
§ 7
Spotřebitelům speciálních olejů, zejména olejů transformátorových, turbinových, kompresorových a leteckých se povoluje provádění regenerace ve mzdě.
§ 8
(1) Regeneračními stanicemi jsou rafinerie minerálních olejů a jejich pobočné závody, které určí ministerstvo chemického průmyslu.
(2) Regenerační stanice hlásí hlavní správě odbytu ministerstva chemického průmyslu jednou měsíčně regenerované množství olejů podle druhů.
§ 9
Jednotlivé druhy odpadních olejů musí být odevzdány podle druhů uvedených v § 4 odst. 1 a nesmějí býti před odvedením do sběru jakkoliv znehodnocovány nebo navzájem míseny.
§ 10
(1) Hlavní správa odbytu ministerstva chemického průmyslu vyplatí za odvedené odpadní oleje tyto ceny za 100 kg čisté váhy:
letecký olej                  465.- Kčs,
motorové oleje automobilové
 a traktorové                 345.- Kčs,
ostatní odpadní oleje             140.- Kčs.
(2) Uvedené ceny se rozumějí při vyplacených dodávkách drahou na nejbližší železniční stanici sběrny, případně franko sběrna při použití jiných dopravních prostředků, za předpokladu, že maximální obsah vody a nečistot v odpadních olejích není vyšší než 2 %.
(3) Při změně cenových složek může ministerstvo chemického průmyslu stanovené ceny přiměřeně změnit.
§ 11
Ministr chemického průmyslu může povolit výjimky z ustanovení tohoto nařízení.
§ 12
Tímto nařízením se ruší vyhláška Ústřední rozdělovny minerálních olejů a pohonných látek č. 580/1949 Ú. l. I., o úpravě sběru a regenerace upotřebených a odpadních minerálních olejů mazacích a vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1172/1948 Ú. l. I., o cenách odpadních (upotřebených) minerálních olejů.
§ 13
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953.
Zápotocký v. r.
Ing. Šimůnek v. r.