Nařízení ze dne 17.4.1953 o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení

18.4.1953 | Sbírka:  22/1953 Sb. | Částka:  13/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 102/1951 Sb., 241/1948 Sb.
Prováděcí: 348/1953 Ú.l., 119/1953 Ú.l.
Pasivní derogace: 55/1956 Sb.
22/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. dubna 1953
o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 5 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Osobám, které byly odsouzeny ke ztrátě čestných práv občanských proto, že trestným činem projevily nepřátelství k lidově demokratickému řádu, zastavuje se výplata důchodů z důchodového zabezpečení, a to na dobu, po kterou ztráta těchto práv trvá (§ 44 odst. 3 tr. zák.); nezaopatřeným rodinným příslušníkům však náleží po tuto dobu podpora až do výše poloviny důchodu odsouzené osoby, po případě výchovné v nezkrácené výši.
§ 2
(1) Na podkladě usnesení rady okresního národního výboru budou důchody starobní (invalidní), jakož i důchody vdov (družek) přiměřeně sníženy podle okolností případu, a to po případě až na částku 700,- Kčs měsíčně (sociální důchod)
a) význačným představitelům dřívějšího politického a hospodářského zřízení a vdovám po nich,
b) těm, kdo horlivě sloužili dřívějšímu kapitalistickému řádu, a vdovám po nich, jestliže tyto osoby projevují nepřátelský postoj k lidově demokratickému řádu.
(2) Ve zvlášť odůvodněných případech může být důchod zcela odňat, pokud je o výživu důchodce a jeho rodinných příslušníků jinak postaráno a usnese-li se na odnětí důchodu rada krajského národního výboru.
(3) Místní příslušnost národních výborů se řídí bydlištěm důchodce.
§ 3
(1) Snížení (zastavení, odnětí) výplaty důchodů podle §§ 1 a 2provede státní úřad důchodového zabezpečení výměrem.
(2) O opravných prostředcích proti výměrům vydaným státním úřadem důchodového zabezpečení podle § 2 rozhoduje komise, kterou na návrh Ústřední rady odborů podaný v dohodě s předsedou státní komise důchodového zabezpečení jmenuje vláda. Rozhodnutí této komise jest konečné. Podání opravného prostředku nemá odkladného účinku.
§ 4
Směrnice k provedení tohoto nařízení vydá předseda státní komise důchodového zabezpečení s ministrem vnitra a v dohodě s ministrem spravedlnosti.
§ 5
(1) Ustanovení § 2 se užije obdobně též na důchodové zaopatření příslušníků ozbrojených sil.
(2) Směrnice k provedení odstavce 1 vydají ministři národní obrany a národní bezpečnosti a zároveň v dohodě s ministrem vnitra určí, které orgány provedou řízení podle § 2.
§ 6
Opatření provedená v mezích tohoto nařízení před jeho účinností se považují za opatření učiněná podle tohoto nařízení.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je předseda státní komise důchodového zabezpečení a ministři vnitra, spravedlnosti, národní obrany a národní bezpečnosti.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
arm. gen. Bacílek v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.
Nosek v.r.
Dr. Rais v.r.