Nařízení ze dne 30.6.1953 o občanských průkazech

27.7.1953 | Sbírka:  61/1953 Sb. | Částka:  36/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 240/1953 Ú.l.
Aktivní derogace: 2384/1948 Ú.l.I, 198/1948 Sb.
Pasivní derogace: 75/1957 Sb.
61/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. června 1953
o občanských průkazech.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Povinnost mít občanský průkaz.
Občané Československé republiky, kteří mají pobyt na jejím území a dosáhli věku 15 let, jsou povinni mít občanský průkaz; ministr národní bezpečnosti se zmocňuje stanovit výjimky pro určité skupiny osob.
§ 2
Občanský průkaz.
Občanský průkaz je doklad, kterým občan prokazuje na území Československé republiky svou totožnost, československé státní občanství a jiné právní skutečnosti zapsané v občanském průkazu.
§ 3
Doba platnosti.
(1) Občanské průkazy se vydávají na základě stanovených dokladů zásadně s platností na dobu 5 let.
(2) Občanům, kteří nemohou předložit všechny stanovené doklady, vydá se dočasný občanský průkaz s kratší dobou platnosti.
(3) Občanům starším 55 let se mohou vydávat občanské průkazy bez omezení doby platnosti.
§ 4
Zápisy do občanského průkazu.
(1) Místní národní výbory zapisují do občanského průkazu:
a) přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou místní národní výbory ohlašovacími orgány;
b) údaje o uzavření manželství, rozvodu, ovdovění, narození a úmrtí dítěte, pokud tyto skutečnosti nastaly po vydání občanského průkazu.
(2) Vedení podniků, úřadů a orgánů státní správy, institucí a organisací zapisují do občanského průkazu údaje o zaměstnání.
(3) Okresní oddělení veřejné bezpečnosti zapisují do občanského průkazu:
a) přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou k tomu určena podle zvláštních předpisů;
b) údaje o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. b), pokud tyto skutečnosti nastaly před vydáním občanského průkazu, a jiné údaje, které stanoví ministr národní bezpečnosti.
§ 5
Průkazní moc.
(1) Zápisy v občanském průkazu nahrazují osvědčení o státním občanství, rodný (křestní) list, přihlášku k trvalému nebo přechodnému pobytu, odhlášku z trvalého pobytu, oddací list, jakož i rodný list manžela a dětí mladších 15 let.
(2) Zápisy podle § 4 odst. 2 jsou průkazem o zaměstnání občana.
(3) Zápisy v dočasném občanském průkazu nahrazují doklady v něm uvedené.
§ 6
Povinnosti občana.
Občan, který má občanský průkaz, je povinen:
a) neustále nosit občanský průkaz a prokazovat se jím na vyzvání orgánů k tomu zmocněných;
b) chránit občanský průkaz před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením;
c) dbát, aby zápisy v občanském průkazu odpovídaly skutečnosti;
d) předložit občanský průkaz před uplynutím doby platnosti k prodloužení.
§ 7
Vydávání občanských průkazů.
Občanské průkazy vydává za náhradu pořizovacích výloh okresní oddělení veřejné bezpečnosti, v jehož obvodě má občan trvalý pobyt.
§ 8
Prováděcí předpisy.
Ministerstvo národní bezpečnosti vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení.
Trestní ustanovení.
§ 9
(1) Kdo
a) nesplní povinnost prokázat se občanským průkazem,
b) použije cizího občanského průkazu,
c) občanský průkaz zničí nebo poškodí tak, že jej znehodnotí,
d) nedbá toho, aby zápisy v občanském průkazu odpovídaly skutečnosti,
e) nesplní jinou povinnost uloženou předpisy o občanských průkazech,
f) nesplní povinnost uloženou předpisy o hlášení občanů nebo o hlášení cizinců,
bude potrestán pro přestupek pokutou do 200 Kčs.
(2) Za nedobytnou pokutu nelze uložit náhradní trest odnětí svobody.
(3) Má-li okresní oddělení veřejné bezpečnosti za to, že čin má být přísněji potrestán, postoupí věc prokurátoru.
§ 10
Řízení o přestupcích uvedených v § 9 koná v první stolici okresní oddělení veřejné bezpečnosti. O odvolání proti rozhodnutí okresního oddělení veřejné bezpečnosti rozhoduje krajská správa veřejné bezpečnosti.
§ 11
(1) Nestanoví-li se v tomto nařízení jinak, platí pro stíhání přestupků uvedených v § 9 přiměřeně ustanovení trestního zákona správního a trestního řádu správního.
(2) Zmocnění k ukládání pokut v blokovém řízení uděluje a podrobnosti o tomto řízení stanoví ministr národní bezpečnosti.
§ 12
Dosavadní občanské průkazy.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti, pokud nebudou postupně nahrazeny novými; vztahují se na ně přiměřeně ustanovení tohoto nařízení.
Závěrečná ustanovení.
§ 13
Zrušují se předpisy, které odporují tomuto nařízení, zejména zákon č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech, a předpisy podle něho vydané.
§ 14
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní bezpečnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
gen. arm. Bacílek v.r.