Nařízení ze dne 21.7.1953 o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru

3.9.1953 | Sbírka:  74/1953 Sb. | Částka:  43/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 102/1951 Sb., 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 73/1949 Sb.
Pasivní derogace: 32/1957 Sb., 84/1953 Sb.
74/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953
o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1
Na vojáky z řad mužstva a poddůstojníků (vyjma poddůstojníky z povolání), kteří jsou příslušníky vojenských pracovních oddílů přidělených na práci do podniků socialistického sektoru (dále jen "příslušníci vojenských oddílů"), se vztahují ustanovení zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Právní poměr mezi příslušníky vojenských oddílů a podniky socialistického sektoru, v nichž konají práce (dále jen "podniky"), se posuzuje pro účely uvedeného zákona jako pracovní poměr s odchylkami uvedenými v § 2.
§ 2
(1) Příslušníci vojenských oddílů jsou účastníky vojenské nemocenské péče podle zákona č. 236/1948 Sb., o vojenské nemocenské péči, a neposkytují se jim dávky nemocenského pojištění podle zákona o národním pojištění.
(2) Pojistné národního pojištění se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech příslušníků vojenských oddílů u téhož zaměstnavatele a činí 15 %. Z tohoto pojistného odvádějí podniky vojenské správě 5 % a Revolučnímu odborovému hnutí (orgánům provádějícím nemocenské pojištění) 10 %. Vyměřovacím základem pro pojistné je mzda za práci podle § 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, pokud není podle § 4 téhož zákona od daně osvobozena.
(3) Pojištění vzniká dnem, kterým voják jako příslušník vojenského oddílu nastoupí práci v podniku, a zaniká dnem, kterým končí jeho přidělení na práci v podniku.
§ 3
(1) Utrpí-li voják z povolání, jako příslušník vojenského oddílu, při práci v podniku úraz, který má za následek jeho neschopnost k vojenské službě nebo smrt, považuje se tento úraz za pracovní úraz podle zákona o národním pojištění; důchody příslušející mu podle zákona č. 89/1952 Sb., o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil, kladou se na roveň důchodům podle zákona o národním pojištění a státní úřad důchodového zabezpečení k nim poskytuje zvýšení podle § 86 nebo § 87 odst. 3 zákona o národním pojištění.
(2) Podniky platí za vojáky uvedené v odstavci 1 Revolučnímu odborovému hnutí (orgánům provádějícím nemocenské pojištění) úrazový příspěvek ve výši jednoho procenta služného.
§ 4
Opatření učiněná ve shodě s tímto nařízením před jeho účinností se považují za opatření podle tohoto nařízení.
§ 5
Zrušuje se vládní nařízení č. 73/1949 Sb., o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Kyselý v.r.
gen. arm. Bacílek v.r.
Málek v.r.
gen. arm. Dr. Čepička v.r.
Maurer v.r.
Kopecký v.r.
Nepomucký v.r.
Novotný v.r.
Dr. Neuman v.r.
Fierlinger v.r.
Nosek v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Plojhar v.r.
Uher v.r.
Pokorný v.r.
Beran v.r.
Poláček v.r.
Barák v.r.
A. Pospíšil v.r.
David v.r.
J. Pospíšil v.r.
Dvořák v.r.
Ing. Púčik v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Rais v.r.
Harus v.r.
Reitmajer v.r.
Dr. Havelka v.r.
Smida v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Sýkora v.r.
Jonáš v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Kabeš v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Krajčír v.r.
Šrámek v.r.
Krosnář v.r.
Štoll v.r.