Nařízení ze dne 27.11.1953 o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic

21.12.1953 | Sbírka:  94/1953 Sb. | Částka:  55/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 6/1957 Ú.l., 368/1953 Ú.l.
Aktivní derogace: 83/1951 Sb.
Pasivní derogace: 61/1964 Sb.
94/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Zvýšené úkoly strojních a traktorových stanic v zemědělské výrobě vyžadují, aby byla nově upravena jejich organisace a způsob financování.
§ 2
Z jednotlivých strojních a traktorových stanic, národních podniků, zřízených podle vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organisaci strojních a traktorových stanic, se zřizují dnem 1. ledna 1954 "Strojní a traktorové stanice" jako právnické osoby, jejichž výdaje se hradí ze státního rozpočtu, do něhož také plynou jejich příjmy. Z jednotlivých technických a vodohospodářských stavebních úprav, národních podniků, zřízených podle téhož nařízení, se zřizují dnem 1. ledna 1954 "Strojní a traktorové stanice pro těžké půdní úpravy" jako právnické osoby zapojené týmž způsobem na státní rozpočet.
§ 3
Majetek (práva a závazky) jednotlivého národního podniku přechází dnem 1. ledna 1954 na stanici z něho zřízenou.
§ 4
(1) Zaměstnanci národních podniků, z kterých se zřizují stanice podle § 2, stávají se zaměstnanci těchto stanic.
(2) Ředitelé dosavadních národních podniků, z kterých se zřizují stanice podle § 2, stávají se řediteli těchto stanic.
§ 5
Způsob financování stanic upraví vláda vyhláškou; při tom může jako výjimku ze zásady uvedené v § 2 stanovit případy, v nichž se výdaje stanic ze státního rozpočtu nehradí nebo v nichž příjmy stanic do státního rozpočtu neplynou.
§ 6
O stanicích podle tohoto nařízení platí jinak obdobně ustanovení §§ 3 až 8 vládního nařízení č. 83/1951 Sb.
§ 7
Soudy provedou z povinnosti úřední v podnikových rejstřících výmazy národních podniků zaniklých podle tohoto nařízení.
§ 8
Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí organisaci stanic podrobněji upravit organisačním řádem (statutem).
§ 9
Tímto nařízením nejsou dotčeny národní podniky zřízené podle vládního nařízení č. 83/1951 Sb. a v § 2 nejmenované.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provedou je ministři zemědělství a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Ďuriš v.r.
Uher v.r.