Nařízení ze dne 7.12.1953 o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva

31.12.1953 | Sbírka:  108/1953 Sb. | Částka:  61/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 13/1958 Sb., 53/1954 Sb.
108/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. prosince 1953 o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva.
Změna: 53/1954 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
ODDÍL I
Fondy dlouhodobého úvěru pro výrobní družstva
§ 1
(1) Pro poskytování dlouhodobých úvěrů výrobním družstvům a jejich krajským svazům zřizují se při krajských svazech výrobních družstev krajské fondy dlouhodobého úvěru (dále jen "krajské fondy").
(2) Pro vyrovnávání přebytků a nedostatků prostředků krajských fondů zřizuje se při Ústředním svazu výrobních družstev v Praze ústřední fond dlouhodobého úvěru (dále jen "ústřední fond").
(3) Ústřední fond vykonává své úkoly na Slovensku prostřednictvím slovenského fondu dlouhodobého úvěru (dále jen "slovenský fond"), který se zřizuje při Slovenském svazu výrobních družstev v Bratislavě.
§ 2
(1) Jmění každého fondu vede ve své účetní evidenci odděleně od ostatního svého jmění ten svaz výrobních družstev, při němž byl fond zřízen; tento svaz rozhoduje o používání prostředků fondu.
(2) Prostředky fondů jsou výlučně uloženy u Investiční banky, která je spravuje a kontroluje jejich použití podle směrnic ministerstva financí vydaných v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev.
§ 3
(1) Ústředně spravované záruční fondy výrobních družstev stávají se součástí jmění ústředního (slovenského) fondu.
(2) Výrobní družstva jsou povinna odvádět pro účely fondů příspěvky z čistého zisku počínajíc ziskem za rok 1953 a ukládat u nich přebytky vlastních prostředků.
§ 4
(1) Podrobnosti týkající se zejména organisace fondů, jejich příjmových zdrojů včetně výše povinných příspěvků a jejich úkolů upraví statut fondů dlouhodobého úvěru, který vydá ministr financí v dohodě s předsedou Ústředního svazu výrobních družstev po schválení vládou.
(2) Ústřední svaz výrobních družstev vydá se souhlasem ministerstva financí směrnice o poskytování úvěrů z fondů a o odvádění povinných příspěvků družstvy.
(3) Úrokovou sazbu z vkladů a úvěrů stanoví ministerstvo financí v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev.
ODDÍL II
Fondy dlouhodobého úvěru pro spotřební družstva
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
ODDÍL III
Ustanovení společná
§ 7
(1) Fondy dlouhodobého úvěru (§§ 1 a 5) se zřizují dnem 1. dubna 1954.
(2) Vláda může nařídit zrušení fondů a zároveň způsob provedení jejich likvidace.
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je předseda vlády a ministr financí.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.