Nařízení ze dne 26.1.1954 o oběhu zákonných peněz

17.2.1954 | Sbírka:  7/1954 Sb. | Částka:  4/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Prováděcí: UL01/60
Pasivní derogace: 130/1989 Sb., 17/1960 Sb.
7/1954 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. ledna 1954
o oběhu zákonných peněz.
Změna: 17/1960 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
(1) Pokladny hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení jsou povinny přijímat jako zákonné peníze bankovky, státovky a mince bez obmezení.
(2) Fysické osoby jsou povinny přijímat jako zákonné peníze bankovky bez obmezení, státovky až do 100 kusů téže hodnoty a mince až do 20 kusů téže hodnoty.
(3) Povinnost přijímat peníze podle odstavců 1 a 2 se vztahuje jen na peníze oběhem neopotřebované a nepoškozené.
§ 2
Výměnu peněz určitých hodnot za peníze jiných hodnot provádí Státní banka československá podle hospodářské potřeby, státní spořitelny a poštovní úřady podle stavu svých hotovostí.
§ 3
(1) Peníze oběhem opotřebované přijímá Státní banka československá, je-li jimi placeno, nebo je vyměňuje za peníze neopotřebované téže nebo jiné hodnoty.
(2) Státní spořitelny a poštovní úřady přijímají peníze oběhem opotřebované, je-li jimi placeno, ale nedávají je dále do oběhu.
§ 4
(1) Za neúmyslně poškozené bankovky, státovky a mince poskytuje Státní banka československá náhradu podle směrnic schválených ministrem financí a uveřejněných v Úředním listě.
(2) Za bankovky, státovky a mince úmyslně poškozené se náhrada neposkytuje; ministr financí může povolit pro organizace socialistického sektoru výjimku.
§ 5
Peníze padělané, pozměněné nebo zlehčené odeberou pokladny organisací nebo zařízení uvedených v § 1 odst. 1, jimž byly peníze předloženy, na stvrzenku bez náhrady a zašlou je Státní bance československé se sdělením, kdo a za jakých okolností je předložil.
§ 6
O tom, jde-li o opotřebování peněz oběhem nebo o jejich poškození, padělání, pozměnění nebo zlehčení, rozhoduje pro účely tohoto nařízení Státní banka československá, která si v pochybnosti vyžádá posudek Státní tiskárny cenin, jde-li o bankovky a státovky, a Státní mincovny, jde-li o mince.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.