Vyhláška ze dne 18.5.1954 o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům

18.5.1954 | Sbírka:  127/1954 Ú.l. | Částka:  76/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1953 Sb.
Pasivní derogace: 4/1966 Sb., 75/1965 Sb.
127/1954 Ú.l.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 1954
o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům.
Vláda republiky Československé stanoví podle § 77 autorského zákona č. 115/1953 Sb. k provedení jeho ustanovení o příspěvcích kulturním fondům:
I. Příspěvky příjemců autorských odměn.
§ 1.
Příjemci autorských odměn odvádějí kulturním fondům (v oboru písemnictví literárnímu fondu, v oboru hudby hudebnímu fondu a v oboru výtvarných umění fondu výtvarných umění) příspěvek ve výši 2 % autorské odměny, čítajíc v to i odměnu za vytvoření díla na literární, vědeckou a uměleckou zakázku (dále jen „odměna“).
§ 2.
(1) Úřady, orgány, instituce, organisace a podniky, které vyplácejí odměny, srazí příspěvek při výplatě odměny.
(2) Sražené částky budou ochranné organisaci autorské (§ 10) vyúčtovány a odvedeny hromadně za kalendářní měsíc, vždy do 20. dne měsíce následujícího. K vyúčtování je třeba připojit podklady potřebné pro zjištění výše příspěvků.
§ 3.
Příspěvky, které nejsou vybírány srážkou při výplatě odměny, jsou příjemci odměn povinni odvést ochranné organisaci autorské přímo, a to do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok.
II. Příspěvky za užití volných děl.
§ 4.
(1) Za vydání volného díla literárního, vědeckého nebo uměleckého odvádí nakladatelství kulturním fondům příspěvek ve výši poloviny částky, kterou by nakladatelství bylo povinno za takové vydání vyplatit jako autorskou odměnu, kdyby dílo nebylo volné.
(2) Z příspěvkové povinnosti jsou vyňata klasická díla marxismu-leninismu.
§ 5.
Za veřejné provozování volného díla dramatického, hudebně-dramatického, choreografického nebo pantomimického, včetně hudební a výtvarné složky díla,
za vysílání takových děl rozhlasem nebo televisí,
za uvádění vyrobených zvukových snímků nebo podobných záznamů takových děl do prodeje, jakož i
za užití volného díla literárního, vědeckého nebo uměleckého k výrobě filmu
odvádí uživatel díla kulturním fondům příspěvek ve výši poloviny částky, kterou by byl povinen vyplatit jako autorskou odměnu, kdyby dílo nebylo volné.
§ 6.
Za veřejné provozování volných nedivadelních děl hudebních (s textem nebo bez textu) odvádí příslušná ochranná organisace autorská hudebnímu fondu příspěvek ve výši 2 % čistého výnosu provozovacích honorářů, kterého ochranná organizace autorská dosáhla v kalendářním roce za důkazy veřejné hudební produkce.
§ 7.
(1) Za každé jiné uvedení volného díla na veřejnost odvádějí uživatelé tyto příspěvky:
  +------------------------------------------------------------------------+
  |        | Výše     | Ve prospěch  |            |
  | Druh užití   | příspěvku  | fondu     |            |
  | díla      | nebo základ |---------------+------------------------|
  |        | pro jeho   ||| literárního | hudebního | výtvarného |
  |        | výpočet   |||       |      | umění   |
  |----------------+--------------|||-------------+-----------+------------|
  |        | autorská   |||       |      |      |
  | 1. veřejné   | odměna za  |||       |      |      |
  | přednesení   | takové    ||| 20 %    | -     | -     |
  | díla      | užití, jako |||       |      |      |
  | literárního  | kdyby dílo  |||       |      |      |
  |        | nebylo volné |||       |      |      |
  |----------------+--------------|||-------------+-----------+------------|
  | 2. veřejné   | autorská   |||       |      |      |
  | vystavení díla | odměna za  |||       |      |      |
  | výtvarných   | takové    ||| -      | -     | 5 %    |
  | umění nebo   | užití, jako |||       |      |      |
  | díla      | kdyby dílo  |||       |      |      |
  | fotografického | nebylo volné |||       |      |      |
  |----------------+--------------|||-------------+-----------+------------|
  | 3. rozhlasové |       |||       |      |      |
  | a televisní  | za každého  |||       |      |      |
  | vysílání    | oprávněného |||       |      |      |
  | nedivadelního | držitele   |||       |      |      |
  | díla      | rozhlasového |||       |      |      |
  | literárního  | nebo     ||| 10 hal.   | 15 hal.  | 5 hal.   |
  | nebo hudebního | televisního |||       |      |      |
  | (s textem nebo | přijímače  |||       |      |      |
  | bez textu)   | paušálně za |||       |      |      |
  | anebo díla   | rok     |||       |      |      |
  | výtvarných   |       |||       |      |      |
  | umění     |       |||       |      |      |
  |----------------+--------------|||-------------+-----------+------------|
  | 4. prodej   |       |||       |      |      |
  | vyrobených   |       |||       |      |      |
  | zvukových   | úhrn     |||       |      |      |
  | snímků     | autorských  |||       |      |      |
  | (záznamů)   | odměn,    |||       |      |      |
  | nedivadelních | vyúčtovaný  ||| 5 %     | 15 %   | -     |
  | děl      | za účetní  |||       |      |      |
  | literárních  | období    |||       |      |      |
  | nebo hudebních |       |||       |      |      |
  | (s textem nebo |       |||       |      |      |
  | bez textu)   |       |||       |      |      |
  |----------------+--------------|||-------------+-----------+------------|
  |        | úhrn     |||       |      |      |
  |        | autorských  |||       |      |      |
  |        | odměn za   |||       |      |      |
  | 5. veřejné   | promítání  |||       |      |      |
  | promítání   | filmů,    ||| 15 %    | 10 %   | 5 %    |
  | filmů     | vyúčtovaný  |||       |      |      |
  |        | za      |||       |      |      |
  |        | kalendářní  |||       |      |      |
  |        | rok     |||       |      |      |
  |----------------+--------------|||-------------+-----------+------------|
  | 6. uveřejnění |       |||       |      |      |
  | v časopisech  |       |||       |      |      |
  |        |       |||       |      |      |
  | díla      |       |||       |      |      |
  | literárního  | autorská   ||| 50 %    | -     | -     |
  |        | odměna za  |||       |      |      |
  | díla hudebního | takové    ||| -      | 50 %   | -     |
  |        | užití, jako |||       |      |      |
  | díla      | kdyby dílo  ||| -      | -     | 50 %    |
  | výtvarných   | nebylo volné |||       |      |      |
  | umění nebo   |       |||       |      |      |
  |        |       |||       |      |      |
  | díla      |       |||       |      |      |
  | fotografického |       |||       |      |      |
  +------------------------------------------------------------------------+
    
(2) Pokud základem pro výpočet příspěvku je úhrn autorských odměn, rozumí se tím jen úhrn autorských odměn za užití děl toho neb onoho druhu (buď děl literárních nebo děl hudebních s textem nebo bez textu anebo děl výtvarných umění a děl fotografických).
§ 8.
Jde-li o uvedení na veřejnost díla souborného nebo spojeného, které je dílem volným jen zčásti, odvádí se příspěvek vypočtený z části volné.
§ 9.
(1) Příspěvky podle §§ 4 až 8 vyměřují a vybírají ochranné organisace autorské; skutečnosti zakládající povinnost odvést příspěvek musí jim být uživatelem oznámeny.
(2) Příspěvek je splatný, pokud neplyne z ustanovení §§ 6 a 7 něco jiného, jakmile bylo dílo vydáno nebo jinak na veřejnost uvedeno.
III. Společná ustanovení.
§ 10.
(1) Příspěvky pro kulturní fondy vybírají:
Československé divadelní a literární jednatelství v Praze (Slovenské divadelní a literární zastupitelství v Bratislavě), jde-li o užití díla literárního;
Ochranný svaz autorský (Slovenský autorský svaz v Bratislavě), jde-li o užití díla hudebního (s textem nebo bez textu);
ochranné organisace autorské při kulturních fondech výtvarných umění, jde-li o užití děl výtvarných umění, včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, jakož i děl fotografických.
(2) Příspěvky za provozování díla dramatického, hudebně-dramatického, choreografického nebo pantomimického, včetně hudební a výtvarné složky díla, vybírá Československé divadelní a literární jednatelství v Praze (Slovenské divadelní a literární zastupitelství v Bratislavě).
§ 11.
Pokud některá ochranná organisace autorská vybere zároveň příspěvky z oboru několika kulturních fondů, vypočte podíly těchto fondů podle poměru odměn. Částky, které náležejí kulturním fondům jiného oboru, odvede bez jakékoli srážky v měsíčním vyúčtování, po případě do měsíce po konci účetního období (§ 6 a § 7 pol. č. 3 až 5) příslušné ochranné organisaci autorské.
§ 12.
(1) Příspěvky, které ochranná organisace autorská přijala v kalendářním měsíci pro kulturní fond svého oboru, odvede tomuto fondu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího; odečíst si může jen částku potřebnou na úhradu skutečných nákladů, nejvýše 10 % vybraných příspěvků.
(2) Konečné vyúčtování provede ochranná organisace autorská bez odkladu po uplynutí kalendářního roku.
§ 13.
Ochranné organisace autorské jsou oprávněny nahlížet do účetních záznamů a podkladů pro výpočet příspěvků.
§ 14.
(1) Pokud nebude příspěvek pro kulturní fondy ochranné organisaci autorské odveden včas, zvyšuje se o desetinu své původní výše a ochranná organisace autorská je oprávněna požadovat náhradu nákladů spojených s provedeným šetřením a upomínáním.
(2) Na příspěvky splatné před uveřejněním této vyhlášky se hledí tak, jako by byly zaplaceny včas, budou-li zaplaceny do konce měsíce následujícího po uveřejnění této vyhlášky.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954.
První náměstek předsedy vlády:
Dr. Dolanský v. r.