Nařízení ze dne 29.12.1921, jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, čís. 431 Sb. z. a n., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice

31.12.1921 | Sbírka:  501/1921 Sb. | Částka:  131/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 431/1919 Sb.
Pasivní derogace: 269/1938 Sb.
501/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 29. prosince 1921,
jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, čís. 431 Sb. z. a n., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice.
Na základě §u 2 zákona ze dne 22. července 1919, čís. 431 Sb. z. a n., nařizuje se takto:
§ 1.
Ministerstvu pro sjednocení zákonův a organisace správy přísluší pracovati a podávati návrhy zákonův a nařízení, kterými mají býti sjednoceny právní normy, ponechané v platnosti zákonem ze dne 28. října 1918, čís. 11 Sb. z. a n., pokud jsou dosud plátny a nesjednoceny.
§ 2.
Působnost zmíněná v §u 1 netýče se zejména:
a) případů, kdy určité právní poměry jsou dosud upraveny právními normami toliko jednoho z obou převzatých právních řádů (rakouského a uherského);
b) případů, ve kterých nejde jen o sjednocení dosavadních právních předpisů, nýbrž o jejich reformu;
c) zákonův a nařízení, upravujících nové právní poměry, vzniklé po 28. říjnu 1918;
d) nařízení, která budou vydána, aby se provedly zákony sjednocené.
§ 3.
Osnovy zákonův a nařízení, pokud mají za předmět též úpravu poměrů na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jest sděliti včas ministerstvu pro sjednocení zákonův a organisace správy, aby se mohlo o nich vyjádřiti. Podle potřeby jest vzhledem k významu věci přizvati ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy k součinnosti již za přípravných prací.
§ 4.
Sjednocení právních norem (§ 1) jest prováděti za součinnosti ostatních ministerstev, případně též jiných úřadův a odborníků, pokud by šlo o předpisy týkající se účetnictví a kontroly za součinnosti Nejvyššího účetního kontrolního úřadu, dle pořadu, který vypracuje ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy v dohodě s ostatními ministerstvy a schválí vláda.
Od tohoto pořadu lze se uchýliti, jakož i sjednocení ponechati ministerstvu odbornému jen v případech nutné potřeby. Nedojde-li k dohodě mezi zúčastněnými ministerstvy, rozhodne vláda.
§ 5.
Pokud některá ministerstva již sama zahájila práce, náležející dle §u 1 do oboru působnosti ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy, jest tomuto ministerstvu poskytnouti co nejširší účast na jich dokončení.
§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti je ukládá se vládě.
Udržal v. r.,
jako náměstek předsedy vlády, spolu za ministra zahraničních věcí a jako ministr národní obrany.
Dr. Dolanský v. r.,
též za ministra Šrámka.
Černý v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Tučný v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.