Vyhláška ze dne 8.9.1954 o výši příspěvků, které odvádějí kulturním fondům vydavatelské podniky a jiní uživatelé děl

8.9.1954 | Sbírka:  197/1954 Ú.l. | Částka:  114/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1953 Sb.
Pasivní derogace: 4/1966 Sb.
197/1954 Ú.l.
Vyhláška
ministra kultury
ze dne 8. září 1954
o výši příspěvků, které odvádějí kulturním fondům vydavatelské podniky a jiní uživatelé děl
Ministr kultury stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 78 autorského zákona:
§ 1
Vydavatelské podniky a jiní uživatelé děl odvádějí za užití děl kulturním fondům prostřednictvím ochranných organisací autorských příspěvky ve výši 1 % podle tabulky, která tvoří přílohu této vyhlášky.
§ 2
(1) Příspěvky placené v krajích českých plynou společně všem českým kulturním fondům, na Slovensku všem kulturním fondům slovenským.
(2) Podíly jednotlivých kulturních fondů na celkovém výnosu příspěvků určí na každý rok předem ministr (pověřenec) kultury v dohodě s ministrem (pověřencem) financí.
§ 3
Skutečnosti rozhodné pro vyměření příspěvku, zejména základ pro jeho výpočet, musí vydavatelské podniky a jiní uživatelé děl oznámit při vyúčtování příslušné ochranné organisaci autorské. Organisace je oprávněna nahlížet do účetních záznamů a jiných podkladů pro výpočet příspěvků.
§ 4
(1) Příspěvky jsou splatné měsíčně do 10. dne následujícího měsíce; ochranné organisace autorské mohou však povolit placení zálohové s vyúčtováním čtvrtletním.
(2) Nebude-li příspěvek ochranné organisaci autorské odveden včas, zvyšuje se o desetinu své původní výše a ochranná organisace autorská je oprávněna požadovat náhradu nákladů spojených s provedeným šetřením a upomínáním.
(3) Příspěvky za dobu od 1. ledna 1954 do uveřejnění této vyhlášky se zvýší podle ustanovení odstavce 2 jen, nebudou-li zaplaceny do 31. října 1954.
§ 5
(1) Ochranné organisace autorské vyúčtují si příspěvky navzájem podle poměru stanoveného ministrem (pověřencem) kultury (§ 2 odst. 2). Vyúčtované příspěvky (zálohy) odvedou kulturním fondům svého oboru měsíčně, a to do 15. dne následujícího měsíce; odečíst si mohou jen částky potřebné na úhradu skutečných nákladů, ne však více než 5 % odvedených příspěvků (záloh).
(2) Konečné vyúčtování provedou ochranné organisace autorské kulturním fondům svého oboru ihned po uplynutí kalendářního roku.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954.
První náměstek ministra:
Taufer, v. r.
Příl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ochranná organisace autorská, která příspěvek
                                     vyměřuje a vybírá
   Druh užití díla     Základ pro výpočet   ---------------------------------------------------------
                             v českých krajích       na Slovensku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Vydání díla tiskem    krámská prodejní cena  Československé divadelní   Slovenské divadelní
               celého nákladu     a literární jednatelství   a literární zastupitelství
                           (ČDLJ)            (SDLZ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Uvádění zvukových                Ochranný svaz autorský    Slovenský autorský svaz
  snímků a podobných                (OSA)             (SAS)
  záznamů do prodeje    úhrnná hrubá tržba
---------------------------- za prodané snímky    ---------------------------------------------------------
 3. Rozšiřování rozmnoženin nebo rozmnoženiny    Ochranná organisace      Ochranná organisace
  děl výtvarného umění               autorská při Českém fondu   autorská při Slovenském
  a děl fotografických               výtvarných umění       fondu výtvarných umění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Veřejné provozování               ČDLJ             SDLZ
  divadelních děl
---------------------------- úhrnný příjem      ---------------------------------------------------------
 5. Veřejné promítání    na vstupném       OSA              SAS
  filmů
----------------------------             ---------------------------------------------------------
 6. Veřejné vystavování               Ochranná organisace      Ochranná organisace
  děl výtvarného umění               autorská při Českém fondu   autorská při Slovenském
  a děl fotografických               výtvarných umění       fondu výtvarných umění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Rozhlasové a televisní  celkový výnos      OSA              SAS
  vysílání         rozhlasových a
               televisních poplatků
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Veřejné nedivadelní   provozovací honorář   OSA              SAS
  provozování děl     za každou produkci
  hudebních
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Za užití děl       úplná cena       Ochranná organisace      Ochranná organisace
  architektonických    architektonických    autorská při Českém fondu   autorská při Slovenském
  k prostorovému provedení projektů, podle které  výtvarných umění       fondu výtvarných umění
  nebo za opakované    je hodnoceno plnění
  použití těchto děl    plánu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Otištění děl       autorská odměna     Ochranná organisace      Ochranná organisace
  v časopisech                   autorská při Českém fondu   autorská při Slovenském
                           výtvarných umění       fondu výtvarných umění
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------