Vyhláška ze dne 25.4.1956 o úpravě autorských odměn za literární díla

25.4.1956 | Sbírka:  97/1956 Ú.l. | Částka:  50/1956ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1953 Sb.
Aktivní derogace: 564/1948 Ú.l.I
Pasivní derogace: 25/1967 Sb., 44/1960 Sb., 14/1957 Ú.l., 209/1956 Ú.l.
97/1956 Ú.l.
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury
ze dne 25. dubna 1956
o úpravě autorských odměn za literární díla
Změna: 14/1957 Ú.l. (část)
Změna: 14/1957 Ú.l.
Změna: 44/1960 Sb.
Ministerstvo kultury stanoví podle § 23 autorského zákona č. 115/1953 Sb.:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje autorské odměny za převedení práva vydat knižně slovesné dílo nebo překlad takového díla, pokud autorem díla nebo překladu je československý občan a dílo má být vydáno na československém státním území.
(2) Stanovení výše odměn cizích státních příslušníků, jakož i autorských odměn československých autorů za vydání díla (překladu) v cizině se ponechává dohodě autora s nakladatelstvím.
§ 2
(1) Autorská odměna za převedení práva vydat slovesné dílo nebo jeho překlad se stanoví podle této vyhlášky a podle sazebníku, který tvoří její přílohu. Určení autorské odměny v rámci sazby stanovené v sazebníku je ponecháno dohodě autora s nakladatelstvím, přitom se přihlíží k významu a hodnotě díla a u překladů k obtížnosti textu a k hodnotě překladu.
(2) Uveřejnění díla v periodickém tisku se pro výpočet autorské odměny za vydání nepovažuje.
Autorské odměny za vydání literárních děl
§ 3
(1) První vydání děl uvedených v části I. sazebníku se odměňuje bez ohledu na výši nákladu honorářovou sazbou stanovenou podle rozsahu díla, a to, pokud se v sazebníku nestanoví jinak, podle počtu autorských archů (autorský arch má 36.000 tiskových znaků) nebo podle počtu veršů.
(2) Autorské odměny za druhé nezměněné vydání děl uvedených v části I. oddílu A pod položkami 1 až 3 sazebníku činí 80 %, za třetí vydání 70 %, za čtvrté vydání 60 %, za páté a šesté vydání 50 %, za sedmé a každé další vydání 40 % honorářové sazby.
(3) Autorské odměny za druhé nezměněné vydání děl uvedených v části I. oddílu B pod položkou 1 činí 70 %, za třetí vydání 50 %, za čtvrté 40 %, za páté až desáté vydání 30 % a za jedenácté a každé další vydání 20 % honorářové sazby.
(4) Autorské odměny za druhé nezměněné vydání děl uvedených v části I. oddílu A pod položkami 4 až 9 a v oddílu B pod položkami 2 až 6 sazebníku činí 60 %, za třetí a každé další vydání 25 % honorářové sazby.
(5) Autorské odměny za druhé a každé další nezměněné vydání děl uvedených v části I. oddílu A pod položkami 10 až 12 a v oddílu C činí 25 % honorářové sazby.
(6) Autorská odměna za podstatně doplněné nebo přepracované vydání může být stanovena sazbou vyšší, než vyplývá z odstavců 2 až 5 s přihlédnutím k tomu, jakou práci autor na dílo nově vynaložil, při čemž nesmí překročit 90 % autorské odměny za první vydání.
§ 4
(1) Každé vydání děl uvedených v části II, oddílů A a C sazebníku se odměňuje podle rozsahu díla a počtu vydaných výtisků, které se pro účely stanovení autorské odměny sčítají; přesahuje-li celkový náklad počet výtisků, který je stanoven v sazebníku jako norma, odměňuje se každá další norma takto:
1. u vydání děl uvedených v oddílu A sazebníku se odměňuje druhá norma 80 %, třetí 70 %, čtvrtá 60 %, pátá a šestá 50 %, sedmá a každá další norma 40 % honorářové sazby;
2. u vydání děl uvedených v oddílu C sazebníku se odměňuje druhá norma 60 %, třetí a každá další norma 25% honorářové sazby.
(2) Každé vydání děl uvedených v části II. oddílu B sazebníku se odměňuje honorářovou sazbou podle počtu vydaných výtisků bez ohledu na rozsah díla, pokud tento rozsah nepřesahuje jeden autorský arch nebo 100 veršů; přesahuje-li celkový náklad počet výtisků, který je stanoven v sazebníku jako norma, odměňuje se každá další norma podle odstavce 1 č. 1.
(3) Nedosahuje-li u děl uvedených v části II. sazebníku počet vydaných výtisků plné druhé nebo další normy, odměňují se tyto výtisky jen poměrnou částí příslušné normy. U prvních vydání se odměňuje i náklad nižší, než je stanovená norma jako celá první norma; nakladatelství však může u děl uvedených v oddílu B a C sazebníku výtisky do výše normy dotisknout nebo při druhém vydání rozdíl mezi nákladem prvního vydání a normou vydat nehonorovaně.
§ 5
(1) Vydání děl uvedených v části I. sazebníku, která byla vydána na území republiky po 1. dubnu 1956 (u děl v cizích jazycích po 1. dubnu 1960), se sčítají za účelem stanovení autorské odměny, a to zvlášť podle těchto jazykových skupin:
a) jazyk český
b) jazyk slovenský
c) všechny cizí jazyky dohromady.
K vydání slovesných děl československých autorů v cizině se při stanovení autorské odměny podle této vyhlášky nepřihlíží.
(2) Veškeré výtisky děl uvedených v části II. sazebníku, která byla vydána na území republiky, se sčítají za účelem stanovení odměny podle této vyhlášky obdobně jako v odstavci 1; pro vydání v cizích jazycích platí přitom norma pro vydání v jazyce českém.
§ 6
Sebrané a vybrané spisy
U prvního vydání sebraných nebo vybraných děl nebo výborů prózy a poesie jediného autora se první vydání odměňuje od druhé normy bez ohledu na dříve samostatně vydaný počet výtisků.
§ 7
Autorské odměny za vydání díla v překladu z češtiny do slovenštiny nebo ze slovenštiny do češtiny
Prvé vydání českého díla v překladu slovenském nebo slovenského díla v českém překladu se odměňuje u děl uvedených v části I. sazebníku podle § 3 jako vydání druhé, druhé vydání jako třetí atd.; prvé vydání takového překladu u děl uvedených v části II. sazebníku se odměňuje podle § 4 s tím rozdílem, že sčítání norem pro výpočet odměny počíná vždy druhou normou.
§ 8
Vydání děl v cizích jazycích
(1) Vydává-li se dílo v překladu do cizího jazyka, náleží autorovi odměna podle následujících ustanovení bez ohledu na náklady spojené s vytvořením překladu.
(2) V případě, že se dílo československého autora vydává v cizím jazyku a jde-li o prvé vydání díla vůbec, odměňuje se u děl uvedených v části I. sazebníku jako první vydání, u děl uvedených v části II. sazebníku od první normy; další cizojazyčná vydání (normy) se pak sčítají podle § 5 odst. 1. Pokud již došlo k vydání díla, odměňuje se první cizojazyčné vydání díla uvedeného v části I. sazebníku (s výjimkou uvedenou v odstavci 5) jako druhé vydání, druhé cizojazyčné vydání jako třetí vydání díla atd.; u děl uvedených v části II. sazebníku se v takovém případě u cizojazyčných vydání počíná odměnou od třetí normy. Platí tedy obecně - s výjimkou podle § 6 - zásada, že autor může obdržet
a) odměnu za první vydání nebo normu jednou, a to za vydání v původním jazyce (odstavec 6),
b) u děl uvedených v části I. sazebníku odměnu za druhé a každé další vydání nejvýše třikrát (tj. v případech, kdy dojde k vydání ve všech třech jazykových skupinách podle § 5 odst. 1),
c) u děl uvedených v části II. sazebníku odměnu za druhou normu nejvýše dvakrát (tj. dojde-li k vydání díla ve dvou jazykových skupinách), odměnu za třetí a za každou další normu nejvýše třikrát (tj. v případech, kdy dojde k vydání ve všech třech jazykových skupinách).
(3) Vydává-li se dílo současně*) v několika jazykových verzích, považují se pro stanovení odměny podle této vyhlášky všechny tyto verze za jedno vydání; přitom však musí být smluvně dohodnut celkový počet výtisků takového vydání.
(4) U slovesných děl, jejichž rozmnoženiny mají být rozšiřovány bezplatně, je možno sjednat odměnu za určitý, smluvně dohodnutý náklad, pevnou částkou v mezích sazebníku; k tomu, v kolika jazycích nebo v jakém počtu norem dílo vyjde se již nepřihlíží, a odměna se řídí jedině rozsahem díla. Pro výpočet odměny za další vydání takto honorovaného díla pak platí, že dílo vyšlo v jednom vydání (v počtu výtisků jedné normy). Právo autora sjednávat smlouvy o vydání díla v zahraničí nemůže být smlouvou podle tohoto ustanovení dotčeno.
(5) Odměna za každé vydání překladu učebnic, učebních textů a jiných učebních pomůcek do cizího jazyka, pokud jsou určeny k rozšiřování na území republiky, činí 5 % odměny za první vydání v jazyce původním.
(6) Za původní se považuje jazyk, v němž dílo poprvé vyšlo, bez ohledu na to, v jakém jazyce je autor vytvořil.
(7) Odměny za překlady technické a jiné odborné literatury (část I. oddíl B položka 5 sazebníku) z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyka je možno zvýšit nejvýše o 25 % honorářové sazby v případech, kdy k vytvoření překladu je třeba zvláštních znalostí odborných a jazykových. Odměny za překlady z cizího do jiného cizího jazyka u všech děl uvedených v části I. oddílu B sazebníku je možno zvýšit rovněž nejvýše o 25 % honorářové sazby.
(8) Ustanovení smluv o vydání děl v cizích jazycích sjednaných před účinností této vyhlášky, která stanoví výši odměny odchylně, zůstávají v platnosti pro jedno nejbližší vydání díla, pokud s rozšiřováním díla má být započato do 6 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 9
Autorské odměny za díla vytvořená v pracovním poměru
(1) Autorské odměny za vydání literárních děl, které autor vytvořil na svém pracovišti při plnění svých povinností vyplývajících z pracovního poměru (§ § 19 a 20 autorského zákona), jsou zahrnuty do odměny za práci (do mzdy), je-li tato odměna zároveň přiměřenou odměnou za vytvoření díla.
(2) Není-li odměna za práci (mzda) zároveň i přiměřenou odměnou za vytvoření díla, náleží autorovi odměna ve výši stanovené sazebníkem snížená o odměnu za práci (mzdu) připadající na pracovní dobu, po kterou autor na díle pracoval při plnění povinností z pracovního poměru na svém pracovišti.
§ 10
Volné výtisky
(1) Nakladatelství může přetisknout pro autorské, povinné, recensní, propagační a ostatní volné výtisky nejvýše 400 exemplářů každého vydání. Tyto nehonorované výtisky jsou neprodejné.
(2) Autor (překladatel) má nárok z prvého vydání svého díla na 1 % vydaných výtisků zdarma; tento počet nesmí však být u děl uvedených v části II. oddílu A pod položkou 1 a 2 a v oddílu B sazebníku nižší než 20 a vyšší než 50, u veškerých děl ostatních nižší než 5 a vyšší než 15 exemplářů.
(3) Z druhého a dalšího vydání má autor (překladatel) nárok u děl uvedených v části II. oddílu A pod položkou 1 a 2 a v oddílu B sazebníku na 1/2 % vydaných výtisků zdarma; tento počet nesmí však být nižší než 10 a vyšší než 15 exemplářů. Autoři (překladatelé) ostatních děl mají nárok z druhého a dalšího vydání svých děl na 5 výtisků zdarma.
(4) U děl vytvořených společně několika spoluautory (překladateli) se rozdělí autorské výtisky mezi spoluautory, pokud není jiné dohody, rovným dílem; každý spoluautor musí však dostat nejméně 1 výtisk.
(5) U děl spojených se rozdělí autorské výtisky, pokud není jiné dohody, podle hodnoty a rozsahu práce autorů jednotlivých děl.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 11
(1) Ustanovení této vyhlášky se vztahují na autorské odměny za všechna díla, která vyjdou (§ 13 odst. 1 autorského zákona) po 1. dubnu 1956. Ustanovení nakladatelských smluv uzavřených před 1. dubnem 1956, pokud se týkají prvého vydání díla a pokud jsou pro autora příznivější, zůstávají nedotčena.
(2) Pro stanovení autorské odměny za opětné vydání díla již vydaného před počátkem účinnosti této vyhlášky se u děl uvedených v části I. sazebníku počítá u vydání druhého odměna za druhé vydání. U třetího a dalšího vydání se počítá odměna za vydání třetí.
(3) Při dalším vydání děl uvedených v části II. sazebníku, která vyšla před počátkem účinnosti této vyhlášky v počtu výtisků nepřesahujícím dvě normy, se stanoví norma pro výpočet autorské odměny tak, že se výtisky předcházejících vydání sčítají podle ustanovení § 4; jde-li o díla vydaná ve větším počtu výtisků, má se za to, že tato díla vyšla v počtu dvou norem.
§ 12
Ministerstvo školství a kultury může v dohodě s ministerstvem financí stanovit v jednotlivých odůvodněných případech výši odměny odchylně od ustanovení §§ 3, 4 a 8.
§ 13
Tato vyhláška se nevztahuje na odměny za převedení práva vydat prozatímní učební texty (skripta).
§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1956.
Ministr:
Štoll v.r.
Příl.
Sazebník autorských odměn za vydání literárních děl
Část I
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
|Položka |        Druh literatury        | Honorářová sazba za |
|    |                        | autorský arch (verš,|
|    |                        | píseň) při prvním  |
|    |                        | vydání (v Kčs)   |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
|  1.  |          2.             |     3.     |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
|                    A.                   |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
| 1.  | Vědecká díla základního významu . . . . . .  |   1500-2000   |
| 2.  | Ostatní vědecká a kritická díla ze všech   |           |
|    | oborů věd . . . . . . . . . . . . . . . . .  |   1000-1500   |
| 3.  | Veršovaný text písně (za píseň) . . . . . .  |    200-600    |
| 4.  | Sestavení výborů z literatury (anthologií)  |           |
|    | a) próza . . . . . . . . . . . . . . . . .  |    80-200    |
|    | b) poesie . . . . . . . . . . . . . . . . .  |    150-250    |
| 5.  | Literatura vycházející v knihovně povinné   |           |
|    | školní četby                 |           |
|    | a) próza . . . . . . . . . . . . . . . . .  |   1000-1400   |
|    | b) poesie za verš . . . . . . . . . . . .   |     8-15    |
| 6.  | Literárně kritické doplňky (pokud nejsou   |           |
|    | vypracovány autorem díla)           |           |
|    | a) předmluva nebo doslov . . . . . . . . .  |    650-1800   |
|    | b) literární a bibliografické doplňky . . .  |    600-1200   |
| 7.  | Odborná díla technické příručky a populárně  |           |
|    | vědecká díla . . . . . . . . . . . . . . .  |    600-1300   |
| 8.  | Statě pro naučné slovníky (encyklopedie) .  |    700-1200   |
| 9.  | Sestavení jazykových slovníků . . . . . . .  |    650-1200   |
| 10.  | Sestavení školních čítanek . . . . . . . .  |    200-450    |
| 11.  | Učebnice                   |           |
|    | a) pro školy odborné a pro zvláštní školy   |           |
|    |  (názorné učebnice) . . . . . . . . . . .  |    800-1200   |
|    | b) pro vysoké školy . . . . . . . . . . . .  |    900-1400   |
|    | c) pro 6.-11. postupný ročník . . . . . . .  |    800-1200   |
|    | d) pro 1.-5. postupný ročník . . . . . . .  |    700-1000   |
| 12.  | Sestavení cizojazyčných výborů a čítanek .  |    300-600    |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
|                    B.                  |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
| 1.  | Překlady krásné prózy a literatury pro mládež |    350-750    |
| 2.  | Překlad veršovaného textu písně (za píseň)  |    200-600    |
| 3.  | Překlady                   |           |
|    | a) děl klasiků marxismu-leninismu . . . . .  |    350-750    |
|    | b) ostatní vědecké literatury (s výjimkou   |           |
|    |  literatury uvedené pod pol.4) . . . . .  |    350-750    |
| 4.  | Překlady vědecké literatury z jazyků     |           |
|    | klasických a orientálních (u textů dosud   |           |
|    | nepřeložených do živých evropských jazyků) . |    600-1200   |
| 5.  | Překlady technické a jiné odborné literatury |    280-600    |
| 6.  | Překlady veškeré ostatní literatury . . . . . |    280-520    |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
|                    C.                  |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
| 1.  | Uspořádání sborníků archivních a jiných    |           |
|    | podobných materiálů, zákonů a jiných právních |           |
|    | předpisů, směrnic, norem nebo citace v    |           |
|    | původních dílech . . . . . . . . . . . . . . |    100-350    |
| 2.  | Věcné vysvětlivky (pokud nejsou vypracovány  |           |
|    | autorem díla) . . . . . . . . . . . . . . . . |    700-1200   |
| 3.  | Uspořádání věcných a jiných rejstříků (za   |           |
|    | autorský arch zpracovaného textu) . . . . .  |    40-100    |
+--------+-----------------------------------------------+---------------------+
Část II
+--------------------------------+--------------------------+----------------------+
|Položka|            | Norma (počet výtisků   | Honorářová sazba za |
|    |            | honorovaných 100 %)   | autorský arch nebo  |
|    |            | při vydání díla v jazyku | verš při první normě |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
| 1.  |      2.      |      3.      |     4.     |
|    |            |  českém - slovenském  |           |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
|                      A.                  |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
| 1.  | Původní krásná próza  |             |           |
|    | a literatura pro    |             |           |
|    | mládež v próze     |             |           |
|    | (s výjimkou knih    |             |           |
|    | pro mládež       |             |           |
|    | předškolního věku   |             |           |
|    | do jednoho autorského |             |           |
|    | archu) . . . . . . . . |   5000    3000  |    600-1200    |
| 2.  | Veškerá původní poesie |             |           |
|    | (s výjimkou poesie pro |             |           |
|    | mládež předškolního  |             |           |
|    | věku v rozsahu do   |             |           |
|    | 100 veršů) . . . . . . |   5000    3000  |     6-10     |
| 3.  | Překlady poesie všeho |             |           |
|    | druhu . . . . . . . . |   5000    3000  |     4-7     |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
|                      B.                   |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
| 1.  | Literatura pro mládež |             |           |
|    | předškolního věku   |             |           |
|    | v próze do 1      |             |           |
|    | autorského archu    |             |           |
|    | nebo ve verších do   |             |           |
|    | 100 veršů       |  10.000    5000  |    800-2000    |
| 2.  | Literatura uvedená   |             |           |
|    | pod položkou     1     |             |           |
|    | v masovém vydání    |             |           |
|    | (nákladem nejméně   |             |           |
|    | ve stanovené      |             |           |
|    | normě . . . . . .   |  25.000   12.500  |   1600-3600    |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
|                      C.                   |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
| 1.  | Literatura politická  |             |           |
|    | v masovém vydání . .  |  10.000    5000  |    600-1100    |
+-------+------------------------+--------------------------+----------------------+
*) Za současně v několika jazycích vydané dílo se považuje dílo vydané ve dvou nebo více jazycích v rozpětí 30 dnů.