Zákon ze dne 11.12.1958 o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru

28.12.1958 | Sbírka:  83/1958 Sb. | Částka:  35/1958ASPI
83/1958 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1958
o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních organizací státního socialistického sektoru
Změna: 117/1965 Sb.
Změna: 36/1966 Sb.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Díl I
Úvodní ustanovení
§ 1
zrušen
Díl II
Finanční plány
§ 2
zrušen
Pětileté finanční plány
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
Roční finanční plány
zrušen
§ 6
Zmocnění
zrušen
Díl III
Finanční hospodaření
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
Vztah ke státnímu rozpočtu
zrušen
§ 11
Zmocnění
(1) Generální ředitel Státní banky československé se zmocňuje k bližší úpravě finančního hospodaření, zejména odvodů do státního rozpočtu a přídělů z něho, finančních zdrojů vytvořených podniky a jejich používání, úhrad ztrát, financování základních prostředků a vlastních oběžných prostředků, financování ostatních úkolů a poskytování úvěrů, jakož i stanovit zásady pro rozbor a schvalování výsledků finančního hospodaření podniků a orgánů jimi nadřízených.
(2) Generální ředitel Státní banky československé se dále zmocňuje upravit platební a zúčtovací styk, pokladní operace, fakturování a placení, kontrolu prováděnou peněžními ústavy, zejména kontrolu čerpání mzdových fondů a důsledky porušení finanční kázně; může též stanovit, v jakém rozsahu se předpisy o fakturování a placení, jakož i sankce na porušení těchto předpisů vztahují i na jiné organizace než podniky (§ 2 odst. 2) a na obyvatelstvo.
(3) Generální ředitel Státní banky československé se zmocňuje na základě předpisů vydaných podle stanovení odstavců 1 a 2 směrnicemi podrobněji upravit financování základních prostředků a jeho kontrolu, úvěrování, platební a zúčtovací styk, pokladní operace a kontrolu čerpání mzdových fondů.
(4) Generální ředitel Státní banky československé může podle potřeby odchylně upravit finanční hospodaření podniků řízených národními výbory.
Díl IV
Ustanovení společná
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
(1) Výsledky finančního hospodaření ministerstev a jejich souhrnné roční účetní výkazy schvaluje ministr financí. Ministr financí může ze závažných důvodů odmítnout schválení výsledků a výkazů. Odmítne-li je ministr financí schválit, předloží je příslušný ministr vládě k projednání.
(2) Ministr financí předkládá vládě zprávy o finančním hospodaření ministerstev.
Díl V
Ustanovení závěrečná
§ 15
Dokud nebudou vydány příslušné prováděcí předpisy, použije se předpisů dosavadních, pokud neodporují tomuto zákonu.
§ 16
(1) Zrušují se všechna ustanovení upravující věci, na něž se vztahuje tento zákon; zejména se zrušuje zákon č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků, s výjimkou ustanovení § 14 odst. 2 věty první a druhé, a vládní nařízení č. 107/1951 Sb., kterým se provádí zákon č. 106/1951 Sb.
(2) Ustanovení zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, vládního nařízení č. 13/1952 Sb., o správě spojů, ustanovení § 6 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků, a zákona č. 23/1957 Sb., o podnikových fondech pracujících, nejsou dotčena.
§ 17
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provedou jej všichni členové vlády.