Vyhláška ze dne 25.6.1958 o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradním oprávnění ochranných organizací autorských

25.6.1958 | Sbírka:  99/1958 Ú.l. | Částka:  57/1958ASPI
99/1958 Ú.l.
vyhláška
ministerstva školství a kultury
ze dne 25. června 1958
o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, podle § 14 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, podle § 72 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorského zákona), a podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty:
Část první
Povolovací řízení
§ 1
(1) Pořadatelé veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, veřejných divadelních představení mimo oblast působení nebo mimo provoz divadla a pořadatelé veřejných představení ochotnických, výstav, přednášek a veřejných filmových představení mimo provoz stálých kin (dále jen "produkce") jsou povinni vyžádat si povolení výkonného orgánu národního výboru, v jehož obvodu se produkce koná (dále jen "povolující orgán"), a to i tehdy, je-li pořad produkce prováděn mechanickými, optickými nebo jinými technickými zařízeními. Představení státních divadel mimo určenou oblast působení a pořádání výstav povolují výkonné orgány krajských národních výborů, veřejné produkce lidových hudebníků a taneční zábavy výkonné orgány místních národních výborů; všechny ostatní produkce povolují výkonné orgány okresních národních výborů.
(2) Kromě povolení podle odstavce 1 musí mít pořadatelé produkcí též svolení k užití děl, které udělují ochranné organizace autorské příslušné podle § 10 odst. 1; pořadatelé jsou proto povinni oznámit jim předem každé užití díla, jakož i okolnosti rozhodné pro udělení svolení a pro vyměření autorské odměny.
(3) Žádost o povolení produkce a o svolení ochranné organizace autorské k užití děl podávají pořadatelé povolujícímu orgánu nejpozději 4 týdny před jejím konáním. V odůvodněných případech může povolující orgán přijmout i žádost podanou po této lhůtě.
§ 2
(1) Společenské organizace sdružené v Národní frontě, pokud pořádají produkce bez vstupného, aniž účinkující obdrží odměnu za výkon, a pořadatelé produkcí škol, při kterých účinkují jen žáci nebo studenti, podávají toliko žádost o svolení ochranné organizace autorské k užití děl.
(2) Pořadatelé produkcí bez vstupného na veřejných prostranstvích při příležitosti státního svátku, dne 1. května a ve významných dnech republiky a pořadatelé produkcí souborů československé lidové armády a ostatních zbrojených sborů, určených jen při příslušníky těchto sborů, nepodávají žádosti o povolení produkce ani o svolení ochranné organizace autorské k užití děl.
§ 3
(1) Žádost o povolení produkce a o svolení k užití děl podávají pořadatelé na zvláštních tiskopisech, které obdrží zdarma u povolujícího orgánu nebo u ochranné organizace autorské, příslušné k udělení svolení k užití děl při produkci. Tiskopisy jsou třídílné, první díl je určen pro povolující orgán, druhý slouží jako žádost o svolení k užití děl ochranné organizaci autorské a třetí díl se vydá pořadateli jako vyřízení žádosti. Pro vnitřní úřední potřebu mohou rady krajských národních výborů zavést vlastní úřední tiskopis jako přílohu k tiskopisu žádosti.
(2) V každé žádosti o povolení musí být uvedeno, o jaký druh produkce jde, její úplný pořad s uvedením jednotlivých literárních a hudebních děl, jejich názvů a jmen autorů místo a datum pořádání produkce, místnost (prostranství), ve které bude produkce pořádána s uvedením největšího počtu návštěvníků, jejž místnost pojme, seznam účinkujících a ceny všech druhů vstupného. Jde-li o produkci, na kterou se vztahují předpisy o povinném zprostředkování,*) je nutno uvést označení organizace, která účinkování zprostředkovala, a při artistické produkci nebo podniku lidové zábavy s technickým zařízením (houpačky, kolotoče apod.) pořádané fysickou osobou, též výměr, kterým jí bylo uděleno oprávnění k takové činnosti.
(3) K žádostem o povolení produkcí, při kterých bude předneseno mluvené slovo (divadelní hry, povídky a vyprávění, výňatky z knih, recitace apod.), nutno připojit text provozovaného nebo přednášeného díla. Provozují-li divadla při veřejných představeních mimo jejich oblast působení díla obsažená ve schváleném dramaturgickém plánu, postačí uvést toliko autora a název díla; u filmových představení postačí název díla a jména autorů.
(4) Žádost o povolení produkcí, na kterých mají být provozována hudební díla s textem nebo bez textu, musí obsahovat úplný program s uvedením jednotlivých skladeb a jmen autorů. Toto ustanovení se nevztahuje na produkce, při kterých jsou hudební díla provozována technickými zařízeními (rozhlasovými přijímači, reproduktory rozhlasu po drátě, gramofony, hracími automaty apod.), pokud tato zařízení jsou umístěna v místnostech přístupných veřejnosti, např. v hostincích, lázních, zotavovnách, rekreačních střediscích, místnostech závodních klubů, obchodních domech a prodejnách.
§ 4
Žádosti o povolení se podávají samostatně pro každou jednotlivou produkci. Jde-li však o pravidelně se opakující pořádání, je možno vyžádat si hromadné povolení platné nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců. Žádosti o povolení produkcí uvedených v § 3 odst. 4 druhé větě se podávají jen jednou pro celé období provozu technických zařízení, nejdéle však na dobu jednoho roku.
§ 5
(1) Při rozhodování o žádosti za povolení produkce přihlédne povolující orgán především k tomu, zda ideová a umělecká úroveň produkce odpovídá požadavku soustavného zvyšování úrovně produkcí. Přihlédne také k tomu, zda je zajištěno rovnoměrné rozdělení jednotlivých druhů produkcí se zřetelem k plánu okresu i kraje. Povolení nelze udělit, oznámila-li již ochranná organizace autorská povolujícímu orgánu, že pořadateli vyslovila zákaz veřejného užití literárních nebo uměleckých děl.
(2) Povolující orgán rozhodne o žádosti nejdéle do jednoho týdne. Vyhoví-li žádosti, potvrdí současně druhý díl tiskopisu a zašle jej neprodleně příslušné ochranné organizaci autorské; současně vyrozumí o povolení produkce výkonný orgán místního národního výboru, příslušný k vybrání daně z představení.
(3) Pokud jde o žádosti o svolení ochranné organizace autorské k užití děl podle § 2 odst. 1, potvrdí povolující orgán druhý a třetí díl tiskopisu žádosti, druhý díl zašle neprodleně ochranné organizaci autorské, třetí díl vydá pořadateli a první díl uloží za účelem evidence.
Část druhá
Dozor nad pořádáním produkcí
§ 6
Za ideovou a uměleckou úroveň produkcí odpovídají jejich pořadatelé, organizace, které zprostředkují vystoupení účinkujících, jakož i jednotliví účinkující.
§ 7
(1) Dozor nad pořádáním produkcí vykonávají výkonné orgány okresních národních výborů, které mohou tuto působnost přenést na výkonné orgány místních národních výborů. Výkonné orgány národních výborů vykonávají dozor pověřenými pracovníky, jimž vydají k tomu účelu potřebné průkazy.
(2) Osoby pověřené dozorem se přesvědčují především o kulturně politické úroveň i produkcí a zjišťují zejména, zda provedení produkce je ve shodě s uděleným povolením, zda byly dodrženy všechny předpisy, zejména bezpečnostní, cenové a mzdové a zda pořadatel splnil své povinnosti vůči ochranné organizaci autorské.
(3) Závady zjištěné při výkonu dozoru odstraní dozorčí orgán na místě; nepostačí-li takové opatření, je dozorčí orgán po uvážení všech okolností oprávněn i přerušit další průběh produkce. O provedení dozoru vyhotoví záznam, který předloží ihned povolujícímu orgánu.
§ 8
Pořadatelé produkcí jsou povinni poskytnout dozorčímu orgánu k účelům dozoru jedno přiměřené místo v hledišti zdarma.
§ 9
Výkonné té orgány národních výborů podporují při výkonu dozoru ochranné organizace autorské, zejména v plnění jejich kulturně politických úkolů.
Část třetí
Výhradné oprávnění ochranných organizací autorských
§ 10
(1) Výhradné oprávnění udílet v oboru své působnosti svolení k užití děl, zejména sjednávat smlouvy o rozšiřování děl a vybírat autorské odměny za takové užití je přiznáno ochranným organizacím autorským podle oboru jejich působnosti a rozsahu oprávnění takto
  +------------------------------------------------------------------------+
  | název ochranné    |              |         ||
  |            | obor působnosti      | rozsah oprávnění ||
  | organizace autorské  |              |         ||
  |-----------------------+----------------------------+------------------+|
  |            |              | I. díla     ||
  |            |              | literární    ||
  |            |              |         ||
  |            |              | a) uveřejňování ||
  |            |              | v časopisech,  ||
  |            |              |         ||
  |            |              | b) veřejné    ||
  |            |              | přednášení,   ||
  |            |              |         ||
  |            |              | c) užití     ||
  |            |              | uveřejněného   ||
  |            | uveřejněná díla literární | díla k vytvoření ||
  | Československé    | a divadelní, tj.      | díla filmového a ||
  | divadelní a literární | dramatická,        | veřejné     ||
  | jednatelství v Praze | hudebně-dramatická,    | promítání filmů, ||
  | (Slovenské divadelní | choreografická nebo    |         ||
  | zastupitelství v   | pantomimická včetně    | d) vysílání   ||
  | Bratislavě)      | hudební a výtvarné složky | rozhlasem nebo  ||
  |            | obou druhů děl       | televizí,    ||
  |            |              |         ||
  |            |              | e) trvalé    ||
  |            |              | zachycení k   ||
  |            |              | výrobě zvukových ||
  |            |              | snímků a jejich ||
  |            |              | uvádění do    ||
  |            |              | prodeje;     ||
  |            |              |         ||
  |            |              | II. veřejné   ||
  |            |              | provozování děl ||
  |            |              | divadelních.   ||
  |-----------------------+----------------------------+------------------+|
  |            |              | a) veřejné    ||
  |            |              | nedivadelní   ||
  |            |              | provozování,   ||
  |            |              |         ||
  |            |              | b) užití díla k ||
  |            |              | vytvoření    ||
  |            |              | filmového díla a ||
  | Ochranný svaz     |              | jeho veřejné   ||
  | autorských v Praze  |              | promítání,    ||
  |            | uveřejněná díla hudební s |         ||
  | (Slovenský autorský  | textem nebo bez textu   | c) vysílání   ||
  | svaz v Bratislavě)  |              | rozhlasem nebo  ||
  |            |              | televizí,    ||
  |            |              |         ||
  |            |              | d) trvalé    ||
  |            |              | zachycení k   ||
  |            |              | výrobě zvukových ||
  |            |              | snímků a jejich ||
  |            |              | uvádění do    ||
  |            |              | prodeje.     ||
  |-----------------------+----------------------------+------------------+|
  |            |              | a) vydávání děl ||
  |            |              | včetně      ||
  |            |              | uveřejňování v  ||
  |            |              | časopisech,   ||
  |            |              |         ||
  | Ochranná organizace  |              | b) veřejné    ||
  | při Českém fondu   | díla výtvarných umění   | vystavování,   ||
  | výtvarných umění v  | včetně děl umění      |         ||
  | Praze (Ochranná    | architektonického a děl  | c) užití     ||
  | organizace autorská  | umění užitého a díla    | uveřejněných děl ||
  | při Slovenském fondu | fotografická        | k vytvoření   ||
  | výtvarných umění v  |              | filmového díla a ||
  | Bratislavě)      |              | jeho veřejné   ||
  |            |              | promítání,    ||
  |            |              |         ||
  |            |              | d) vysílání   ||
  |            |              | uveřejněných děl ||
  |            |              | televizí.    ||
  +------------------------------------------------------------------------+
(2) Výhradné oprávnění vybírat příspěvky pro kulturní fondy upravují zvláštní předpisy.
(3) Ochranná organizace autorská může vykonávat působnost jiné ochranné organizace autorské, jen bude-li jí k tomu zmocněna.
§ 11
Ochranné organizace autorské jako organizace nevýdělečné mohou srážet z vybraných autorských odměn jen částky na úhradu nákladů vzniklých jejich činností.
Část čtvrtá
Zvláštní ustanovení o povinnostech pořadatelů, kteří potřebují svolení ochranné organizace autorské k užití děl nebo jsou povinni vyplatit autorskou odměnu.
§ 12
Pořadatel, který z jakéhokoliv důvodu upustí od pořádání produkce, která mu byla podle ustanovení této vyhlášky povolena, změní místo jejího pořádání nebo výši vstupného, je povinen zaslat ochranné organizaci autorské potvrzení povolujícího orgánu o tom, že produkci neuspořádal, nebo že došlo ke změně místa produkce nebo výše vstupného.
§ 13
Pořadatelé veřejných divadelních představení mimo oblast působení nebo mimo provoz divadla, pořadatelé představení ochotnických, jakož i pořadatelé výstav nebo podniků lidové zábavy s technickými zařízeními jsou povinni ohlásit příslušné ochranné organizaci autorské do 14 dnů po představení, ukončení výstavy nebo podniku lidové zábavy, jaké celkové tržby na vstupném bylo docíleno.
Část pátá
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 14
Povolení k pořádání produkcí, udělená před účinností této vyhlášky, zůstávají nedotčena.
§ 15
Zrušuje se vyhláška ministerstva kultury č. 145/1954 Ú. l., kterou se ochranným organizacím autorským přiznávají výhradná oprávnění a opravují povinnosti osob, které k užití díla potřebují svolení ochranné organizace autorské anebo jsou povinny jí vyplatit autorskou odměnu.
§ 16
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 1958.
Ministr:
Kahuda v. r.
*) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti.