Vyhláška ze dne 12.7.1962 o inzerci v tisku

1.8.1962 | Sbírka:  73/1962 Sb. | Částka:  39/1962ASPI
73/1962 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 12. července 1962
o inzerci v tisku
Změna: 105/1967 Sb.
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvem financí, Ústředním úřadem státní kontroly a statistiky a ostatními zúčastněnými úřady a orgány a po projednání se Státní plánovací komisí podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty, a podle § 5 zákona č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Pojem inzerce v tisku
Inzercí v tisku je každé placené oznámení v jakékoli textové nebo grafické úpravě uveřejněné v časopisech, v neperiodických publikacích a ostatních tiskovinách (dále jen "inzerce").
§ 2
zrušen od 1.12.1967
§ 3
Rozsah inzerce
(1) V denním ústředním, krajském a okresním periodickém tisku může inzerce dosáhnout 1/6 celkového týdenního rozsahu; v jednotlivém čísle nesmí přesáhnout 1/4 rozsahu čísla.
(2) V ostatním periodickém tisku může inzerce dosahovat až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla.
(3) Vyšší rozsah inzerce, než se uvádí v odstavcích 1 a 2, je přípustný jen tehdy, zvětší-li se příslušné číslo periodického tisku o tento větší rozsah inzerce; zvětšení rozsahu čísla musí být v souladu s tiskovými předpisy.
(4) Omezení rozsahu inzerce podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na tisk státní a obchodní propagace určený pro zahraničí a na tiskoviny určené výlučně pro inzerci zahraničních inzerentů v tuzemsku.
(5) Do celkového rozsahu tiskoviny se započítávají též přílohy, obálka a přebal, tvořící s tiskovinou jednotný organický celek.
(6) Vkládané informační nebo propagační tiskoviny a vlastní oznámení vydavatele se do rozsahu inzerce nezapočítávají.
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
(3) Ceny inzerátů se v inzertním ceníku zaokrouhlují při částkách
 
 do Kčs 5,-.........................na pětihaléře
 do Kčs 20,-........................na desetihaléře
 do Kčs 50,-........................na padesátihaléře
 do Kčs 100,-.......................na koruny
 do Kčs 500,-.......................na pětikoruny
 nad Kčs 500,-......................na desetikoruny.
Přitom se částky do 50 % zaokrouhlovací jednotky (pětihaléř atd.) zaokrouhlují směrem dolů, částky nad 50 % zaokrouhlovací jednotky směrem nahoru.
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
Závěrečná ustanovení
§ 13
Získávání inzerce soukromými zprostředkovateli za úplatu není dovoleno.
§ 14
zrušen
§ 15
Zrušují se
a) vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú.l. I, o inzerci,
b) vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 10/1948 Ú.l. I, o inzerci,
c) vyhláška ministra informací a osvěty č. 1145/1948 Ú.l. I, jíž se vydávají podrobné směrnice o inzerci v časopisech,
d) vyhláška ministra informací a osvěty č. 721/1950 Ú.l. I, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú.l. I, o inzerci, a vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 63/1950 Ú.l. I, kterou se mění citovaná vyhláška.
§ 16
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1962.
Za časopis podle § 1 se považuje veškerý periodický tisk ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích.