Vyhláška ze dne 23.11.1962 o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953

29.11.1962 | Sbírka:  110/1962 Sb. | Částka:  59/1962ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 45/1953 Sb.
Pasivní derogace: 158/1993 Sb., 124/1978 Sb., 131/1975 Sb., 63/1972 Sb., 30/1967 Sb.
110/1962 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 23. listopadu 1962
o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Počínaje dnem 1. prosince 1962 se vydávají postupně do oběhu
a) bankovky Státní banky československé (dále jen "bankovky") po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II),
b) mince po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích vzoru 1962.
§ 2
(1) Bankovka po 100 Kčs vzoru 1961 je 80 mm široká a 164 mm dlouhá a je vytištěna na žlutavém papíře s průběžným vodotiskem.
(2) Vodotisk papíru vytváří po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu bankovky zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou vodotiskového okraje, který je na líci vlevo, na rubu vpravo. Celá plocha bankovky je pokryta dvěma podtisky.
(3) Na líci bankovky je hlavní tiskový obrazec tištěn v barvě zelené a ze všech stran ohraničen tmavým rámcem z běločarého pletiva gilošových vlnovek. V obou horních rozích a v pravém dolním rohu tohoto rámce je světlé číslo "100", v levém dolním rohu pak symbolická kresba ozubeného kola a obilného klasu, zdobená snítkami lípy a vavřínu. Symbolický znak kola a klasu se opakuje v pravém dolním rohu nad hodnotovým číslem a je ozdoben květy a listy chmele.
Hlavní tiskový obrazec představuje v rytině hutníka a zemědělskou ženu, zobrazené do půli postav; žena drží pod levou paží snop obilí. V pozadí hlav obou postav je ozdobný kruh z kresby ozubeného kola a obilného klasu.
Prostor v levé dolní polovině obrazce zaujímá pohled na hutní a průmyslové závody.
(4) V prostoru oblohy nad obrazem závodů je vytištěna pestrá růžice, symbolizující atomový věk náznakem modelu atomu s jádrem a drahami elektronů v barvách červené, oranžověhnědé, modré a zelenavé.
Prostor v místech pestré růžice i kolem ní je vyplněn textem bankovky, provedeným velkými písmeny abecedy v barvě tmavozelené, tohoto znění:
       "BANKOVKA STÁTNÍ BANKY
        ČESKOSLOVENSKÉ
        STO KORUN
        ČESKOSLOVENSKÝCH"

   Pod tímto textem je uprostřed letopočet:
               "1961"
   Text bankovky pokračuje ještě dole na světlé pásce, jež
překrývá vodorovnou část gilošového rámce obrazce, větou:

      "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA"

   Plocha světlé pásky v pozadí věty je vyplněna drobnými
nápisy:

         "Státní banka československá",

jež se opakují ve třech řádcích.
(5) Vlevo dole na vodotiskovém okraji líce bankovky je vyznačena hodnota bankovky velkým číslem "100" uprostřed zelené gilošové růžice z vlnovek běločarých i tmavočarých.
Nad růžicí je šestimístné pořadové číslo bankovky v barvě jasně rumělkověčervené a nahoře nad číslem je v téže barvě vytištěna série bankovky, vždy jedním velkým písmenem abecedy a dvoumístným číslem.
(6) Dole pod rámcem hlavního tiskového obrazce na líci bankovky jsou vytištěna drobným písmem jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu a kresby "F. HEŘMAN DEL." (kreslil) a vpravo jména autorů rytiny "J. SCHMIDT - J. MRÁČEK SC." (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny a její sídlo: "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA".
(7) Na rubu bankovky je hlavní tiskový obrazec tištěn rovněž v zelené barvě a zaujímá téměř celou plochu papíru s výjimkou vodotiskového okraje při pravé straně a je po stranách i nahoře ohraničen ornamentálním rámcem s prostorovou kresbou, dole ozdobnou trojitou páskou. Celá plocha bankovky je pokryta dvěma podtisky.
Na tomto rámci jsou v jeho horních rozích a v levém dolním rohu velká čísla "100", v pravém dolním rohu symbol srpu a kladiva s lipovou snítkou v pozadí.
Hlavní tiskový obrazec představuje v rytině pohled na Hradčany v Praze.
(8) Dole na střední pásce hlavního rámce rubu bankovky je drobný světlý text v jedné řádce:
     "BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI
      AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ".
(9) Na vodotiskovém okraji rubu bankovky nahoře je státní znak Československé socialistické republiky a dole vyznačena hodnota bankovky velkým číslem "100" uprostřed gilošové růžice z běločarých i tmavočarých vlnovek, vše v barvě zelené.
(10) Dole pod rámcem hlavního tiskového obrazce rubu bankovky je vlevo drobným písmem vytištěno jméno autora návrhu a kresby "F. HEŘMAN DEL." (kreslil) a vpravo jméno autora rytiny "L. JIRKA SC." (ryl).
§ 3
Mince po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích vzoru 1962 se liší svým provedením od mincí týchž hodnot vzoru 1953 1) pouze tím, že je na jejich líci vyražen nový státní znak a název "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
§ 4
Bankovky po 100 Kčs a mince po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích vzoru 1953 2) zůstávají i nadále zákonnými penězi.
§ 5
(1) Bankovky po 10 Kčs vzoru 1953 (se starým státním znakem na rubu) 3) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1963.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1964 do 30. června 1964 včetně všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1964 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1964 je jakákoliv výměna těchto bankovek vyloučena.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1962.
Ministr:
Ďuriš v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
2) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
3) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.