Vyhláška ze dne 9.3.1964 o peněžních službách občanům

9.3.1964 | Sbírka:  47/1964 Sb. | Částka:  22/1964ASPI
47/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 9. března 1964
o peněžních službách občanům
Změna: 45/1964 Sb.
Změna: 136/1969 Sb.
Změna: 27/1982 Sb.
Změna: 31/1990 Sb.
Změna: 146/1990 Sb.
Změna: 386/1991 Sb.
Změna: 60/1993 Sb.
Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti k provedení ustanovení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:
I. Vklady na vkladních knížkách
nadpis vypuštěn
§ 1
Všeobecná ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje poskytování peněžních služeb občanům, které poskytují banky, spořitelny, popř. jiné organizace dále jen "organizace") oprávněné poskytovat tyto služby podle zvláštních předpisů.1)
(2) Pro účely této vyhlášky se pod pojmem spořitelna rozumí organizace ve smyslu odstavce 1. Pod pojmem úřadovna se rozumějí pobočky nebo jednatelství nebo jiné organizační jednotky organizace.
§ 2
(1) Peníze lze ukládat zejména na tyto druhy vkladních knížek:
a) na obyčejné vkladní knížky,
b) na výherní vkladní knížky,
c) na cestovní vkladní knížky.
(2) Obyčejné vkladní knížky a výherní vkladní knížky mohou být vystaveny na doručitele nebo na jméno; jsou-li vystaveny na jméno, musí být ve vkladní knížce výslovně uvedeno, že jde o vkladní knížku na jméno.
(3) Cestovní vkladní knížky jsou vkladními knížkami na jméno.
§ 3
Náležitosti vkladních knížek a dokladů o jiných vkladových vztazích stanoví organizace tak, aby byla zajištěna průkazná identifikace vkladového vztahu.
§ 4
zrušen
§ 5
(1) Organizace přijímá na vkladní knížku vklady a provádí z ní výplaty, požádá-li vkladatel o přijetí vkladu nebo o výplatu u úřadovny, která vede vklad. Peníze přijaté spořitelnou se stávají dalším vkladem teprve dnem, kdy oprávněná osoba sdělí spořitelně, že jde o vklad na určitou vkladní knížku.
(2) Přijmout vklad na vkladní knížku může za dohodnutých podmínek i jiná úřadovna téže organizace, než u které je vklad veden. Při výběru vkladu u jiné úřadovny je ten, kdo vklad vybírá, povinen prokázat svoji totožnost.
(3) Nakládání s vkladem na vkladních knížkách u jiné organizace, než která vede vklad, je možné jen, pokud je to smluvně ujednáno mezi organizacemi, a to za dohodnutých podmínek.
§ 6
(1) Vkladatel může u úřadovny spořitelny, která vede vklad, vázat (vinkulovat) výplaty z obyčejné vkladní knížky a z výherní vkladní knížky na heslo, na přivolení třetí osoby (jiného občana nebo organizace) nebo na skutečnost, o níž je jisto, že nastane. Při vázání výplaty na skutečnost, o níž je jisto, že nastane, je vkladatel povinen prokázat svou totožnost.
(2) Vázanost výplaty podle odstavce 1 lze zrušit jen u úřadovny spořitelny, která vede vklad. Vázanost na heslo může zrušit ten, kdo sdělí heslo nebo prokáže, že mu vklad náleží. Vázanost na přivolení třetí osoby může být zrušena jen se souhlasem této osoby nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo notářství. Vázanost na skutečnost, o níž je jisto, že nastane, může zrušit kdykoli ten, kdo výplatu vázal, a zemřel-li, notářství příslušné k projednání dědictví.
(3) Z vkladní knížky, která je předmětem výkonu rozhodnutí soudu nebo úřadu, se provede výplata, i když je vázána podle odstavce 1, bude-li zároveň s vkladní knížkou předloženo potvrzení, že nařízení o výkonu rozhodnutí je vykonatelné. Je-li předmětem výkonu rozhodnutí cestovní vkladní knížka, provede spořitelna výplatu i bez předložení průkazního lístku (§ 22).
§ 7
(1) U vkladních knížek na doručitele nezkoumá spořitelna ani při založení vkladu ani při dalším ukládání a vybírání, kdo je vkladatelem, popřípadě kdo vkladní knížku předkládá; oprávnění spořitelny požadovat průkaz totožnosti v případě uvedeném v § 5 odst. 2 není dotčeno.
(2) Každému, kdo předloží vkladní knížku na doručitele, se vyplatí požadovaná částka, nebrání-li výplatě úřední zákaz, zákaz výplaty (§ 14 a 16), umořovací řízení, vinkulace nebo zvláštní ustanovení této vyhlášky (§ 19 odst. 3). Spořitelna však neprovede výplatu, má-li důvodné podezření z trestného činu týkajícího se vkladu.
§ 8
(1) Při založení vkladu na vkladní knížce na jméno musí občan prokázat svou totožnost.
(2) S vkladem na vkladní knížce na jméno může nakládat ten, kdo prokáže, že je vkladatelem nebo jeho zástupcem. Spořitelna nesmí vklad na vkladní knížce na jméno vyplatit, brání-li tomu skutečnosti uvedené v § 7 odst. 2.
(3) Vklad na vkladní knížce na jméno lze převést mezi živými; k převodu dojde tím, že spořitelna na žádost vkladatele vyznačí ve vkladní knížce jméno, příjmení a adresu nového vkladatele. Nabude-li občan vkladu na vkladní knížce na jméno dědictvím, vyznačí spořitelna převod vkladu na nového vkladatele na jeho žádost a po průkazu dědictví.
§ 9
(1) zrušen
(2) Zrušená vkladní knížka se vkladateli nevrací.
§ 10
(1) Jestliže vkladatel po 20 let vkladem nenakládal, ani nepředložil vkladní knížku u té úřadovny spořitelny, která vede vklad, k doplnění záznamů, ruší se vkladový vztah uplynutím této doby.
(2) Občan má právo na vrácení zůstatku zrušeného vkladu. Toto právo se promlčuje ve třech letech od zrušení vkladového vztahu.
Umořovací řízení
§ 11
(1) Je-li ohlášena ztráta, zničení nebo odcizení vkladní knížky neznámým pachatelem, zavede spořitelna, která vklad vede, na návrh vkladatele nebo toho, kdo má na vkladní knížce právní zájem (dále jen "navrhovatel"), řízení o prohlášení vkladní knížky za umořenou. Navrhovatel přitom musí prokázat svou totožnost a uvést údaje potřebné ke zjištění totožnosti vkladní knížky.
(2) Až do skončení nebo zastavení umořovacího řízení nelze s vkladem nakládat.
(3) Zahájení umořovacího řízení oznámí spořitelna vyhláškou. Vyhláška musí být vyvěšena alespoň po dobu dvou měsíců na místě přístupném pro občany v úřadovně, která vede vklad, a ve spořitelně, v jejímž obvodu má navrhovatel bydliště. Ve vyhlášce se uvede, že po bezvýsledném uplynutí dvou měsíců ode dne v ní uvedeného pozbude vkladní knížka platnosti a bude za ni navrhovateli vydána nová vkladní knížka nebo vyplacen vklad.
(4) O zahájení umořovacího řízení vyrozumí spořitelna navrhovatele a všechny osoby, které podle jejích znalostí by mohly mít na vkladu právní zájem (dále jen "účastníci"").
§ 12
Nebude-li spořitelně do dvou měsíců ode dne uvedeného ve vyhlášce oznámeno, že vkladní knížka byla nalezena, pozbude vkladní knížka platnosti a spořitelna vystaví navrhovateli novou vkladní knížku, popřípadě mu na jeho žádost vyplatí celý vklad. Spořitelna není povinna označit novou vkladní knížku původním číslem vkladového účtu.
§ 13
(1) Oznámí-li navrhovatel za trvání umořovacího řízení, že vkladní knížka byla nalezena, zastaví spořitelna umořovací řízení a oznámí to účastníkům.
(2) Předloží-li za trvání umořovacího řízení vkladní knížku někdo jiný než navrhovatel, zastaví spořitelna umořovací řízení a vydá vkladní knížku navrhovateli, souhlasí-li s tím ten, kdo ji předložil. Žádá-li však ten, kdo vkladní knížku předložil, o její vrácení, bude mu vydána, prokáže-li svou totožnost. Spořitelna vyrozumí o tom zároveň navrhovatele a upozorní jej, že s vkladem bude možno nakládat, neprokáže-li do jednoho měsíce, že svůj nárok uplatnil u soudu. Stejně se postupuje, zjistí-li spořitelna jiným způsobem, že vkladní knížku má někdo jiný.
(3) Uplatní-li během umořovacího řízení někdo jiný nárok na vklad, aniž předložil vkladní knížku, vyrozumí o tom spořitelna navrhovatele a požádá toho, kdo nárok na vklad uplatnil, aby do jednoho měsíce po uplynutí lhůty stanovené v § 11 odst. 3 prokázal, že svůj nárok uplatnil u soudu. Neučiní-li tak, vydá spořitelna novou vkladní knížku nebo vyplatí vklad navrhovateli; jinak vyčká soudního rozhodnutí.
§ 14
Bude-li po skončení umořovacího řízení předložena původní vkladní knížka, spořitelna ji zadrží. Nebyl-li předložitel umořené vkladní knížky navrhovatelem a uplatňuje-li nárok na vklad, spořitelna mu sdělí vše, co potřebuje k uplatnění svých práv, a na účtě o vkladu poznamená zákaz výplaty; tento zákaz však zruší, neprokáže-li předložitel umořené vkladní knížky do jednoho měsíce, že nárok na vklad uplatnil u soudu.
§ 15
Nemá-li spořitelna pochybnost o tom, kdo je oprávněn nakládat s vkladem, může vydat vkladateli i bez umořovacího řízení za vkladní knížku ztracenou nebo zničenou vkladní knížku novou, činí-li zůstatek vkladu nejvýše 1000 Kč. Vydá-li však spořitelna novou vkladní knížku neoprávněnému občanu, není tím dotčeno právo vkladatele.
§ 16
Nežádá-li ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení vkladní knížky neznámým pachatelem, o její umoření, nebo ohlásí-li někdo, že mu vkladní knížka byla odňata osobou jemu známou, poznamená spořitelna na účtě o vkladu na odpovědnost ohlašovatele zákaz výplaty. Nebude-li do jednoho měsíce po ohlášení učiněn návrh na zahájení umořovacího řízení, popřípadě prokázáno, že byl u soudu uplatněn nárok na vydání vkladní knížky, spořitelna zákaz výplaty zruší.
2. Zvláštní ustanovení o jednotlivých druzích vkladních knížek
Obyčejné vkladní knížky
§ 17
(1) Z vkladů na vkladních knížkách platí organizace občanům úrok. Organizace stanoví, popřípadě mění úrokovou sazbu z vkladů občanů v rámci opatření vyhlašovaných Českou národní bankou ve Sbírce zákonů.2)
(2) Organizace může poskytovat občanům i jiné majetkové výhody, jejichž výši stanoví u jednotlivých druhů vkladů na základě úrokové sazby pro obdobný druh vkladu.
§ 18
zrušen
Výherní vkladní knížky
§ 19
Vklady na výherních vkladních knížkách se účastní slosování na získání výhry, prémie nebo jiné majetkové výhody.
§ 20
(1) Stanovení výher, prémií nebo jiných majetkových výhod slosováním upravuje herní plán, který vydává organizace. Do provedení slosování nesmí být herní plán měněn v neprospěch občanů.
(2) Herní plán stanoví rozsah slosování, slosovací období, počet, výši a způsob vylosování výher, prémií nebo jiných majetkových výhod.
(3) Herní plán zveřejňuje organizace takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná informovanost občanů.
(4) Slosování musí být veřejné a k zabezpečení jeho průběhu i kontroly ustaví organizace slosovací komisi s účastí veřejnosti.
Cestovní vkladní knížky
§ 21
O založení vkladu na cestovní vkladní knížce, o přijetí dalších vkladů na tuto knížku a o výplaty z ní může vkladatel za dohodnutých podmínek požádat u úřadoven organizací a prostřednictvím pošt.
§ 22
zrušen
II. Vklady na běžných účtech
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
III. Půjčky
§ 32
Organizace může s občanem písemně dohodnout, že mu poskytne peněžitou půjčku a že občan půjčku s úroky splatí sjednaným způsobem v dohodnuté lhůtě. Zároveň může písemně dohodnout i účel, na který bude půjčka poskytnuta.
§ 33
zrušen
§ 34
(1) Z půjček platí občan organizaci úrok. Organizace sjedná úrokovou sazbu z půjček občanům v rámci opatření vyhlašovaných Českou národní bankou ve Sbírce zákonů.2)
(2) U půjček nesplacených ve lhůtě platí občan organizaci od počátku prodlení zvýšenou úrokovou sazbu, pokud je její výše dohodnuta ve smlouvě.
§ 35
Občan je oprávněn splatit půjčenou částku i před smluvenou lhůtou.
§ 36
zrušen
IV. Společná a závěrečná ustanovení
§ 37
Způsob úročení jednotlivých druhů vkladů a půjček se řídí obchodními podmínkami organizace.
§ 38
(1) zrušen
(2) Úrokování půjček počíná dnem, kdy spořitelna poskytnutou částku zaúčtovala na účtě půjčky, nejpozději však sedmým dnem po poskytnutí této částky, a končí, pokud jde o splacenou částku, dnem předcházejícím zaúčtování splátky na tomto účtě, nejpozději však sedmým dnem po zaplacení splátky. Byly-li však smluveny pravidelné měsíční splátky, může být též ujednáno, že úrokování splacených částek se končí dnem jejich splatnosti, i když k zaplacení dojde v určité době před splatností nebo po splatnosti splátky.
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
§ 41
Ustanovení o běžném účtu platí též pro běžné účty zřizované podle zvláštních předpisů, pokud tyto předpisy neobsahují odchylnou úpravu.
§ 41a
Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. května 1990
Smlouvy o půjčkách uzavřené před účinností této vyhlášky se řídí podmínkami platnými v době uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
§ 42
Zrušuje se vyhláška ministra financí č. 67/1958 Ú. l., o úrokových sazbách, pokud upravuje úroky z vkladů občanů a z půjček poskytovaných peněžními ústavy občanům.2)
§ 43
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.
Příl.
Herní plán pro výherní vkladní knížky
Slosování
1. Slosovací období trvá od 1. května do 31. října a od 1. listopadu do 30. dubna příštího roku.
2. Slosování je veřejné. Provádí je dvakrát do roka Česká státní spořitelna v květnu a v listopadu za účasti komise, jejíž členy pro tento účel jmenuje Ministerstvo financí.
3. Členové komise zkontrolují před slosováním správnost a úplnost slosovacích lístků a při slosování dbají o jeho řádný průběh.
Výhry a prémie
4. Při slosování je taženo na každých 1000 pořadových čísel vkladů na výherních vkladních knížkách 25 výher a jedna prémie, a to:
  a) 1 výhra      250 %
    3 výhry po    100 %
   21 výher po     20 %
průměrného zůstatku vkladu za uplynulé slosovací období, přičemž výhra může činit nejméně 10 Kč a nejvýše 100 000 Kč;
b) 1 pevná prémie 3000 Kč.
5. Vklad na výherní vkladní knížce může být vylosován při každém slosování bez zřetele na to, zda a kolikrát byl již v dřívějších slosovacích obdobích vylosován.
Způsob slosování
6. Slosování výher se provádí tak, že se nejprve táhnou z osudí čísla vyhrávajících vkladů a z těchto čísel se potom táhnou čísla, na která připadají výhry 250 % a 100 % průměrného zůstatku vkladu.
Pro toto slosování je připraveno 1000 slosovacích lístků s čísly 000 a 001 až 999.
Pro každý tah se vkládá do osudí vždy 40 lístků s čísly za sebou jdoucími (pro první tah čísla 000, 001 až 039, pro druhý tah čísla 040 až 079 atd.), aby se ve 25 tazích postupně vystřídalo všech 1000 lístků a zajistilo se tak rozložení výher na každých 40 čísel výherních vkladů.
Při každém tahu se vyjme z osudí vždy jeden lístek, jehož číslo udává číslo vkladu vyhrávajícího v každé tisícovce vkladů. Byl-li např. z osudí vytažen lístek s číslem 037, připadá výhra nejen na číslo 37, ale též na vklady na výherních vkladních knížkách čísel 1037, 2037, atd. Výherní vklady čísel 1000, 2000 atd. vyhrávají, je-li taženo číslo 000. Slosovací lístky s taženými čísly vyhrávajícících vkladů se vloží do druhého osudí, ve kterém je tak před tahem vloženo 25 slosovacích lístků s čísly vyhrávajících vkladů. Z těchto 25 lístků se postupně vytáhnou 4 lístky; na prvně tažený lístek připadá výhra 250 %, na druhý až čtvrtý lístek výhra po 100 % průměrného zůstatku vkladu, na ostatní vyhrávající čísla připadají výhry po 20 % průměrného zůstatku vkladu.
7. Pevná prémie 3000 Kč se vylosuje v samostatném tahu tak, že se táhne z tisíce slosovacích lístků označených čísly 000, 001 až 999 jeden lístek. Nárok na tuto prémii vzniká vkladateli, na jehož číslo vkladu byla tažena prémie, jen tehdy, jestliže skutečný zůstatek vkladu činil po celé období alespoň 1000 Kč. Pevná prémie může připadnout v témže slosování i na číslo tažené výhrou.
Výpočet výhry
8. Po obdržení slosovací listiny vypočtou spořitelny průměrné zůstatky vkladů, na něž připadla výhra, a zjistí vklady, na něž připadla prémie.
9. Průměrný zůstatek vyhrávajícího vkladu za uplynulé slosovací období se vypočte tak, že se každý vklad a výběr násobí počtem dnů od vkladu nebo výběru do konce slosovacího období; od součtu součinů ze vkladů se odečte součet součinů z výběrů a výsledek se dělí 180. Měsíce se počítají po 30 dnech. Výsledek je průměrným zůstatkem vkladu, který je základem pro výpočet výhry.
1) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.
2) § 11 odst. 3 zákona č. 158/1989 Sb.
2) Úroky z vkladů a výhry na výherních vkladních knížkách nepodléhají nadále dani z příjmů obyvatelstva podle vyhlášky ministerstva financí č. 146/1961 Sb. a vklady na vkladních knížkách na jméno nepodléhají nadále notářskému poplatku z dědictví podle vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb.