Vyhláška ze dne 9.3.1964 o pojistných podmínkách pro pojištění osob

9.3.1964 | Sbírka:  49/1964 Sb. | Částka:  23/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Pasivní derogace: 125/1993 Sb., 337/1991 Sb., 55/1979 Sb.
49/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 9. března 1964
o pojistných podmínkách pro pojištění osob
Změna: 55/1979 Sb.
Změna: 337/1991 Sb.
Ministerstvo financí stanoví k provedení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
Oddíl první
Společná ustanovení
§ 1
(1) Státní pojišťovna (dále jen "pojišťovna") sjednává
1. pojištění pro případ smrti,
2. pojištění pro případ dožití,
3. pojištění pro případ smrti nebo dožití,
4. pojištění pro případ úrazu (dále jen "pojištění úrazové").
(2) Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění osob. Pokud takové pojištění není upraveno zvláštními předpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro ně ta ustanovení této vyhlášky, která jsou mu povahou a účelem nejbližší.
§ 2
Z pojištění je pojišťovna povinna buď poskytnout jednorázové plnění, nebo vyplácet důchod, a to podle toho, co bylo sjednáno.
§ 3
Pojištění se týká pojistných událostí, které během trvání pojištění nastanou na území Československé socialistické republiky a při povoleném pobytu mimo její území.
Uzavření pojistné smlouvy
§ 4
Návrh na uzavření pojistné smlouvy nemusí být písemný jen tehdy, sjednává-li se pojištění na dobu nejvýše jednoho roku.
§ 5
(1) Písemnými dotazy pojišťovny vztahujícími se k uzavření smlouvy (§ 350 obč. zákoníku) jsou i dotazy týkající se zdravotního stavu občana, na jehož život nebo zdraví se má pojištění vztahovat.
(2) Pojišťovna je oprávněna zdravotní stav občana (odstavec 1) přezkoumávat, a to na základě zpráv vyžádaných s jeho souhlasem od zdravotnických zařízení, ve kterých se léčil, jakož i prohlídkou lékařem, kterého mu sama určí.
(3) Skutečnosti, o kterých se pojišťovna při zjišťování zdravotního stavu občanů doví, smí použít pouze pro svou potřebu.
§ 6
Ztratí-li se nebo zničí-li se potvrzení o uzavření pojistné smlouvy (pojistka), vydá pojišťovna tomu, kdo s ní smlouvu uzavřel, na jeho žádost druhopis tohoto potvrzení.
Změna pojištění
§ 7
Dohodnou-li se účastníci o změně pojištění již sjednaného, je pojišťovna povinna ze změněného pojištění plnit až z pojistných událostí, které nastanou po této dohodě, a to i když bylo dohodnuto, že změna má zpětnou účinnost.
Pojistné
§ 8
(1) Výše pojistného určuje se podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění.
(2) Je-li výše pojistného závislá též na věku pojištěného, považuje se za jeho věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění počít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil.
§ 9
(1) Zanikne-li pojištění podle § 360 obč. zákoníku, vrátí pojišťovna tomu, kdo s ní pojistnou smlouvu zavřel, zaplacené pojistné, a není-li na živu, pak tomu, kdo má právo na její plnění pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Od pojistného, které pojišťovna vrací, odečte to, co již z pojištění plnila.
(2) Zanikne-li pojištění z jiných důvodů, než je uvedeno v odstavci 1, nikoliv však proto, že pojistnou událostí odpadl důvod dalšího pojištění (§ 361 odst. 3 obč. zákoníku), je pojišťovna povinna vrátit zbývající část pojistného jen tehdy (§ 361 odst. 3 obč. zákoníku), je pojišťovna povinna vrátit zbývající část pojistného jen tehdy (§ 362 obč. zákoníku), jde-li o pojištění s běžným pojistným.
§ 10
(1) V pojištění pro případ smrti, v pojištění pro případ dožití nebo v pojištění pro případ smrti nebo dožití je ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavřel, zproštěn povinnosti platit běžné pojistné, jestliže během trvání pojištění, nejdříve však po dvou letech od uzavření pojistné smlouvy, mu byl přiznán podle předpisů o sociálním zabezpečení plný invalidní důchod.
(2) Bylo-li ve smlouvě o pojištění uvedeném v odstavci 1 sjednáno i pojištění úrazové, vztahuje se zproštění i na běžné pojistné za toto úrazové pojištění.
(3) Zproštění od placení pojistného počíná ode dne nejbližší splatnosti pojistného po přiznání invalidního důchodu a týká se pojistného za jeden rok trvání, pojištění. Zproštění se prodlužuje vždy na další rok, prokáže-li ten, jehož se zproštění týká, že plný invalidní důchod mu je dále vyplácen. Zproštění od placení pojistného končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, a bylo-li sjednáno na dobu neurčitou, končí zproštění nejpozději uplynutím pojistného období, ve kterém dosáhl ten, kdo je zproštěn od placení pojistného, věku 65 let.
§ 11
Lhůty stanovené § 359 obč. zákoníku, do nichž lze zaplatit splatné pojistné,*) mohou být před tím, než uplynou, dohodou prodlouženy až o tři měsíce.
Důsledky neplacení pojistného
§ 12
(1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným pojistné zaplaceno alespoň za první pojistné období a nebylo-li pojistné za další dobu zaplaceno ve lhůtě stanovené § 359 obč. zákoníku ani ve lhůtě prodloužené podle § 11, přeměňuje se pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou, se sníženým důchodem (redukce pojistné částky nebo důchodu) nebo se zkrácenou pojistnou dobou (redukce pojistné doby), a to bez povinnosti platit další pojistné. Pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně stanovený počet let, jakož i pojištění úrazové pro neplacení pojistného však zanikají (§ 359 obč. zákoníku).
(2) Není-li dohodnuto jinak, zkracuje se u pojištění pohřbu pojistná doba a u ostatních pojištění snižuje se pojistná částka (důchod).
(3) K redukci dojde prvního dne po lhůtě, jejímž uplynutím pojištění jinak zaniká pro neplacení pojistného.
§ 13
(1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistnéalespoň za první rok pojištění nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než jeden rok anebo jde-li o pojištění již přeměněné podle § 12, má ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavřel, právo, aby na jeho požádání bylo pojištění zrušeno s výplatou odbytného. Toto právo se nevztahuje na pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně stanovený počet let, na pojištění úrazové s běžným pojistným, na pojištění pohřbu a na pojištění s výplatou důchodu, ze kterého se už důchod vyplácí.
(2) Pojišťovna může do šesti měsíců po dni, kdy došlo k redukci (§ 12), zrušit s výplatou odbytného takové pojištění, u něhož snížená pojistná částka je menší než 2500 Kčs nebo snížený roční důchod menší než 250 Kčs.
(3) Pojištění je zrušeno dnem, kdy pojišťovna odbytné zaplatila (§ 82 a 83 obč. zákoníku).
§ 14
Sníženou pojistnou částku, snížený důchod nebo zkrácenou pojistnou dobu (§ 12) a výši odbytného (§ 13) vypočte pojišťovna podle pojistně technických zásad stanovených ministerstvem financí.
Omezení plnění pojišťovny
§ 15
(1) Pojišťovna je oprávněna podle okolností případu snížit své plnění, nejvýše však o jednu polovinu,
a) došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jeho jednáním, pro které byl uznán soudem vinným trestným činem, nebo
b) zemřel-li pojištěný v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo jímž jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti.
(2) Byl-li trestný čin [odst. 1 písm. a)] spáchán pojištěným úmyslně a okolnosti takového případu to odůvodňují, může pojišťovna snížit své plnění o více než polovinu; byl-li však takový čin pro společnost zvlášť nebezpečný, není pojišťovna povinna plnit.
§ 16
(1) Došlo-li k úrazu pojištěného následkem jeho opilosti a okolnosti takového případu to odůvodňují, je pojišťovna oprávněna snížit své plnění, nejvýše však o jednu polovinu; měl-li takový úraz za následek smrt pojištěného, sníží pojišťovna své plnění jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu pojištěného došlo v souvislosti s jeho jednáním uvedeným v § 15 odst. 1 písm. b).
(2) Ustanovení odstavce 1 nelze použít na případy, na které se zároveň vztahuje ustanovení § 15.
§ 17
Občan, jemuž má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění pojišťovny, tohoto práva nenabude, způsobil-li pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro který byl soudem uznán vinným.
Oddíl druhý
Zvláštní ustanovení
Pojištění pro případ smrti
§ 18
(1) Z pojištění pro případ smrti je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, zemře-li pojištěný v době, na kterou bylo pojištění sjednáno.
(2) Bylo-li toto pojištění sjednáno jako pojištění pohřbu, je pojišťovna povinna zaplatit v rozsahu uvedeném ve smlouvě náklady za vypravení pohřbu pojištěného. Zaplatí je přímo organizaci obstarávající pohřby, popřípadě občanu, který této organizaci náklady pohřbu zaplatil; jestliže však náklady pohřbu byly zaplaceny ze společenských prostředků nebo pohřeb nebyl vůbec vypraven, vyplatí pojišťovna odpovídající částku tomu, komu vzniklo právo na plnění podle § 372 obč. zákoníku.
§ 19
Bylo-li pojištění pro případ smrti sjednáno jen na dobu povoleného pobytu mimo území Československé socialistické republiky, je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku také tehdy, zemře-li pojištění do tří měsíců po návratu do republiky na následky úrazu nebo nemoci, došlo-li k úrazu nebo vznikla-li nemoc při pobytu v cizině.
Pojištění pro případ dožití
§ 20
(1) Z pojištění pro případ dožití je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, jestliže se pojištěný dožije konce doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.
(2) Nedožije-li se pojištěný konce této doby, je pojišťovna povinna vyplatit tomu, komu smrtí pojištěného vzniká právo na plnění, částku ve výši zaplaceného pojistného, jen bylo-li tak ve smlouvě dohodnuto.
Pojištění pro případ smrti nebo dožití
§ 21
(1) Z pojištění pro případ smrti nebo dožití je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, jestliže pojištěný zemře v době, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebo dožije-li se konce této doby.
(2) Bylo-li toto pojištění sjednáno pro dvojici pojištěných, je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, jestliže alespoň jeden z pojištěných zemře v době, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebo dožijí-li se oba pojištění konce této doby.
Pojištění úrazové
§ 22
(1) Z pojištění úrazového je pojišťovna povinna plnit, jestliže během trvání pojištění neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávaným a nepřerušeným působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických) bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození, popřípadě mu byla způsobena smrt; jestliže se tělesné poškození projevilo nebo smrt nastala po skončení pojištění, je pojišťovna povinna plnit tehdy, došlo-li k úrazu během trvání pojištění.
(2) Pojišťovna je povinna plnit i za újmy na zdraví, které byly pojištěnému způsobeny
a) nemocí vzniklou výlučně následkem úrazu,
b) zhoršením následků úrazu nemocí, jíž pojištěný trpěl před úrazem,
c) místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem a nákazou tetanem při úrazu,
d) diagnostickými, léčebnými a preventivními zákroky provedeným za účelem léčení následků úrazu.
§ 23
Pojišťovna není povinna plnit
a) za vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, za vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tíhových váčků a epikondylitid,
b) za infekční nemoci, i když byly přeneseny zraněním, a za pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud nemají povahu úrazu podle této vyhlášky,
c) za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení následků úrazu,
d) za zhoršení nemoci v důsledku úrazu; při náhlých ploténkových páteřních syndromech, při náhlých příhodách cévních a při amocích sítnice je však pojišťovna povinna plnit, byl-li úraz jejich výlučnou nebo zřejmě převažující příčinou.
§ 24
Nebylo-li dohodnuto v pojistné smlouvě jinak, vztahuje se pojištění na úrazy pojištěného, ke kterým dojde při jakékoliv činnosti.
§ 25
Povinností pojištěného podle § 357 obč. zákoníku je též bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, a vyžaduje-li to pojišťovna, dát se na její náklad vyšetřit lékařem, kterého pojišťovna určí.
§ 26
(1) Pojistnou událostí v úrazovém pojištění je působení skutečností uvedených v § 22 (úraz), které vyvolalo tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt. Z téže pojistné události je pojišťovna povinna poskytnout podle podmínek uvedených v § 27 až 29 této vyhlášky plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem, za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem. Zda se pojištění vztahuje na všechny druhy plnění nebo jen na některé z nich, je rozhodující obsah smlouvy.
(2) Výši plnění za dobu nezbytného léčení tělesných poškození způsobených úrazem a za trvalé následky úrazu určuje pojišťovna podle přílohy, která obsahuje zásady a tabulky pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění (dále jen "oceňovací tabulky").
Plnění za dobu nezbytného léčení
§ 27
(1) Dojde-li k úrazu pojištěného a doba, které je podle poznatků vědy obvykle třeba ke zhojení nebo k ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem (dále jen "průměrná doba nezbytného léčení") je delší než dva týdny; je pojišťovna povinna vyplatit z pojistné částky tolik procent, kolika procentům podle oceňovacích tabulek odpovídá průměrná doba nezbytného léčení tohoto tělesného poškození.
(2) Není-li tělesné poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno, uvedeno v oceňovacích tabulkách, určí se výše plnění podle doby nezbytného léčení, která je přiměřená povaze a rozsahu tohoto tělesného poškození (dále jen "přiměřená doba nezbytného léčení"); v těchto případech je pojišťovna povinna plnit tehdy, je-li přiměřená doba nezbytného léčení delší než dva týdny.
(3) Podle přiměřené doby nezbytného léčení je pojišťovna povinna plnit také tehdy, jestliže tato doba přesáhne dobu nezbytného léčení vlastního tělesného poškození způsobeného úrazem, a to
a) v případě uvedeném v § 22 odst. 2 písm. a), b), d) o více než čtyři týdny,
b) pro celkový zdravotní stav nemocného, který nemá povahu nemoci, o více než čtyři týdny.
(4) Pojišťovna je povinna plnit za průměrnou dobu nezbytného léčení, popřípadě za přiměřenou dobu nezbytného léčení, nejvýše za dobu jednoho roku.
(5) Za dobu nezbytného léčení (odstavec 1 až 3) není pojišťovna povinna plnit, zemře-li pojištěný do jednoho měsíce od úrazu.
Plnění za trvalé následky úrazu
§ 28
(1) Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, je pojišťovna povinna vyplatit z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá podle oceňovacích tabulek rozsah trvalých následků po jejich ustálení a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, kolika procentům odpovídá jejich stav ke konci této lhůty.
(2) Nemůže-li pojišťovna plnit podle předchozího odstavce proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí šesti měsíců ode dne úrazu ještě ustáleny, je povinna poskytnout pojištěnému na jeho požádání přiměřenou zálohu.
(3) Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, jejichž funkce byly sníženy již před úrazem, je pojišťovna oprávněna své plnění přiměřeně snížit.
(4) Jestliže před výplatou plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojišťovna jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, nejvýše však částku, odpovídající pojistné částce dohodnuté pro případ smrti následkem úrazu.
Plnění za smrt následkem úrazu
§ 29
(1) Byla-li úrazem způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode dne úrazu, je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu tomu, komu smrtí pojištěného vzniklo právo na plnění.
(2) Zemře-li však pojištěný na následky úrazu a pojišťovna již plnila za trvalé následky tohoto úrazu, je povinna vyplatit jen případný rozdíl mezi pojistnou částkou pro případ smrti následkem úrazu a částkou již vyplacenou.
Pojištění s výplatou důchodu
§ 30
(1) Z pojištění s výplatou důchodu (§ 2) je pojišťovna povinna vyplácet pojištěnému podle obsahu smlouvy důchod, a to
a) dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě (životní důchod),
b) přežije-li pojištěného ten, v jehož prospěch bylo pojištění sjednáno (důchod na přežití),
c) stane-li se pojištěný invalidním ve smyslu předpisů o sociálním zabezpečení nebo nastane-li u něho jiná podobná skutečnost (invalidní důchod).
(2) Důchod se vyplácí po dobu života pojištěného, popřípadě toho, v jehož prospěch bylo pojištění sjednáno, nejdéle však po dohodnutou dobu.
§ 31
(1) Důchod se vyplácí v dohodnutých obdobích, která se počítají od prvního dne v měsíci, ve kterém právo na výplatu důchodu vzniklo.
(2) Důchod je splatný vždy prvého dne dohodnutého období.
(3) Po vzniku práva na výplatu důchodu má ten, jemuž má být důchod vyplácen, právo, aby na jeho požádání bylo vyplácení důchodu odloženo na pozdější dobu; v takovém případě je pojišťovna povinna důchod přiměřeně zvýšit.
§ 32
Povinností podle § 357 obč. zákoníku je také povinnost předložit doklady potřebné pro výplatu důchodu, které pojišťovna požaduje, podrobit se lékařské prohlídce na vyzvání pojišťovny a oznámit změny, které mají vliv na výplatu důchodu. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojišťovna s výplatou důchodu nezačne, popřípadě jeho vyplácení až do splnění uvedených povinností zastaví.
Oddíl třetí
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 33
V pojistné smlouvě mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan, lze se odchýlit od ustanovení § 349 - 362 a § 371 - 376 obč. zákoníku, jestliže to povaha a účel pojištění vyžadují.
§ 34
zrušen
§ 35
(1) Ustanoveními této vyhlášky řídí se i pojištění osob vzniklá před 1. dubnem 1964; vznik těchto pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1964, se však řídí dosavadními předpisy.
(2) Pojištění, která vznikla před 1. dubnem 1964 a za něž nebylo zaplaceno pojistné splatné před 1. dubnem 1964, zanikají uplynutím lhůt pro zánik pojištění, které při nezaplacení pojistného začaly běžet podle dosavadních předpisů, nejpozději však dnem 30. června 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za první pojistné období, nebo dnem 30. září 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za další pojistné období; pojišťovna je však od 1. dubna 1964 do zániku pojištění povinna plnit, dojde-li v této době k pojistné události.
(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí pro ta pojištění osob, která se přeměňují v pojištění bez dalšího placení pojistného, jestliže splatné pojistné není zaplaceno ani do šesti měsíců ode dne splatnosti.
§ 36
(1) Ze vzniklých již pojištění pro případ dočasné invalidity následkem úrazu, dojde-li k úrazu pojištěného po 31. březnu 1964, vyplatí pojišťovna částku, která se rovná pětinásobku (v úrazovém pojištění mládeže dvaapůlnásobku) součinu pojištěného denního odškodného a počtu procent odpovídajících podle oceňovacích tabulek době nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného tímto úrazem.
(2) Přechodnou invaliditou u pojištění již vzniklých, pokud se řídí touto vyhláškou (§ 35 odst. 1), rozumí se doba nezbytného léčení, trvalou invaliditou u týchž pojištění trvalé následky úrazu.
(3) Pokud se pojištění již vzniklá řídí touto vyhláškou (§ 35 odst. 1), rozumí se pojistnou částkou, ze které se vypočte plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem, 25 % pojistné částky, ze které se podle dřívějších předpisů popřípadě podle obsahu smlouvy, určovala výše plnění za přechodnou invaliditu.
(4) Z pojištění vzniklých před účinností této vyhlášky, v nichž bylo dohodnuto, že se vztahují jen na úrazy při výkonu povolání uvedeného ve smlouvě, plní pojišťovna za úrazy, jež pojištěný utrpí po 31. březnu 1964 při výkonu jiného povolání, v poměru pojistného pro povolání uvedené ve smlouvě k pojistnému pro povolání, v němž pojištěný utrpěl úraz.
(5) Poskytování záloh na plnění před pojistnou událostí (zápůjček) je od 1. dubna 1964 nepřípustné a z těch, které byly před tímto datem poskytnuty, je ten, komu byla záloha poskytnuta, povinen platit stanovené úroky. Není-li úrok zaplacen do šesti měsíců od své splatnosti, je pojišťovna oprávněna pojištění zrušit a z odbytného si odečíst zůstatek zálohy i dlužné úroky.
§ 37
(1) Z rodinného důchodového pojištění vzniklého před účinností této vyhlášky je pojišťovna povinna vyplácet dohodnutý starobní nebo invalidní důchod anebo vdovský a sirotčí důchod.
(2) Starobní důchod je pojišťovna povinna vyplácet od prvního dne v měsíci, v němž pojištěný muž dosáhl věku 60 let nebo pojištěná žena 55 let, a to po dobu jejich života.
(3) Invalidní důchod je pojišťovna povinna vyplácet po dobu, po kterou je pojištěnému, který uzavřel pojistnou smlouvu, vyplácen plný invalidní důchod ze sociálního zabezpečení, nebo nemá-li nárok na plný invalidní důchod, po dobu, po kterou je déle než jeden rok pro nemoc neschopný vykonávat jakékoliv povolání, a tento stav je trvalý. Důchod je pojišťovna povinna vyplácet nejdéle do konce měsíce přede dnem, kdy je poprvé splatný důchod podle odstavce 2.
(4) Vdovský důchod je pojišťovna povinna vyplácet od prvního dne v měsíci, v němž pojištěný zemřel, po dobu života vdovy; jestliže se však vdova znovu provdá, má právo na důchod jen do konce měsíce, ve kterém sňatek uzavřela.
(5) Sirotčí důchod ve výši 25 % starobního důchodu podle odstavce 2 je pojišťovna povinna vyplácet každému dítěti nebo osvojenci pojištěného od prvního dne v měsíci, v němž pojištěný zemřel, do konce měsíce, ve kterém sirotek dosáhne věku 18 let. Jestliže však sirotek studuje a není současně v pracovním nebo obdobném poměru, je pojišťovna povinna vyplácet sirotčí důchod do konce studií, nejdéle však do konce měsíce, v němž dosáhne věku 25 let. Je-li sirotek pro nemoc nebo tělesnou vadu trvale neschopný vykonávat jakékoliv povolání, je pojišťovna povinna vyplácet mu sirotčí důchod i po 18. roce jeho věku.
(6) Bylo-li s výplatou důchodu z rodinného důchodového pojištění započato před účinností této vyhlášky, platí i pro další výplaty tohoto důchodu po její účinnosti dosavadní předpisy.
§ 38
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.
Ministr:
Dvořák v.r.
Příloha
Zásady a Tabulky pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění sjednávaném s Českou státní pojišťovnou
Zásady pro hodnocení
1. Výši plnění určuje pojišťovna na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval. Opírá se přitom o stanovisko lékaře, který pro ni vykonává odbornou poradní činnost. Zprávu ošetřujícího lékaře může si pojišťovna doplňovat výpisem ze zdravotních záznamů o pojištěném, který si s jeho souhlasem vyžádá od zdravotnického zařízení nebo kontrolní zdravotní prohlídkou pojištěného u posudkového lékaře pojišťovny.
2. Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem (§ 27 odst. 1 vyhlášky) určuje se podle tabulky A, a to ve výši tolika procent z pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Plnění uvedené v tabulce A ve výši 2,5 % je jen za tělesné poškození takového rozsahu, pro něž lékař stanovil průměrnou dobu nezbytného léčení delší než dva týdny.
3. Stanoví-li tabulka A procentní rozpětí, určí se výše plnění podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5 tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno. Do doby nezbytného léčení se přitom nezapočítává doba, ve které se pojištěný podroboval občasným zdravotním kontrolám.
4. Plnění za přiměřenou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem (§ 27 odst. 2 a 3 vyhlášky) určí se ve výši tolika procent z pojistné částky, kolika procentům odpovídá přiměřená doba nezbytného léčení podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5.
5. Době nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:
Počet  procenta  Počet  procenta  Počet   procenta
týdnů        týdnů        týdnů

 2    0     19    28     36    62
 3    2,5    20    30     37    64
 4    4     21    32     38    66
 5    5     22    34     39    68
 6    6     23    36     40    70
 7    7     24    38     41    72
 8    8     25    40     42    74
 9    9     26    42     43    76
 10    10     27    44     44    78
 11    12     28    46     45    80
 12    14     29    48     46    82
 13    16     30    50     47    84
 14    18     31    52     48    86
 15    20     32    54     49    88
 16    22     33    56     50    92
 17    24     34    58     51    96
 18    26     35    60     52    100
Doba nezbytného léčení se zaokrouhluje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.
6. Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různých druhů, plní pojišťovna jen za dobu nezbytného léčení toho poškození, které je hodnoceno nejvyšším procentem.
7. Dojde-li v době nezbytného léčení k dalšímu úrazu pojištěného, plní pojišťovna za následky nového úrazu nezávisle na plnění za následky dřívějšího úrazu.
8. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) pojišťovna plní v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce A pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není v této tabulce uvedena, hodnotí se jednou polovinou plnění za zlomeninu. Fisury kostí lebních se však považují za úplné zlomeniny.
9. U mnohočetných zlomenin téže končetiny hodnotí se doba nezbytného léčení tak, že se plnění za zlomeninu nejvýše hodnocenou podle tabulky A zvýší o polovinu.
10. Pojišťovna plní za dobu nezbytného léčení vymknutí kloubu končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením).
11. Plnění za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje se podle tabulky B, a to ve výši tolika procent pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Stanoví-li tabulka B procentní rozpětí, určí se výše plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno.
12. Způsobil-li jediný úraz poškozenému několik trvalých následků různého druhu, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky. Týkají-li se však jednotlivé následky téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí se jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným v oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
13. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojišťovna své plnění za trvalé následky úrazu o částku odpovídající procentu plnění za předchozí poškození, určenému rovněž podle oceňovací tabulky B.
Tabulka A
      Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení

  Hlava
001 Skalpace hlavy s kožním defektem
  částečná                  5 %
002 Skalpace hlavy s kožním defektem
  úplná                   14 %
003 Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku     2,5 %
004 Pohmoždění obličeje            2,5 %
005 Podvrtnutí čelistního kloubu        2,5 %
006 Vymknutí dolní čelisti
  (jednostranné i oboustranné)        2,5 %
007 Zlomenina spodiny lební          30 % - 42 %
008 Zlomenina klenby lební
  bez vpáčení úlomků             9 %
009 Zlomenina klenby lební
  s vpáčením úlomků             18 %
010 Zlomenina kosti čelní
  bez vpáčení úlomků             7 %
011 Zlomenina kosti čelní
  s vpáčením úlomků             14 %
012 Zlomenina kosti temenní
  bez vpáčení úlomků             7 %
013 Zlomenina kosti temenní
  s vpáčením úlomků             14 %
014 Zlomenina kosti týlní
  bez vpáčení úlomků             7 %
015 Zlomenina kosti týlní
  s vpáčením úlomků             14 %
016 Zlomenina kosti spánkové
  bez vpáčení úlomků             7 %
017 Zlomenina kosti spánkové
   vpáčením úlomků             14 %
018 Zlomenina okraje očnice          10 %
019 Zlomenina kostí nosních
  bez posunutí úlomků nebo
  s posunutím úlomků             2,5 %
020 Zlomenina kostí nosních
  s vpáčením úlomků             4 %
021 Zlomenina přepážky nosní          2,5 %
022 Zlomenina kosti lícní           10 %
023 Zlomenina dolní čelisti
  bez posunutí úlomků            8 %
024 Zlomenina dolní čelisti
  s posunutím úlomků            14 %
025 Zlomenina horní čelisti
  bez posunutí úlomků            12 %
026 Zlomenina horní čelisti
  s posunutím úlomků            22 %
027 Zlomenina dásňového výběžku horní
  nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu
  a posunutí úlomků          do  8 %
028 Sdružené zlomeniny Le Fort I.       14 %
029 Sdružené zlomeniny Le Fort II.      22 %
030 Sdružené zlomeniny Le Fort III.      42 %

  Oko

031 Tržná neb řezná rána víčka
  chirurgicky ošetřená            2,5 %
032 Tržná neb řezná rána víčka
  přerušující slzné cesty       do  5 %
033 Zánět slzného váčku prokázané
  po zranění léčený konzervativně      4 %
034 Zánět slzného váčku prokázaně
  po zranění léčený operativně        7 %
035 Poleptání (popálení) spojivky
  prvního stupně               0 %
036 Poleptání (popálení) spojivky
  druhého stupně               2,5 %
037 Poleptání (popálení) spojivky
  třetího stupně            2,5 % - 7 %
038 Perforující poranění spojivky
  v přechodné řase s krvácením
  (bez poranění bělimy)           0 %
039 Hluboká rána rohovky
  bez proděravění a bez komplikací      4 %
040 Hluboká rána rohovky
  bez proděravění komplikovaná
  šedým zákalem poúrazovým          8 %
041 Hluboká rána rohovky
  bez proděravění komplikovaná
  nitroočním zánětem             9 %
042 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená konzervativně,
  bez komplikací               5 %
043 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená konzervativně,
  komplikovaná poúrazovým
  šedým zákalem               8 %
044 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená konzervativně,
  komplikovaná nitroočním zánětem      10 %
045 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená konzervativně,
  komplikovaná nitroočním cizím
  tělískem nemagnetickým          10 %
046 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená chirurgicky,
  bez komplikací               8 %
047 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená chirurgicky,
  komplikovaná výhřezem duhovky
  nebo vklíněním duhovky          14 %
048 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená chirurgicky,
  komplikovaná poúrazovým
  šedým zákalem               10 %
049 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená chirurgicky,
  komplikovaná nitroočním zánětem      14 %
050 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená chirurgicky,
  komplikovaná cizím tělískem nitroočním
  nemagnetickým               14 %
051 Rána rohovky nebo bělimy
  s proděravěním léčená chirurgicky,
  komplikovaná cizím tělískem
  nitroočním magnetickým          10 %
052 Rána pronikající do očnice
  bez komplikací               4 %
053 Rána pronikající do očnice komplikovaná
  cizím tělískem nemagnetickým v očnici   10 %
054 Rána pronikající do očnice komplikovaná
  cizím tělískem magnetickým v očnici    6 %
055 Pohmoždění oka s krvácením do přední
  komory bez komplikací         do  7 %
056 Pohmoždění oka s krvácením do přední
  komory komplikované druhotným
  zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující
  chirurgické ošetření         do 13 %
057 Pohmoždění oka s natržením duhovky
  bez komplikací               5 %
058 Pohmoždění oka s natržením duhovky
  komplikované zánětem duhovky     do 10 %
059 Pohmoždění oka s natržením duhovky
  komplikované poúrazovým
  šedým zákalem             do  9 %
060 Částečné vykloubení čočky
  bez komplikací               5 %
061 Částečné vykloubení čočky komplikované
  druhotným zvýšením nitroočního tlaku,
  vyžadující chirurgické ošetření      10 %
062 Vykloubení čočky bez komplikací    do 15 %
063 Vykloubení čočky komplikované
  druhotným     zvýšením nitroočního tlaku,
  vyžadující chirurgické ošetření    do 20 %
064 Krvácení do sklivce a sítnice
  bez komplikací            do 22 %
065 Krvácení do sklivce a sítnice
  komplikované druhotným zvýšením
  nitroočního tlaku, vyžadující
  chirurgické ošetření         do 27 %
066 Otřes sítnice               2,5 %
067 Rohovkový vřed poúrazový       do  9 %
068 Popálení nebo poleptání
  epitelu rohovky              2,5 %
069 Popálení nebo poleptání
  rohovkového parenchynu        do 40 %
070 Povrchní oděrka rohovky          0 %
071 Odchlípení sítnice vzniklé jako
  přímý následek poranění oka
  zjištěného lékařem          do 42 %
072 Úrazové postižení zrakového
  nervu a chiasmatu           do 20 %
073 Zlomení stěny vedlejší dutiny
  nosní s podkožním emfysemem        5 %
074 Zlomení nosních kůstek přerušující
  slzné cesty, léčené konzervativně     4 %
075 Zlomení nosních kůstek přerušující
  slzné cesty, léčené operativně       7 %
076 Poranění vyžadující bezprostředního
  vynětí oka                 7 %
077 Poranění okohybného aparátu
  s diplopií              do 10 %

  Ucho

078 Rána boltce s druhotnou aseptickou
  perichondritidou              7 %
079 Pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním
  výronem                 2,5 %
080 Proděravění bubínku bez zlomeniny
  lebních kostí a bez druhotné infekce   2,5 %
081 Otřes labyrintu              7 %

  Zuby

082 Ztráta nebo nutná extrakce jednoho
  až šesti zubů následkem působení
  zevního násilí (nikoli skousnutí)   do  6 %
083 Ztráta nebo nutná extrakce sedmi
  nebo více zubů následkem působení
  zevního násilí (nikoli skousnutí)   do 12 %
  Jako ztráta zubu se hodnotí i
  odlomení korunky nebo její
  části s ohrožením vitality dřeně,
  vyžadující léčení.
084 Za vyražení nebo poškození umělých
  a zubů dočasných (mléčných)
  pojišťovna neposkytuje plnění
085 Uvolnění závěsného vazového aparátu
  jednoho i více zubů (subluxace,
  luxace, reimplantace) s nutnou
  fixační dlahou            do  6 %
086 Zlomení jednoho nebo více kořenů
  zubů s nutnou fixační dlahou     do 10 %

  Krk

087 Poleptání, proděravění nebo
  roztržení jícnu             7 % - 22 %
088 Perforující poranění hrtanu nebo
  průdušnice                22 %
089 Zlomenina jazylky nebo chrupavky
  štítné                  22 %
090 Poškození hlasivek následkem nadýchání
  se dráždivých par nebo následkem úderu   2,5 %

  Hrudník

091 Roztržení plic              14 %
092 Úrazové poškození srdce
  klinicky prokázané          do 100 %
093 Roztržení bránice             22 %
094 Pohmoždění stěny hrudní
  těžšího stupně            do  4 %
095 Zlomeniny kosti hrudní
  bez posunutí úlomků            5 %
096 Zlomeniny kosti hrudní
  s posunutím úlomků             9 %
097 Zlomenina jednoho žebra
  klinicky prokázaná             5 %
098 Zlomeniny dvou až pěti žeber
  klinicky prokázané          do  8 %
099 Zlomeniny více než pěti žeber
  klinicky prokázané          do  14 %
100 Vyražená zlomenina dvou
  až čtyř žeber            do  9 %
101 Vyražená zlomenina více
  než čtyř žeber            do  18 %
102 Vyražená zlomenina kosti hrudní      18 %
103 Poúrazový zánět pohrudnice podle
    přiměřené doby nezbytného léčení
    (§ 27 odst. 2 vyhlášky)
104 Poúrazový pneumotorax zavřený       14 %
105 Poúrazový mediastinální
  a podkožní emfysem            18 %
106 Poúrazový pneumotorax otevřený
  nebo ventilový              18 %
107 Poúrazové krvácení do hrudníku
  konzervativně léčené            9 %
108 Poúrazové krvácení do hrudníku
  léčené operativně             18 %

  Břicho

109 Pohmožděniny stěny břišní těžšího
  stupně                  2,5 %
110 Rána pronikající do dutiny břišní
  (bez poranění nitrobřišních orgánů)    5 %
111 Roztržení jater              22 %
112 Roztržení sleziny             14 %
113 Roztržení (rozhmoždění) slinivky
  břišní                  22 %
114 Úrazové proděravění žaludku        14 %
115 Úrazové proděravění dvanáctníku      16 %
116 Roztržení nebo přetržení tenkého
  střeva bez resekce             8 %
117 Roztržení nebo přetržení tenkého
  střeva s resekcí             14 %
118 Roztržení nebo přetržení tlustého
  střeva bez resekce            10 %
119 Roztržení nebo přetržení tlustého
  střeva s resekcí             16 %
120 Roztržení okruží (mesenteria)
  bez resekce                8 %
121 Roztržení okruží (mesenteria)
  s resekcí střeva             14 %
122 Dojde-li u poranění podle bodu 111
  až 121 k rozestupu nebo hnisání
    operační rány, hodnotí se podle
    přiměřené doby nezbytného léčení
    (§ 27 odst. 2 vyhlášky).
    Stehová píštěl se za hnisání rány
    nepovažuje.

  Ústrojí urogenitální

123 Pohmoždění ledviny (s haematurií)     5 %
124 Pohmoždění pyje těžšího stupně       5 %
125 Pohmoždění varlat a šourku
  těžšího stupně               5 %
126 Pohmoždění varlat a šourku
  těžšího stupně s poúrazovým
  zánětem varlete a nadvarlete     do  9 %
127 Roztržení nebo rozdrcení ledviny
  s nutnou operací             14 %
128 Roztržení močového měchýře        14 %
129 Roztržení močové roury          14 %

  Páteř

130 Pohmoždění těžšího stupně krajiny
  krční páteře                4 %
131 Pohmoždění těžšího stupně krajiny
  hrudní páteře               4 %
132 Pohmoždění těžšího stupně krajiny
  bederní páteře               4 %
133 Pohmoždění těžšího stupně
  sakrální páteře a kostrče         4 %
134 Podvrtnutí krční páteře          5 %
135 Podvrtnutí hrudní páteře          5 %
136 Podvrtnutí bederní páteře         5 %
137 Vymknutí atlantookcipitální
  bez poškození míchy
  nebo jejích kořenů            42 %
138 Vymknutí krční páteře
  bez poškození míchy nebo
  jejích kořenů               42 %
139 Vymknutí hrudní páteře
   bez poškození míchy nebo
  jejích kořenů               42 %
140 Vymknutí bederní páteře
   bez poškození míchy nebo
  jejích kořenů               42 %
141 Vymknutí kostrče
   bez poškození míchy nebo
  jejích kořenů               7 %
142 Subluxace krční páteře (posun
  obratlů prokázaný rtg)          30 %
143 Zlomenina trnového výběžku         5 %
144 Zlomenina jednoho příčného výběžku     7 %
145 Zlomenina více příčných výběžků      10 %
146 Zlomenina kloubního výběžku        8 %
147 Zlomenina oblouku             14 %
148 Zlomenina zubu čepovce
  (dens epistrophei)            42 %
149 Kompresivní zlomeniny těl obratlů
  krčních, hrudních nebo bederních
  se snížením přední části těla
  o více než o jednu třetinu      do 30 %
150 Kompresivní zlomeniny těl obratlů
  krčních, hrudních nebo bederních
  se snížením přední části těla
  o více než o jednu třetinu      do 60 %
151 Roztříštěné zlomeniny těl
  obratlů krčních, hrudních
  nebo bederních              60 %
152 Za zlomeninu každého
  dalšího obratle u poranění podle
  bodu 149 nebo 150 se zvyšuje
  hranice ocenění o jednu čtvrtinu,
  u poranění podle bodu 151 se zvyšuje
  ocenění o jednu čtvrtinu
153 Úrazové poškození meziobratlové ploténky
  při současné zlomenině těla obratle    42 %
154 Poranění meziobratlové ploténky
  bez současné zlomeniny obratle       4 %

  Pánev

155 Pohmoždění pánve              2,5 %
156 Podvrknutí v kloubu křížokyčelním     5 %
157 Vymknutí křížokyčelní           42 %
158 Odtržení předního trnu nebo
  hrbolku kosti kyčelní           7 %
159 Odtržení hrbolu kosti sedací        7 %
160 Jednostranná zlomenina kosti
  stydké nebo sedací bez posunutí      9 %
161 Jednostranná zlomenina kosti
  stydké nebo sedací s posunutím      22 %
162 Zlomenina lopaty kosti kyčelní
  bez dislokace               9 %
163 Zlomenina lopaty kosti kyčelní
  s posunutím                22 %
164 Zlomenina kosti křížové          9 %
165 Zlomenina kostrče             7 %
166 Zlomenina okraje acetabula        10 %
167 Oboustranná zlomenina kostí
  stydkých nebo jednostranná
  s rozestupem spony stydké         42 %
168 Zlomenina kosti stydké a kyčelní     42 %
169 Zlomenina kosti stydké s luxací
  křížokyčelní               42 %
170 Rozestup spony stydké           42 %
171 Zlomenina acetabula s centrální
  luxací kosti stehenní           42 %

  Horní končetina

  Pohmoždění těžšího stupně

172 paže                    2,5 %
173 předloktí                 2,5 %
174 ruky                    2,5 %
175 jednoho a více prstů ruky
  s nutnou pevnou fixací           2,5 %
176 kloubu horní končetiny           2,5 %
177 ramenního kloubu s následnou
  periarthritidou jako přímým
  následkem úrazu            do  9 %

  Poranění svalů a šlach

178 Neúplné přerušení šlach natahovačů
  nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce
  u jednoho prstu              4 %
179 Neúplné přerušení šlach natahovačů
  nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce
  u několika prstů           do 10 %
180 Úplné přerušení šlach ohybačů
  na prstech nebo na ruce
  u jednoho prstu              14 %
181 Úplné přerušení šlach ohybačů
  na prstech     nebo na ruce
  u několika prstů           do 30 %
182 Úplné přerušení šlach natahovačů
   na prstech nebo na ruce
  u jednoho prstu              7 %
183 Úplné přerušení šlach natahovačů
   na prstech nebo na ruce
   u několika prstů             14 %
184 Úplné přerušení šlach natahovačů
   na prstech nebo na ruce
   - odtržení dorsální aponeurosy
    prstu                  7 %
185 Úplné přerušení šlach ohybačů
   nebo natahovačů prstu a ruky
   v zápěstí
   jedné nebo dvou šlach          14 %
186 Úplné přerušení šlach ohybačů
   nebo natahovačů prstu a ruky
   v zápěstí
   více šlach            do   30 %
187 Natržení svalu nadhřebenového       6 %
188 Úplné přetržení svalu nadhřebenového
   léčené
   konzervativně              10 %
189 Úplné přetržení svalu nadhřebenového
   léčené
   operativně                14 %
190 Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé
   hlavy dvouhlavého svalu pažního
   léčené
   konzervativně               6 %
191 Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé
   hlavy dvouhlavého svalu pažního
   léčené
   operativně                10 %
192 Natržení jiného svalu         do  5 %
193 Kýla svalová prokázaně úrazového
   původu
   bez operace                8 %
194 Kýla svalová prokázaně úrazového
   původu
   s operací                10 %

   Podvrtnutí

195 skloubení mezi klíčkem a lopatkou     2,5 %
196 skloubení mezi klíčkem a kostí
   hrudní                  2,5 %
197 ramenního kloubu             4 %
198 loketního kloubu             4 %
199 zápěstí                  4 %
200 základních nebo mezičlánkových
   kloubů prstů ruky s pevnou fixací
   jednoho nebo dvou prstů          2,5 %
201 základních nebo mezičlánkových
   kloubů prstů ruky s pevnou fixací
   tří a více prstů             4 %

   Vymknutí

202 kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní
   léčené
   konzervativně               4 %
203 kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní
   léčené
   operativně                9 %
204 kloubu mezi klíčkem a lopatkou
   léčené
   konzervativně               4 %
205 kloubu mezi klíčkem a lopatkou
   léčené
   operativně                14 %
206 kosti pažní (ramene) léčené
   konzervativně               7 %
207 kosti pažní (ramene) léčené
   operativně                14 %
208 předloktí (lokte) léčené
   konzervativně               7 %
209 předloktí (lokte) léčené
   operativně                14 %
210 zápěstí (kosti měsíční a luxace
  perilunární) léčené
  konzervativně               10 %
211 zápěstí (kosti měsíční a luxace
  perilunární) léčené
  operativně                22 %
212 jedné záprstní kostí            5 %
213 několika záprstních kostí         8 %
214 základních nebo druhých a třetích
  článků jednoho prstu           7 %
215 základních nebo druhých a třetích
  článků prstu u několika prstů       10 %

   Zlomeniny

216 Zlomenina těla lopatky           8 %
217 Zlomenina krčku lopatky          8 %
218 Zlomenina nadpažku lopatky         7 %
219 Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky   6 %
220 Zlomenina klíčku neúplná          2,5 %
221 Zlomenina klíčku úplná
  bez posunutí úlomků            5 %
222 Zlomenina klíčku úplná
  úplná s posunutím úlomků          7 %
223 Zlomenina klíčku úplná
  operovaná                 8 %
224 Zlomenina horního konce kostí
  pažní - zlomenina velkého hrbolu bez
  posunutí                  5 %
225 Zlomenina horního konce kostí
  pažní - zlomenina velkého hrbolu
  s posunutím                8 %
226 Zlomenina horního konce kostí
  pažní - roztříštěná zlomenina hlavice   14 %
227 Zlomenina horního konce kostí
  pažní - krčku, bez posunutí        8 %
228 Zlomenina horního konce kostí
  pažní - krčku, zaklíněná          9 %
229 Zlomenina horního konce kostí
  pažní - krčku, s posunutím úlomků     14 %
230 Zlomenina horního konce kostí
  pažní - krčku, luxační nebo
  operativní                 22 %
231 Zlomeniny těla kosti pažní
  neúplná                   9 %
232 Zlomeniny těla kosti pažní
  úplná bez posunutí úlomků          9 %
233 Zlomeniny těla kosti pažní
  úplná s posunutím úlomků          22 %
234 Zlomeniny těla kosti pažní
  úplná otevřená nebo operovaná       30 %
235 Zlomeniny kosti pažní nad kondyly
  neúplná                   8 %
236 Zlomeniny kosti pažní nad kondyly
  úplná bez posunutí úlomků          9 %
237 Zlomeniny kosti pažní nad kondyly
  úplná s posunutím úlomků          14 %
238 Zlomeniny kosti pažní nad kondyly
  otevřená nebo operovaná          22 %
239 Nitrokloubní zlomeniny dolního
   konce kosti pažní (zlomenina
   trans a interkondylická, zlomenina
   hlavičky nebo kladky kosti pažní)
   bez posunutí úlomků           10 %
240 Nitrokloubní zlomeniny dolního
   konce kosti pažní (zlomenina
   trans a interkondylická, zlomenina
   hlavičky nebo kladky kosti pažní)
   s posunutím úlomků            14 %
241 Nitrokloubní zlomeniny dolního
   konce kosti pažní (zlomenina
   trans a interkondylická, zlomenina
   hlavičky nebo kladky kosti pažní)
   otevřená nebo operovaná         22 %
242 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní
  bez posunutí úlomků            6 %
243 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní
  s posunutím úlomků do výše
  štěrbiny kloubu              10 %
244 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní
  s posunutím úlomků do koubu        22 %
245 Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní
  bez posunutí úlomků            6 %
246 Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní
  s posunutím úlomků nebo operovaná     22 %
247 Zlomenina okovce kosti loketní
  léčená konzervativně            6 %
248 Zlomenina okovce kosti loketní
  léčená operativně             10 %
249 Zlomenina výběžku korunového
  kosti loketní               8 %
250 Zlomenina hlavičky kosti vřetenní
  léčená konzervativně            8 %
251 Zlomenina hlavičky kosti vřetenní
  léčená operativně             12 %
252 Zlomenina kosti loketní
  neúplná                  8 %
253 Zlomenina kosti loketní
  úplná bez posunutí úlomků         10 %
254 Zlomenina kosti loketní
  úplná s posunutím úlomků         14 %
255 Zlomenina kosti loketní
  otevřená nebo operovaná          20 %
256 Zlomenina těla kosti vřetenní
  neúplná                  8 %
257 Zlomenina těla kosti vřetenní
  úplná bez posunutí úlomků         10 %
258 Zlomenina těla kosti vřetenní
  úplná s posunutím úlomků         14 %
259 Zlomenina těla kosti vřetenní
  otevřená nebo operovaná          20 %
260 Zlomenina obou kostí předloktí
  neúplná                  10 %
261 Zlomenina obou kostí předloktí
  úplná bez posunutí úlomků         14 %
262 Zlomenina obou kostí předloktí
  úplná s posunutím úlomků         30 %
263 Zlomenina obou kostí předloktí
  otevřená nebo operovaná          42 %
264 Monteggiova luxační zlomenina
   předloktí léčená konzervativně      30 %
265 Monteggiova luxační zlomenina
   předloktí léčená operativně       42 %
266 Zlomenina dolního konce kosti
   vřetenní neúplná             6 %
267 Zlomenina dolního konce kosti
   vřetenní úplná bez posunutí úlomků    10 %
268 Zlomenina dolního konce kosti
   vřetenní úplná s posunutím úlomků    14 %
269 Zlomenina dolního konce kosti
  vřetenní otevřená nebo operovaná     18 %
270 Zlomenina dolního konce kosti
  vřetenní (epifyselyosa)          6 %
271 Zlomenina dolního konce kosti
  vřetenní (epifyselyosa)
  s posunutím úlomků            14 %
272 Zlomenina bodcovitého výběžku
   kosti loketní               5 %
273 Zlomenina bodcovitého výběžku
  kosti vřetení bez posunutí úlomků     10 %
274 Zlomenina bodcovitého výběžku
  kosti vřetení s posunutím úlomků     14 %
275 Zlomenina kosti člunkové neúplná     14 %
276 Zlomenina kosti člunkové úplná      22 %
277 Zlomenina kosti člunkové
  komplikovaná nekrosou           42 %
278 Zlomenina jiné kosti zápěstní
  neúplná                  4 %
279 Zlomenina jiné kosti zápěstní úplná    8 %
280 Zlomenina několika kostí zápěstních    22 %
281 Luxační zlomenina base první kosti
  záprstní (Bennettova) léčená
  konzervativně               10 %
282 Luxační zlomenina base první kosti
  záprstní (Bennettova) léčená
  operativně                14 %
283 Zlomenina jedné kosti záprstní
  neúplná                  4 %
284 Zlomenina jedné kosti záprstní
  úplná bez posunutí úlomků         6 %
285 Zlomenina jedné kosti záprstní
  úplná s posunutím úlomků          8 %
286 Zlomenina jedné kosti záprstní
  otevřená nebo operovaná          10 %
287 Zlomenina více kostí záprsních
  bez posunutí úlomků            7 %
288 Zlomenina více kostí záprsních
  s posunutím úlomků            10 %
289 Zlomenina více kostí záprsních
  léčená operativně nebo otevřená      14 %
290 Zlomenina jednoho článku jednoho
   prstu neúplná nebo úplná
   bez posunutí úlomků            4 %
291 Zlomenina jednoho článku jednoho
   prstu (nehtového výběžku)         4 %
292 Zlomenina jednoho článku jednoho
   prstu s posunutím úlomků             7 %
293 Zlomenina jednoho článku jednoho
   prstu otevřená nebo operovaná       8 %
294 Zlomeniny více článků jednoho
   prstu neúplné nebo úplné bez
   posunutí úlomků              7 %
295 Zlomeniny více článků jednoho
   prstu s posunutím úlomků         12 %
296 Zlomeniny více článků jednoho
   prstu otevřené nebo operované      14 %
297 Zlomeniny článků dvou nebo více
   prstů neúplné nebo úplné bez
   posunutí úlomků              8 %
298 Zlomeniny článků dvou nebo více
   prstů s posunutím úlomků         14 %
299 Zlomeniny článků dvou nebo více
   prstů otevřené nebo operované      18 %

   Amputace (snesení)

300 Exartikulace v ramenním kloubu      50 %
301 Snesení paže               42 %
302 Snesení obou předloktí          42 %
303 Snesení jednoho předloktí         30 %
304 Snesení obou rukou            33 %
305 Snesení ruky               22 %
306 Snesení všech prstů nebo jejich
  částí                   22 %
307 Snesení čtyř prstů nebo jejich
  částí                   18 %
308 Snesení tří prstů nebo jejich
  částí                   14 %
309 Snesení dvou prstů nebo jejich
  částí                   10 %
310 Snesení jednoho prstu nebo jeho
  části                   8 %

   Dolní končetina

   Pohmoždění těžšího stupně

311 kyčelního kloubu              4 %
312 kolenního kloubu              4 %
313 hlezenného kloubu             4 %
314 stehna                   2,5 %
315 bérce                   2,5 %
316 nohy                    2,5 %
317 jednoho nebo více prstů nohy s náplasťovou
   imobilizací nebo klidovou
   léčbou                  2,5 %

   Poranění svalů a šlach

318 Natržení většího svalu           5 %
319 Kýla svalová prokázaně úrazového
   původu bez operace            8 %
320 Kýla svalová prokázaně úrazového
   původu s operací             10 %
321 Přetržení většího svalu nebo šlachy
  léčené konzervativně            8 %
322 Přetržení většího svalu nebo šlachy
  léčené operativně             10 %
323 Protětí většího svalu nebo šlachy
  léčené konzervativně            8 %
324 Protětí většího svalu nebo šlachy
  léčené operativně             10 %
325 Natržení Achillovy šlachy         10 %
326 Přetržení Achillovy šlachy        20 %

   Podvrtnutí

327 kyčelního kloubu           do  7 %
328 kolenního kloubu           do  7 %
329 hlezenného kloubu           do  5 %
330 Chopartova kloubu           do  5 %
331 Lisfrancova kloubu          do  5 %
332 základního nebo mezičlánkového
   kloubu palce nohy s náplasťovou
   imobilizací nebo klidovou léčbou     2,5 %
333 jednoho nebo více prstů nohy
  s náplasťovou imobilizací nebo
  klidovou léčbou              2,5 %
334 všech prstů nohy s náplasťovou
  imobilizací nebo klidovou léčbou      4 %

   Poranění vazů kloubních

335 Natržení vnitřního nebo zevního
   postranního vazu kolenního        7 %
336 Natržení zkříženého vazu kolenního     9 %
337 Přetržení nebo úplné odtržení
  postranního vazu kolenního        14 %
338 Přetržení nebo úplné odtržení
  zkříženého vazu kolenního         22 %
339 Natržení vnitřního nebo zevního
   postranního vazu kloubu
   hlezenného (deltového nebo
   kalkaneofibulárního)           5 %
340 Přetržení vnitřního nebo zevního
   postranního kloubu hlezenného       8 %
341 Poranění zevního nebo vnitřního
   menisku léčené konzervativně     do  7 %
342 Poranění zevního nebo vnitřního
   menisku léčené operativně      do 14 %

   Vymknutí

343 stehenní kosti (v kyčli)
  léčené konzervativně           10 %
344 stehenní kosti (v kyčli)
  otevřené nebo léčené operativně      18 %
345 čéšky léčené konzervativně         7 %
346 čéšky otevřené nebo léčené
  operativně                10 %
347 bérce léčené konzervativně        22 %
348 bérce otevřené nebo léčené
  operativně                26 %
349 hlezenné kostiléčené konzervativně    10 %
350 hlezenné kosti otevřené nebo léčené
  operativně                14 %
351 pod hlezennou kostí
  léčené konzervativně           10 %
352 pod hlezennou kostí
  otevřené nebo léčené operativně      14 %
353 kosti loďkovité, krychlové nebo
   klínových léčené konzervativně      10 %
354 kosti loďkovité, krychlové nebo
  klínových léčené otevřené nebo léčené
  operativně                14 %
355 zanártních kostí (jedné nebo více)
  léčené konzervativně            8 %
356 zanártních kostí (jedné nebo více)
  otevřené nebo léčené operativně      10
357 základních kloubů palce nebo
  více prstů nohy              4 %
358 základních kloubů
  jednoho prstu nohy mimo palec       2,5 %
359 mezičlánkových kloubů palce nebo
  více prstů nohy              4 %
360 mezičlánkových kloubů
  jednoho prstu nohy mimo palec       2,5 %

   Zlomeniny

361 Zlomenina krčku kosti stehenní
  zaklíněná                 22 %
362 Zlomenina krčku kosti stehenní
  nezaklíněná léčená konzervativně     62 %
363 Zlomenina krčku kosti stehenní
  nezaklíněná léčená operativně       42
364 Zlomenina krčku kosti stehenní
  komplikovaná nekrosou hlavice
  nebo léčená endoprotézou         100 %
365 Traumatická epifyseolysa hlavice
   kosti stehenní s nepatrným posunutím
   úlomků                  22 %
366 Traumatická epifyseolysa hlavice
   kosti stehenní s výrazným posunutím
   úlomků                  42 %
367 Traumatická epifyseolysa hlavice
   kosti stehenní s nekrosou        100 %
368 Zlomenina velkého chocholíku       14 %
369 Zlomenina malého chocholíku       10 %
370 Zlomenina pertrochanterická
   neúplná nebo úplná bez posunutí     22 %
371 Zlomenina pertrochanterická
   úplná s posunutím léčená
   konzervativně              30 %
372 Zlomenina pertrochanterická
   léčená operativně            42 %
373 Zlomenina subtrochanterická
   neúplná                 30 %
374 Zlomenina subtrochanterická úplná
   bez posunutí úlomků           42 %
375 Zlomenina subtrochanterická úplná
   s posunutím úlomků léčená
   konzervativně              50 %
376 Zlomenina subtrochanterická úplná
   s posunutím úlomků léčená operativně   42 %
377 Zlomenina subtrochanterická otevřená   62 %
378 Zlomenina těla kosti stehenní
   neúplná                 30 %
379 Zlomenina těla kosti stehenní úplná
   bez posunutí úlomků           42 %
380 Zlomenina těla kosti stehenní úplná
   s posunutím úlomků léčená konzervativně 50 %
381 Zlomenina těla kosti stehenní úplná
   s posunutím úlomků léčená operativně   42 %
382 Zlomenina těla kosti stehenní otevřená  62 %
383 Zlomenina kosti stehnní nad kondyly
   neúplná                 30 %
384 Zlomenina kosti stehnní nad kondyly
  úplná bez posunutí úlomků         42 %
385 Zlomenina kosti stehnní nad kondyly
  úplná s posunutím úlomků léčená
  konzervativně               50 %
386 Zlomenina kosti stehnní nad kondyly
  otevřená nebo léčená operativně      62 %
387 Traumatická epifyseolysa distálního
  konce kosti stehenní s posunutím
  úlomků                  50 %
388 Odlomení kondylu kosti stehenní
   léčené konzervativně           14 %
389 Odlomení kondylu kosti stehenní
   léčené operativně            22 %
390 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní
   (zlomenina kondylu nebo interkondylická)
   bez posunutí úlomků           30 %
391 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní
   (zlomenina kondylu nebo interkondylická)
   s posunutím léčená konzervativně     42 %
392 Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní
   (zlomenina kondylu nebo interkondylická)
   otevřená nebo léčená operativně     62 %
393 Zlomenina čéšky
   bez posunutí úlomků           12 %
394 Zlomenina čéšky
   s posunutím úlomků léčená konzervativně 18 %
395 Zlomenina čéšky
   otevřená nebo léčená operativně     22 %
396 Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny
   kosti holenní léčená konzervativně    22 %
397 Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny
   kosti holenní léčená operativně     30 %
398 Nitrokloubní zlomeniny horního konce
   kosti holenní
   jednoho kondylu bez posunutí úlomků   22 %
399 Nitrokloubní zlomeniny horního konce
   kosti holenní
   jednoho kondylu s posunutím úlomků    30 %
400 Nitrokloubní zlomeniny horního konce
   kosti holenní
   obou kondylů bez posunutí úlomků     30 %
401 Nitrokloubní zlomeniny horního konce
   kosti holenní
   obou kondylů s posunutím úlomků
   nebo epifyseolysou            42 %
402 Odlomení drsnatiny kosti holenní
   léčené konzervativně           10 %
403 Odlomení drsnatiny kosti holenní
   léčené operativně            14 %
404 Zlomenina kosti lýtkové (bez
   postižení hlezenného kloubu) neúplná   4 %
405 Zlomenina kosti lýtkové (bez
   postižení hlezenného kloubu) úplná    8 %
406 Zlomenina kosti holenní nebo obou
   kostí bérce neúplná           22 %
407 Zlomenina kosti holenní nebo obou
   kostí bérce
   úplná bez posunutí úlomků        30 %
408 Zlomenina kosti holenní nebo obou
   kostí bérce
   úplná s posunutím úlomků         42 %
409 Zlomenina kosti holenní nebo obou
   kostí bérce
   otevřená nebo operovaná         62 %
410 Zlomenina zevního kotníku neúplná     6 %
411 Zlomenina zevního     kotníku
   úplná bez posunutí úlomků         8 %
412 Zlomenina zevního kotníku
   úplná s posunutím úlomků         10 %
413 Zlomenina zevního kotníku
   operovaná nebo otevřená         14 %
414 Zlomenina zevního kotníku
   se subluxací kosti hlezenné
   zevně léčená konzervativně        22 %
415 Zlomenina zevního kotníku
   se subluxací kosti hlezenné
   zevně léčená operativně         30 %
416 Zlomenina vnitřního kotníku neúplná    8 %
417 Zlomenina vnitřního kotníku
   úplná bez posunutí úlomků        10 %
418 Zlomenina vnitřního kotníku
   úplná s posunutím úlomků
   léčená konzervativně           14 %
419 Zlomenina vnitřního kotníku
   úplná s posunutím úlomků
   léčená operativně            18 %
420 Zlomenina vnitřního kotníku se
   subluxací kosti hlezenné léčená
   konzervativně              22 %
421 Zlomenina vnitřního kotníku se
   subluxací kosti hlezenné léčená
   operativně                30 %
422 Zlomenina obou kotníků neúplná      10 %
423 Zlomenina obou kotníků
   úplná bez posunutí úlomků        14 %
424 Zlomenina obou kotníků
   úplná s posunutím úlomků
   léčená konzervativně           22 %
425 Zlomenina obou kotníků
   úplná s posunutím úlomků otevřená
   nebo léčená operativně          30 %
426 Zlomenina obou kotníků se subluxací
   kosti hlezenné léčená konzervativně   22 %
427 Zlomenina obou kotníků se subluxací
   kosti hlezenné léčená operativně     30 %
428 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků
   s odlomením zadní hrany kosti
   holenní bez posunutí úlomků       18 %
429 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků
   s odlomením zadní hrany kosti
   holenní s posunutím úlomků léčená
   konzervativně              26 %
430 Zlomenina jednoho nebo obou kotníků
   s odlomením zadní hrany kosti
   holenní s posunutím úlomků léčená
   operativně                34 %
431 Zlomenina trimalleolární
   bez posunutí úlomků           18 %
432 Zlomenina trimalleolární
   s posunutím úlomků léčená konzervativně 20 %
433 Zlomenina trimalleolární
   s posunutím úlomků léčená operativně   34 %
434 Odlomení zadní hrany kosti holenní
   neúplné                  8 %
435 Odlomení zadní hrany kosti holenní
   úplné bez posunutí úlomků        10 %
436 Odlomení zadní hrany kosti holenní
   úplné s posunutím úlomků léčené
   konzervativně              14 %
437 Odlomení zadní hrany kosti holenní
   úplné s posunutím úlomků léčené
   operativně                18 %
438 Supramalleolární zlomenina kosti
   lýtkové se subluxací kosti hlezenné
   zevně, popř. se zlomeninou
   vnitřního kotníku léčená konzervativně 30 %
439 Supramalleolární zlomenina kosti
   lýtkové se subluxací kosti hlezenné
   zevně, popř. se zlomeninou
   vnitřního kotníku léčená operativně   36 %
440 Supramalleolární zlomenina kosti
   lýtkové se subluxací kosti hlezenné
   zevně, popř. se zlomeninou vnitřního
   kotníku s odlomením ještě zadní
   hrany kosti holenní, léčená
   konzervativně              36 %
441 Supramalleolární zlomenina kosti
   lýtkové se subluxací kosti hlezenné
   zevně, popř. se zlomeninou vnitřního
   kotníku s odlomením ještě zadní
   hrany kosti holenní, léčená
   operativně               42 %
442 Roztříštěná nitrokloubní zlomenina
   distální epifysy kosti holenní      42 %
443 Zlomenina kosti patní bez postižení
   těla kosti patní             9 %
444 Zlomenina kosti patní bez porušení
   statiky (Böhlerova úhlu)         22 %
445 Zlomenina kosti patní s porušením
   statiky (Böhlerova úhlu)         42 %
446 Zlomenina kosti hlezené
   bez posunutí úlomků           22 %
447 Zlomenina kosti hlezené s posunutím
   úlomků                  42 %
448 Zlomenina kosti hlezené komplikovaná
   nekrosou                100 %
449 Zlomenia zadního výběžku kosti
   hlezenné                 5 %
450 Zlomenina kosti krychlové bez posunutí  10 %
451 Zlomenina kosti krychlové s posunutím   14 %
452 Zlomenina kosti člunkové bez posunutí   10 %
453 Zlomenina kosti člunkové luxační     30 %
454 Zlomenina kosti člunkové komplikovaná
  nekrosou                 100 %
455 Zlomenina jedné kosti klínové
   bez posunutí               10 %
456 Zlomenina jedné kosti klínové
   s posunutím               14 %
457 Zlomenina více kostí klínových
   bez posunutí               14 %
458 Zlomenina více kostí klínových
   s posunutím               22 %
459 Odlomení base páté kůstky zánártní    10 %
460 Zlomenina kůstek zánártních
   palce nebo malíku bez posunutí      7 %
461 Zlomenina kůstek zánártních
   palce nebo malíku s posunutím      10 %
462 Zlomenina kůstek zánártních
   jiného prstu než palce nebo malíku
   bez posunutí               5 %
463 Zlomenina kůstek zánártních
   jiného prstu mimo palec nebo
   malík s posunutím             8 %
464 Zlomenina kůstek zánártních
   více prstů bez posunutí          8 %
465 Zlomenina kůstek zánártních
   více prstů s posunutím          10 %
466 U operovaných nebo otevřených zlomenin
   uvedených pod body 460 až 465 se
   plnění zvyšuje o jednu třetinu
467 Odlomení části článku palce        2,5 %
468 Úplná zlomenina článku palce
   bez posunutí úlomků            5 %
469 Úplná zlomenina článku palce
   s posunutím úlomků            7 %
470 Roztříštěná zlomenina nehtového
   výběžku palce               5 %
471 U operovaných nebo otevřených zlomenin
  uvedených pod body 467 až 470 se plnění
  zvyšuje o jednu třetinu
472 Zlomenina jednoho článku jiného
   prstu než palce neúplná          2,5 %
473 Zlomenina jednoho článku jiného
   prstu než palce úplná           4 %
474 Zlomenina jednoho článku jiného
   prstu než palce otevřená nebo
   operovaná                 5 %
475 Zlomeniny článků více prstů nebo
   více článků jednoho prstu         7 %
476 Zlomeniny článků více prstů nebo
   více článků jednoho prstu otevřené
   nebo operované              10 %

   Amputace (snesení)

477 Exartikulace kyčelního kloubu
   nebo snesení stehna           100 %
478 Snesení obou bérců            92 %
479 Snesení bérce              62
480 Snesení obou nohou            62 %
481 Snesení nohy               42 %
482 Snesení palce nohy nebo jeho
   části                  8 %
483 Snesení jednotlivých prstů nohy
   (s výjimkou palce) nebo jejich
   částí za každý prst            4 %

   Poranění nervové soustavy

484 Otřes mozku lehkého stupně (prvního)    4 %
485 Otřes mozku středního stupně (druhého)   9 %
486 Otřes mozku těžkého stupně (třetího)   22 %
   Diagnóza otřesu mozku (body 484 až 486)
   a vyjádření stupně musí být ověřeno
   neurologickým nebo chirurgickým
   pracovištěm, kde byl zraněný ošetřen
   nebo konsiliárně vyšetřen. U středních
   a těžkých otřesů mozku je hospitalizace
   podmínkou.
487 Pohmoždění mozku            16 % - 42 %
488 Rozdrcení mozkové tkáně        50 % - 100 %
489 Krvácení do mozku           16 % - 100 %
490 Krvácení nitrolební a do kanálu
   páteřního               16 % - 100 %
491 Otřes míchy                14 %
492 Pohmoždění míchy            30 % - 42 %
493 Krvácení do míchy           42 % - 100 %
494 Rozdrcení míchy             100 %
495 Pohmoždění periferního nervu
   s krátkodobou obrnou           5 %
496 Poranění periferního nervu
   s přerušením vodivých vláken     do 30 %
497 Přerušení periferního nervu      do 70 %

   Ostatní druhy poranění

   Rány

498 Rána chirurgicky ošetřená       do  4 %

  (Chirurgickým ošetřením rány je
  revize rány, excise okrajů a steh.
  Plnění se poskytuje jen za rány
  takto ošetřené; výjimku lze
  připustit tam, kde charakter rány
  nebo dlouhá doba, která od poranění
  uplynula, nepřipouští primární
  chirurgické ošetření).

  Dojde-li k místnímu hnisání po
  vniknutí choroboplodných zárodků do
  otevřené rány způsobené úrazem nebo
  k nákaze tetanem při úrazu, pojišťovna
  plní za celkovou přiměřenou dobu
  nezbytného léčení poranění včetně
  hnisání rány nebo včetně nákazy
  tetanem, je-li tato doba delší než
  2 týdny.

  Rána na víčku se hodnotí podle
  bodu 031 nebo 032.

499 Plošné abrase měkkých částí prstů
   o ploše větší než 1 cm2 nebo
   stržení nehtu            do  4 %
500 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné    2,5 %
501 Cizí tělísko neb tělíska (např.broky)
   chirurgicky neodstraněná       do  4 %
502 Rána, která svou povahou
   chirurgického ošetření nevyžaduje     0 %

   Celkové účinky zasažení elektrickým proudem

   (Hodnotí se jen u hospitalizované případy)

503 Poranění elektrickým proudem
   podle celkového postižení, lehké     2,5 %
504 Poranění elektrickým proudem
   podle celkového postižení, střední    5 %
505 Poranění elektrickým proudem
   podle celkového postižení, těžké     7 %

   Úžeh a úpal

   Celkové příznaky u úžehu a úpalu
   (s výjimkou přímých účinků slunečního
   záření na kůži) jen
   u hospitalizovaných případů

506 lehké případy              2,5 %
507 střední případy             5 %
508 těžké případy              7 %

   Popáleniny, poleptání nebo omrzliny

   (s výjimkou účinků
   slunečního záření na kůži)

509 prvního stupně              0 %
510 druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu pod 5 cm2          0 %
511     druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu od 5 cm2 do 10 cm2      2,5 %
512 druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu od 11 cm2 do 5 %
     povrchu těla             5 %
513 druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu do 15 % povrchu těla     6 %
514 druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu do 20 % povrchu těla   do 8 %
515 druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu do 30 % povrchu těla   do 14 %
516 druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu do 40 % povrchu těla   do 26 %
517 druhého stupně (povrchního)
    v rozsahu do 50 % povrchu těla   do 42 %
518 druhého stupně (povrchního)
    většího rozsahu podle přiměřené
    doby nezbytného léčení (§ 27
    odst. 2 vyhlášky)
519 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2       2,5 %
520 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2    do 7 %
521 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu do 5 % povrchu těla    do 12 %
522 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu do 10 % povrchu těla   do 18 %
523 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu do 15 % povrchu těla   do 26 %
524 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu do 20 % povrchu těla   do 34 %
525 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu do 30 % povrchu těla   do 42 %
526 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu do 40 % povrchu těla   do 68 %
527 třetího stupně nebo druhého hlubokého
    stupně s nutností chirurgické léčby
    v rozsahu více než 40 % povrchu těla
    podle přiměřené doby nezbytného léčení
    (§ 27 odst. 2 vyhlášky)       do 100 %

    Za každou druhou a další transplantaci
    se zvyšuje horní hranice plnění u bodů
    519 až 527 o jeden týden.

    Otravy plyny a parami, celkové účinky záření
    a chemických jedů

    (odpovídající znění § 22 odst. 1 vyhlášky)

528  lehké případy             2,5 %
529  středně těžké a těžké (jen pokud
    byly hospitalizovány) se odškodňují
    procentem, jež odpovídá době
    o jednu polovinu delší než
    byla doba skutečné hospitalizace
530   Za následky opakovaných působení
    pojišťovna neposkytuje plnění     ---

   Uštknutí hadem

531 Uštknutí hadem              2,5 %

   Šok

   (jen u hospitalizovaných případů)

532 lehký                   2,5 %
533 střední                  5 %
534 těžký                  7 % 
Tabulka B
         Plnění za trvalé následky úrazu

   Úrazy hlavy a smyslových orgánů
001 Úplný defekt v klenbě lební
   v rozsahu do 2 cm2              do 5 %
002 Úplný defekt v klenbě lební
   v rozsahu do 10 cm2              do 15 %
003 Úplný defekt v klenbě lební
   v rozsahu přes 10 cm2             do 25 %
004 Lehké objektivní příznaky nebo
  lékařským pozorováním zjištěné
  subjektivní potíže bez objektivního
  nálezu po těžkých zraněních hlavy
  podle stupně                 5 % - 20 %
005 Vážné mozkové poruchy a duševní
  poruchy po těžkém poranění hlavy
  podle stupně                 20 % - 100 %
006 Subjektivní potíže     po těžkých
  zraněních jiných částí těla
  bez objektivního nálezu,
  zjištěné lékařským pozorováním         do 15 %
007 Traumatická porucha lícního nervu
   lehkého stupně                 do 10 %
008 Traumatická porucha lícního nervu
   těžkého stupně                 do 15 %
009 Traumatické poškození trojklanného
  nervu podle stupně               5 % - 15 %
010 Poškození obličeje provázené
  nebo vzbuzující soucit nebo
  ošklivost, lehkého stupně            do 10 %
011 Poškození obličeje provázené
  nebo vzbuzující soucit nebo
  ošklivost, středního stupně           do 20 %
012 Poškození obličeje provázené
  nebo vzbuzující soucit nebo
  ošklivost, těžkého stupně            do 35 %
013 Mozková píštěl po poranění spodiny
  lební (likvororea)                 15 %


   Poškození nosu nebo čichu

014 Ztráta hrotu nosu                 10 %
015 Ztráta celého nosu bez zúžení           15 %
016 Ztráta celého nosu se zúžením           25 %
017 Deformace nosu s funkčně
  významnou poruchou průchodnosti         do 10 %
018 Chronický atrofický zánět sliznice
  nosní po poleptání nebo popálení        do 10 %
019 Perforace nosní přepážky              5 %
020 Chronický hnisavý poúrazový zánět
  vedlejších nosních dutin            do 10 %
021 Ztráta čichu podle rozsahu           do 10 %


  Ztráta očí nebo zraku

  Při úplné ztrátě zraku nemůže
  hodnocení celkových trvalých
  následků činit na jednom oku více
  než 25 %, při druhém oku více než 75 %
  a na obou očích více než 100 %.

  Trvalá poškození uvedená v bodech 023,
  031 až 034, 036, 039 a 040 se však
  hodnotí i nad tuto hranici.

022 Následky očních zranění, jež měla
  za následek snížení ostrosti zrakové,
  se hodnotí podle pomocné tabulky č.1
023 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii
  oka se připočítává k zjištěné hodnotě
  trvalé zrakové méněcenosti             5 %
024 Ztráta čočky na jednom oku (včetně
  poruchy akomodace) při snášenlivosti
  kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně       15 %
025 Ztráta čočky na jednom oku (včetně
  poruchy akomodace) při snášenlivosti
  kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně      18 %
026 Ztráta čočky na jednom oku (včetně
  poruchy akomodace) při úplné
  nesnášenlivosti kontaktní čočky          25 %
027 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy
  akomodace), není-li
  zraková ostrost s afakickou korekcí
  horší než 6/12                   15 %
  Je-li horší, stanoví se procento
  podle pomocné tabulky č. 1 a
  připočítává se 10 % na obtíže
  z nošení afakické korekce.
028 Traumatická porucha okohybných
  nervů nebo porucha rovnováhy
  okohybných svalů podle stupně          do 25 %
029 Koncentrické omezení zorného
  pole následkem úrazu se hodnotí
  podle pomocné tabulky č. 2
030 Ostatní omezení zorného pole se
  hodnotí podle pomocné tabulky č. 3
031 Porušení průchodnosti slzných cest
   na jednom oku                   5 %
032 Porušení průchodnosti slzných cest
   na obou očích                   10 %
033 Chybné postavení brv operativně
  nekorigovatelné na jednom oku            5 %
034 Chybné postavení brv operativně
  nekorigovatelné na obou očích           10 %
035 Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího
  oka podle stupně                2 % - 5 %
036 Zohavení zevního segmentu a jeho
  okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost,
  též ptosa horního víčka,
  pokud nekryje zornici (nezávisle
  od poruchy visu) pro každé oko           5 %
037 Traumatická porucha akomodace
   jednostranná                 5 % - 8 %
038 Traumatická porucha akomodace
   oboustranná                  3 % - 5 %
039 Lagoftalmus posttraumatický
  operativně nekorigovatelný,
   jednostranný                 5 % - 10 %
040 Lagoftalmus posttraumatický
  operativně nekorigovatelný,
   oboustranný                 10 % - 15 %

  Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze
  současně hodnotit podle bodu 036.

041 Ptosa horního víčka (u vidoucího oka)
  operativně nekorigovatelná, pokud kryje
  zornici, jednostranná              5 % - 25 %
042 Ptosa horního víčka (u vidoucího oka)
  operativně nekorigovatelná, pokud kryje
  zornici, oboustranná              30 % - 60 %


   Poškození uší nebo porucha sluchu

043 Ztráta jednoho boltce           10 %
044 Ztráta obou boltců            15 %
045 Trvalá poúrazová perforace bubínku
  bez zjevné sekundární infekce       5 %
046 Chronický hnisavý zánět středního
  ucha prokázaný jako následek
  úrazu                   10 % - 20 %
047 Deformace boltce se hodnotí podle
  bodů 010 až 012
048 Nahluchlost jednostranná lehkého
   stupně                  0 %
049 Nahluchlost jednostranná
   středního stupně           do 5 %
050 Nahluchlost jednostranná
   těžkého stupně            do 12 %
051 Nahluchlost oboustranná
    lehkého stupně           do 10 %
052 Nahluchlost oboustranná
    středního stupně          do 20 %
053 Nahluchlost oboustranná
    těžkého stupně           do 35 %
054 Ztráta sluchu jednoho ucha        15 %
055 Ztráta sluchu druhého ucha        25 %
056 Hluchota oboustranná jako
  následek jediného úrazu          40 %
057 Porucha labyrintu
    jednostranná podle stupně       10 % - 20 %
058 Porucha labyrintu
    oboustranná podle stupně       30 % - 50 %


   Poškození chrupu

   Ztráta zubů nebo jejich části, jen
   nastala-li působením zevního násilí.

059 Za ztrátu jednoho zubu           1 %
060 Za ztrátu každého dalšího zubu       1 %
061 Za ztrátu části zubu, má-li za
  následek ztrátu vitality zubu       0,5 %
062 Za deformitu frontálních zubů následkem
  prokázaného úrazu dočasných (Mléčných)
  zubů                    5 %
063 Za ztrátu, odlomení i poškození
  umělých náhrad a dočasných (mléčných)
  zubů                    0 %


   Poškození jazyka

064 Stavy po poranění jazyka s defektem
  tkáně nebo jizevnatými deformacemi,
  jen pokud se již nehodnotí podle
  bodů 068 až 071              15 %


   Úrazy krku

065 Zúžení hrtanu nebo průdušnice
    lehkého stupně           do 15 %
066 Zúžení hrtanu nebo průdušnice
    středního stupně          do 30 %
067 Zúžení hrtanu nebo průdušnice
    těžkého stupně           do 65 %

  Podle bodu 067 nelze současně
  oceňovat při hodnocení podle
  bodů 068 až 072.

068 Částečná ztráta hlasu         10 % - 20 %
069 Ztráta hlasu (afonie)           25 %
070 Ztráta mluvy následkem
  poškození ústrojí mluvy          30 %
071 Ztížení mluvy následkem
  poškození ústrojí mluvy        10 % - 20 %

  Při hodnocení podle bodů 068 až
  O71 nelze současně oceňovat podle
  bodu 067 nebo 072.

072 Stav po tracheotomii s trvale
  zavedenou kanilou             50 %
  Při hodnocení podle bodu 072
  nelze současně oceňovat podle
  bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071.


  Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu

073 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty
  plic a stěny hrudní klinicky ověřené
    lehkého stupně           do 10 %
074 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty
  plic a stěny hrudní klinicky ověřené
    středního stupně          do 20 %
075 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty
  plic a stěny hrudní klinicky ověřené
    těžkého stupně           do 30 %
076 Jiné následky poranění plic podle
  stupně porušení funkce a rozsahu
    jednostranné             15 % - 40 %
077 Jiné následky poranění plic podle
  stupně porušení funkce a rozsahu
    oboustranné              25 % - 100 %
078 Poruchy srdeční a cévní (pouze po
  přímém poranění) klinicky ověřené
  podle stupně porušení funkce       10 % - 100 %
079 Píštěl jícnu               30 %
080 Poúrazové zúžení jícnu
  lehkého stupně             do 10 %
081 Poúrazové zúžení jícnu
  středního stupně             11 % - 30 %
082 Poúrazové zúžení jícnu
  těžkého stupně              31 % - 60 %


  Úrazy břicha a trávících orgánů

083 Poškození břišní stěny provázené
  porušením břišního lisu          10 % - 25 %
084 Porušení funkce trávících orgánů
  podle stupně poruchy výživy        25 % - 100 %
085 Ztráta sleziny              15 %
086 Sterkorální píštěl podle sídla a
  rozsahu reakce v okolí          30 % - 60 %
087 Nedomykavost řitních svěračů
   částečná               do 10 %
088 Nedomykavost řitních svěračů
   úplná                  60 %
089 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti,
  lehkého stupně             do 10 %
090 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti,
  středního stupně            do 20 %
091 Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti,
  těžkého stupně             do 50 %


  Úrazy močových a pohlavních orgánů

092 Ztráta jedné ledviny           25 %
093 Poúrazové následky poranění ledvin a
  močových cest včetně druhotné infekce
    lehkého stupně           do 10 %
094 Poúrazové následky poranění ledvin a
  močových cest včetně druhotné infekce
    středního stupně          do 20 %
095 Poúrazové následky poranění ledvin a
  močových cest včetně druhotné infekce
    těžkého stupně           do 50 %
096 Píštěl močového měchýře nebo
  močové roury               50 %

  Nelze současně hodnotit podle bodů
  093 až 095.

097 Chronický zánět močových cest
  a druhotné onemocnění     ledvin       15 % - 50 %
098 Hydrokela                 5 %
099 Ztráta jednoho varlete (při
  kryptorchismu hodnotit jako
  ztrátu obou varlat)            10 %
100 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence
    do 45 let               35 %
101 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence
    od 45 let do 60 let          20 %
102 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence
    nad 60 let              10 %
103 Ztráta pyje nebo závažné deformity
  do 45 let               do 40 %
104 Ztráta pyje nebo závažné deformity
  do 60 let               do 20 %
105 Ztráta pyje nebo závažné deformity
  nad 60 let               do 10 %

  Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105,
  nelze současně hodnotit ztrátu potence
  podle bodů 100 až 102.

106 Poúrazové deformace ženských
  pohlavních orgánů             10 % - 50 %


  Úrazy páteře a míchy

107 Omezení hybnosti páteře
    lehkého stupně           do 10 %
108 Omezení hybnosti páteře
    středního stupně          do 25 %
109 Omezení hybnosti páteře
    těžkého stupně           do 55 %
110 Poúrazové poškození páteře,
  míchy, míšních plen a kořenů
  s trvalými objektivními
  příznaky porušené funkce
    lehkého stupně            10 % - 25 %
111 Poúrazové poškození páteře,
  míchy, míšních plen a kořenů
  s trvalými objektivními
  příznaky porušené funkce
    středního stupně           26 % - 40 %
112 Poúrazové poškození páteře,
  míchy, míšních plen a kořenů
  s trvalými objektivními
  příznaky porušené funkce
    těžkého stupně            41 % - 100 %
113 Poúrazové poškození páteře,
  míchy, míšních plen a kořenů
  bez objektivních příznaků, avšak
  s trvalými subjektivními potížemi
  prokázanými lékařským pozorováním,
    lehkého stupně           do 10 %
114 Poúrazové poškození páteře,
  míchy, míšních plen a kořenů
  bez objektivních příznaků, avšak
  s trvalými subjektivními potížemi
  prokázanými lékařským pozorováním
    středního a těžkého stupně     do 25 %


  Úrazy pánve

115 Porušení souvislosti pánevního
  prstence s poruchou statiky
  páteře a funkce dolních končetin
    u žen do 45 let            30 % - 65 %
116 Porušení souvislosti pánevního
  prstence s poruchou statiky
  páteře a funkce dolních končetin
   u žen přes 46 let            15 % - 50 %
117 Porušení souvislosti pánevního
  prstence s poruchou statiky
  páteře a funkce dolních končetin
    u mužů                15 % - 50 %


  Úrazy horních končetin

  Uvedené hodnoty se vztahují na praváky.
  U leváků platí hodnocení opačné.

118 Ztráta horní končetiny v ramenním
  kloubu nebo v oblasti mezi
  loketním a ramenním kloubem, vpravo    60 %
119 Ztráta horní končetiny v ramenním
  kloubu nebo v oblasti mezi
  loketním a ramenním kloubem, vlevo    50 %
120 Úplná ztuhlost ramenního
  kloubu v nepříznivém
  postavení (úplná abdukce,
  addukce nebo postavení jim
  blízká),vpravo              35 %
121 Úplná ztuhlost ramenního
  kloubu v nepříznivém
  postavení (úplná abdukce,
  addukce nebo postavení jim
  blízká), vlevo              30 %
122 Úplná ztuhlost ramene v
  příznivém postavení nebo v
  postavení jemu blízkém
  (odtažení 50 stupňů až 70
  stupňů, předpažení 40 stupňů
  až 45 stupňů a vnitřní rotace
  20 stupňů), vpravo            30 %
123 Úplná ztuhlost ramene v
  příznivém postavení nebo v
  postavení jemu blízkém
  (odtažení 50 stupňů až 70
  stupňů, předpažení 40 stupňů
  až 45 stupňů a vnitřní rotace
  20 stupňů), vlevo             25 %
124 Omezení pohyblivosti ramenního
  kloubu lehkého stupně,
  (vzpažení předpažením, předpažení
  neúplné nad 135 stupňů), vpravo      5 %
125 Omezení pohyblivosti ramenního
  kloubu lehkého stupně,
  (vzpažení předpažením, předpažení
  neúplné nad 135 stupňů), vlevo       4 %
126 Omezení pohyblivosti ramenního
  kloubu středního stupně
  (vzpažení předpažením
  až 135 stupňů), vpravo           10 %
127 Omezení pohyblivosti ramenního
  kloubu středního stupně
  (vzpažení předpažením
  až 135 stupňů), vlevo            8 %
128 Omezení pohyblivosti ramenního
  kloubu těžkého stupně (vzpažení
  předpažením do 90 stupňů), vpravo     18 %
129 Omezení pohyblivosti ramenního
  kloubu těžkého stupně (vzpažení
  předpažením do 90 stupňů), vlevo      15 %
130 U omezení pohyblivosti ramenního
  kloubu lehkého, středního nebo
  těžkého stupně při současném
  omezení pohybů rotačních
  hodnocení podle bodů 124 až 129
  se zvyšuje o jednu třetinu
131 Pakloub kosti pažní, vpravo        40 %
132 Pakloub kosti pažní, vlevo         33,5 %
133 Chronický zánět kostní dřeně jen po
  otevřených zraněních nebo po operativních
  zákrocích nutných k léčení následkem
  úrazu, vpravo               30 %
134 Chronický zánět kostní dřeně jen po
  otevřených zraněních nebo po operativních
  zákrocích nutných k léčení následkem
  úrazu, vlevo                25 %
135 Habituální vykloubení ramene, vpravo    20 %
136 Habituální vykloubení ramene, vlevo    16,5 %

  Plnění podle bodů 135 a 136 vylučuje
  nároky na plnění za dobu nezbytného
  léčení dalších vymknutí podle tabulky A
  bod 206 a 207.

137 Nenapravené vykloubení
  sternoklavikulární kromě
  případné poruchy funkce, vpravo       3 %
138 Nenapravené vykloubení
  sternoklavikulární kromě
  případné poruchy funkce, vlevo        2,5 %
139 Nenapravené vykloubení
  akromioklavikulární kromě
  případné poruchy funkce
  ramenního kloubu, vpravo           6 %
140 Nenapravené vykloubení
  akromioklavikulární kromě
  případné poruchy funkce
  ramenního kloubu, vlevo           5 %
141 Trvalé následky po přetržení
  nadhřebenového svalu se
  hodnotí podle ztráty funkce
  ramenního kloubu
142 Trvalé následky po přetržení
  dlouhé hlavy dvouhlavého svalu
  při neporušené funkci
  ramenního a loketního kloubu,
  vpravo                    3 %
143 Trvalé následky po přetržení
  dlouhé hlavy dvouhlavého svalu
  při neporušené funkci
  ramenního a loketního kloubu,
  vlevo                    2,5 %

  Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí

144 Úplná ztuhlost loketního kloubu
  v nepříznivém postavení (úplné
  natažení nebo úplné ohnutí
  a postavení jim blízká), vpravo       30 %
145 Úplná ztuhlost loketního kloubu
  v nepříznivém postavení (úplné
  natažení nebo úplné ohnutí
  a postavení jim blízká), vlevo        25 %
146 Úplná ztuhlost loketního kloubu
  v příznivém postavení nebo
  v postaveních jemu blízkých
  (ohnutí v úhlu 90 stupňů až
  95 stupňů), vpravo              20 %
147 Úplná ztuhlost loketního kloubu
  v příznivém postavení nebo
  v postaveních jemu blízkých
  (ohnutí v úhlu 90 stupňů až
  95 stupňů), vlevo              16,5 %
148 Omezení pohyblivosti loketního
  kloubu lehkého stupně, vpravo       do 6 %
149 Omezení pohyblivosti loketního
  kloubu lehkého stupně, vlevo       do 5 %
150 Omezení pohyblivosti loketního
  kloubu středního stupně, vpravo      do 12 %
151 Omezení pohyblivosti loketního
  kloubu středního stupně, vlevo      do 10 %
152 Omezení pohyblivosti loketního
  kloubu těžkého stupně, vpravo       do 18 %
153 Omezení pohyblivosti loketního
  kloubu těžkého stupně, vlevo       do 15 %
154 Úplná ztuhlost kloubů
  radiolunárních (s nemožností
  přivrácení nebo odvrácení
  předloktí) v nepříznivém
  postavení nebo v postaveních
  jemu blízkých (v maximální
  pronaci nebo supinaci - v
  krajním odvrácení nebo
  přivrácení), vpravo            20 %
155 Úplná ztuhlost kloubů
  radiolunárních (s nemožností
  přivrácení nebo odvrácení
  předloktí) v nepříznivém
  postavení nebo v postaveních
  jemu blízkých (v maximální
  pronaci nebo supinaci - v
  krajním odvrácení nebo
  přivrácení), vlevo             16,5 %
156 Úplná ztuhlost kloubů
  radiolunárních v příznivém
  postavení (střední postavení
  nebo lehká pronace), vpravo      do 20 %
157 Úplná ztuhlost kloubů
  radiolunárních v příznivém
  postavení (střední postavení
  nebo lehká pronace), vlevo       do 16 %
158 Omezení přivrácení a odvrácení
  předloktí lehkého stupně, vpravo    do 5 %
159 Omezení přivrácení a odvrácení
  předloktí lehkého stupně, vlevo    do 4 %
160 Omezení přivrácení a odvrácení
  předloktí středního stupně, vpravo   do 10 %
161 Omezení přivrácení a odvrácení
  předloktí středního stupně, vlevo   do 8 %
162 Omezení přivrácení a odvrácení
  předloktí těžkého stupně, vpravo    do 20 %
163 Omezení přivrácení a odvrácení
  předloktí těžkého stupně, vlevo    do 16 %
164 Pakloub obou kostí předloktí, vpravo   40 %
165 Pakloub obou kostí předloktí, vlevo    35 %
166 Pakloub kosti vřetení, vpravo       30 %
167 Pakloub kosti vřetení, vlevo       25 %
168 Pakloub kosti loketní, vpravo       20 %
169 Pakloub kosti loketní, vlevo       15 %
170 Chronický zánět kostní
  dřeně kostí předloktí jen po
  otevřených zraněních nebo po
  operativních zákrocích nutných
  k léčení následků úrazů, vpravo      27,5 %
171 Chronický zánět kostní
  dřeně kostí předloktí jen po
  otevřených zraněních nebo po
  operativních zákrocích nutných
  k léčení následků úrazů, vlevo      22,5 %
172 Viklavý kloub loketní, vpravo       30 %
173 Viklavý kloub loketní, vlevo       25 %
174 Ztráta předloktí při zachovalém
  loketním kloubu, vpravo          55 %
175 Ztráta předloktí při zachovalém
  loketním kloubu, vlevo          45 %

  Ztráta nebo poškození ruky

176 Ztráta ruky     v zápěstí, vpravo       50 %
177 Ztráta ruky v zápěstí, vlevo       42 %
178 Ztráta všech prstů ruky
  popř. včetně záprstních kostí, vpravo   50 %
179 Ztráta všech prstů ruky
  popř. včetně záprstních kostí, vlevo   42 %
180 Ztráta prstů ruky mimo palec,
  popř. včetně záprstních kostí, vpravo   45 %
181 Ztráta prstů ruky mimo palec,
  popř. včetně záprstních kostí, vlevo   37,5 %
182 Úplná ztuhlost zápěstí
  v nepříznivém postavení nebo
  v postaveních jemu blízkých
  (úplné hřbetní nebo dlaňové
  ohnutí ruky), vpravo           30 %
183 Úplná ztuhlost zápěstí
  v nepříznivém postavení nebo
  v postaveních jemu blízkých
  (úplné hřbetní nebo dlaňové
  ohnutí ruky), vlevo            25 %
184 Úplná ztuhlost zápěstí
  v příznivém postavení jemu
  (hřbetní ohnutí 20 stupňů až
  40 stupňů), vpravo            20 %
185 Úplná ztuhlost zápěstí
  v příznivém postavení jemu
  (hřbetní ohnutí 20 stupňů až
  40 stupňů), vlevo             17 %
186 Pakloub člunkové kosti, vpravo      15 %
187 Pakloub člunkové kosti, vlevo       12,5 %
188 Omezení pohyblivosti zápěstí
  lehkého stupně, vpravo         do 6 %
189 Omezení pohyblivosti zápěstí
  lehkého stupně, vlevo         do 5 %
190 Omezení pohyblivosti zápěstí
  středního stupně, vpravo        do 12 %
191 Omezení pohyblivosti zápěstí
  středního stupně, vlevo        do 10 %
192 Omezení pohyblivosti zápěstí
  těžkého stupně, vpravo         do 20 %
193 Omezení pohyblivosti zápěstí
  těžkého stupně, vlevo         do 17 %

  Poškození palce

194 Ztráta koncového článku palce, vpravo   9 %
195 Ztráta koncového článku palce, vlevo    7,5 %
196 Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo   25 %
197 Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo   21 %
198 Ztráta obou článků palce, vpravo      18 %
199 Ztráta obou článků palce, vlevo      15 %
200 Úplná ztuhlost mezičlánkového
  kloubu palce v nepříznivém
  postavení (krajní ohnutí), vpravo      8 %
201 Úplná ztuhlost mezičlánkového
  kloubu palce v nepříznivém
  postavení (krajní ohnutí), vlevo      7 %
202 Úplná ztuhlost mezičlánkového
  kloubu palce v nepříznivém
  postavení (v hyperextensi), vpravo     7 %
203 Úplná ztuhlost mezičlánkového
  kloubu palce v nepříznivém
  postavení (v hyperextensi), vlevo      6 %
204 Úplná ztuhlost mezičlánkového
  kloubu v příznivém postavení
  (lehké poohnutí), vpravo          6 %
205 Úplná ztuhlost mezičlánkového
  kloubu v příznivém postavení
  (lehké poohnutí), vlevo           5 %
206 Úplná ztuhlost základního
   kloubu palce, vpravo            6 %
207 Úplná ztuhlost základního
   kloubu palce, vlevo            5 %
208 Úplná ztuhlost karpometakarpálního
   kloubu palce v nepříznivém
   postavení (úplná abdukce nebo
   addukce), vpravo              9 %
209 Úplná ztuhlost karpometakarpálního
   kloubu palce v nepříznivém
   postavení (úplná abdukce nebo
   addukce), vlevo              7,5 %
210 Úplná ztuhlost karpometakarpálního
   kloubu palce v příznivém
   postavení (lehká opozice), vpravo     6 %
211 Úplná ztuhlost karpometakarpálního
   kloubu palce v příznivém
   postavení (lehká opozice), vlevo      5 %
212 Trvalé následky po špatně
   zhojené Bennettově zlomenině
   s trvající subluxací, kromě
   plnění za poruchu funkce, vpravo      3 %
213 Trvalé následky po špatně
   zhojené Bennettově zlomenině
   s trvající subluxací, kromě
   plnění za poruchu funkce, vlevo      2,5 %
214 Úplná ztuhlost všech kloubů
   palce v nepříznivém postavení, vpravo   25 %
215 Úplná ztuhlost všech kloubů
   palce v nepříznivém postavení, vlevo   21 %
216 Porucha úchopové funkce
   palce při omezení pohyblivosti
   mezičlánkového kloubu
   lehkého stupně, vpravo        do 2 %
217 Porucha úchopové funkce
   palce při omezení pohyblivosti
   mezičlánkového kloubu
   lehkého stupně, vlevo         do 1,5 %
218 Porucha úchopové funkce
   palce při omezení pohyblivosti
   mezičlánkového kloubu
   středního stupně, vpravo       do 4 %
219 Porucha úchopové funkce
   palce při omezení pohyblivosti
   mezičlánkového kloubu
   středního stupně, vlevo        do 3 %
220 Porucha úchopové funkce
   palce při omezení pohyblivosti
   mezičlánkového kloubu
   těžkého stupně, vpravo        do 6 %
221 Porucha úchopové funkce
   palce při omezení pohyblivosti
   mezičlánkového kloubu
   těžkého stupně, vlevo         do 5 %
222 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  základního kloubu lehkého
  stupně, vpravo             do 2 %
223 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  základního kloubu lehkého
  stupně, vlevo             do 1,5 %
224 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  základního kloubu středního
  stupně, vpravo             do 4 %
225 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  základního kloubu středního
  stupně, vlevo             do 3 %
226 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  základního kloubu těžkého
  stupně, vpravo             do 6 %
227 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  základního kloubu těžkého
  stupně, vlevo             do 5 %
228 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  karpometakarpálního kloubu
  lehkého stupně, vpravo         do 3 %
229 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  karpometakarpálního kloubu
  lehkého stupně, vlevo         do 2,5 %
230 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  karpometakarpálního kloubu
  středního stupně, vpravo        do 6 %
231 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  karpometakarpálního kloubu
  středního stupně, vlevo        do 5 %
232 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  karpometakarpálního kloubu
  těžkého stupně, vpravo         do 9 %
233 Porucha úchopové funkce
  palce při omezení pohyblivosti
  karpometakarpálního kloubu
  těžkého stupně, vlevo         do 7,5 %

  Poškození ukazováku

234 Ztráta koncového článku
   ukazováku, vpravo             4 %
235 Ztráta koncového článku
   ukazováku, vlevo             3,5 %
236 Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo    8 %
237 Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo    6,5 %
238 Ztráta všech tří článků ukazováku,
  vpravo                  12 %
239 Ztráta všech tří článků ukazováku,
  vlevo                   10 %
240 Ztráta ukazováku se záprstní kostí,
  vpravo                  15 %
241 Ztráta ukazováku se záprstní kostí,
  vlevo                   12,5 %
242 Úplná ztuhlost všech tří
   kloubů v krajním natažení, vpravo    12 %
243 Úplná ztuhlost všech tří
   kloubů v krajním natažení, vlevo     10 %
244 Úplná ztuhlost všech tří
   kloubů v krajním ohnutí, vpravo     15 %
245 Úplná ztuhlost všech tří
   kloubů v krajním ohnutí, vlevo      12,5 %
246 Porucha úchopové funkce
   ukazováku; do úplného sevření
   do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo      4 %
247 Porucha úchopové funkce
   ukazováku; do úplného sevření
   do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo       3,5 %
248 Porucha úchopové funkce
   ukazováku; do úplného sevření
   do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo      12 %
249 Porucha úchopové funkce
   ukazováku; do úplného sevření
   do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo      10 %
250 Porucha úchopové funkce
   ukazováku; do úplného sevření
   do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo      15 %
251 Porucha úchopové funkce
   ukazováku; do úplného sevření
   do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo      12,5 %
252 Nemožnost úplného natažení
   některého z mezičlánkových
   kloubů při neporušené úchopové
   funkci, vpravo               1,5 %
253 Nemožnost úplného natažení
   některého z mezičlánkových
   kloubů při neporušené úchopové
   funkci, vlevo                1 %
254 Nemožnost úplného natažení
   základního kloubu s poruchou
   abdukce, vpravo               2,5 %
255 Nemožnost úplného natažení
   základního kloubu s poruchou
   abdukce, vlevo               2 %

   Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

256 Ztráta celého prstu s příslušnou
   kostí záprstní, vpravo           9 %
257 Ztráta celého prstu s příslušnou
   kostí záprstní, vlevo            7,5 %
258 Ztráta všech tří článků
   prstu nebo dvou článků se
   ztuhlostí základního kloubu, vpravo     8 %
259 Ztráta všech tří článků
   prstu nebo dvou článků se
   ztuhlostí základního kloubu, vlevo     6 %
260 Ztráta koncového článku jednoho
  z těchto prstů, vpravo           3 %
261 Ztráta koncového článku jednoho
  z těchto prstů, vlevo            2,5 %
262 Úplná ztuhlost všech tří kloubů
   jednoho z těchto prstů v krajním
   natažení nebo ohnutí (v postavení
   bránící funkci sousedních prstů),
   vpravo                   9 %
263 Úplná ztuhlost všech tří kloubů
   jednoho z těchto prstů v krajním
   natažení nebo ohnutí (v postavení
   bránící funkci sousedních prstů),
   vlevo                   7,5 %
264 Porucha úchopové funkce prstu;
   do úplného sevření do dlaně chybí
   1 až 2 cm, vpravo             2 %
265 Porucha úchopové funkce prstu;
   do úplného sevření do dlaně chybí
   1 až 2 cm, vlevo              1,5 %
266 Porucha úchopové funkce prstu;
   do úplného sevření do dlaně chybí
   3 až 4 cm, vpravo             6 %
267 Porucha úchopové funkce prstu;
   do úplného sevření do dlaně chybí
   3 až 4 cm, vlevo                  5 %
268 Porucha úchopové funkce prstu;
   do úplného sevření do dlaně chybí
   přes 4 cm, vpravo             8 %
269 Porucha úchopové funkce prstu;
   do úplného sevření do dlaně chybí
   přes 4 cm, vlevo              6 %
270 Nemožnost úplného natažení
   jednoho z mezičlánkových kloubů
   při neporušené úchopové funkci
   prstu, vpravo               1 %
271 Nemožnost úplného natažení
   jednoho z mezičlánkových kloubů
   při neporušené úchopové funkci
   prstu, vlevo                0,5 %
272 Nemožnost úplného natažení
   základního kloubu s poruchou
   abdukce, vpravo              1,5 %
273 Nemožnost úplného natažení
   základního kloubu s poruchou
   abdukce, vlevo               1 %

   Traumatické poruchy nervů horní končetiny

   V hodnocení jsou již zahrnuty
   případné poruchy vasomotorické
   a trofické.

274 Traumatická porucha nervu axillárního,
  vpravo                 do 30 %
275 Traumatická porucha nervu axillárního,
  vlevo                  do 25 %
276 Traumatická porucha kmene nervu vřeteního
  s postižením všech inervovaných
  svalů, vpravo                45 %
277 Traumatická porucha kmene nervu vřeteního
  s postižením všech inervovaných
  svalů, vlevo                37,5 %
278 Traumatická porucha nervu vřetenního
  se zachováním funkce trojhlavého svalu,
  vpravo                   35 %
279 Traumatická porucha nervu vřetenního
  se zachováním funkce trojhlavého svalu,
  vlevo                    27,5 %
280 Traumatická porucha nervu
  muskulokuratanního, vpravo       do  30 %
281 Traumatická porucha nervu
  muskulokuratanního, vlevo       do  20 %
282 Traumatická porucha kmene
  loketního nervu s postižením
  všech inervovaných svalů, vpravo      40 %
283 Traumatická porucha kmene
  loketního nervu s postižením
  všech inervovaných svalů, vlevo       33 %
284 Traumatická porucha distální části
  loketního nervu se zachováním
  funkce ulnárního ohybače karpu a části
  hlubokého ohybače prstů, vpravo       30 %
285 Traumatická porucha distální části
  loketního nervu se zachováním
  funkce ulnárního ohybače karpu a části
  hlubokého ohybače prstů, vlevo       25 %
286 Traumatická porucha kmene středního
  nervu s postižením všech inervovaných
  svalů, vpravo             do  30 %
287 Traumatická porucha kmene středního
  nervu s postižením všech inervovaných
  svalů, vlevo              do  25 %
288 Traumatická porucha distální části
  středního nervu s postižením hlavně
  thenarového svalstva, vpravo      do  15 %
289 Traumatická porucha distální části
  středního nervu s postižením hlavně
  thenarového svalstva, vlevo      do  12,5 %
290 Traumatická porucha všech tří nervů
   (a event. celé pleteně pažní),
   vpravo                do  60 %
291 Traumatická porucha všech tří nervů
   (a event. celé pleteně pažní),
   vlevo                 do  50 %


   Úrazy dolních končetin

292 Ztráta jedné dolní končetiny
   v kyčelním kloubu nebo v oblasti
   mezi kyčelním a kolenním
   kloubem                     50 %
293 Pakloub stehenní kosti v krčku
   nebo nekrosa hlavice              40 %
294 Pakloub stehenní kosti - endoprotéza
   (mimo hodnocení omezen í hybností
   kloubu)                     15 %
295 Chronický zánět kostní dřeně
   kosti stehenní jen po otevřených
   zraněních nebo po operativních
   zákrocích nutných k léčení
   následků úrazu                 25 %
296 Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm     0 %
297 Zkrácení jedné dolní končetiny
   do 4 cm                     5 %
298 Zkrácení jedné dolní končetiny
   do 6 cm                   do 15 %
299 Zkrácení jedné dolní končetiny
   přes 6 cm                  do 25 %
300 Poúrazové deformity kosti stehenní
   (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou
   nebo rotační) za každých 5 stupňů
   úchylky                     5 %

   Úchylky přes 45 stupňů se hodnotí
   jako ztráta končetiny. Při hodnocení
   osové úchylky nelze současně započítávat
   relativní zkrácení končetiny.

301 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu
   v nepříznivém postavení (úplné
   přitažení nebo odtažení, natažení
   nebo ohnutí a postavení těmto
   blízká)                     40 %
302 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu
   v příznivém postavení (lehké odtažení
   a základní postavení nebo nepatrné
   ohnutí)                     30 %
303 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
   lehkého stupně               do 10 %
304 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
   středního stupně              do 20 %
305 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
   těžkého stupně               do 30 %

   Poškození kolena

306 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém
   postavení
   (úplné natažení nebo ohnutí
   nad úhel 20 stupňů)              30 %
307 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém
   postavení (ohnutí nad 30 stupňů)        45 %
308 Úplná ztuhlost kolena v příznivém
   postavení                  do 30 %
309 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu
   (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)    15 %
310 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
   lehkého stupně                do 10 %
311 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
   středního stupně               do 15 %
312 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
   těžkého stupně                do 25 %
313 Viklavost kolenního kloubu
   není-li nutný ortopedický podpůrný
   přístroj                   do 20 %
314 Viklavost kolenního kloubu
   je-li nutný ortopedický podpůrný
   přístroj                   do 30 %
315 Trvalé následky po poranění měkkého
   kolena s příznaky poškození
   menisku
   lehkého a středního stupně
   (bez prokázaných blokád)           do 10 %
316 Trvalé následky po poranění měkkého
   kolena s příznaky poškození
   menisku
   těžkého stupně ( s prokázanými
   opětovnými blokádami)            do 25 %
317 Trvalé následky po operativním
   vynětí jednoho menisku (při úplném
   rozsahu pohybů a dobré stabilitě
   kloubu; jinak podle poruchy funkce)       5 %
318 Trvalé následky po operativním
   vynětí obou menisků (při úplném
   rozsahu pohybů a dobré stabilitě
   kloubu; jinak podle poruchy funkce)       10 %

   Poškození bérce

319 Ztráta dolní končetiny v bérci se
   zachovaným kolenem               45 %
320 Ztráta dolní končetiny v bérci se
   ztuhlým kolenním kloubem            50 %
321 Pakloub kosti holenní nebo obou
   kostí bérce                   45 %
322 Chronický zánět kostní dřeně kostí
   bérce jen po otevřených zraněních nebo
   po operativních zákrocích nutných
   k léčení másledků úrazu             22,5 %
323 Poúrazové deformity vzniklé zhojením
   zlomeniny v osové nebo rotační
   úchylce; za každých 5 stupňů (úchylky
   musí být prokázány na rtg); za
   každých 5 %.

   Úchylky přes 45 stupňů se hodnotí
   jako bérce. Při hodnocení osové
   úchylky nelze současně započítat
   relativní zkrácení končetiny.

   Poškození v oblasti hlezenného kloubu

324 Ztráta nohy v hlezenném kloubu
   nebo pod ním                  40 %
325 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu
   s artrodezou hlezna               30 %
326 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu
   s pahýlem v plantární flexi           40 %
327 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu
   nebo pod ním                  25 %
328 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu
   v nepříznivém postavení (dorsální
   flexe nebo větší stupně plantární
   flexe)                     30 %
329 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu
   v pravoúhlém postavení             25 %
330 Úplná ztuhlost hlezenného kloubu
   v příznivém postavení (ohnutí
   do plosky kolem 5 stupňů)            20 %
331 Omezení pohyblivosti hlezenného
   kloubu lehkého stupně            do 6 %
332 Omezení pohyblivosti hlezenného
   kloubu středního stupně           do 12 %
333 Omezení pohyblivosti hlezenného
   kloubu těžkého stupně            do 20 %
334 Úplná ztráta pronace a supinace
   nohy                      15 %
335 Omezení pronace a supinace nohy       do 12 %
336 Viklavost hlezenného kloubu         do 20
337 Ploská noha nebo vbočená následkem
   úrazu a jiné poúrazové deformity
   v oblasti hlezna a nohy           do 25 %
338 Chronický zánět kostní dřeně v
   oblasti tarsu a metatarsu a kosti
   patní jen po otevřených zraněních
   nebo po operativních zákrocích
   nutných k léčení následků úrazu         15 %

   Poškození v oblasti nohy

339 Ztráta všech prstů nohy             15 %
340 Ztráta obou článků palce nohy          10 %
341 Ztáta obou článků se palce nohy se
   záprstní kostí nebo jejich částí        15 %
342 Ztráta koncového článku palce
   nohy                       3 %
343 Ztráta jiného prstu nohy (včetně
   malíku); za každý prst              2 %
344 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí
   nebo její části                 10 %
345 Úplná ztuhlost mezičlánkového
   kloubu palce nohy                3 %
346 Úplná ztuhlost základního kloubu
   palce nohy                    7 %
347 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy      10 %
348     Omezení pohyblivosti mezičlánkového
   kloubu palce nohy              do 3 %
349 Omezení pohyblivosti základního
   kloubu palce nohy              do 7 %
350 Porucha funkce kteréhokoliv
   jiného prstu nohy než palce; za
   každý prst 1 %
351 Poúrazové oběhové a trofické poruchy
   na jedné dolní končetině           do 15 %
352 Poúrazové oběhové a trofické poruchy
   na obou dolních končetinách         do 30 %
353 Poúrazové atrofie svalstva končetin
   dolních při neomezeném rozsahu pohybů
   v kloubu na stehně              do 5 %
354 Poúrazové atrofie svalstva končetin
   dolních při neomezeném rozsahu pohybů
   v kloubu na bérci              do 3 %

   Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

   V hodnocení jsou již zahrnuty případné
   poruchy vasomotorické a trofické.

355 Traumatická porucha nervu sedacího        50 %
356 Traumatická porucha nervu stehenního     do 30 %
357 Traumatická porucha nervu obturatorií    do 20 %
358 Traumatická porucha kmene nervu
   holenního s postižením všech
   inervovaných svalů                35 %
359 Traumatická porucha distální části
   nervu holenního s postižením funkce prstů     5 %
360 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového
   s postižením všech inervovaných svalů      30 %
361 Traumatická porucha hluboké větve nervu
   lýtkového                    20 %
362 Traumatická porucha povrchní větve nervu
   lýtkového                    10 %


   Různé

363 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí
   k poruše funkce kloubu)
   od 1 % do 15 % tělesného povrchu       do 10 %
364 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí
   k poruše funkce kloubu)
   nad 16 % tělesného povrchu          do 40 %
Pomocné tabulky
       pro hodnocení trvalého poškození zraku

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

     6/6   6/9  6/12   6/15  6/18  6/24   6/30   6/36   6/60   3/60   1/6    0

               Procenta plnění trvalých tělesných poškození

6/6    0    2    4    6    9   12    15    18    21    23    24    25
6/9    2    4    6    8   11   14    18    21    23    25    27    30
6/12    4    6    9   11   14   18    21    24    27    30    32    35
6/15    6    8   11   15   18   21    24    27    31    35    38    40
6/18    9   11   14   18   21   25    28    32    38    43    47    50
6/24   12   14   18   21   25   30    35    41    47    52    57    60
6/30   15   18   21   24   28   35    42    49    56    62    68    70
6/36   18   21   24   27   32   41    49    58    66    72    77    80
6/60   21   23   27   31   38   47    56    66    75    83    87    90
3/60   23   25   30   35   43   52    62    72    83    90    95    95
1/60   24   27   32   38   47   57    68    77    87    95   100    100
0     25   30   35   40   50   60    70    80    90    95   100    100
Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 % a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.
Tabulka č. 2

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

  Stupeň zúžení     jednoho oka     obou očí stejně      jednoho oka při
                                    slepotě druhého

              Procenta plnění trvalých tělesných poškození

   k 60 stupňů      0            10           40
Stupeň koncentr. zúžení
   k 50 stupňů      5            25           50
   ke 40 stupňů      10            35           60
   ke 30 stupňů      15            45           70
   ke 20 stupňů      20            55           80
   k 10 stupňů      23            75           90
   k 5 stupňů      25           100           100
Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncetrické zúžení na 25 stupňů nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota neb zúžení zorného pole k 5 stupňů, odškodňuje se ve výši 25 %.
Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení
zorného pole

Hemianopsie homonymní levostranná       35 %
   homonymní pravostranná          45 %
   binasální                 10 %
   bitempolární            60 % - 70 %
   horní oboustranná         10 % - 15 %
   dolní oboustranná         30 % - 50 %
   nasální jednostranná            6 %
   jednostranná temporální      15 % - 20 %
   jednostranná horní         5 % - 10 %
   jednostranná dolní         10 % - 20 %
   kvadrantová nasální horní         4 %
         nasální dolní         6 %
         temporální horní        6 %
         temporální dolní       12 %
Centrální scotom jednostranný i oboustranný hodnotí se podle hodnoty zrakové ostrosti.
*) Tři měsíce u prvního a jednorázového pojistného a šest měsíců u pojistného za další pojistné období.