Zákon ze dne 25.3.1964 o rozvoji rostlinné výroby

31.3.1964 | Sbírka:  61/1964 Sb. | Částka:  28/1964ASPI
61/1964 Sb.
Zákon
ze dne 25. března 1964
o rozvoji rostlinné výroby
Změna: 146/1971 Sb.
Změna: 49/1982 Sb.
Změna: 132/1989 Sb.
Změna: 115/1995 Sb.
Změna: 97/1996 Sb.
Změna: 93/1996 Sb.
Změna: 91/1996 Sb.
Změna: 147/1996 Sb.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Rostlinná výroba jako základní článek zemědělské výroby zabezpečuje potraviny správné výživové hodnoty pro obyvatelstvo, vytváří předpoklady pro rozvoj živočišné výroby, zajišťuje suroviny potřebné pro průmysl a je jedním z rozhodujících činitelů stálého zvyšování životní úrovně pracujících. Základní podmínkou rozvoje rostlinné výroby je řádné vědecky podložené hospodaření na veškeré zemědělské půdě a soustavná péče o zvyšování její úrodnosti.
(2) zrušen
Část první
zrušena
Oddíl I
zrušen
§ 2
zrušen
Oddíl II
zrušen
§ 3
zrušen
Část druhá
zrušena
Oddíl I
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
Oddíl II
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
Oddíl III
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
Oddíl IV
zrušen
§ 15
zrušen
Část třetí
zrušena
Oddíl I
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
Oddíl II
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
Oddíl III
zrušen
§ 27
zrušen
Část čtvrtá
Některá zvláštní odvětví rostlinné výroby
§ 28
zrušen
Ovocnářství
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
Část pátá
Zkušebnictví a odborná státní kontrola
§ 31
Zkušebnictví
K úkolům zkušebnictví náleží zejména:
a) soustavné agrochemické zkoušení půdy,
b) zrušeno
c) provádění biologických zkoušek v oboru výživy rostlin,
d) zrušeno
e) zrušeno
f) přezkušování jakosti a účinnosti hnojiv, zejména průmyslových.
§ 32
zrušen
§ 33
Zkušebnictví a odbornou státní kontrolu ústředně řídí Ministerstvo zemědělství.
§ 34
Posudky, rozbory a osvědčení vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na úseku zkušebnictví a odborné státní kontroly jsou závazné pro všechny účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy.
Část šestá
Ústřední řízení
§ 35
zrušen
§ 36
V souladu s vědeckou soustavou hospodaření, pokrokovými velkovýrobními technologiemi a poznatky vědy a výzkumu řídí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství rozvoj a využití mechanizace, techniky a automatizace v zemědělství a lesním hospodářství. Do jeho působnosti patří zejména:
a) zrušen
b) zrušen
c) stanovit agrotechnické, zootechnické a lesotechnické požadavky, předkládat je průmyslovým ministerstvům a provádět zkoušky mechanizačních prostředků a zařízení určených pro zemědělství a lesní hospodářství, pokud se týká mechanizačních prostředků pro aplikaci hnojiv.
nadpis vypuštěn
§ 37
zrušen
Část sedmá
Ustanovení závěrečná
§ 38
zrušen
§ 39
Prováděcí předpisy
Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy; přitom též upraví komplexní průzkum půd, výrobu a složení krmivových směsí, sběr a využívání krmných odpadů, dozor nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a lesním hospodářství a jejich vyřazování, popřípadě jejich povinný výkup.
§ 40
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušují se
zákon č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě,
zákon č. 27/1949 Sb., o mechanizaci zemědělství,
zákon č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby,
vládní nařízení č. 376/1940 Sb., o zkoušení půdy,
vládní nařízení č. 6/1949 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy,
vládní nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic,
vládní nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic,
vládní nařízení č. 1/1959 Sb., o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu,
nařízení ministra zemědělství č. 17/1951 Sb., o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby,
vyhláška povereníka výživy č. 480/1947 Ú. v., ktorou sa vydávajú smernica o právach a povinnostiach mlatobných dozorcov,
vyhláška povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 98/1948 Ú. v., o povinnom farbení semien lucerky a červenej ďateliny, dovážaných z cudziny,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 3071/1948 Ú. l. (1525/1948 Ú. v.), o dočasném zákazu prodeje osiva zelenin včetně zahradních hrachů a zahradních fazolí,
vyhláška povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 478/1949 Ú. v., o zabezpečení udržovania a obnove vinohrádov na Slovensku,
vyhláška ministerstva pôdohospodárstva č. 50/1959 Ú. v., o prideľovaní viazaných pôdohospodárskych mechanizačních prostriedkov,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 147/1950 Ú. l., o dodávce chmelné sádě pro zakládání nových chmelnic,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 206/1950 Ú. l. (215/1950 Ú. v.), o jakosti a dodacích podmínkách zeleninových sazenic,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 640/1950 Ú. l. (596/1950 Ú. v.), o cenách neloupaného vrbového proutí a neloupaných vrbových holí domácího původu,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 95/1951 Ú. l. (107/1951 Ú. v.), o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 106/1951 Ú. l. (121/1951 Ú. v.), o spotřebitelských cenách chemických prostředků na ochranu rostlin,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 118/1951 Ú. l. (158/1951 Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zdokonalení rostlinné výroby, ve znění vyhlášek č. 221/1952 Ú. l. (267/1952 Ú. v.), č. 160/1955 Ú. l. a č. 11/1956 Ú. l.,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 186/1951 Ú. l. (219/1951 Ú. v.), o prostředcích na ochranu rostlin a rostlinných výrobků, povolených k uvádění do oběhu před účinností zákona o zdokonalení rostlinné výroby,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 266/1951 Ú. l. (291/1951 Ú. v.), o místních agronomech a místních zootechnicích,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 62/1952 Ú. l. (93/1952 Ú. v.), o výrobě osiv a sadby na semenářských dílcích jednotných zemědělských družstev,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 143/1952 Ú. l. (187/1952 Ú. v.), o některých opatřeních ve vinařství,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 278/1952 Ú. l. (326/1952 Ú. v.), o spotřebitelských cenách strojených hnojiv,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 149/1953 Ú. l. (186/1953 Ú. v.), o ochraně moruší,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. l. (287/1953 Ú. v.), o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch, vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášek č. 132/1955 Ú. l. a č. 119/1960 Sb.,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 247/1953 Ú. l. (288/1953 Ú. v.), o povinném pěstování některých odrůd průmyslových brambor, vyhláška ministerstva zemědělství č. 11/1956 Ú. l., o změně a způsobu vybírání náhrad za zkoušení nových odrůd zemědělských rostlin,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 19/1956 Ú. l., o semenářských hospodářstvích a elitních semenářských hospodářstvích,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 119/1956 Ú. l., o smluvní výrobě osiva a sadby,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 122/1956 Ú. l., o výkupu, dalším prodeji, výkupních cenách a jakostních podmínkách sazenic a semene jahodníku,
vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 220/1956 Ú. l., o vykácení odumřelého odumírajícího a přestárlého ovocného stromoví,
vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 201/1957 Ú. l., o zřízení Slovenského kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Bratislavě a o organizaci a působnosti kontrolních a zkušebních ústavů zemědělských,
vyhláška ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a místního hospodářství č. 47/1958 Ú. l., o výrobě, výkupu a dodávce okrasných rostlin,
vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 50/1958 Ú. l., o osvědčeních o původství na nové odrůdy zemědělských rostlin a na nová plemena zvířat - část první,
vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 69/1958 Ú. l., o úpravě ovocného školkařství,
vyhláška ministerstva zemědělství č. 177/1959 Ú. l., o hospodaření s osivem a sadbou,
a všechny další předpisy vydané k provedení zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby a uvedených vládních nařízení.*)
(2) Zrušují se dále
zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, vyhláška č. 622/1949 Ú. l. (615/1949 Ú. v.), kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl a o jejich vzetí do přísahy, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně polního majetku.
§ 41
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.
*) Seznam těchto předpisů bude uveřejněn ve Věstníku MZLVH, kde bude současně uveřejněn seznam platných předpisů na úseku rostlinné výroby.