Vyhláška ze dne 30.6.1964, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků

30.6.1964 | Sbírka:  135/1964 Sb. | Částka:  60/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 28/1990 Sb., 107/1981 Sb., 57/1972 Sb.
135/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky
dodávky strojírenských a elektrotechnických výrobků
Změna: 57/1972 Sb.
Změna: 107/1981 Sb.
Změna: 28/1990 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Ministerstva všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje všechny dodávky
a) strojírenských a elektrotechnických výrobků a náhradních dílů k nim,
b) výrobků strojírenské metalurgie,
c) výrobků z plastických hmot.*)
(2) zrušen
(3) Tato vyhláška se však nevztahuje na dodávky z dovozu a pro vývoz.
(4) Ustanovení části druhé vztahují se přiměřeně též na práce strojírenské povahy, prováděné v závodě dodavatele, s výjimkou oprav.**)
ČÁST DRUHÁ
Všeobecná ustanovení
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 11a
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
Odpovědnost za vady (záruka)
(§ 198 zákona)
(1) Záruční doba činí, pokud v technické normě není stanovena jiná záruční doba, dvanáct měsíců od splnění dodávky. Záruční doba u poddodávek všech stupňů trvá po dobu, po kterou je odběratel poddodávky povinen plnit své závazky z odpovědnosti za vady, nejdéle však 4 roky od splnění dodávky.
(2) Pokud pro výrobek nebo jeho část, je v technické normě, technických podmínkách, dohodnutých záručních podmínkách nebo ve smlouvě stanovena kratší doba životnosti (použivatelnosti), než činí záruční doba, odpovídá dodavatel za to, že výrobek (jeho část) bude mít stanovené vlastnosti jen po dobu životnosti (použivatelnosti).
(3) U výrobků, na nichž byla provedena repase, dohodnou organizace rozsah a dobu záruky; nesmí tím však být dotčena stanovená záruka, stanovená podle odstavce 1.
(4) Požadoval-li odběratel určitou konstrukci, způsob provedení nebo uspořádání objednaných výrobků na základě jím dodané technické dokumentace, neodpovídá dodavatel za vady, jejichž příčiny tkví v konstrukci, způsobu provedení nebo uspořádání požadovaném technickou dokumentací odběratele. Jestliže dodavatel upozorní odběratele na nesprávnosti technické dokumentace odběratele, je povinen odběratel dát neprodleně nové příkazy.
(5) Dojde-li ke zpoždění při uvedení stroje nebo zařízení do provozu z důvodů na straně dodavatele zejména proto, že dodavatel neposkytl výkresy, směrnice o používání a jiné údaje nebo služby, ač byl k tomu povinen, prodlužuje se doba odpovědnosti o dobu, po kterou toto zpoždění trvalo.
(6) Dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo za poškození, které bylo způsobeno obvyklým opotřebením, nebo jde-li o části výrobku, jejichž účelem je, aby zabránily zničení nebo poškození výrobku tím, že se při příslušném namáhání zničí.
(7) Jestliže
a) výrobek byl uveden do provozu bez účastí dodavatele, byla-li jeho účast dohodnuta,
b) výrobku se nepoužívá stanoveným nebo obvyklým způsobem,
c) o výrobek nebylo řádně pečováno, zejména o jeho uskladnění, údržbu a obsluhu; vyžaduje-li výrobek zvláštního způsobu skladování, obsluhy nebo údržby, je dodavatel povinen na to odběratele před splněním dodávky upozornit, jinak by neplatil předpoklad, že zhoršení vlastností výrobku nebo poškození způsobil odběratel,
d) na výrobku byly provedeny odběratelem nebo někým jiným změny nebo opravy - s výjimkou oprav nutných k udržení v provozu. Zejména nesmí být porušeny nebo opravovány ony části výrobku, které byly opatřeny plombou,
předpokládá se, že zhoršení vlastností výrobku nebo poškození způsobil odběratel.
(8) Je-li záruční oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen dát dodavateli k použití na jeho náklad své zařízení a technické pomůcky, elektrickou a jinou energii, pomocné pracovní síly apod. v rámci svých plánovaných úkolů. Není-li oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen zaslat vadný výrobek (jeho součást) k provedení záruční opravy na náklad dodavatele na místo určené dodavatelem. Vyměněné vadné součástky, popřípadě i vyměněný vadný výrobek náleží dodavateli.
(9) Dohodnou-li se organizace na prodloužení záruční doby nebo poskytnutí delší záruky, uvedou v dohodě zejména:
a) dobu trvání záruky,
b) podmínky, za nichž vzniká povinnost dodavatele ze záruky,
c) způsob oznámení záručního případu,
d) obsah a rozsah dodavatelových povinností v záručním případě, včetně nejdelší lhůty k provedení záruční opravy nebo výměny,
e) povinnosti odběratele v době trvání záruky a ustanovení o zániku záruky před uplynutím záruční doby.
(10) U nestandardních výrobků s neodstranitelnou vadou nemůže odběratel požadovat zrušení smlouvy (§ 201 odst. 1 zákona) plní-li výrobek smluvenou funkci.
(11) Žádá-li odběratel odstranění vady, má dodavatel právo stanovit, zda bude provedena oprava nebo výměna výrobku.
ČÁST TŘETÍ
Dodávky polotovarů a výrobků strojírenské metalurgie
§ 19
Vymezení dodávek
Výrobky strojírenské metalurgie jsou odlitky ze šedé litiny, tvárné a temperované litiny, odlitky z oceli, z neželezných kovů, výlisky za tepla, výkovky a výrobky práškové metalurgie, uvedené v jednotné nomenklatuře strojírenské metalurgie.
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
Náhrada škody
(1) Zjistí-li odběratel neodstranitelnou vadu až během zpracování nebo po jeho ukončení, má odběratel kromě práv uvedených v § 201 zákona též právo na náhradu škody; rozsah náhrady škody činí součet jednicových mezd a poloviny dílenské a celopodnikové režie, vynaložených na opracování výrobků až do pracovní operace, při které odběratel vadu zjistil, nebo do doby, v níž bylo možno vzhledem k povaze provozu odběratele vadu zjistit. Dodavatel se nemůže této odpovědnosti zprostit.
(2) Dohodou organizací může být stanovena pevná náhrada za opravy vadných výrobků provedené odběratelem.
(3) U nestandardních výrobků s odstranitelnou vadou může odběratel provést opravu na náklad dodavatele jen s jeho souhlasem. Nevyjádří-li se dodavatel k žádosti odběratele do 12 dnů ode dne odeslání platí, že souhlasí s tím, aby opravu provedl odběratel.
§ 25
Záruční doba
Záruční doba činí, pokud v technické normě není stanovena jiná záruční doba, šest měsíců od splnění dodávky; je-li doba normálního zpracovacího cyklu spolu s dobou stanovenou pro skladování delší než šest měsíců, prodlužuje se záruční doba na dobu odpovídající tomuto cyklu a tomuto skladování. Je-li technologickými předpisy stanoveno stárnutí výrobků, prodlužuje se záruční doba na součet doby předepsaného stárnutí a doby normálního zpracovacího cyklu.
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Dodávky výrobků z plastických hmot
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ A
Dodávky organizacím vnitřního obchodu a spotřebního družstevnictví
§ 34a
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 34b
zrušen
§ 34c
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 34d
zrušen
§ 34e
zrušen
§ 34f
zrušen
§ 35
přesunut do části páté
§ 36
přesunut do části šesté
ČÁST PÁTÁ
Ustanovení společná a závěrečná
§ 35
zrušen
§ 36
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
Příl.
Dodávky staničních akumulátorových baterií
Uskladnění
(1) Odběratel uskladní
a) olověné desky v místnosti s teplotou od 15 stupňů Celsia do 30 stupňů Celsia, odděleně kladné a záporné, svisle s praporci vzhůru,
b) skleněné balóny tak, aby nedošlo k jejich poškození,
c) nerozbalené dřevěné stojany v suché místnosti se stálou teplotou,
d) bedny s nápisem "Nevybalovat" na vlhkém místě.
Montáž a uvedení baterie do provozu
(2) Montáž baterií provádí výrobce, pokud není dohodnuto jinak.
(3) Výrobce před započetím montáže objedná u svých poddodavatelů kyselinu sírovou, kyslík a vodík. Dopravu těchto materiálů z jejich výrobny a vrácení prázdných ocelových lahví do vzdálenosti 50 km si obstarává na svůj náklad odběratel; o jejich dodání je povinen podat zprávu dodavateli.
Připravenost k montáži
(4) Odběratel je povinen ve sjednaných lhůtách
a) připravit a vyčistit akumulátorovnu,
b) zajistit instalaci vedení od nabíjecího zdroje k baterii, případně od baterie ke spotřebiči podle sjednaného plánku. Konce vedení, jsou-li měděné, budou pocínovány, jsou-li hliníkové, pohliníkovány,
c) udržovat teplotu vzduchu v akumulátorovně nejméně na +10 stupňů Celsia.
(5) Je-li odběratel v prodlení s přípravou pracoviště, je výrobce oprávněn ihned svého montéra odvolat a požadovat úhradu všech výloh. Dodavatel znovu vyšle montéra teprve po vzájemné dohodě s odběratelem.
(6) Výrobce odpovídá odběrateli za jakost baterie dvanáct měsíců od převzetí baterie odběratelem po skončení její montáže, nejdéle však patnáct měsíců od splnění dodávky baterie. Odběratel je povinen o provozu baterie vést provozní deník, který předloží současně s reklamací.
Vrácení obalů
(7) Odběratel je povinen vrátit na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději do 10 dnů po podpisu potvrzení o převzetí baterie, nebo po obdržení zvláštního písemného oznámení skleněné balóny a ocelové láhve na adresy, jež mu dodavatel písemně oznámí a na které mu předá vyplněné příslušné přepravní doklady - v tomto potvrzení nebo ve zvláštním písemném pokynu.
*) Tyto ZPD vztahují se na součástky a finální výrobky z plastických hmot, vyjma součástek a finálních výrobků v polyvinylchloridu (PVC).
*) Tím se pro odbytové organizace stanoví odchylná úprava z ustanovení § 204 odst. 1 zákona.
*) Tím se pro odbytové organizace stanoví odchylná úprava z ustanovení § 204 odst. 1 zákona.
**) Opravy strojírenských výrobků se řídí ustanoveními vyhlášek ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/64 Sb. a č. 137/64.
1) § 239 hospodářského zákoníku.
2) § 14 odst. 1 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
§ 21 odst. 1 vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.
§ 23 odst. 3 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.