Vyhláška ze dne 30.6.1964, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků

30.6.1964 | Sbírka:  136/1964 Sb. | Částka:  60/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 27/1990 Sb.
136/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva všeobecného strojírenství
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky
oprav strojírenských a elektrotechnických výrobků
Změna: 27/1990 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se zúčastněnými orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky oprav strojírenských a elektrotechnických výrobků strojů, zařízení a nástrojů (dále jen "stroje").
(2) Tato vyhláška se však nevztahuje na dodávky oprav pro vývoz a z dovozu, jakož i na dodávky oprav zemědělských strojů, traktorů a traktorů jim konstrukčně příbuzných a silničních vozidel pro motorovou dopravu.
ČÁST DRUHÁ
Opravy strojírenských výrobků
HLAVA PRVNÍ
Generální opravy
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
Odpovědnost za vady (reklamace)
(1) Záruční doba činí 6 měsíců, pokud v technické normě není stanoveno jinak.
(2) Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo na bezplatné odstranění vad. Dodavatel odstraní vady podle své volby buď opravou stroje nebo jeho části nebo výměnou stroje nebo jeho části. Jestliže si odběratel vadné plnění ponechá bez provedení opravy, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu.
Je-li záruční oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen na žádost dodavatele dát mu za úplatu k použití svá zařízení, technické pomůcky, elektrickou a jinou energii, pracovní pomocné síly v rámci svých plánovaných úkolů apod. Není-li oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen zaslat vadný stroj (jeho součást), k provedení záruční opravy na místo určené dodavatelem. Náklady dopravy hradí dodavatel. Vyměněné vadné součástky si dodavatel ponechá.
(3) Jestliže odběratel se souhlasem dodavatele si odstraní vady sám, je dodavatel povinen nahradit odběrateli vynaložené náklady.
(4) Ve smlouvě mohou organizace dohodnout, že odběratel je povinen přizvat dodavatele k účasti na sepsání zápisu o vadách zjištěných při odběru. V zápise organizace vady vždy popíší případně uvedou, jak se projevují a dále zpravidla uvedou:
a) dobu a místo sestavení zápisu, jména a funkce osob, které se ho zúčastnily,
b) označení stroje s uvedením data jeho převzetí z opravy,
c) možnou příčinu vad,
d) datum zjištění vady,
e) kvalifikace pracovníka, který stroj obsluhoval,
f) dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění vad nebo o slevě z úplaty, a nedošlo-li k dohodě, stanoviska dodavatele a odběratele,
g) podpisy osob, které se zúčastnily sestavení zápisu.
(5) Zápis spolupodepsaný pracovníkem dodavatele nahrazuje reklamaci.
(6) Vznikne-li mezi organizacemi rozpor o kvalitě generální opravy, provede se jakostní zkouška. Touto zkouškou se zjišťuje, zda provedení generální opravy odpovídá technickým normám nebo jiným předpisům, nebo podmínkám dohodnutým ve smlouvě. Jakostní zkouška se provádí u dodavatele pokud se organizace nedohodnou jinak. Obě organizace jsou oprávněny vyslat na svůj náklad své zástupce k provedení zkoušky. Výsledek zkoušky, zjištěný zápisem, je závazný pro dodavatele i odběratele. Náklady zkoušky nese ta organizace, v jejíž neprospěch zkouška vyzněla.
§ 12
zrušen
HLAVA DRUHÁ
Provozní opravy a údržba
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
Společná ustanovení
Na dodávky provozních oprav a údržby se vztahují obdobně ustanovení § 11.
HLAVA TŘETÍ
Opravy prováděné výměnným způsobem
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
Provozní oprava
Na dodávku oprav prováděných výměnným způsobem se vztahují obdobně ustanovení § 11.
HLAVA ČTVRTÁ
Společná ustanovení
§ 21
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Zvláštní ustanovení
HLAVA PRVNÍ
Opravy kolejových vozidel v opravnách Československých státních drah
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
Práva z odpovědnosti za vady (reklamace)
(1) Dodavatel odpovídá za vady podle ustanovení § 11 odst. 2 až 4.
(2) Záruční doba však činí
a) u vozidel parní trakce o rychlosti přes 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 10 000 km, o rychlosti do 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 7 500 km, o rychlosti do 60 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 6 000 km,
b) u vozidel elektrické trakce 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 20 000 km,
c) u kolejových motorových vozů o rychlosti přes 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 15 000 km, o rychlosti do 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 10 .000 km,
d) u vozidel dieselové trakce o rychlosti přes 80 km/hod. 6 týdnů, nejdéle do ujetí 25 000 km, o rychlosti do 80 km/hod. 6 týdnů, nejdéle však do ujetí 20 000 km,
e) u ostatních vozidel 1 měsíc,
f) za horkoběžnost kluzných ložisek u všech vozidel 14 dnů, u valivých ložisek 1 měsíc.
§ 29
zrušen
§ 30
Společná ustanovení
(1) Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí ustanovení § 11 odst. 2 až 4.
(2) Pro opravy kolejových vozidel, prováděné mimo opravny Československých státních drah neplatí ustanovení této hlavy.
HLAVA DRUHÁ
Opravy strojů zdravotnické techniky
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
Odpovědnost za vady (reklamace)
Uplatňuje-li odběratel u chirurgických nástrojů řezných a střižných vadu týkající se jejich ostří, musí tak učinit ihned při převzetí nástrojů, jinak právo z odpovědnosti za tuto vadu zaniká.
§ 35
Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí ustanovení 11.
HLAVA TŘETÍ
Opravy prostředků výpočetní a organizační techniky
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
Společné ustanovení
Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí ustanovení v § 11.
HLAVA ČTVRTÁ
Opravy stavebních strojů a strojů užívaných při těžbě nebo výrobě stavebních hmot
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
§ 41
zrušen
§ 42
zrušen
§ 43
zrušen
§ 44
zrušen
§ 45
Reklamace
(1) Dodavatel je povinen se dostavit do 5 dnů ode dne odeslání reklamace na místo, kde stroj je a reklamaci s odběratelem projednat.
(2) Odběratel je povinen k projednání reklamace předložit dodavateli k nahlédnutí veškeré denní výkazy o odpracovaných hodinách stroje, jeho výkonu, kontrolní knihu ke stroji a osvědčení o způsobilosti k řízení stroje osob, které stroj v době jeho pracovního nasazení po opravě řídily.
(3) O projednání reklamace strany sepíší zápis (§ 11 odst. 4).
§ 46
Společná ustanovení
Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí také ustanovení 11 odst. 1, 2, 3 a 4 s výjimkou prvé věty.
ČÁST ČTVRTÁ
§ 47
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.