Vyhláška ze dne 4.2.1965, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavků horníků

9.3.1965 | Sbírka:  16/1965 Sb. | Částka:  9/1965ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1952 Sb.
Aktivní derogace: 155/1952 Ú.l.
Pasivní derogace: 177/1968 Sb.
16/1965 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebnictví, Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Ústředního geologického úřadu
ze dne 4. února 1965,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavku horníků
Ministerstva paliv, hutního průmyslu a rudných dolů a stavebnictví, Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin, Ústřední geologický úřad stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 8 vládního nařízení č. 21/1952 Sb., o věrnostním přídavku horníků:
Čl.I
Vyhláška č. 155/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavku horníků, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
"§ 1
(1) Věrnostní přídavek přísluší
1. zaměstnancům v hornických závodech a hornickým učňům, kteří pracují
a) v hlubinných dolech pod zemí;
b) na skrývkách a lomech, u pražicích pecí uhelných a rudných závodů a u pecí u pálení magnesitu, žáruvzdorných jílů, lupků a křemene, pokud práce těchto zaměstnanců ke dni 30. června 1964 byly zařazeny do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení;
c) v úpravnách, třídírnách, prádlech a briketárnách při výrobě, úpravě nebo třídění;
d) na povrchových pracích v závodech uvedených pod písm. a) až c) (čítajíc v to dílny v závodech), které souvisí s těžbou;
e) při vrtbě a těžbě živic, pokud práce těchto zaměstnanců ke dni 30. června 1964 byly zařazeny do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení;
f) při geologickém průzkumu, pokud vykonávají hornické práce (čítajíc v to dílny v závodech);
2. technickým zaměstnancům
a) na Ústřední správě výzkumu a těžby radioaktivních surovin a na sdruženích, pokud vykonávají funkci ředitele, zástupce ředitele pro výrobu, vedoucího výrobního, technického nebo geologického odboru, hlavního mechanika, energetika nebo výrobního inspektora;
b) na národních podnicích, pokud vykonávají funkci:
- ředitele národního podniku a jeho výrobního, technického a ekonomického zástupce,
- báňsko technického pracovníka, zejména v
odboru (útvaru) výrobním (provozním),
odboru (útvaru) technickém (technického rozvoje, vývoje a perspektivního plánu),
odboru (útvaru) bezpečnosti a hygieny práce,
odboru (útvaru) geologickém, geologicko-geofyzikálním a důlně měřickém,
odboru (útvaru) práce a mezd,
odboru (útvaru) hlavního mechanika a energetika,
odboru (útvaru) důlních investic,
odboru (útvaru) technické kontroly,
odboru (útvaru) plánovacím,
odboru (útvaru) materiálně technického zásobování (referent odbytu radioaktivních surovin),
- báňsko technického pracovníka normotvorného střediska (bez ohledu na organizační podřízenost),
- báňsko technického pracovníka Báňské záchranné stanice s charakterem technika záchranáře přiznaným Obvodním báňským úřadem;
c) na ministerstvech paliv, hutního průmyslu a rudných dolů a stavebnictví a na Ústředním geologickém úřadu, pokud vykonávají funkci vedoucího výrobního, technického nebo geologického odboru, hlavního mechanika, energetika nebo výrobního inspektora;
3. zástupci vedoucího hornického Odborného učiliště pro odborný výcvik, vrchním mistrům a mistrům odborného výcviku a instruktorům učňů hornických učebních oborů;
4. zaměstnancům ROH - Odborového svazu zaměstnanců v hornictví.
(2) Zaměstnancům uvedeným v odstavci 1 č. 2 písm. a) a c), č. 3 a 4 s výjimkou vrchních mistrů, mistrů a instruktorů učňů hornických učebních oborů, přísluší nárok na věrnostní přídavek jen tehdy, když bezprostředně před zaměstnáním ve shora uvedených orgánech pracovali nepřetržitě pět let v hornickém provozu.
(3) Báňsko technickým pracovníkům uvedeným v odstavci 1 č. 2 písm. b), vykonávají-li své zaměstnání v hornickém provozu, přísluší nárok na věrnostní přídavek po pětileté čekací době. Do této čekací doby se započítává veškeré nepřetržité, bezprostředně předcházející zaměstnání v hornickém provozu.
(4) Hornickým provozem pro účely věrnostního přídavku se rozumí pracoviště hornických úseků, závodů a podniků, kde se provozují hornické těžební, výstavbové, úpravárenské práce vyhrazených nerostů a geologicko-průzkumné práce za účelem zjišťování uložení nerostů."
2. § 8 se doplňuje další větou, která zní:
"Tato komise stanoví též s přihlédnutím ke specifickým podmínkám hornického provozu v působnosti zúčastněných ústředních úřadů podrobný výpočet funkcí v odborech (útvarech), na které se vztahuje § 1 odst. 2 písm. b)."
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; výplata věrnostního přídavku za II. čtvrtletí hornického roku 1964/1965 (listopad 1964 až leden 1965) se provede již podle ustanovení této vyhlášky.
Ministr paliv:
Odvárka v. r.
Ministr hutního průmyslu a rudných dolů:
inž.Krejčí v. r.
První náměstek ministra stavebnictví:
Toman v. r.
Ministr hutního průmyslu a rudných dolů:
inž. Krejčí v. r.
Náměstek ředitele Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin:
inž. Tymich v. r.
Náměstek předsedy Ústředního geologického úřadu:
Lapiš v. r.