Zákon ze dne 10.11.1965 o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů

10.11.1965 | Sbírka:  115/1965 Sb. | Částka:  49/1965ASPI

Vztahy

Prováděcí: 98/1967 Sb.
Aktivní derogace: 93/1964 Sb., 1/1963 Sb., 60/1958 Sb., 48/1955 Sb.
Pasivní derogace: 133/1970 Sb., 2/1969 Sb., 37/1966 Sb.
115/1965 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1965
o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
Změna: 37/1966 Sb.
Změna: 2/1969 Sb.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Zřizuje se ministerstvo hornictví s působností v oborech těžby a úpravy paliv, rud a nerudných surovin.
(2) Ministerstvu hornictví se podřizuje Ústřední správa uranového průmyslu.
§ 2
Zřizuje se ministerstvo těžkého průmyslu s působností v oborech strojírenské a hutní výroby.
§ 3
(1) Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední orgán státní správy.
(2) Do působnosti Ústřední správy vodního hospodářství přechází z dosavadního ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství působnost na úseku řízení vodního hospodářství.
(3) Ústřední správa vodního hospodářství se podřizuje vládě. V čele je předseda, kterým je člen vlády.
§ 4
Podrobnější vymezení působnosti orgánů uvedených v § 1 - 3 stanoví vláda.
§ 4a
(1) V oboru vodního hospodářství působí na Slovensku Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství v čele s předsedou. Komisi zřídí a její organizaci a působnost vymezí Slovenská národní rada zákonem.
(2) Předseda Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství plní svěřené úkoly v mezích pravomoci Slovenské národní rady. Další úkoly v oboru vodního hospodářství na Slovensku plní v rozsahu určeném vládou.
§ 5
Zrušují se ministerstva paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství. Působnost zrušovaných ministerstev, stanovená zvláštními předpisy, přechází na zřizovaná ministerstva podle jejich působnosti.
§ 6
(1) Zrušuje se Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství. Zrušuje se též ustanovení § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady, a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů.
(2) Působnost dosavadní Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství přechází na ministerstvo vnitra a na národní výbory v rozsahu, který podrobněji vymezí vláda.
§ 7
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství se mění na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.
§ 8
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Novotný v. r.
Lašťovička v. r.
Lenárt v. r.