Vyhláška ze dne 16.11.1966 o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě

25.11.1966 | Sbírka:  87/1966 Sb. | Částka:  38/1966ASPI

Vztahy

Nadřazené: 113/1965 Sb., 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 136/1973 Sb.
87/1966 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 16. listopadu 1966
o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě
Změna: 136/1973 Sb.
Státní komise pro techniku podle § 11 písm. g) zák. č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci, ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy stanoví:
Hmotná zainteresovanost
§ 1
Odběratel může v hospodářských smlouvách, uzavřených na dodávky podle části osmé, hlavy první, oddílu 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. dohodnout se svými dodavateli přirážku
a) za žádoucí zkrácení lhůty výstavby (za podmínek uvedených dále v § 2),
b) za zlepšení parametrů stavby, jestliže mu to přinese ekonomický efekt nebo je to pro něj jinak výhodné.
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
(1) Přirážku za zlepšení parametrů stavby může odběratel dohodnout s dodavatelem, jestliže dodavatel navrhne a zaváže se provést bez újmy na jakosti dodávky a bez zhoršení objemu produkce (užitkovosti):
a) dodávku za nižší rozpočtové náklady,
b) opatření ke zlepšení budoucího ekonomického nebo jiného efektu z trvalého provozu.
(2) Snížení rozpočtových nákladů a zlepšení ekonomického nebo jiného efektu z trvalého provozu se posuzuje k údajům projektu, který byl podkladem pro uzavření hospodářské smlouvy a rozpočtu k němu.*)
(3) Přirážka za uskutečnění dodávky za nižší rozpočtové náklady je částí rozdílu mezi rozpočtovými náklady projektovanými a skutečně dosaženými a její výše může být dohodnuta jen v rozsahu tohoto rozdílu.
(4) Přirážka za zlepšení budoucího ekonomického nebo jiného efektu z trvalého provozu představuje část jednoročního zlepšení hospodářského efektu z trvalého provozu a její výše může být dohodnuta rovněž jen v rozsahu tohoto zlepšení, popřípadě stanovena pevnou částkou.
Majetkové sankce za prodlení dodavatele
§ 5
(1) Dodavatel, který je v prodlení se splněním dodávky, na níž byla uzavřena hospodářská smlouva podle části osmé, hlavy první, oddílu 3 hospodářského zákoníku, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý započatý měsíc prodlení.**) Organizace si mohou tuto majetkovou sankci výslovnou dohodou pouze zvýšit.***)
(2) U dodávek souborů strojů a zařízení řešených zcela nebo zčásti jako úkoly státního plánu výzkumných a vývojových prací si však organizace mohou sjednat majetkové sankce jinak; nedohodnou-li se, rozhodne hospodářská arbitráž na základě vyjádření Státní komise pro techniku a příslušných ústředních orgánů.+)
Opatření při placení
§ 6
(1) Odběratel je oprávněn pozastavit proplacení všech faktur dodavatele, který je v prodlení s plněním rozhodujících termínů na hlavních objektech a provozních souborech, sjednaných k tomuto účelu výslovně ve smlouvě.
(2) Odběratel je mimoto oprávněn u komplexní bytové výstavby pozastavit proplacení faktur dodavatele, jestliže tento dodavatel na základě uzavřených hospodářských smluv nezajišťuje realizaci objektů, které jsou součástí technického a občanského vybavení a jsou jako takové výslovně ve smlouvě označeny.
(3) Pozastavené částky je odběratel povinen proplatit do 10ti dnů po dni, kdy dodavatel splní náhradní termín; jestliže však tento náhradní termín nezajišťuje, že dodávka bude odevzdána ve sjednaném (původním) termínu, je odběratel povinen proplatit pozastavené částky až po odevzdání a převzetí dodávky.
Pozastavení částek zajišťujících věcné odstranění vad a nedodělků
§ 7
(1) Po úhradě 90 % z celkové ceny dokončené dodávky nebo její dokončené části je odběratel oprávněn za účelem zajištění včasného odstranění vad a nedodělků pozastavit z posledních faktur před odevzdáním a převzetím částku až do výše 10 % celkové ceny dokončené dodávky nebo její dokončené části.
(2) Pozastavené částky je odběratel povinen zaplatit dodavateli
a) u dodávek stavební části a u dodávek pro technologickou část - s výjimkou dodávek souborů strojů a zařízení - do 10ti dnů po podepsání zápisu o bezvadném převzetí dodávky nebo její dokončené části a v případě, že při tomto předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, do 10ti dnů po jejich odstranění;
b) u dodávek souborů strojů a zařízení - v průběhu zkušebního provozu do 10ti dnů po dni, kdy bude způsobem pro tento účel ve smlouvě sjednaným prokázána schopnost zařízení zabezpečit v souladu s náběhovou křivkou projektované parametry.
Poplatek z prodlení
§ 8
Za dobu oprávněného pozastavení částek (§ 6 a 7) neplatí odběratel poplatek z prodlení.
Účinnost
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967; platnost ustanovení § 5 až 8 končí dnem 31. prosince 1967.
Ministr-předseda Státní komise pro techniku:
Dr. Vlasák v. r.
Ministr financí:
Dvořák v. r.
Hlavní arbitr: Československé socialistické republiky
Dr. Dohnal v. r.
*) Za snížení rozpočtových nákladů se nepovažuje snížení vyplývající z upřesnění prozatímní ceny bez změny technického řešení.
**) Ustanovení § 295 odst. 1 hospodářského zákoníku nelze po dobu platnosti vyhlášky použít.
***) Tím se stanoví odchylka z ustanovení § 1 vyhl. č. 139/1965 Sb.
+) Tím se stanoví odchylka z ustanovení § 11 vyhl. č. 139/1965 Sb.