Vyhláška ze dne 23.6.1967, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací

14.7.1967 | Sbírka:  73/1967 Sb. | Částka:  28/1967ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 147/1989 Sb., 84/1978 Sb.
73/1967 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství
ze dne 23. června 1967,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
Změna: 84/1978 Sb.
Změna: 147/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje:
a) zrušeno
b) dodávky polních a zemních prací,*) chemizace a jiných zemědělských prací.
ČÁST PRVÁ
zrušena
ODDÍL PRVNÍ
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Polní a zemní práce, chemizace a jiné zemědělské práce
§ 18
zrušen
§ 19
Podmínky provedení prací
(1) Smlouvy o dodávkách zemědělských prací se zpřesňují písemným ujednáním vždy 10 dnů před zahájením jednotlivých sezón, popřípadě akcí.
(2) K usnadnění řádného provedení prací v agrotechnických lhůtách je odběratel povinen:
a) provádět pravidelné prohlídky porostů za účelem zjištění výskytu chorob a škůdců a výskyt oznamovat dodavateli, popřípadě s návrhem na potřebná opatření;
b) označit všechny překážky v poli, které by mohly být příčinou poruch strojů a na závadu hladkému průběhu práce, připravit pozemky včas pro práci strojů, aby nevznikly ztráty z čekání;
c) obstarat včas dohodnuté materiály a dopravit je na pole;
d) zajistit plynulý odvoz zemědělských výrobků od sklizňových strojů;
e) v době sezónních prací umožnit bezplatné bezpečné uskladnění strojů dodavatele;
f) v dohodě s dodavatelem zajistit pro jeho pracovníky stravování a ubytování za obdobných podmínek jako v závodní jídelně; stravu podle možnosti dodat až na pole.
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení závěrečná
§ 24
zrušen
§ 25
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1967.
Náměstek ministra lesního a vodního hospodářství:
Ing. Hanus v. r.
První náměstek ministra zemědělství a výživy:
Václavů v. r.
*) Zemními pracemi se rozumějí meliorační úpravy zemědělských a lesních pozemků, rozorávání příkopů, práce při provádění hospodářsko-technických úprav zemědělských pozemků apod. Zemními pracemi podle této vyhlášky však nejsou práce uvedené v ČSN 73 3050 - zemní práce.
*) Technické podmínky jsou zveřejněny ve zvláštní publikaci schválené výnosem MZLH čj. 53 628/1966.