Vyhláška ze dne 13.2.1969, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoc družstevní a individuální bytové výstavbě

7.3.1969 | Sbírka:  14/1969 Sb. | Částka:  6/1969ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 40/1964 Sb., 8/1959 Sb.
Aktivní derogace: 137/1968 Sb.
Pasivní derogace: 160/1976 Sb.
14/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 13. února 1969,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví v dohodě se Státní bankou československou a dalšími zúčastněnými ústředními úřady podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 1 zní:
"a) Na výstavbu bytů poskytuje stát stavebním bytovým družstvům (dále jen "družstvo") příspěvek, a to na každý byt ve výši 8100,- Kčs a na každý m2 užitkové plochy 1) bytů v příslušném domě ve výši 1055,- Kčs, jde-li o výstavbu prováděnou dodavatelsky, popř. 975,- Kčs, jde-li o výstavbu prováděnou svépomocí. 2)
b) K úhradě cenových přirážek na územích se ztíženými výrobními podmínkami 3) se sazby příspěvků na každý m2 užitkové plochy bytů, uvedené pod písmenem a), zvyšují
- u výstavby prováděné dodavatelským způsobem o 160,- Kčs v Praze, o 90,- Kčs v Brně a o 60,- Kčs v určených okresech 4);
- u výstavby prováděné svépomocí o 50,- Kčs v Praze, o 30,- Kčs v Brně a o 20,- Kčs v určených okresech.
c) K užitkové ploše jednotlivých bytů, pokud přesahuje 85 m2, se však při stanovení příspěvku podle písm. a), popř. b) nepřihlíží."
1) Užitkovou plochou bytu se rozumí plocha ve smyslu ČSN 73 4301 (bez plochy lodžií a balkónů).
2) Rozumí se tím výstavba, kterou národní výbor družstvu určil jako výstavbu svépomocnou.
3) Pokyny ministerstva stavebnictví a těžkého průmyslu ze dne 21. 12. 1968 čj. 3495/cen/68, kterými se mění a doplňují pokyny pro určování některých vedlejších rozpočtových nákladů staveb ze dne 22. 12. 1966.
4) Pokyny ministerstva stavebnictví a těžkého průmyslu ze dne 21. 12. 1968 čj. 3495/cen/68, kterými se mění a doplňují pokyny pro určování některých vedlejších rozpočtových nákladů staveb ze dne 22. 12. 1966.
2. § 12 se doplňuje o odstavce 9, 10, 11 a 12 tohoto znění:
"(9) Na každý samostatný byt v rodinném domku, stavěném v souladu s koncepcí dlouhodobého vývoje osídlení 5) na základě stavebního povolení vydaného po 1. lednu 1967, pokud na něj nebylo do 1. ledna 1969 vydáno povolení k užívání, se poskytuje stavebníkům příspěvek k cenovému vyrovnání v částce
- 8000,- Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno po 1. lednu 1969,
- 5000,- Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno v roce 1968,
- 2000,- Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno v roce 1967;
poskytnutí příspěvku je vázáno podmínkou, že stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením. Příspěvek se obdobně poskytne také na přestavbu, přístavbu apod., kterou se získá nový samostatný byt v rodinném domku.
(10) Příspěvek podle odst. 9 přizná na základě žádosti stavebníka národní výbor (stavební úřad), který vydal stavební povolení. Rozhodnutí zašle v opise pobočce České státní spořitelny (dál jen "spořitelna"), u níž má stavebník soustředěny finanční prostředky na výstavbu; spořitelna na základě tohoto rozhodnutí uhradí příspěvek na bezúročný účet stavebníka s tím, že z něho mohou být čerpány jen náklady spojené s příslušnou výstavbou.
(11) Jestliže stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a povolení k jejímu užívání bylo vydáno po 1. lednu 1969 do 36 měsíců ode dne vydání stavebního povolení, uhradí spořitelna stavebníkovi na základě potvrzení národního výboru (stavebního úřadu) o uvedených skutečnostech další příspěvek v částce 4000,- Kčs. Tohoto příspěvku se použije především k úhradě případné půjčky, kterou spořitelna stavebníkovi na výstavbu poskytla (§ 13). Nebyla-li taková půjčka poskytnuta, vyplatí spořitelna tento příspěvek stavebníkovi podle jeho dispozic.
(12) Prostředky na úhradu příspěvků podle odst. 9 až 11 jsou spořitelně poskytovány z ústředního rozpočtu."
5) Viz poznámka 3) k § 11 odst. 1
3. § 13 odst. 3 zní:
"(3) Sdruží-li se stavebníci v družstvo pro výstavbu rodinných domků a výstavbu financuje banka, poskytuje družstvu až do doby převodu domků do osobního vlastnictví jednotlivých členů úvěr za úrokovou sazbu uvedenou v odst. 2. Družstvo je povinno před zahájením výstavby prokázat, že prostředky potřebné ke splacení úvěru při převodu domků do osobního vlastnictví mají členové družstva zajištěny u spořitelny na vkladních knížkách vinkulovaných pro družstvo, popř. příslibem půjček od spořitelny nebo organizace. Příspěvky poskytované jednotlivým členům podle § 12 odst. 9 až 12 budou poukazovány bance na účet družstva."
4. § 16 zní:
"V jednotlivých zvlášť odůvodněných případech mohou povolit příslušné ústřední úřady výjimku z ustanovení § 11 odst. 1 a 2, popř. krajské národní výbory (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor města Brna) výjimku z § 12 odst. 1, 2, 5, 9 a 11."
5. § 18 odst. 1 zní:
"Dosud platných předpisů (§ 19) se použije pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. lednem 1969 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. lednem 1968 s výjimkou § 12 odst. 3 vyhlášky č. 191/1964 Sb. U družstevní bytové výstavby k 1. lednu 1969 rozestavěné se k úhradě důsledků úpravy cen stavebních hmot a stavebních prací platné od 1. ledna 1969 poskytne příspěvek k cenovému vyrovnání přiměřeně podle vyhlášky č. 61/1967 Sb., popř. vyhlášky č. 24/1968 Sb. Mimořádná cenová přirážka 6) se však družstvu uhrazuje jen u objemů prací prováděných dodavatelsky."
6) Výnos ministerstva stavebnictví ze dne 21. prosince 1968 o změně cen stavebních prací k 1. lednu 1969.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.