Vyhláška ze dne 2.11.1970 o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí

3.11.1970 | Sbírka:  99/1970 Sb. | Částka:  31/1970ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 8/1959 Sb.
Pasivní derogace: 160/1976 Sb.
99/1970 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 2. listopadu 1970
o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí
Ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška se vztahuje na bytovou výstavbu v pohraničí 1)
a) na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. července 1970, prováděnou za podmínek stanovených v § 5 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., nebo na základě výjimky povolené podle § 10 odst. 2 citované vyhlášky;
b) na individuální bytovou výstavbu a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, prováděnou na základě stavebního povolení vydaného od 1. července 1970 v souladu s koncepcí dlouhodobého vývoje osídlení (§ 11 odst. 1 poslední věta vyhlášky č. 137/1968 Sb. ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb.). 2)
(2) Pomoc podle této vyhlášky se poskytuje vedle finanční, úvěrové a jiné pomoci podle vyhlášky ministerstva financí č. 137/1968 Sb. ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., popř. vedle pomoci poskytované podle zvláštních předpisů. 3)
(3) Pomoc podle této vyhlášky se neposkytuje na modernizaci rodinných domků, kterých se neužívá k trvalému bydlení.
§ 2
Družstevní bytová výstavba
Na bytovou výstavbu prováděnou stavebními bytovými družstvy se poskytuje příspěvek ve výši 20 % příspěvku příslušejícího na tuto výstavbu podle § 2 vyhlášky č. 137/1968 Sb. ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb. Při stanovení minimální výše vlastních prostředků družstva (členských podílů) se k tomuto dalšímu příspěvku nepřihlíží.
§ 3
Individuální bytová výstavba
(1) Na každý byt, který se získá výstavbou rodinného domku nebo jeho přestavbou, přístavbou apod. a na výstavbu bytu v osobním vlastnictví 1) se poskytuje individuálním stavebníkům příspěvek v částce 35 000,- Kčs v místech I. kategorie, v částce 25 000,- Kčs v místech II. kategorie a v částce 15 000,- Kčs v místech III. kategorie. 2)
(2) Příspěvek podle odstavce 1 lze stavebníkovi poskytnout pouze jednou.
§ 4
Modernizace rodinných domků v osobním vlastnictví
(1) Vlastníkům rodinných domků v osobním vlastnictví se na modernizace poskytuje státní příspěvek ve výši 50 % prokázaných nákladů na materiál a jeho dovoz, nejvýše však do částky 15 000,- Kčs na rodinný domek.
(2) Pracujícím v zemědělské a lesní prvovýrobě, jimž byla na tento účel poskytnuta bezúročná půjčka podle zvláštních předpisů 1) se poskytuje příspěvek podle odstavce 1 pouze v takové výši, aby součet uvedené bezúročné půjčky a příspěvku nepřekročil 75 % prokázaných nákladů na materiál a jeho dovoz.
(3) Modernizací rodinného domku se rozumí úprava, kterou se dosáhne vyššího standardu bydlení. 2) Za modernizaci se nepovažuje běžná údržba a opravy rodinného domku, ani zřizování garáže nebo hospodářského příslušenství k rodinnému domku.
(4) Ustanovení § 3 odstavce 2 platí přiměřeně.
§ 5
Způsob poskytování finanční pomoci
(1) Příspěvek podle § 2 poskytne na žádost stavebního bytového družstva okresní národní výbor.
(2) Příspěvek podle § 3 odst. 1 a podle § 4 odst. 1 a 2 se individuálním stavebníkům poskytuje s podmínkou, že budou po dobu nejméně 10 let od vydání povolení k užívání stavby bytu v ní trvale užívat a pracovat v pohraničí; při nedodržení této podmínky jsou povinni příspěvek vrátit nejpozději do 6 měsíců. Nevrátí-li příspěvek v uvedené době, rozhodne o jeho vrácení orgán, který příspěvek přiznal. Tato povinnost zaniká, jestliže stavebník zemře nebo se stane plně invalidním.
(3) Příspěvek podle § 3, popř. § 4 poskytne na žádost stavebníka doloženou stavebním povolením okresní národní výbor. Příspěvek na modernizaci rodinných domků pracujících v zemědělské a lesní prvovýrobě se poskytne na žádost doloženou navíc potvrzením organizace, v níž stavebník pracuje, o případném poskytnutí bezúročné půjčky na prováděnou modernizaci.
(4) Příspěvek podle odstavce 3 se složí na bezúročný účet stavebníka u pobočky České státní spořitelny, v jejímž obvodu se výstavba provádí, s tím, že z něho mohou být čerpány jen náklady spojené s příslušnou výstavbou, popř. modernizací.
(5) O příspěvku se rozhoduje v řízení správním. 1)
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. listopadu 1970.
Ministr:
Ing. Lér, CSc., v. r.
1) Pohraničním se rozumí místa určená opatřením vlády ČSR č. 12/1970, k realizaci ekonomických nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality, uveřejněným v Ústředním věstníku ČSR ze dne 10. června 1970 částka 4.
1) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům.
1) Směrnice ministerstva zemědělství a výživy ČSR o pomoci bytové výstavbě pro pracující v zemědělské prvovýrobě ze dne 1. dubna 1969 čj. IV/9-226/69 a Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o pomoci bytové výstavbě pro pracující v lesní prvovýrobě ze dne 30. dubna 1969 čj. 50 326/88/69.
1) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
2) Finanční pomoc podnikové bytové výstavbě v pohraničí se poskytuje podle opatření vlády ČSR č. 12/1970, k realizaci ekonomických nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality, uveřejněného v Ústředním věstníku ČSR ze dne 10. června 1970 částka 4.
2) Opatření vlády ČSR č. 12/1970 Ú. v., k realizaci ekonomických nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality.
2) Tj. např. zřízení koupelny, WC, kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, provedení tepelných a vodotěsných izolací, zvětšení oken k lepšímu prosvětlení bytu, zvětšení obytné plochy apod.
3) Směrnice ministerstva zemědělství a výživy ČSR o pomoci bytové výstavbě pro pracující v zemědělské prvovýrobě ze dne 1. dubna 1969 čj. IV/3-226/69 a Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o pomoci bytové výstavbě pro pracující v lesní prvovýrobě ze dne 30. dubna 1969 čj. 50 326/88/69.