Vyhláška ze dne 25.11.1971, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu

23.12.1971 | Sbírka:  151/1971 Sb. | Částka:  37/1971ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 51/1964 Sb., 40/1964 Sb., 36/1951 Sb.
Aktivní derogace: 79/1970 Sb., 127/1964 Sb.
Pasivní derogace: 175/2000 Sb., 118/1973 Sb.
151/1971 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 25. listopadu 1971,
kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
Změna: 118/1973 Sb.
Změna: 44/1985 Sb.
Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 7 vl. nař. č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:
1. § 10 odst. 1 zní:
"(1) Jako zavazadlo je možno vzít s sebou do vozidla, pokud to obsazení vozidla dovoluje, přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost (dále jen "láhev") nebo nádobu obsahující topnou naftu (dále jen "nádoba"). Pro přepravu kapalného topného plynu a topné nafty se stanoví tyto podmínky:
a) cestující je povinen při nastupování do vozidla ohlásit přepravu láhve nebo nádoby průvodčímu (řidiči),
b) láhev nebo nádoba nesmí být poškozena ani zevně znečištěna a musí mít těsně uzavřený uzávěr,
c) v jednom vozidle je dovoleno přepravovat jednu nebo dvě lahve o celkovém obsahu nejvýše 10 kg nebo jednu nebo dvě nádoby o celkovém obsahu nejvýše 20 l; současně nesmí být v jednom vozidle přepravovány oba druhy paliv,
d) cestující během přepravy zajistí láhev nebo nádobu proti převržení, pádu nebo mechanickému poškození,
e) cestující umístí láhev nebo nádobu ve vozidle na místě, které určí průvodčí (řidič), nebo které je pro přepravu nádob nebo lahví vyhrazeno místní úpravou dopravce; není-li tímto způsobem určeno místo pro umístění lahví nebo nádob, umístí je na zadní, popřípadě střední plošině vozidla."
2. § 18 odst. 2 zní:
"(2) Cestující, který se nemůže na vyzvání podle odstavce 1 prokázat platnou jízdenkou, je povinen zaplatit jízdné a částku 100,-Kčs. Cestující, který se nemůže na vyzvání podle odstavce 1 prokázat platným dokladem o zaplacení dovozného, zaplatí dovozné a částku ve výši pětinásobku dovozného. Ve vozidle s S-provozem zaplatí uvedené částky cestující bez platné jízdenky, který nezaplatil celé jízdné (přepravné) bez prodlení po nástupu a bez vyzvání do určené pokladny. Je-li na lince s S-provozem zavedeno odstupňované jízdné (přepravné), zaplatí uvedené částky i cestující, který pokračuje týmž spojem za ohlášenou cílovou zastávkou, aniž nejpozději před odjezdem z ohlášené zastávky vhodí do pokladny další odpovídající jízdné (přepravné). V provozu s placením jízdného (dovozného) mimo vozidlo (§ 22a) zaplatí uvedené částky cestující bez platné jízdenky, který po nástupu do vozidla bez prodlení nevyznačí na jízdence pro jednotlivou jízdu nastoupení jízdy technickým zařízením pro označování jízdenek pro jednotlivou jízdu (dále jen "označovací zařízení")."
Čl.II
Zrušuje se vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky č. 79/1970 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.
Ministr:
Dr. Ing. Šutka v. r.