Vyhláška ze dne 22.12.1972 o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí

28.12.1972 | Sbírka:  115/1972 Sb. | Částka:  32/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.
115/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 22. prosince 1972
o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:
§ 1
(1) Pro tvorbu a poskytování informací vztahujících se k zahraničí zavádí se jednotná klasifikace zemí (dále jen "klasifikace zemí"), která je závazná v oblasti sociálně ekonomických informací, plánování, odběratelsko-dodavatelských vztahů, na úseku zahraničního obchodu a v platebním styku se zahraničím.
(2) Klasifikaci zemí vyhlásí Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.
§ 2
(1) Socialistické a jiné organizace jsou povinny používat klasifikace zemí v celém rozsahu stanovených číselných a abecedních kódů.
(2) Výjimky ze stanoveného označování jednotlivých zemí, popřípadě podrobnější třídění rozvádějící dále klasifikaci zemí, povoluje v odůvodněných případech Federální statistický úřad na návrh věcně příslušného ústředního orgánu.
§ 3
Doplňky a změny klasifikace zemí se provádějí opatřeními Federálního statistického úřadu oznamovanými ve Sbírce zákonů.
§ 4
Zrušují se směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro jednotnou nomenklaturu zemí ze dne 29. prosince 1965 čj. 42 050/1965 (Věstník Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, částka 22/1965). 1)
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.
Předseda:
Ing. Kazimour v.r.
1) Vydání směrnic Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro jednotnou nomenklaturu zemí bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.