Vyhláška ze dne 22.12.1972 o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků

28.12.1972 | Sbírka:  116/1972 Sb. | Částka:  32/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.
116/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 22. prosince 1972
o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:
§ 1
Oborové číselníky průmyslových výrobků
(1) Oborové číselníky průmyslových výrobků (dále jen "oborové číselníky") jsou součástí jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 1) (dále jen "jednotná klasifikace"). Oborové číselníky se vytvářejí pro obory průmyslové výroby (dále jen "obory"), které určí Federální statistický úřad.
(2) V oborových číselnících pokračuje třídění průmyslových výrobků až do konkrétních položek sortimentu, a to do takového stupně podrobnosti, který je nutný z hlediska vztahů mezi jednotlivými socialistickými a jinými organizacemi (dále jen "organizace"), zejména pro úplnou identifikaci výrobků v odběratelsko-dodavatelských vztazích.
Gestoři oborových číselníků
§ 2
(1) Oborové číselníky vytvářejí a udržují v aktuálním stavu gestoři oborových číselníků (dále jen "gestoři"), jimiž jsou vybrané organizace nebo orgány jim nadřízené, popř. výzkumná a vývojová pracoviště, jež funkcí gestorů pověří Federální statistický úřad v součinnosti s příslušnými ústředními orgány. 2)
(2) Pro relativně samostatné okruhy výrobků některého oboru může být pověřena také jiná organizace (orgán) nebo více organizací (orgánů) funkcí spolugestorů, jejichž úkolem je vytvářet vymezené části oborového číselníku a udržovat je v aktuálním stavu; spolugestor plní jen takové úkoly, které jsou mu uloženy v dalších ustanoveních této vyhlášky, popř. v podrobnějších pokynech Federálního statistického úřadu.
(3) Opatření, jimiž se pověřují vybrané organizace (orgány) funkcí gestora, popř. spolugestora, vyhlašuje Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. 3)
§ 3
Gestorům přísluší zejména:
a) vypracovávat, popř. organizovat vypracování oborových číselníků podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem; gestoři jsou povinni při tvorbě oborových číselníků důsledně uplatňovat zejména předepsaný způsob číslování a slovního označování výrobků a určování měrných jednotek, a to i u výrobků zhotovovaných nebo dovážených jinými organizacemi;
b) udržovat oborové číselníky v aktuálním stavu a provádět k tomu účelu běžně jejich nutné změny a doplňky;
c) vydávat podle potřeby po předchozím schválení Federálním statistickým úřadem
1. pokyny pro ostatní výrobce nebo dovozce, popř. odbytové a zásobovací organizace, jimiž se stanoví náležitosti pro předkládání podkladů nutných k zatřídění výrobků těmito organizacemi vyráběných nebo dovážených,
2. pokyny pro spolugestory o způsobu a technice zatřiďování výrobků do svěřené části oboru, o způsobu a lhůtách předkládání návrhů a o postupu při provádění nutných změn a doplňků;
d) vydávat prostřednictvím a na náklad vydavatelských organizací ústředních statistických orgánů republik vypracované oborové číselníky, jež schválí Federální statistický úřad v součinnosti s věcně příslušnými ústředními orgány, a to v množství potřebném pro krytí potřeby všech uživatelů; totéž platí o vydávání dodatků (změn a doplňků) oborových číselníků, které jsou gestoři povinni provádět souhrnně v ročních nebo delších časových intervalech.
§ 4
Návrhy změn a doplňků oborových číselníků jsou gestoři povinni projednat s jinými výrobci a dovozci a dále s hlavními odběrateli a s těmi odběrateli, kteří si písemně vyžádají účast na úpravách příslušných oborových číselníků, a přihlédnout k jejich odůvodněným stanoviskům.
§ 5
Spolugestoři mají v rozsahu svého pověření zejména tyto úkoly:
a) vypracovávat příslušné části oborových číselníků podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem, popř. podle pokynů vydaných věcně příslušnými gestory [§ 3 písm. c) bod 2],
b) udržovat příslušné části oborových číselníků v aktuálním stavu a k tomu účelu navrhovat gestorům provedení nutných změn a doplňků.
§ 6
Vedoucí organizace (orgánu) pověřené funkcí gestora nebo spolugestora je povinen vytvářet podmínky pro odpovědný výkon této funkce. Dále je povinen oznámit Federálnímu statistickému úřadu a nadřízenému ústřednímu orgánu za každý svěřený obor jméno pracovníka pověřeného výkonem úkolů spojených s gestorskou funkcí a běžně oznamovat případné změny v tomto pověření.
Povinnosti organizací
§ 7
Organizace vyrábějící průmyslové výrobky, jakož i odbytové a zásobovací organizace (zejména za výrobky jimi kompletované) jsou povinny
a) oznamovat gestorům (popř. spolugestorům) všechny výrobky, které dosud nejsou zatříděny v oborových číselnících, a poskytovat pro účely jejich zatřídění potřebné podklady,
b) postupovat při vydávání ceníků a katalogů výrobků (zboží) v dohodě s příslušnými gestory a důsledně v nich uvádět číselné i slovní označení výrobků (zboží) podle oborových číselníků; vznikne-li rozpor mezi gestorem a navrhovatelem ceníku (katalogu), rozhoduje z podnětu navrhovatele Federální statistický úřad po slyšení gestora a věcně příslušných ústředních orgánů.
§ 8
Odběratelé průmyslových výrobků jsou povinni
a) vyjadřovat se k návrhům gestorů (spolugestorů) na zatřídění nových výrobků do oborových číselníků,
b) poskytovat gestorům (spolugestorům) informace o způsobech využívání oborových číselníků i o závadách v jejich užívání, které zjistili v oblasti odběratelsko-dodavatelských vztahů.
Závěrečná ustanovení
§ 9
Pracovníci organizací účastnící se prací na oborových číselnících musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících státní, hospodářské nebo služební tajemství, o kterých se dověděli při výkonu těchto prací, i o dalších skutečnostech, jejichž ochranu stanoví zvláštní předpisy.
§ 10
Zrušují se:
1. část druhá pokynů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro vydávání dílčích účelových nomenklatur průmyslových a zemědělských výrobků a výrobků lesního hospodářství a pro provádění a vyhlašování změn a doplňků jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků, jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví a oborových číselníků průmyslových výrobků ze dne 26. října 1965 čj. 40 002/1965 (Věstník ÚKLKS, částka 19/1965); 4)
2. výnos Federálního statistického úřadu o pověření k vydávání oborových číselníků průmyslových výrobků a jejich udržování v aktuálním stavu ze dne 20. srpna 1969 čj. 22 710/1969 (Zpravodaj Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu, částka 9-10/1969). 5)
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Kazimour v.r.
1) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.
2) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Sb.
3) Seznam gestorských organizací byl vyhlášen ve Zpravodaji Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu, částka 15 ze dne 14. ledna 1972.
4) Oznámení o vydání pokynů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 26. října 1965 čj. 40 002/1965 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.
5) Oznámení o vydání výnosu Federálního statistického úřadu ze dne 20. srpna 1969 čj. 22 710/1969 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částka 50/1969.