Vyhláška ze dne 22.12.1972 o jednotném číselníku organizací v ČSSR

28.12.1972 | Sbírka:  117/1972 Sb. | Částka:  32/1972ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.
117/1972 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 22. prosince 1972
o jednotném číselníku organizací v ČSSR
Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:
§ 1
Účel jednotného číselníku organizací v ČSSR
Ústřední orgány federace i republik, 1) orgány středního článku řízení 2) i všechny ostatní socialistické a jiné organizace se sídlem v Československé socialistické republice (dále jen "orgány a organizace"), jež mají povinnost poskytovat sociálně ekonomické informace (zpravodajskou povinnost), 3) zatřiďuje Federální statistický úřad do jednotného číselníku organizací v ČSSR (dále jen "číselník"). Číselník obsahuje názvy nebo slovní zkratky, sídla (adresy) a číselná označení orgánů a organizací.
§ 2
Závaznost a využívání číselníku
(1) Orgány a organizace jsou povinny uvádět svá číselná označení podle číselníku
a) ve státních statistických a účetních výkazech a zvlášť organizovaných statistických šetřeních, jakož i v plánovacích podkladech, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními směrnicemi nebo pokyny ústředních statistických, finančních nebo plánovacích orgánů,
b) v dokladech o odběratelsko-dodavatelských vztazích, především na objednávkách, v hospodářských smlouvách, na dodacích listech, na fakturách a v dalších dokladech sloužících k vedení evidence o odběratelsko-dodavatelských vztazích v členění podle dodavatelů nebo odběratelů,
c) ve zvlášť organizovaných evidencích, pasportech a rejstřících, 4) pokud uvádění číselných označení předepíše Federální statistický úřad.
(2) V souladu s číselníkem jsou organizace povinny třídit a seskupovat sociálně ekonomické informace. 5)
a) v evidenci dodávek materiálu podle dodavatelských organizací,
b) v evidenci přijatých a vydaných dokladů o vnějších hospodářských stycích mezi organizacemi, jako jsou objednávky, dodací listy, faktury a další doklady, jejichž zpracování v informační soustavě organizací je nutno provádět v členění podle dodavatelů a odběratelů,
c) pro účely mechanizovaného a automatizovaného zpracování sociálně ekonomických informací.
(3) Používání odchylných číselníků organizací ve vnějším styku s jinými organizacemi může ve výjimečných případech povolit Federální statistický úřad na návrh příslušného ústředního orgánu.
Ohlašovací povinnost orgánů a organizací
§ 3
(1) Všechny orgány a organizace, s výjimkou těch, které se zapisují do podnikového rejstříku, jsou povinny hlásit svůj vznik, změnu nebo zánik 6) krajské správě Českého statistického úřadu nebo krajské správě Slovenského statistického úřadu (Městské správě Českého statistického úřadu v hlavním městě Praze, Městské správě Slovenského statistického úřadu v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě), 7) v jejímž obvodě mají své sídlo, a to nejpozději do 7 dnů po tom, kdy orgán k tomu příslušný rozhodl o vzniku, změně nebo zániku orgánu nebo organizace, popř. kdy došlo k jiné skutečnosti dotýkající se obsahu číselníku.
(2) Hlášení podle odstavce 1 se provádí písemně ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat vedle informací o vzniku, změně nebo zániku orgánu nebo organizace tyto další údaje:
a) přesný název orgánu nebo organizace s udáním data, od kdy dochází k jejímu vzniku, zániku nebo změně,
b) adresu sídla orgánu nebo organizace s uvedením okresu,
c) organizační formu (např. rozpočtová organizace, družstevní podnik, společenská organizace),
d) převažující činnost, 8)
e) přímo nadřízený orgán (orgán středního článku řízení apod.) a ústřední orgán.
§ 4
Ústřední orgány zašlou každý rok nejpozději do 30. listopadu Federálnímu statistickému úřadu předběžnou informaci o tom, ke kterým organizačním změnám v oboru jejich působnosti dojde na základě jejich rozhodnutí od počátku příštího roku. 9) Ústřední orgány republik zašlou tuto informaci prostřednictvím ústředních statistických orgánů republik.
§ 5
Provádění doplňků a změn číselníku
Doplňky a změny obsahu číselníku provádí podle potřeby Federální statistický úřad opatřeními oznamovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.
Závěrečná ustanovení
§ 6
Číselník, popř. jeho jednotlivé části, vydává Federální statistický úřad jako samostatné publikace 10) a vydání každého dílu oznamuje ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. 11)
§ 7
(1) Výjimky z ustanovení § 2 povoluje v odůvodněných případech Federální statistický úřad na návrh věcně příslušného ústředního orgánu.
(2) Výjimky povolené podle dřívějších předpisů zůstávají v platnosti.
§ 8
Zrušuje se výnos Státního statistického úřadu ze dne 20. července 1967 čj. 51 537/1967 o zavedení a využívání jednotného číselníku organizací v ČSSR. 12)
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Kazimour v.r.
1) § 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 16 odst. 3 zákona SNR č. 41/1972 Sb.
2) § 17 odst. 2 zákona č. 21/1972 Sb., § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 18 odst. 2 zákona SNR č. 41/1972 Sb.
3) § 22 zákona č. 21/1971 Sb.
4) § 2 písm. f) zákona č. 21/1971 Sb.
5) § 3 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.
6) § 23 odst. 1 zákona č. 21/1971 Sb.
7) § 3 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 3 odst. 1 písm. a) zákona SNR č. 41/1972 Sb.
8) Podle jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (vyhláška č. 113/1972 Sb.)
9) Zejména se zřetelem k § 48 odst. 3 hosp. zák. č. 109/1964 Sb. (úplné znění č. 37/1971 Sb.).
10) Publikace vycházejí ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n.p., Praha 1, Tržiště 9.
11) Oznámení o vydání I. dílu je obsaženo v částce 8/1972 Zpravodaje Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu.
12) Výnos byl publikován v částce 9/1967 Zpravodaje Státního statistického úřadu a oznámen ve Sbírce zákonů, částka 45/1967.