Vládní nařízení ze dne 7.4.1923, kterým se provádějí ustanovení § 50a, odst. 2. a 3., zákona náhradového o pachtýřích zemědělských podniků, jejichž poměr pachtovní (nájemní) byl předčasně rozvázán výpovědí pozemkového úřadu, a kterým se doplňuje nařízení vlády ze dne 6. dubna 1922, č. 117 Sb. z. a n., odd. II., o vyhláškách řízení přídělového

19.4.1923 | Sbírka:  74/1923 Sb. | Částka:  33/1923ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb., 81/1920 Sb.
Aktivní derogace: 117/1922 Sb.
74/1923 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 7. dubna 1923,
kterým se provádějí ustanovení § 50a, odst. 2. a 3., zákona náhradového o pachtýřích zemědělských podniků, jichž poměr pachtovní (nájemní) byl předčasně rozvázán výpovědí pozemkového úřadu, a kterým se doplňuje nařízení vlády ze dne 6. dubna 1922, č. 117 Sb. z. a n., odd. II., o vyhláškách řízení přídělového.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 50a, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n. (zákona náhradového), a §§ 29, odst. 2., a 65 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového):
I.
Pachtýři zemědělských podniků.
§ 1.
Státní pozemkový úřad jest při přídělu zbytkových statků a větších podniků zemědělských do vlastnictví, do nájmu a pachtu povinen bráti slušný zřetel na pachtýře (nájemce) zemědělských podniků, který byl nebo ještě jest pachtýřem na velkém majetku pozemkovém, jehož poměr pachtovní byl rozvázán nebo se rozvazuje výpovědí státního pozemkového úřadu podle zákona náhradového před uplynutím doby pachtovní, a který vyhovuje podmínkám zákona přídělového a zejména řádně hospodařil nebo dosud hospodaří.
Volba osoby přídělcovy a zbytkového statku nebo většího podniku zemědělského přísluší státnímu pozemkovému úřadu. Pokud běží o volbu osoby přídělcovy, povinen jest úřad ten především přihlížeti k předpisům §§ 1 až 3 nařízení vlády ze dne 6. dubna 1922, č. 117 Sb. z. a n.
§ 2.
Pachtýř (nájemce) jmenovaný v § 1, odst. 1., podejž žádost za příděl zbytkového statku nebo většího podniku zemědělského ve lhůtě a na místě, označeném ve vyhlášce státního pozemkového úřadu (§ 6).
Uchází-li se o příděl zbytkového statku nebo většího podniku zemědělského více osob, posoudí státní pozemkový úřad podané žádosti podle ustanovení § 1 a vyrozumí uchazeče o zbytkový statek neb o větší podnik zemědělský, s jichž osobami souhlasí, aby podali nabídku a složiti vadium po rozumu § 6.
§ 3.
Státní pozemkový úřad může na místě přídělu zbytkového statku nebo většího podniku zemědělského dle ustanovení předchozích paragrafů pachtýřům (nájemcům) jmenovaným v § 1 sprostředkovati pacht na velkém majetku pozemkovém, jenž nebyl dosud státem převzat.
§ 4.
Vlastník velkého majetku pozemkového, který propachtoval zabranou půdu (zemědělský podnik) - dochází-li dob pachtovní - nebo který hodlá nově propachtovati zabranou půdu (zemědělský zisk), jest pod následky § 18c zákona záborového povinen učiniti o tom oznámení předem státnímu pozemkovému úřadu a zároveň sděliti, hodlá-li pacht zadati určité osobě a které.
Běží-li o půdu (zemědělský podnik) propachtovanou, budiž učiněno oznámení (odstavec 1.) aspoň šest měsíců před uplynutím smluvní doby pachtovní; běží- li o půdu jinou (jiný podnik zemědělský), budiž učiněno oznámení, jakmile se rozhodl vlastník ji (jej) propachtovati.
Neshodne-li se státní pozemkový úřad s vlastníkem na osobě pachtýřově do dvou měsíců po tom, co dojde oznámení, státní pozemkový úřad nejdéle do dalšího jednoho měsíce buď označí vlastníku v odst. 1. jmenovanému nejvýše tři pachtýře (nájemce) nebo vyrozumí vlastníka, že může půdu (zemědělský podnik) volně propachtovati. Stejně může vlastník učiniti, neoznačí-li mu státní pozemkový úřad pachtýře (nájemce) ve lhůtě shora jmenované.
Označí-li státní pozemkový úřad vlastníku pachtýře (nájemce), jest povinen vlastník jedné z označených mu osob půdu (zemědělský zisk) propachtovati a pachtovní podmínky s ní nejdéle do dvou měsíců od označení osoby pachtýřovy (odst. 3.) dojednati.
§ 5.
Nedohodne-li se vlastník s jedním z označených mu pachtýřů do stanovené lhůty (§ 4, odst. 4.), určí osobu nájemcovu, jakož i podmínky pachtovní státní pozemkový úřad nebo jeho obvodová úřadovna, kterou státní pozemkový úřad k tomu zmocní, vyslechna tříčlennou komisi. Členy a náhradníky komise jmenuje předseda státního pozemkového úřadu, a to jednoho za velkostatkáře, jednoho za nájemce a jednoho jako předsedu z úřednictva státního pozemkového úřadu. Funkce členů komise jest čestná. Mají toliko nárok na náhradu hotových výloh.
II.
O přídělu zbytkových statků a větších podniků zemědělských.
§ 6.
Jakmile státní pozemkový úřad, prováděje přídělové řízení, zjistí, že jsou dány podmínky pro zbytkový statek nebo větší podnik zemědělský (§ 25 zákona přídělového), uvede tuto skutečnost v obecnou známost vyhláškou v úředním listu vydávaném v obvodu státního území, kde jest přidělovaný zbytkový statek nebo větší podnik zemědělský.
Ve vyhlášce budiž zejména uvedeno:
1. stručné označení zbytkového statku nebo většího podniku zemědělského s udáním přibližné výměry,
2. způsob přídělu (zda do vlastnictví nebo do pachtu),
3. je-li předmětem přídělu také zařízení, jakého druhu zařízení a v jakém množství,
4. lhůta k podání žádostí uchazečů za příděl, označená počátečním a konečným dnem podle kalendáře, spolu s ponaučením, kam jest podávati žádosti, případně kde lze obdržeti tiskopisy (formuláře) žádosti, a poučení o předpisech §§ 1 a 3 zákona přídělového.
Státní pozemkový úřad na základě žádostí vyrozumí uchazeče o zbytkový statek neb o větší podnik zemědělský, s jichž osobou souhlasí, o rozloze zbytkového statku nebo většího podniku zemědělského a podmínkách přídělu, připojí tiskopis nabídky a vyzve je, aby do lhůty, již státní pozemkový úřad k tomu cíli určí, podali nabídku. Nabídku podejž uchazeč o příděl zbytkového statku nebo většího podniku zemědělského toliko na úředním tiskopise. S nabídkou složit uchazeč jako vadium vkladní knížku na obnos rovnající se 10 % nabízeného úhrnného ročního pachtovného nebo ceny trhové.
Těmito předpisy doplňují se ustanovení nařízení vlády ze dne 6. dubna 1922, č. 117 Sb. z. a n., odd. II., o vyhláškách řízení přídělového.
III.
Ustanovení všeobecná.
§ 7.
Za větší podniky zemědělské a za zemědělské podniky po rozumu tohoto nařízení buďtež považovány ony hospodářské jednotky, jichž výměra zemědělské půdy činí aspoň 30 ha.
§ 8.
Nařízení toto působí dnem vyhlášení. Provedou je všichni členové vlády.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Bečka v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.,
též za ministra Šrámka.
Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Dra Kállaye.
Tučný v. r.,
též za ministry Stříbrného a Dra Frankeho.