Vyhláška ze dne 21.3.1980, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu

11.4.1980 | Sbírka:  38/1980 Sb. | Částka:  10/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 138/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 200/1989 Sb.
38/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky ze dne 21. března 1980, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
Změna: 200/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a s ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 a § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"), stanoví:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách výrobků organizací státního a družstevního obchodu organizacím zabezpečujícím prodej v obchodě a spotřebitelským organizacím.
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
Smlouva o dodávce výrobků
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
Záruční doba
Záruční doba činí, není-li v technické normě stanoveno jinak,
a) u ovoce mírného pásma, ovoce tropického a subtropického pásma a u zeleniny jeden den následující po dni splnění dodávky,
b) u raných brambor 2 dny, u pozdních brambor 8 dnů, u brambor na zimní uskladnění 30 dnů ode dne splnění dodávky,
c) u jiných výrobků podléhajících rychlé zkáze 3 dny následující po dni splnění dodávky.
§ 12
zrušen
Zvláštní ustanovení o hospodaření s obaly
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
Dodávky státního podniku Balírny obchodu
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
Zvláštní ustanovení
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
Společná a závěrečná ustanovení
§ 24
Zrušuje se vyhláška č. 138/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu.
§ 25
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1980.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky
Vaněk v. r.