Vyhláška ze dne 29.5.1980 o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí

12.6.1980 | Sbírka:  61/1980 Sb. | Částka:  17/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
61/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 29. května 1980
o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí
Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem dopravy a Státní bankou československou podle § 42 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):
ODDÍL 1
Předmět a rozsah úpravy
§ 1
Ustanovení této vyhlášky se týkají zřizování organizačních složek československých právnických osob v zahraničí k provádění hospodářské činnosti nebo k její podpoře, a to bez ohledu na uvažované právní postavení takové organizační složky v zahraničí i v rámci organizace československé právnické osoby.
ODDÍL 2
Žádost o udělení povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí
§ 2
(1) V žádosti o povolení ke zřízení a provozování organizační složky v zahraničí československá právnická osoba uvede zejména:
a) účel sledovaný zřízením organizační složky v zahraničí;
b) uvažovaný předmět a rozsah činnosti organizační složky v zahraničí;
c) předpokládaný hospodářský přínos pro československé národní hospodářství;
d) tuzemské i zahraniční náklady spojené se zřízením a činností organizační složky v zahraničí;
e) navrhované personální obsazení organizační složky;
f) rozbor právního postavení navrhované složky v rámci organizace československé právnické osoby;
g) podrobný rozbor právního postavení organizační složky v zahraničí včetně podmínek, které stanoví právní předpisy příslušného státu pro zřízení a navrhovanou činnost organizační složky;
h) rozbor z hlediska daňových předpisů příslušného státu;
(2) K žádosti připojí československá právnická osoba vyjádření obchodního oddělení příslušného československého zastupitelského úřadu.
§ 3
(1) Žádost podle § 2 předkládá československá právnická osoba v pěti vyhotoveních ústřednímu orgánu, který je podle § 41 zákona příslušný k vydání povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí.
(2) Není-li ústřední orgán, který je podle § 41 zákona příslušný k vydání povolení současně nadřízeným ústředním orgánem československé právnické osoby, která žádá o vydání povolení ke zřízení a provozování své organizační složky v zahraničí, podává československá právnická osoba žádost prostřednictvím svého nadřízeného ústředního orgánu. Československé devizové banky předkládají žádosti Státní bance československé.
§ 4
Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo není-li doložena předepsanými doklady, vyzve příslušný ústřední orgán žadatele, aby ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky odstranil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě ve stanovené lhůtě, příslušný orgán žádost odmítne.
§ 5
V povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí stanoví ústřední orgán, který je podle § 41 zákona příslušný k jeho udělení, rozsah a způsob její činnosti.
§ 6
Ústřední orgán, který podle § 41 zákona udělil československé právnické osobě povolení ke zřízení a provozování její organizační složky v zahraničí, může udělené povolení zrušit nebo změnit, jestliže
a) při činnosti organizační složky v zahraničí nebo v souvislosti s tím se poruší československé právní předpisy nebo podmínky stanovené v povolení;
b) změnily se nebo zanikly skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení uděleno.
ODDÍL 3
§ 7
Zřizování a provozování organizačních složek československých právnických osob v zahraničí bez povolení
(1) Povolení ke zřízení organizační složky československé právnické osoby v zahraničí není zapotřebí, jestliže toto zřízení stanoví mezinárodní smlouva, která je závazná pro Československou socialistickou republiku a stát, na jehož území má být organizační složka československé právnické osoby zřízena.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 stanoví ústřední orgán, který je jinak příslušný k udělení povolení ke zřízení organizační složky československé právnické osoby v zahraničí, v mezích mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1, rozsah a způsob provozování činnosti takové organizační složky.
§ 8
Povolení podle § 41 zákona není zapotřebí ke zřízení organizační složky československé právnické osoby v zahraničí, pokud tato organizační složka zabezpečuje v zahraničí výlučně technický provoz dopravních prostředků používaných touto československou právnickou osobou.
ODDÍL 4
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 9
Povolení ke zřízení a provozování organizační složky československé právnické osoby v zahraničí udělené podle § 41 zákona nenahrazuje povolení k zahraničně obchodní činnosti podle § 8 zákona, povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb podle § 21 zákona a ani povolení podle právních předpisů o devizovém hospodářství.1)
§ 10
Zrušuje se § 1 odst. 1 písm. b), § 1 odst. 2, § 5 a § 12 odst. 4 věta první výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 17/1973 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu, o majetkových účastech na podnikání v zahraničí.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.
Ministr:
Ing. Barčák v. r.
1) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
Vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.