Rozkaz ze dne 28.10.1980 pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propouštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách

22.12.1980 | Sbírka:  20/1980 | Částka:  43/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1958 Sb.
20/1980
Rozkaz
ministra národní obrany ČSSR číslo 20 28. října 1980
Vydání Směrnic pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách.
Vysoká bojeschopnost a připravenost ČSLA je podstatnou měrou závislá na úspěšném absolvování vojenských škol, příslušníky velitelského sboru a na důsledném splnění povinností vyplývajících ze služebního poměru vojáka z povolání nebo vojáka v další službě podle ustanovení o průběhu vojenské služby praporčíků, důstojníků a generálů ČSLA. Proto je opodstatněné, aby při vyloučení nebo propuštění ze studia na vojenských školách z důvodů, které nebyly vyvolány zdravotními nebo jinými nezaviněnými okolnostmi, při předčasném odchodu do poměru mimo činnou službu vojáka z povolání nebo nesplnění závazku k další službě, žáci a posluchači vojenských škol, vojáci z povolání a vojáci přijatí do další služby nahradili v takových případech vojenské správě náklady (jejich poměrnou část), které byly vynaloženy na jejich materiální a finanční zabezpečení po dobu studia na vysokých školách.
V příloze tohoto rozkazu vydávám Směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách.
Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 9. 1980. Podle nich se řídí stanovení a vymáhání náhrad nákladů za studium na vojenských školách, které bylo započato po 1. 9. 1980, a náhrad nákladů za studium těch žáků a posluchačů vojenských škol, kteří se stali vojáky z povolání podle zásad předpisu Ustanovení o průběhu vojenské služby praporčíků, důstojníků a generálů Československé lidové armády [Všeob-P-2 (práv.)], a jejichž studium bylo ukončeno po 1. 9. 1980. V ostatních případech se stanoví a vymáhají náhrady nákladů podle dosavadní úpravy, jejíž republikace tvoří přílohu 2 tohoto rozkazu.
K tomu ukládám
velitelům útvarů, náčelníkům ústavů, zařízení a škol a náčelníkům místních vojenských správ:
a) seznámit všechny vojáky z povolání, vojáky přijaté do další služby, žáky a posluchače vojenských škol a žadatele o přijetí do vojenských škol se směrnicemi uvedenými v příloze tohoto rozkazu,
b) zabezpečit důsledné provádění jednotlivých ustanovení směrnic.
Příloha:
1. Směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách.
2. Republikované Směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další službě a při přerušení studia na vojenských školách a v kursech, uveřejněné ve Sb. FMNO č. 11/1972.
Ministr národní obrany ČSSR
armádní generál
Martin Dzúr, v. r.
Příl.1
Schvaluji Ministr národní obrany ČSSR armádní generál Martin Dzúr Praha, 28. října 1980
Směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách
Ministerstvo národní obrany vydává se souhlasem federálního ministerstva financí Směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách. Směrnice upravují způsob vymáhání náhrad a ve stati o výši nákladů vynaložených na výcvik (zdokonalování) vojáků provádějí ustanovení § 35 odst. 2 a 3 vládního nařízení čís. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon.
I.
Náhrady při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání a nesplnění závazku k další službě
1. Vojáci z povolání jsou povinni vojenskou činnou službou podle vojenských hodností do dosažení věkových hranic stanovených branným zákonem.
Byli-li propuštěni ze služebního poměru vojáka z povolání na vlastní žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele nebo protože byli pravomocně odsouzeni v důsledku záměrného neplnění funkčních povinností nebo pro soustavné narušování vojenské kázně, popř. pro jiné jednání sledující úmysl vyhnout se plnění služební povinnosti vojáka z povolání do 10 let ode dne přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, jsou povinni podle § 35 odst. 2 vládního nařízení č. 21/1958 Sb. a v souladu s převzatými závazky vrátit z nákladů vynaložených na jejich přípravu (zdokonalení) při interním studiu, z poskytnutého stipendia, náborového příspěvku nebo náhrady za získanou kvalifikaci částku úměrnou délce zbývající (dosud nesplněné) služební povinnosti.
2. Vojáci přijatí do další služby jsou povinni další službou, dokud převzatý závazek nesplní.1)
Byli-li z další služby propuštěni na vlastní žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo protože byli pravomocně odsouzeni v důsledku záměrného neplnění funkčních povinností nebo pro soustavné narušování vojenské kázně, popř. pro jiné jednání sledující úmysl vyhnout se plnění povinností k další službě před splněním závazku k další službě, jsou povinni vrátit z nákladů vynaložených na jejich výcvik (zdokonalení) při interním studiu, z poskytnutého náborového příspěvku nebo náhrady za získanou kvalifikaci částku úměrnou délce zbývající (ke dni propuštění nesplněné) další služby.
3. Povinnost k náhradě nákladů se uvádí vždy v rozkaze ve věcech kádrových o propuštění vojáka ze služebního poměru (z další služby).
Výši náhrady stanoví velitel útvaru (náčelník správy a samostatného oddělení MNO, náčelník štábu svazu, velitel svazku, náčelník školy, náčelník ústavu, zařízení, podniku atd. - dále jen velitel útvaru), jehož příslušníkem byl voják z povolání (v další službě) při svém propuštění ze služebního poměru (z další služby).
Při výpočtu výše náhrady se vychází z částek uvedených v části III těchto směrnic.
4. Výši určené náhrady oznámí velitel útvaru náhradou povinnému vojáku současně s vyhlášením rozkazu ve věcech kádrových o jeho propuštění ze služebního poměru (z další služby). Zároveň ho upozorní, že náhrada je od něho požadována v souladu s ustanovením § 35 vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon, anebo závazkem k náhradě a že bude vymáhána soudně, jestliže ji dobrovolně neuhradí. Žádá-li o to voják, může mu velitel útvaru povolit kratší dobu na rozmyšlení (ne déle než 3 dny).
5. Souhlasí-li voják dobrovolně s určenou náhradou, sjedná s ním velitel útvaru písemnou dohodu o náhradě nákladů podle vzoru 1 těchto směrnic. Sjednanou písemnou dohodu schvaluje velitel útvaru. Je-li to vzhledem k výši náhrady a sociálním poměrům vojáka nutné, povolí mu velitel útvaru na úhradu určené náhrady přiměřené měsíční splátky.
6. Jestliže se voják písemně nezaváže k zaplacení určené náhrady, požádá velitel útvaru o její vymáhání příslušné vojenské oddělení pro zástupčí činnost. V žádosti, k níž připojí ověřený opis žádosti o přijetí za vojáka z povolání nebo do další služby, uvede přesná osobní data vojáka, adresu jeho trvalého bydliště, dvojmo vyhotovený podrobný výpočet náhrady2) se všemi údaji o průběhu vojenské služby vojáka a délce jeho povinnosti k další službě a ověřený opis rozkazu ve věcech kádrových o jeho propuštění ze služebního poměru (z další služby) a důvody jeho propuštění (např. propuštěn na vlastní žádost apod.). Navrhuje-li vymáhání snížené náhrady (podle čl. 21), uvede rovněž, jaké důvody ho k tomu vedly (např. sociální poměry vojáka a jeho rodiny).
7. Po sjednání písemné dohody o náhradě nákladů nebo po obdržení pravomocného rozsudku (soudního smíru, oznámení příslušného vojenského oddělení pro zástupčí činnost o uzavření soudního smíru), jímž bylo o náhradě rozhodnuto, zapíše náčelník finanční služby určenou náhradu do knihy pohledávek a dále postupuje podle předpisu Finančně ekonomická činnost u útvaru ČSLA (Všeob-P-14).
II.
Náhrady při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách
Žáci a posluchači vojenských vysokých škol, dvouletých důstojnických škol, vojenských středních odborných škol a Vojenské hudební školy Víta Nejedlého, kteří v době výkonu náhradní služby byli na vlastní žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele propuštěni nebo byli vyloučeni ze studia na těchto školách, anebo když nepožádali o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, jsou povinni podle ustanovení § 35 odst. 3 vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon, a v souladu s přijatými závazky, vrátit vojenské správě náklady vynaložené na jejich studium ve výši podle části III těchto směrnic.
Žáci a posluchači vojenských gymnázií, jednoročního maturitního kursu a vojenští stipendisté jsou povinni náhradou nákladů při propuštění nebo vyloučení ze studia, jestliže se k takové náhradě písemně zavázali, např. v žádosti o přijetí ke studiu nebo v žádosti o přijetí za vojenského stipendistu.
9. Je-li propuštěn z vojenské školy nezletilý žák na základě žádosti svých rodičů (opatrovníka), která není odůvodněna zdravotním stavem jejich syna (opatrovance) nebo jinými jím nezaviněnými okolnostmi, nebo jestliže nenastoupil ke studiu na vojenské vysoké škole, je náčelník školy povinen požadovat náhradu nákladů na tom z rodičů nebo opatrovníku, který podepsal žádost žáka o jeho přijetí ke studiu a který se svým podpisem k náhradě těchto nákladů v této žádosti zavázal.
10. O výši náhrady rozhodne v každém jednotlivém případě náčelník vojenské školy po projednání v pedagogické (vědecké) radě a s přihlédnutím k důvodům odchodu žáka ze školy a sociálním poměrům jeho rodiny.
11. Souhlasí-li rodič (opatrovník) propuštěného nebo vyloučeného žáka s úhradou nákladů, sjedná s ním náčelník školy písemnou dohodu o náhradě nákladů podle vzoru 1 uvedeného v příloze těchto směrnic. Sjednanou písemnou dohodu schvaluje náčelník školy.
12. Jestliže se rodič (opatrovník) propuštěného nebo vyloučeného žáka dobrovolně písemně nezaváže k zaplacení určené náhrady, požádá bezodkladně náčelník školy příslušné vojenské oddělení pro zástupčí činnost o její vymáhání soudní cestou. K žádosti o vymáhání náhrady připojí žádost o přijetí ke studiu, v níž zákonný zástupce podepsal prohlášení o úhradě nákladů vojenské správy při propuštění (vyloučení) jeho syna (opatrovance) ze studia na vojenské škole. V žádosti uvede přesná osobní data rodiče (opatrovníka) propuštěného nebo vyloučeného žáka, adresu jejich trvalého bydliště, připojí dvojmo vyhotovený podrobný výpočet náhrady3) s potřebnými údaji o průběhu žákova studia a důvodech jeho propuštění (vyloučení) a výpis ze svého rozkazu o propuštění (vyloučení) žáka z vojenské školy.
13. Po sjednání písemné dohody o náhradě nákladů nebo po obdržení pravomocného soudního rozsudku (soudního smíru, oznámení příslušného vojenského oddělení pro zástupčí činnost o uzavření soudního smíru), jímž bylo o náhradě rozhodnuto, zapíše náčelník finanční služby určenou náhradu do knihy pohledávek a dále postupuje podle předpisu Finančně ekonomická činnost u útvarů ČSLA (Všeob-P-14).
14. Na zletilém žáku (posluchači), který byl propuštěn ze studia na vojenské škole na základě vlastní žádosti, která není odůvodněna jeho zdravotním stavem nebo jinými jím nezaviněnými okolnostmi, nebo který nepožádal o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání nebo jestliže nenastoupil ke studiu na vojenské vysoké škole anebo byl ze studia vyloučen, je náčelník školy povinen požadovat náhradu nákladů přímo, jestliže se k náhradě nákladů zavázal po nabytí zletilosti, anebo jestliže pro něho povinnost náhrady nákladů vyplývá z ustanovení § 35 odst. 3 vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon.
Od absolventů vojenských gymnázií a jednoročních maturitních kursů, kteří bezprostředně pokračují ve studiu na vojenské vysoké škole, se kromě toho, přerušili-li studium ze shora uvedených důvodů, požaduje i náhrada za pobyt ve vojenské škole, kterou dříve absolvovali, za předpokladu, že se k tomu písemně zavázali.
15. Podepsal-li za nezletilého uchazeče žádost o přijetí ke studiu na vojenských školách jeho rodič (opatrovník), požaduje se náhrada, jestliže se k ní propuštěný nebo vyloučený žák (posluchač) po nabytí zletilosti dobrovolně sám písemně nezavázal, na rodiči (opatrovníku).
16. Při vymáhání náhrad v případech uvedených v čl. 14 a 15 se postupuje obdobně podle ustanovení čl. 9 až 13 těchto směrnic.
17. Jestliže je vyloučen ze studia nebo zanechá studia na civilních školách vojenský stipendista nebo nepodá-li žádost o přijetí za vojáka z povolání po skončení studia, vymáhá vrácení poskytnutých částek vojenského stipendia na základě převzatého závazku ten funkcionář, který rozhodl o jeho přiznání.4) Přitom nejprve požádá o dobrovolné vrácení poskytnutého stipendia podle vzoru 2 těchto směrnic. Nesplatí-li vojenský stipendista svůj dluh včas a ani mu nebyl povolen odklad nebo splátky, požádá funkcionář, který požaduje vrácení stipendia, příslušné vojenské oddělení pro zástupčí činnost o jeho vymáhání soudní cestou. K žádosti připojí tyto doklady:
- žádost o přijetí za vojenského stipendistu,
- rozhodnutí vojenské správy o přijetí za stipendistu,
- výpis z finančních dokladů o době a výši vyplácených dávek stipendia,
- sdělení vojenského stipendisty nebo školy o tom, že stipendista zanechal studia nebo vyl vyloučen ze studia na civilní škole nebo po absolvování školy nepodal do ukončení základní (náhradní) služby žádost o přijetí za vojáka z povolání.
Dále se postupuje obdobně podle ustanovení čl. 13 těchto směrnic. Při vrácení poskytnutého vojenského stipendia se postupuje při povolení odkladu nebo splátek podle zásad předpisu Pohledávky a jejich práva [Všeob-P-18 (práv.)]. Písemné prohlášení o dobrovolném vrácení stipendia se učiní na Prohlášení o uznání dluhu podle vzoru 3 těchto směrnic.
18. Náhrada při propuštění nebo vyloučení ze studia se nepožaduje:
a) je-li propuštěn žák vojenského gymnázia, jednoročního maturitního kursu, vojenské střední odborné školy a Vojenské hudební školy Víta Nejedlého do pěti měsíců ode dne zahájení studia nebo je-li v této době ze studia vyloučen,
b) na posluchačích vojenských škol, kteří v době propuštění nebo vyloučení ze studia jsou vojáky z povolání,
c) na vojácích studujících na školách a v kursech při zaměstnání (dálkové a externí studium),
d) na vojácích studujících na vojenských školách a v kursech v nichž se nepřipravují pro službu vojáka z povolání (např. škola pro důstojníky v záloze, praporčické kursy připravující vojáky pro přijetí do další služby),
e) na vojákyních přijatých na školení maturantek civilních škol.
III.
Výše náhrady
19. Při stanovení výše náhrada podle části I a II těchto směrnic se vychází z těchto nákladů: Náklady za 1 měsíc pobytu5) v Kčs při studiu zahájeném od 1. 9. 1980
Vojenská vysoká škola

a) doba, po kterou posluchač koná
  základní (náhradní) službu          200,--
b) ostatní doba (další služba, služba
  vojáka z povolání)             1000,--
Ostatní vojenské školy

a) doba, po kterou žák nekoná základní
  (náhradní) vojenskou službu         500,--
b) doba, po kterou žák koná základní
  (náhradní) vojenskou službu         150,--
c) doba, po kterou žák koná službu vojáka
  z povolání (další službu)          500,--
20. Tyto náklady se vztahují i na studium na odborných vojenských školách v zahraničí a na školách ministerstva vnitra.
21. V případech hodných zvláštního zřetele může tyto částky velitel útvaru nebo náčelník školy přiměřeně snížit, a to až na polovinu. Přitom přihlédne k důvodům propuštění (vyloučení) ze studia nebo z vojenské činné služby a k sociálním poměrům propuštěného a jeho rodiny.
22. Další snížení, popřípadě upuštění od vymáhání náhrady vůbec může za podmínek stanovených předpisem Všeob-P-18 (práv.) povolit orgán, který má pravomoc promíjet pohledávky vojenské správy [čl. 105 předpisu Všeob-P-18 (práv.)].
23. Velitel útvaru (náčelník školy) zruší uzavřenou smlouvu o náhradě nákladů, jestliže později zjistí, že náhrada byla požadována bez právního důvodu.
IV.
Výpočet náhrady
24. Výše náhrady při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě po absolvování vojenské školy (kursu) se vypočte podle vzorce:
               t.n.Nz
               ------
                z

přičemž

t = délka studia na vojenské škole vyjádřená v celých měsících
   (zaokrouhleno na celý měsíc dolů),
n = náhrada za jeden měsíc studia (čl. 21 a 21),
Nz = délka nesplněné povinnosti ke službě vojáka z povolání anebo
   nesplnění závazku k další službě vyjádřená v celých měsících
   (zaokrouhleno na celé měsíce dolů),
z = délka povinnosti ke službě vojáka z povolání (vzhledem k
   náhradové povinnosti 10 let) a k další službě (závazku)
   vyjádřená v celých měsících (zaokrouhleno na celé měsíce
   nahoru).
25. U vojáků, kterým byl poskytnut náborový příspěvek, náhrada za získanou kvalifikaci nebo stipendium podle předpisu Všeob-P-5, se náhrada při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo k další službě vypočte podle vzorce:
               N.Nz
               ----
                Z

přičemž

N = vyplacená náležitost,
Nz = délka nesplněné povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo
   závazku  k další  službě vyjádřená  v celých  měsících
   (zaokrouhleno na celé měsíce dolů),
Z = celková  délka povinnosti  ke službě vojáka z povolání
   (vzhledem k náhradové povinnosti 10 let) nebo závazku k další
   službě vyjádřená v celých měsících (zaokrouhleno na celé
   měsíce nahoru).
26. Při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách a v kursech se výše náhrady vypočte tak, že délka studia vyjádřená v celých měsících (zaokrouhleno na celý měsíc dolů) se násobí náhradou za jeden měsíc studia (čl. 19).
27. Při zanechání studia nebo vyloučení ze studia na civilních školách nebo nepodání žádosti o přijetí za vojáka z povolání vojenským stipendistou po skončení studia se výše náhrady za poskytnuté vojenské stipendium rovná výši vyplacených částek stipendia.
V.
Závěrečná ustanovení
Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. 9. 1980.
Vztahují se na náhrady nákladů za studium na vojenských školách, které bylo započato po 1. 9. 1980, a na náhrady nákladů za studium těch žáků a posluchačů vojenských škol, kteří se stali vojáky z povolání podle zásad předpisu Ustanovení o průběhu vojenské služby praporčíků, důstojníků a generálů Československé lidové armády [Všeob-P-2 (práv.)] a jejichž studium bylo ukončeno po 1. 9. 1980.
V ostatních případech se náhrady nákladů vymáhají podle Směrnic pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další službě a při přerušení studia na vojenských školách a v kursech.6)
Náčelník finanční služby MNO generálmajor Ing. Jozef Hamária v. r.
               Vzor 1

          Dohoda o náhradě nákladů

   při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání
   při nesplnění závazku k další službě
   při propuštění (vyloučení ze studia na vojenských školách a v
kursech*)

   a) Vzal jsem na vědomí, že podle ustanovení § 35 odst. 2
vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon,
jsem povinen vrátit vojenské správě z nákladů vynaložených na můj
výcvik (zdokonalování) ve ........ (označení školy, kursu) v době
od ....... do ........ částku, která je úměrná délce zbývající
(dosud nesplněné) další služby, ve výši podle směrnic MNO pro
stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z
povolání ze studia na vojenských školách.

   b) Vzal jsem na vědomí, že podle ustanovení § 35 odst. 3
vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon,
jsem povinen vrátit vojenské správě částku, která se rovná
nákladům vynaloženým na můj výcvik (zdokonalování) ve .....
(označení školy, kursu) v době od ..... do ....., ve výši podle
směrnic MNO pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke
službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při
propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách.

   c) Uznávám, že ve smyslu svého závazku obsaženého v žádosti o
přijetí ke studiu na ..... (označení školy a kursu) jsem povinen
vrátit vojenské správě náklady za studium ..... ve ..... (označení
školy a kursu) v době od ..... do ..... ve výši podle směrnic MNO
pro stanovení náhrad při nesplnění  povinnosti ke službě vojáka z
povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo
vyloučení ze studia na vojenských školách.

   Podle těchto směrnic činí náhrada ..... Kčs.+) Způsob výpočtu
této částky byl se mnou projednán a uvedenou výši náhrady uznávám
za správnou. Výše této náhrady byla velitelem útvaru (náčelníkem
školy) podle ustanovení čl. 21 výše uvedených směrnic snížena na
částku .....Kčs.*)

   Po projednání s vojenskou správou jsem se rozhodl ke smírnému
vyřízení věci, a proto uzavírám s vojenskou správou tuto

               dohodu:

   1. Uznávám, že jsem k náhradě uvedených  nákladů povinen, a
zavazuji se, že na jejich  úhradu zaplatím vojenské správě částku
 ..... Kčs s 3% úroky ode dne podpisu této dohody do zaplacení.

   2. Pohledávku vojenské správy v této výši uznávám za svůj
pravý a splatný závazek a souhlasím, aby mi k její úhradě byly
prováděny srážky  z platu (mzdy)  u ..... (uvést  označení
zaměstnavatelské organizace), popřípadě z mého platu (mzdy) u
dalších zaměstnavatelů, a to ve výši ..... Kčs měsíčně, počínaje
dnem ..... až do úplného zaplacení pohledávky, pod ztrátou výhody
splátek.

   3. Beru na vědomí, že výše dohodnutých srážek z platu (mzdy)
může být v budoucnu změněna, jestliže dojde k podstatné změně
poměrů, které byly podkladem pro výpočet sjednaných srážek ze mzdy
(platu).

   Zároveň prohlašuji, že před podpisem této dohody byl se mnou
podrobně projednán důvod i výše mého závazku, že jsem měl možnost
uplatňovat své stanovisko a že jsem byl poučen o tom, že dohodu
nemusím  uzavřít, jestliže se domnívám, že k náhradě nejsem
povinen.

V ........ dne .......

               kulaté
               razítko

 ..............          ................................
 velitel útvaru          jméno, příjmení, datum narození,
(náčelník školy)           trvalé bydliště a podpis
                     náhradou povinného
------------------------------------------------------------------
*) Upravit podle potřeby.
+) Text příslušného odstavce se použije při sjednání dohody o
  náhradě nákladů:
  a) při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání a
   závazku k další službě;
  b) při propuštění (vyloučení) ze studia na vojenských školách
   podle čl. 8 odst. 1 směrnic;
  c) při propuštění (vyloučení) ze studia na vojenských školách
   podle čl. 8 odst. 2 a čl. 9 směrnic.

               Vzor 2

 ........................
  (krycí číslo útvaru)

Čj.

Datum

Adresa vojenského stipendisty

Věc: Vrácení poskytnutého vojenského stipendia

   V souladu se závazkem, který jste přijal ve své žádosti o
přijetí za vojenského stipendistu ze dne ....., žádám vás o
vrácení poskytnutého stipendia v částce ...... Kčs, slovy ......
korun československých, neboť jste

   - nepodal žádost o přijetí za vojáka z povolání
   - zanechal  studia na civilní škole, ačkoliv to nebylo
zdůvodněno vaším nevyhovujícím zdravotním stavem
   - byl ze školy rozhodnutím ..... ze dne ..... vyloučen.*)

   Uvedenou částku zaplaťte připojenou složenkou do 10 dnů ode
dne obdržení této výzvy.

   Pokud nesplníte svou platební povinnost ve stanovené lhůtě,
budeme  vůči vám uplatňovat požadavek na úhradu uvedené částky
soudní cestou, a navíc úroky  z prodlení. Pokud byste žádal o
úpravu splátek nebo odklad v placení uvedené částky, je třeba tak
učinit ve lhůtě stanovené pro splnění vašeho dluhu a vaši žádost
doložit potvrzením národního výboru o sociálních a výdělkových
poměrech vašich, jakož i členů vaší rodiny.

                             Náčelník

------------------------------------------------------------------
*) Upravit podle potřeby.

               Vzor 3

      Prohlášení o vrácení vojenského stipendia

   Prohlašuji, že do dne podpisu této dohody mi bylo vojenskou
správou poskytnuto stipendium v částce ..... Kčs, slovy ......
korun československých, k jejímuž vrácení jsem se zavázal při
nesplnění  podmínek, za  nichž mi  bylo vojenské stipendium
poskytnuto (žádost o přijetí za vojenského stipendistu ze dne
 ......).

   Uvedenou částku vojenského stipendia uznávám co do důvodů a
výše jako svůj právoplatný dluh. Zavazuji     se splácet jej vojenské
správě po ..... Kčs k 15. dni každého měsíce. Současně se zavazuji
splatit 3% úroky z prodlení z uvedené částky počínaje dnem .....
(uvést datum prvního dne následujícího po desetidenní lhůtě
uvedené ve výzvě k vrácení  stipendia). Jsem si vědom, že při
nedodržení lhůt a výše splátek bude na mně vojenská správa
požadovat okamžité splacení dluhu včetně 3% úroků z prodlení. Dále
jsem si vědom, že výše dohodnutých splátek může být změněna,
jestliže dojde k podstatné změně poměrů, které byly podkladem pro
výpočet ujednaných splátek.

   Žádám o povolení odkladu splacení dluhu do ..... vzhledem k
těmto důvodům: ...................................................
 .................................................................
 .................................................................

V ...... dne ......

                     ........................
                     podpis a adresa dlužníka
Příl.2
Republikované směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další službě a při přerušení studia na vojenských školách a v kursech, uveřejněné ve Sb. FMNO č. 11/1972
Ministerstvo národní obrany vydává se souhlasem federálního ministerstva financí směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další službě a při přerušení studia na vojenských školách a v kursech. Směrnice upravují podmínky a způsob vymáhání náhrad a v části III provádějí ustanovení § 35 odst. 2 a 3 vládního nařízení čís. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon.
I.
Náhrady při nesplnění povinnosti k další službě
1. Vojáci, kteří byli na svou žádost vzděláni (vycvičeni) na náklad státu pro službu vojáka z povolání, nebo kteří dostali k tomuto účelu stipendium anebo kteří byli jako vojáci z povolání na svou žádost zdokonaleni (vycvičeni) interně ve školách a v kursech delších než 4 měsíce, jsou povinni další službou v trvání trojnásobku doby tohoto školení (výcviku), pokud neuzavřeli závazek k této službě na jinou dobu. Vojáci z povolání, kteří ukončili školení (výcvik) počínaje rokem 1967, jsou však povinni další službou maximálně po dobu 10 let za každé takové školení (výcvik) trvající déle než 3 a 1/3 roku.
Jestliže byli vojáci z povolání vysláni ke studiu při zaměstnání (dálkovému nebo externímu) ve vojenských nebo civilních školách, pak jsou povinni další službou v trvání jednonásobku celkové doby tohoto studia.
Podrobnosti týkající se závazků k další službě a jejich plnění stanoví zvláštní směrnic (např. předpis Kádr-1-1, Kádr-1-5, Sb. MNO č. 24/1970 a č. 66/1971).
2. Vojáci z povolání a vojáci přijatí do další služby (dále jen "vojáci z povolání"), kteří byli ze služebního poměru vojáka z povolání (v další službě) propuštěni na vlastní žádost před splněním povinnosti k další službě nebo protože byli pravomocně odsouzeni v důsledku prokazatelného záměrného neplnění funkčních povinností nebo pro soustavné narušování vojenské kázně, popř. pro jiné jednání sledující úmysl vyhnout se plnění povinností k další službě, jsou povinni vrátit z nákladů vynaložených na jejich výcvik (zdokonalování) nebo z poskytnutého stipendia (náborového příspěvku, náhrady za získanou kvalifikaci) částku úměrnou délce (ke dni propuštění nesplněné) další služby.
Povinnost k náhradě těchto nákladů se uvádí vždy v rozkaze ve věcech kádrových k propuštění vojáka ze služebního poměru (z další služby).
3. Výši náhrady stanoví velitel útvaru (náčelník správy MNO, náčelník štábu svazu, velitel svazku, náčelník školy, náčelník ústavu, zařízení, podniku atd. - dále jen velitel útvaru), jehož příslušníkem byl voják z povolání při svém přeložení do zálohy.
Při výpočtu výše náhrady se vychází z částek uvedených v části III těchto směrnic.
4. Výši určené náhrady oznámí velitel útvaru náhradou povinnému vojáku z povolání (dále jen vojáku) současně s vyhlášením kádrového rozkazu o jeho přeložení do zálohy. Zároveň ho upozorní, že náhrada je od něho požadována v souladu s ustanovením § 35 vládního nařízení čís. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon, a že bude vymáhána soudně, jestliže ji dobrovolně neuhradí. Žádá-li o to voják, může mu velitel útvaru povolit kratší dobu na rozmyšlení (ne déle než 3 dny).
5. Souhlasí-li voják dobrovolně s určenou náhradou, sjedná s ním velitel útvaru písemnou dohodu o náhradě nákladů podle vzoru uvedeného v příloze těchto směrnic. Sjednanou písemnou dohodu schvaluje velitel útvaru.
Je-li to vzhledem k výši náhrady a sociálním poměrům vojáka nutné, povolí mu velitel útvaru na úhradu určené náhrady přiměřené měsíční splátky podle zásad uvedených v předpise Fin-3-1 [nově Všeob-P-18 (práv.)].
6. Jestliže se voják písemně nezaváže k zaplacení určené náhrad,y požádá velitel útvaru o její vymáhání příslušné vojenské oddělení pro zástupčí činnost. V žádosti, k níž připojí ověřený opis závazku k další službě (jestliže byl takový závazek uzavřen), uvede přesná osobní data vojáka, adresu jeho trvalého bydliště, dvojmo vyhotovený podrobný výpočet výše náhrady1) se všemi údaji o průběhu vojenské činné služby vojáka a délce jeho povinnosti k další službě a ověřený opis kádrového rozkazu o propuštění vojáka do zálohy s důvody jeho propuštění (např. propuštěn na vlastní žádost apod.). Navrhuje-li vymáhání snížené náhrady (podle čl. 21), uvede rovněž, jaké důvody ho k tomu vedly (hospodářské a sociální poměry vojáka a jeho rodiny).
7. Po sjednání písemné dohody o náhradě nákladů nebo po obdržení pravomocného rozsudku (soudního smíru, oznámení příslušného vojenského oddělení pro zástupčí činnost o uzavření soudního smíru), jímž bylo o náhradě rozhodnuto, zapíše náčelník finanční služby určenou náhradu do knihy pohledávek a dále postupuje podle předpisu Fin-1-1 (nově Všeob-P-14).
II.
Náhrady při přerušení studia na vojenských školách
8. Žáci a posluchači vojenských škol nebo kursů při nich zřízených, kteří po vykonání základní služby přerušili v době výkonu další služby studium na těchto školách (v kursech), jsou povinni vrátit vojenské správě zvýšené náklady vynaložené na jejich studium ve výši podle těchto směrnic, jestliže jim bylo v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 vládního nařízení č. 21/1958 Sb. na jejich žádost povoleno vystoupit z výcviku (zdokonalování) na vojáky z povolání a v důsledku toho byli propuštěni z vojenské služby (kursu) v průběhu studia nebo byli ze studia vyloučeni.
Ostatní žáci a posluchači vojenských škol a kursů jsou povinni náhradou zvýšených nákladů při přerušení studia, jestliže se k takové náhradě písemně zavázali, např. v žádosti o přijetí (vyslání) ke studiu.
9. Přeruší-li nezletilý žák vojenské školy studium na této škole z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí svých rodičů (jiných zákonných zástupců), které není odůvodněno jeho zdravotním stavem nebo jinými jím nezaviněnými okolnostmi, anebo je-li ze studia vyloučen, je velitel školy povinen požadovat náhradu zvýšených nákladů na tom z rodičů nebo na tom zákonném zástupci (dále jen otci), který podepsal žádost žáka o jeho přijetí ke studiu a který se svým podpisem k náhradě těchto nákladů v této žádosti zavázal.
10. O výši náhrady rozhodne v každém jednotlivém případě velitel vojenské školy po projednání ve školní radě a po vyžádání stanoviska stranické, popř. mládežnické organizace školy a příslušného národního výboru místa bydliště propuštěného nebo vyloučeného žáka.
11. Souhlasí-li otec propuštěného nebo vyloučeného žáka s úhradou nákladů při přerušení studia, sjedná s ním velitel školy písemnou dohodu o náhradě nákladů podle vzoru uvedeného v příloze těchto směrnic. Sjednanou písemnou dohodu schvaluje velitel školy.
12. Jestliže se otec propuštěného nebo vyloučeného žáka dobrovolně písemně nezaváže k zaplacení určené náhrady, požádá velitel školy o její vymáhání příslušné vojenské oddělení pro zástupčí činnost. K žádosti o vymáhání náhrady připojí žádost o přijetí ke studiu, v níž zákonný zástupce podepsal prohlášení o úhradě nákladů vojenské správy při přerušení studia na vojenské škole jeho synem (opatrovancem). V žádosti uvede přesná osobní data otce i propuštěného nebo vyloučeného žáka, adresu jejich trvalého bydliště, dvojmo vyhotovený podrobný výpočet výše náhrady1) s potřebnými údaji o průběhu žákova studia a důvodech jeho propuštění.
13. Po sjednání písemné dohody o náhradě nákladů nebo po obdržení pravomocného soudního rozsudku (soudního smíru, oznámení příslušného vojenského oddělení pro zástupčí činnost o uzavření soudního smíru), jímž bylo o náhradě rozhodnuto, zapíše náčelník finanční služby určenou náhradu do knihy pohledávek a dále postupuje podle předpisu Fin-1-1 (nově Všeob-P-14).
14. Přeruší-li zletilý žák (posluchač) vojenské školy (kursu), v níž se připravuje (zdokonaluje) pro službu vojáka z povolání, studium (školení) z vlastního rozhodnutí, které není odůvodněno jeho zdravotním stavem nebo jinými jím nezaviněnými okolnostmi, anebo je-li ze studia vyloučen, je velitel školy povinen požadovat po něm náhradu zvýšených nákladů, které na něho byly během pobytu ve vojenské škole vynaloženy.
Od absolventů vojenských škol (např. vojenských gymnázií, vojenských středních odborných škol), kteří bezprostředně pokračují ve studiu na další vojenské škole, se kromě toho, přeruší-li studium ze shora uvedených důvodů, požaduje i náhrada za pobyt ve vojenské škole, kterou dříve absolvovali, za předpokladu, že se k tomu písemně zavázali.
15. Podepsal-li za nezletilého uchazeče žádost o přijetí ke studiu na vojenských školách uvedených v čl. 14 těchto směrnic jeho otec (jiný zákonný zástupce), požaduje se náhrada, jestliže se k ní propuštěný nebo vyloučený žák (posluchač) dobrovolně sám písemně nezavázal, na otci (jiném zákonném zástupci).
16. Povinnost k náhradě podle čl. 14 těchto směrnic se vztahuje i na vojáky k internímu studiu na civilních vysokých školách, pokud se k tomu v žádosti o přijetí ke studiu písemně zavázali.
17. Při vymáhání náhrad se postupuje obdobně podle ustanovení čl. 9 až 13 těchto směrnic.2)
18. Náhrada za přerušené studium se nepožaduje:
a) přeruší-li žák (posluchač) vojenských škol a kursů všech typů a druhů studium do šesti měsíců ode dne zahájení školení nebo je-li v této době ze studia vyloučen,
b) na vojácích studujících na školách a v kursech při zaměstnání (dálkové a externí studium),
c) na vojácích studujících na vojenských školách a v kursech, v nichž se nepřipravují pro službu vojáka z povolání.
III.
Výše náhrady
19. Při stanovení výše náhrad podle části I a II těchto směrnic se vychází z těchto nákladů:
                  Náklady za 1 měsíc pobytu3)
                  v Kčs při studiu zahájeném
                   do        od
                  31. 12. 1970   1. 1. 1971

Vojenská vysoká škola

a) doba, po kterou posluchač
  koná základní službu      200,--      200,--
b) ostatní doba (další služba,
  služba vojáka z povolání)    450,--      650,--
c) kursy pro vojáky z povolání   300,--      450,--
Ostatní vojenské školy

a) doba, po kterou žák nekoná
  základní službu         300,--      500,--
b) doba, po kterou žák koná
  základní službu         150,--      150,--
c) abiturientský kurs       150,--      150,--
d) ostatní kursy pro vojáky    150,--      150,--
20. Tyto náklady se vztahují i na obdobné vojenské školy a kursy v zahraničí.
21. Ve zvláštních, zřetele hodných případech, může tyto částky velitel útvaru nebo školy přiměřeně snížit, a to až na polovinu.
22. Další snížení, popřípadě upuštění od vymáhání náhrady vůbec, může za podmínek stanovených předpisem Fin-3-1 [nově Všeob-P-18 (práv.)] povolit orgán, který má pravomoc promíjet pohledávky vojenské správy [čl. 105 předpisu Fin-3-1 (nově Všeob-P-18 /práv./)].
23. Výše náhrady při nesplnění povinnosti k další službě po absolvování vojenské školy (kursu) se vypočte podle vzorce:
               t.n.Nz
               ------
                Z

přičemž:

t = délka studia na vojenské škole (kursu) vyjádřená v celých
   měsících (zaokrouhleno na celý měsíc dolů),
n = náhrada za jeden měsíc studia (čl. 19 a 21),
Nz = délka nesplněné povinnosti k další službě vyjádřená v celých
   měsících (zaokrouhleno na celé měsíce dolů),
z = délka povinnosti k další službě (závazku) vyjádřená v celých
   měsících (zaokrouhleno na celé měsíce nahoru).
24. U vojáků, kterým byl poskytnut náborový příspěvek, náhrada za získanou kvalifikaci nebo stipendium podle směrnic pro výběr a přijímání uchazečů o přijetí do další služby nebo do služebního poměru vojáka z povolání, se náhrada při nesplnění povinnosti k další službě vypočte podle vzorce:
               N.Nz
               ----
                Z

přičemž

N = vyplacená náležitost (náborový příspěvek),
Nz = délka nesplněné povinnosti k další službě vyjádřená v celých
   měsících (zaokrouhleno na celé měsíce dolů),
Z = celková  délka závazku k další službě vyjádřená v celých
   měsících (zaokrouhleno na celé měsíce nahoru).
25. Výše náhrady při přerušení studia na vojenských školách a v kursech se vypočte tak, že se délka studia vyjádřená v celých měsících (zaokrouhleno na celý měsíc dolů) násobí náhradou za jeden měsíc studia (čl. 19).
26. Vypočtená náhrada se zaokrouhlí na celé Kčs (do 50 hal. směrem dolů, od 51 hal. směrem nahoru).
IV.
Závěrečná ustanovení
27. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. května 1972. Týmž dnem pozbývají platnosti směrnic pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další službě nebo při přerušení studia na vojenských školách a v kursech uveřejněné ve Sb. MNO čís. 19/1963 a novelizace těchto směrnic uveřejněná ve Sb. MNO čís. 3/1971, čl. 2.
Čj. 597-FS z r. 1972
               Vzor 1

          Dohoda o náhradě nákladů
       při nesplnění povinnosti k další službě
   při přerušení studia na vojenských školách a kursech*)

   a) Vzal jsem na vědomí, že podle ustanovení § 35 odst. 2
vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon,
jsem povinen vrátit vojenské správě z nákladů vynaložených na můj
výcvik (zdokonalování) ve ........ (označení školy, kursu) v době
od ....... do ........ částku, která je úměrná délce zbývající
(dosud nesplněné) další služby, ve výši podle směrnic MNO pro
stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další službě vojáka a
při přerušení studia na vojenských školách a v kursech.

   b) Vzal jsem na vědomí, že podle ustanovení § 35 odst. 3
vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon,
jsem povinen vrátit vojenské správě částku, která se rovná
nákladům vynaloženým na můj výcvik (zdokonalování) ve .....
(označení školy, kursu) v době od ..... do ....., ve výši podle
směrnic MNO pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další
službě a při přerušení studia na vojenských školách a v kursech.

   c) Uznávám, že ve smyslu svého závazku obsaženého v žádosti o
přijetí ke studiu na ..... (označení školy,  kursu) jsem povinen
vrátit vojenské správě náklady za studium ..... ve ..... (označení
školy, kursu) v době od ..... do ..... ve výši podle směrnic MNO
pro stanovení náhrad při nesplnění  povinnosti k další službě a
při přerušení studia na vojenských školách a v kursech.

   Podle těchto směrnic činí náhrada ..... Kčs.+) Způsob výpočtu
této částky byl se mnou projednán a uvedenou výši náhrady uznávám
za správnou.

   Po projednání s vojenskou správou jsem se rozhodl ke smírnému
vyřízení věci, a proto uzavírám s vojenskou správou tuto

               dohodu:

   1. Uznávám, že jsem k náhradě uvedených  nákladů povinen, a
zavazuji se, že na jejich  úhradu zaplatím vojenské správě částku
 ..... Kčs s 3% úroky ode dne podpisu této dohody do zaplacení.

   2. Pohledávku vojenské správy v této výši uznávám za svůj
pravý a splatný závazek a souhlasím, aby mi k její úhradě byly
prováděny srážky  z platu (mzdy)  u ..... (uvést  označení
zaměstnavatelské organizace), popřípadě z mého platu (mzdy) u
dalších zaměstnavatelů, a to ve výši ..... Kčs měsíčně, počínaje
dnem ..... až do úplného zaplacení pohledávky, pod ztrátou výhody
splátek.

   3. Beru na vědomí, že výše dohodnutých srážek z platu (mzdy)
může být v budoucnu změněna, jestliže dojde k podstatné změně
poměrů, které byly podkladem pro výpočet sjednaných srážek ze mzdy
(platu).

   Zároveň prohlašuji, že před podpisem této dohody byl se mnou
podrobně projednán důvod i výše mého závazku, že jsem měl možnost
uplatňovat své stanovisko a že jsem byl poučen o tom, že dohodu
nemusím  uzavřít, jestliže se domnívám, že k náhradě nejsem
povinen.

V ........ dne .......

               kulaté
               razítko
    
 .......................     ................................
hodnost, jméno a příjmení     jméno, příjmení, datum narození,
 a podpis funkcionáře,       trvalé bydliště a podpis
  který dohodu sepsal         náhradou povinného

              Schvaluji.

      ...........................................
      podpis funkcionáře oprávněného podle čl. 87
      předpisu Fin-3-1 [nově Všeob-P-18 (práv.)]
          k povolení splátek (srážek)
------------------------------------------------------------------
*) Upravit podle potřeby.
+) Text příslušného odstavce se použije při sjednání dohody o
  náhradě nákladů:
  a) při nesplnění povinnosti k další službě;
  b) při přerušení studia na vojenských školách žáky (posluchači)
   v době výkonu další služby;
  c) při přerušení studia na vojenských školách nezletilými žáky,
   popř. v době výkonu základní služby.
1) § 35 odst. 1 vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon.
2) Výpočet musí být opatřen kulatým razítkem útvaru a podpisem odpovědného funkcionáře, který výpočet provedl.
3) Viz předchozí poznámku.
4) Hlava 5 předpisu Výběr, příprava a průběh služby posluchačů (žáků) vojenských škol (Všeob-P-5).
5) Pokud se v této části směrnic používá termín měsíc, rozumí se jím období např. od 15. 2. do 14. 3. apod. Spadá-li však počátek měsíce na první den kalendářního měsíce, počítá se měsíc kalendářní, např. od 1. 3. do 31. 3., apod. Za dobu hlavních prázdnin se úhrada nákladů nepočítá.
6) Viz přílohu 2 k tomuto RMNO.
1) Výpočet musí být opatřen kulatým razítkem útvaru a podpisem odpovědného funkcionáře, který výpočet provedl.
2) Při kombinovaném studiu se vyžaduje náhrada jen za dobu interního studia, a to jak při přerušení studia, tak i při nesplnění závazku k další službě.
3) Pokud se v této části směrnic používá termín měsíc, rozumí se jím období např. od 15. 2. do 14. 3. apod. Spadá-li však počátek měsíce na první den kalendářního měsíce, počítá se měsíc kalendářní, např. od 1. 3. do 31. 3., apod. Za dobu hlavních prázdnin se úhrada nákladů nepožaduje.