Vyhláška ze dne 27.4.1981 o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb

21.5.1981 | Sbírka:  57/1981 Sb. | Částka:  12/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
57/1981 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 27. dubna 1981,
o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb
Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle § 22 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (dále jen "zákon"):
Udělování, změna a odnímání povolení
§ 1
(1) Ministerstvo kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury") v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělí povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb (dále jen "služby"), 1) jestliže poskytování služeb
a) je v souladu s kulturně politickými zájmy a potřebami národního hospodářství státu,
b) není dosud zabezpečeno jiným způsobem a činnost při poskytování služeb má být podle údajů žadatele 2) prováděna formou, která odpovídá účelu poskytování těchto služeb,
c) pro něž se povolení žádá, nepovede k neúčelnému organizačnímu uspořádání služeb stejného nebo obdobného druhu.
(2) V žádosti o udělení povolení je žadatel povinen uvést zejména
a) název (jméno), sídlo (bydliště) a předmět činnosti,
b) přesné vymezení předmětu, rozsahu a způsobu poskytování služeb,
c) koncepci poskytování služeb, jakož i předpokládané hospodářské výsledky za první rok činnosti,
d) způsob organizačního, personálního, věcného a finančního zabezpečení služeb, popřípadě požadavky na devizový plán.
(3) Žádost, která nemá stanovené náležitosti a která nebude v určené lhůtě doplněna, ministerstvo kultury odmítne.
§ 2
(1) Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení změnit, nastanou-li změny v podmínkách, za nichž bylo povolení uděleno, nebo nebyly-li ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole poskytovaných služeb.
(2) Ministerstvo kultury může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejmout, jestliže osoba mající povolení k poskytování služeb
a) poruší při své činnosti obecně závazné právní předpisy nebo podmínky stanovené v povolení anebo
b) neplní úkoly z povolení vyplývající.
(3) Ministerstvo kultury v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejme, jestliže
a) pominul účel, k němuž bylo povolení uděleno nebo
b) to vyžadují důležité zájmy státní kulturní politiky nebo potřeby národního hospodářství státu anebo
c) osoba mající povolení k poskytování služeb o odnětí povolení sama požádá.
§ 3
Kontrola
(1) Poskytování služeb kontroluje ministerstvo kultury. Při kontrole 3) sledují kontrolní orgány zejména též, zda poskytované služby jsou v souladu se zájmy státní kulturní politiky a s požadavky efektivního zapojení národního hospodářství do mezinárodní dělby práce.
(2) Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit kontrolnímu orgánu podmínky pro nerušený a rychlý výkon kontroly; zejména jsou povinny
a) předložit požadované písemnosti a poskytnout informace a vysvětlení potřebné pro posouzení kontrolované činnosti,
b) umožnit nahlížení do účetních a jiných záznamů a dokladů vztahujících se ke kontrolované činnosti a pořizovat z nich výpisy,
c) ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné závady a jejich příčiny a podat kontrolnímu orgánu písemnou zprávu o opatřeních k odstranění zjištěných závad a o plnění těchto opatření.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 4
(1) Výhradní oprávnění podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, udělená před nabytím účinnosti této vyhlášky se považují za povolení udělená podle ní.
(2) Úkoly organizací v oboru působnosti ministerstva kultury, stanovené zvláštními předpisy, 4) zůstávají nedotčeny.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1981.
Ministr:
Klusák v. r.
1) § 19 zákona.
2) § 3 zákona.
3) § 21 zákona.
4) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti. § 3 písm. f) zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě. § 9 odst. 2 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon).