Vyhláška ze dne 21.1.1983 o základních podmínkách dodávky sběrných surovin

11.3.1983 | Sbírka:  24/1983 Sb. | Částka:  3/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 140/1989 Sb.
24/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky ze dne 21. ledna 1983 o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
Změna: 140/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a ve znění zákona č. 165/1982 Sb. (dále jen "zákon"):
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky vznikající při přípravě dodávek a při dodávkách sběrných surovin včetně neprůmyslového kovového odpadu a polotovarů z nich upravených (dále jen "sběrné suroviny")1) dodávaných organizacemi Sběrné suroviny.
(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
Záruční doba
(k § 135 a § 198 odst. 1 zákona)
Záruční doba činí u dodávek
a) papíru sběrového,
b) textilu sběrového,
c) lehkých kožek,
d) peří sběrového
jeden měsíc od splnění dodávky.
§ 11
Práva z odpovědnosti za vady
(k § 201 odst. 1 zákona)
Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo
a) požadovat přiměřenou slevu, jde-li o plnění, které si ponechá nebo
b) požadovat v rozsahu vadného plnění buď nové bezvadné plnění nebo - není-li to možné - požadovat zrušení smlouvy.
§ 12
zrušen
§ 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v.r.
1) § 1 vyhlášky ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášek ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 109/1974 Sb. a č. 137/1978 Sb. § 1 vyhlášky ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášek ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 110/1974 Sb. a č. 138/1978 Sb. § 1 vyhlášky ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření s kovovým odpadem.