Vyhláška ze dne 1.9.1983 o dovozu investičních celků

11.10.1983 | Sbírka:  104/1983 Sb. | Částka:  23/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb., 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.
104/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 1. září 1983 o dovozu investičních celků
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 392 odst. 1 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákoník"), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky a podle § 10 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní a obecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje
a) základní podmínky dovozu investičních celků 1) a některé povinnosti organizací související se zajišťováním těchto plnění a
b) některé postupy při provádění zahraničně obchodních operací při dovozu investičních celků.
(2) Pokud se podle § 38 odst. 2 o tom organizace dohodnou nebo tak rozhodnou jejich nadřízené orgány, vztahuje se tato vyhláška též na dovoz technicky náročných nebo nákladných strojů a zařízení.2)
§ 2
Investiční celek z dovozu
(K § 320c zákoníku)
(1) Součástí investičního celku z dovozu (dále jen "investiční celek") mohou být i další plnění zahraniční osoby, než která jsou uvedena v § 320c zákoníku, jako například náhradní díly prvého vybavení, projektová dokumentace, jednotlivé výrobky potřebné pro doplnění investičního celku apod.
(2) zrušen
(3) Investičním celkem není plnění s konečným určením pro vývoz.
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Hospodářské smlouvy
ODDÍL PRVNÍ
Smlouva o přípravě dodávek
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Smlouva o dovozu investičního celku
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
Součinnost objednatele
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
Reklamace
(K § 136 zákoníku a § 10 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb.)
(1) Objednatel je povinen reklamovat tak, aby reklamace mohla být řádně uplatněna vůči zahraniční osobě. O zjištěné vadě je povinen opatřit věrohodný důkazní prostředek.
(2) Dovozce je povinen se vyjádřit bez zbytečného odkladu k objednatelově reklamaci.
(3) Při zjištění závažné vady je dovozce povinen určit postup z hlediska potřeb reklamačního řízení vůči zahraniční osobě.
(4) Dovozce je povinen včas uvědomit objednatele, kdy bude projednávat reklamaci se zahraniční osobou. Objednatel má právo zúčastnit se jednání o reklamaci se zahraniční osobou, které se koná v tuzemsku. Na žádost dovozce je objednatel povinen zúčastnit se jednání o reklamaci se zahraniční osobou, a to i v zahraničí.
(5) Jestliže dovozce stanoví postup podle odstavce 3, anebo jestliže se objednatel zúčastní jednání o reklamaci se zahraniční osobou podle odstavce 4, objednatel je povinen postupovat podle pokynů dovozce, který též odpovídá za jejich správnost; ustanovení § 4 odst. 1 platí obdobně i pro tyto případy.
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Spolupráce organizací při přípravě a při uzavírání zahraniční smlouvy
ODDÍL PRVNÍ
Společná ustanovení
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Spolupráce organizací při přípravě zahraniční smlouvy
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Spolupráce organizací při uzavírání zahraniční smlouvy
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení společná o dovozu investičních celků
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
ČÁST PÁTÁ
Dovoz jednotlivých strojů a zařízení
(K § 320h odst. 2 zákoníku)
§ 38
zrušen
§ 39
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
Ustanovení závěrečná
§ 40
zrušen
§ 41
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983.
Ministr:
Ing. Urban CSc. v. r.
1) § 320c zákoníku.
2) § 320h odst. 2 zákoníku.
7) § 21 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.