Vyhláška ze dne 9.10.1984, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

9.11.1984 | Sbírka:  106/1984 Sb. | Částka:  22/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 68/1979 Sb., 109/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 133/1964 Sb.
Pasivní derogace: 89/2012 Sb.
106/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 9. října 1984,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu 1)
Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb. a § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:
1. V § 8 odst. 3 se za slovo "opatřením" vkládají slova "nebo znehodnocením (označením)".
2. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Cestující může zaujmout místo k sezení, pro které byla vydána jinému cestujícímu místenka z nácestné zastávky podle ustanovení § 16 odst. 1 a které je označeno podle § 16 odst. 6. Při příjezdu do této nácestné zastávky je však povinen místo uvolnit cestujícímu, který se prokáže platnou místenkou pro toto místo.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
3. V § 10 odst. 6 se odkaz na "odst. 4" nahrazuje odkazem na "odst. 5".
4. § 11 odst. 2 zní:
"(2) Výši jízdného i rozsah a podrobné podmínky pro přiznání nároků na slevu jízdného stanoví tarif. Uplatňuje-li cestující právo na zlevněné jízdné, je povinen své právo bez vyzvání prokázat.".
5. V § 11 odst. 4 poslední věta zní:
"Cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu má právo na vrácení zaplaceného jízdného také tehdy, upustil-li od přepravy z důvodů uvedených v § 10 odst. 5 a 6 a v § 16 odst. 4.".
6. V § 12 odst. 1 se na konci druhé věty slova "ministerstvo dopravy" nahrazují slovem "tarif".
7. V § 13 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Vzory jízdenek stanoví tarif.".
8. V § 14 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Ve vozidlech nebo spojích, u kterých je vyloučena přeprava stojících cestujících, vydá dopravce jízdenku pro další jízdu jen je-li volné místo k sezení.".
9. V § 16 odst. 1 věta prvá zní:
"Jízdním řádem nebo vývěskou může být stanoveno, že u určitých spojů je nutné nebo možné zajistit si předem místo k sezení zakoupením místenky z výchozí nebo výjimečně jiné (nácestné) zastávky spoje.".
10. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Místenky se prodávají ve vybraných výdejnách jízdenek; řidič místenky neprodává. Cestující si může zakoupit místenku nejdříve deset kalendářních dnů před datem odjezdu příslušného spoje z výchozí zastávky. U vybraných a dopravcem vyhlášených spojů se provádí rezervace místenek, a to na telefonické nebo osobní vyžádání. Na jedno vyžádání lze rezervovat nejvýše čtyři místenky. Místenky se rezervují nejdříve deset kalendářních dnů a nejpozději dva kalendářní dny před datem odjezdu spoje z výchozí zastávky. Rezervované místenky je nutno odebrat nejpozději v den vyhlášený dopravcem.".
Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.
11. § 16 odst. 3 zní:
"(3) Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo, neobsadí-li je před odjezdem spoje ze zastávky, z které byla místenka vydána. Stanovil-li dopravce podle § 23, že místo je nutno zaujmout do určité doby před odjezdem spoje, ztrácí cestující právo na své místo, neobsadí-li je do této doby. Pokud cestující nedodrží tuto dobu, ale dostaví se k vozidlu ještě před odjezdem spoje podle jízdního řádu, zůstává mu zachováno právo na přepravu, popřípadě práva stanovená v § 10 odst. 5 nebo v § 11 odst. 4.".
12. V § 16 odst. 4 se vypouštějí slova "a proto se vzdal jízdy".
13. § 16 se doplňuje odstavci 6 a 7, které zní:
"(6) Místa, na která jsou prodány místenky podle odstavce 1, dopravce označí tabulkou, na které uvede, že místo je obsazeno a zastávku, z které je místo obsazeno. Označení může být provedeno i jiným vhodným způsobem.
(7) Má-li být přepravován cestující, který je mladší než 12 let, cestující, který s sebou do vozidla bere psa bez schrány, nebo nesložený čtyřkolečkový dětský kočárek, musí být tyto skutečnosti ohlášeny při koupi nebo rezervaci místenky.".
14. § 17 odst. 7 zní:
"(7) Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně; za oddělenou přepravu se považuje přeprava zavazadel uložených na místě určeném dopravcem nebo pokynem oprávněného pracovníka mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v tomto prostoru, avšak na takovém místě, že cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet.".
15. V § 18 odst. 2 se na konci věty čtvrté připojují tato slova: "nebo řidiče".
16. V § 18 odst. 5 se ve větě třetí vypouští část věty za středníkem a na konci se připojuje tato věta: "Ustanovení tohoto odstavce, s výjimkou první věty, se nevztahuje na psy doprovázející slepce.".
17. V § 21 odst. 2 v druhé větě se za slovo "zastávce" vkládá slovo "cestujícího".
18. § 21 odst. 3 věta prvá zní:
"Vozidla použitá k přepravě cestujících musí být čistá, v řádném technickém stavu, musí být označena směrovými tabulemi, a jde-li o místenková vozidla též pořadovým číslem vozidla; prostor pro cestující včetně stupátek musí být udržován v čistotě.".
19. V § 21 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Sedadla, na kterých je zvláštními předpisy2) zakázána přeprava určitého okruhu osob, musí být zřetelně označena.".
20. V § 21 odst. 6 se na konci připojuje tato věta:
"Místenky na tato místa u spojů, u kterých je možno si zajistit místo k sezení, se prodávají jen osobám, pro které jsou vyhrazena a které svůj nárok prokáží. U spojů, u kterých je nutno si zajistit místo k sezení, pak komukoliv, ale až tehdy, když jsou ostatní místa vyprodána.".
21. V § 22 odst. 2 písm. d) zní:
"d) bezdůvodně uvádět v činnost návěstní zařízení ve vozidle;".
22. V § 22 odst. 4 věta prvá zní:
"S výjimkou případů uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), b) a c) nastupují cestující do vozidla v pořadí, v jakém přišli na zastávku.".
23. § 22 se doplňuje novým odstavcem 8, který zní:
"(8) Cestující jsou povinni na vyzvání osoby uplatňující nárok na vyhrazené místo nebo na vyzvání oprávněného pracovníka uvolnit místa vyhrazená podle § 21 odst. 6.".
24. V § 23 se odkaz na § 16 odst. 2 nahrazuje odkazem na § 16 odst. 3.
25. V § 30 se vypouští odstavec 3.
26. V § 32 odst. 7 věta třetí zní: "Na požádání cestujícího je řidič povinen vydat potvrzenku o zaplacené částce.".
27. V § 32 odst. 11 se na konci připojují tato slova: "jen se souhlasem řidiče.".
28. § 34 odst. 1 zní:
"(1) Dopravci, cestující a v nepravidelné hromadné přepravě osob též objednatelé přepravy a její účastníci odpovídají z přepravní smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a tohoto přepravního řádu.".
29. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jestliže v pravidelné hromadné přepravě osob nebyla provedena přeprava cestujícího s platnou jízdenkou proto,
a) že nebyl uskutečněn některý spoj uvedený v jízdním řádu, nebo
b) že vozidlo bylo plně obsazeno, nebo
c) že dopravci bylo znemožněno pokračovat v započaté jízdě,
má tento cestující práva uvedená v § 10 odst. 5 a 6 a v § 11 odst. 4. Neprovedení přepravy z těchto důvodů, zpožděný příjezd, odjezd, popř. ztráta přípoje nezakládají právo na náhradu škody.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
30. V § 62 odst. 2 se citace "§ 33" nahrazuje citací "§ 32".
31. V § 65 odst. 3 se odkaz na "§ 48" nahrazuje odkazem na "§ 40 odst. 8".
32. § 73 odst. 1 zní:
"(1) Práva, která má oprávněný z přepravy nebo v souvislosti s přepravou, musí být uplatněna u dopravce, jinak zanikají. To neplatí, jde-li o právo na náhradu škody na zdraví nebo na zavazadlech přepravovaných společně s cestujícím či na věcech, které měl u sebe; toto právo může být uplatněno přímo u soudu.".
33. V § 73 odst. 7 se ve větě prvé slova "Kčs 10" nahrazují slovy "Kčs 50".
34. V § 75 se v části věty před středníkem za slovo "Promlčení" vkládají slova "a zánik".
1) Konečné znění silničního přepravního řádu je otištěno v částce 25/1984 Věstníku dopravy.
2) § 31 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.
Ministr:
Ing. Blažek v. r.