Vyhláška ze dne 15.1.1985 o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko

8.3.1985 | Sbírka:  13/1985 Sb. | Částka:  3/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 44/1977 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 29/1990 Sb.
13/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu ze dne 15. ledna 1985 o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
Změna: 29/1990 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo všeobecného strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod číslem 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy a rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při
a) přípravě a provádění strojírenských a elektrotechnických dodávek vyššími dodavatelskými formami (§ 2 odst. 1 a 2) 1) a
b) dodávkách montáže a smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí,
určených pro tuzemsko.
ČÁST DRUHÁ
Dodávky uskutečňované vyššími dodavatelskými formami
HLAVA PRVNÍ
Společná ustanovení
§ 2
Základní pojmy
(1) Vyššími dodavatelskými formami podle této vyhlášky se rozumějí
a) vyšší dodávky podle hlavy druhé této části,
b) vyšší dodávky podle hlavy čtvrté této části.
(2) Dodávky uskutečňované vyššími dodavatelskými formami se provádějí jako finální nebo generální dodávky nebo finální poddodávky.
(3) Souborem strojů a zařízení (dále jen "soubor") se rozumějí stroje, zařízení a přístroje, popřípadě včetně příslušného systému řízení, které plní společnou ucelenou funkci určenou projektem.
(4) Systémem řízení se rozumějí zařízení a přístroje, které plní společnou ucelenou funkci určenou projektovou dokumentací. Je-li součástí systému řízení počítačový systém (systémy), musí programové vybavení systému řízení zajišťovat funkci příslušné části systému řízení stanovenou projektem.
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
Smlouva o přípravě dodávek
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
Smlouva o spolupráci na projektové a organizační přípravě stavby
(K § 15, 280 a 281 zákona)
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
Smlouva o obstarání strojů a zařízení nebo souborů z dovozu
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
HLAVA DRUHÁ
Vyšší dodávky podle § 301 zákona
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
§ 41
zrušen
§ 42
zrušen
§ 43
zrušen
§ 44
zrušen
§ 45
zrušen
§ 46
zrušen
§ 47
zrušen
§ 48
zrušen
§ 49
Zákaz neoprávněného užívání
zrušen
§ 50
zrušen
§ 51
zrušen
§ 52
Vady dodávek
(K § 133, 290, 291, 294 a 306 zákona)
(1) Z hlediska jakosti své dodávky odpovídá dodavatel za použitý materiál a dílenské provedení a za konstrukci dodaných strojů a zařízení (včetně náhradních dílů), za správné zpracování projektu nebo jeho části, popřípadě prováděcí dokumentace, pokud byly součástí dodávky, za kvalitu a úplnost dodané montáže a sjednaným způsobem za funkci dodávky a za dosažení smluvených hodnot jakostně technických ukazatelů (záruka za výkon).
(2) Vadou dodávky není
a) odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení a nezvyšuje cenu prací, jestliže byla dohodnuta alespoň odsouhlaseným zápisem v deníku,
b) nezbytnost náhrady jednotlivých strojů a zařízení, popřípadě jejich součástí po uplynutí jejich životnosti nebo opotřebení jednotlivých strojů a zařízení, popřípadě jejich součástí v souladu s jejich technickými podmínkami, normami apod.
(3) Jestliže vyšší dodavatel dodává stroje a zařízení nebo soubor z dovozu jako součást své dodávky (§ 7 odst. 2 a 3), odpovídá za jejich jakost stejně, jako kdyby použil tuzemské stroje a zařízení nebo soubory.
§ 53
Výjimky ze záruky
(K § 133 odst. 2 a § 291 zákona)
(1) Dodavatel neodpovídá
a) za poškození nebo zničení bezpečnostních zařízení, jejichž účelem je, aby se poškodila (zničila) při přílišném namáhání, k němuž došlo při plnění této jejich funkce, s výjimkou případů, že poškození bylo způsobeno vadou dodávky,
b) za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze a údržbě jednotlivých strojů a zařízení nebo použitím jednotlivých strojů a zařízení v pracovních podmínkách odlišných od sjednaných nebo obvyklých podmínek,
c) za vady či nedostatky dodávky, které mají původ ve vadách cizích strojů; to neplatí, jestliže dodavatel při zahájení příslušných prací o vadě cizího stroje věděl nebo vědět musel a odběratele na ni neupozornil.
(2) Jestliže odběratel, popřípadě jiná organizace
a) bez účasti dodavatele přesto, že účast dodavatele byla sjednána, uvede soubor nebo jeho část do zkušebního provozu,
b) bez předchozí písemné dohody s dodavatelem provede nebo dá provést opravu na dodaných strojích nebo zařízeních; to neplatí, jestliže jde o opravy drobných vad, jejichž odstranění nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast dodavatele nutná,
c) bez souhlasu dodavatele provede na dodaných strojích a zařízeních jakékoliv změny,
má se za to, že vzniklé vady způsobil odběratel, pokud neprokáže, že provoz, opravy nebo změny neměly vliv na vznik vady.
§ 54
Reklamace
(K § 136, 294 a 308 zákona)
(1) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit odběrateli, jakým způsobem a do kdy reklamaci vyřídí, nebo proč reklamaci neuznává. Bezplatné odstranění vady spočívá podle volby dodavatele v opravě, výměně, popřípadě v doplnění strojů a zařízení nebo jejich částí.
(2) Jestliže vada byla reklamována sice v záruční době, avšak nikoliv bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a vada se v důsledku toho zvětšila, nese odběratel náklady, které by nevznikly, kdyby vada byla reklamována bez zbytečného odkladu.
(3) Dohodne-li se odběratel s dodavatelem provést opravu na místě, je odběratel povinen zajistit dodavateli v dohodnutém rozsahu pomocné pracovníky a zařízení, např. lešení, zdvihadla, dále drobný materiál a potřebnou energii a hmoty (vodu, páru, elektřinu, plyn, stlačený vzduch apod.); náklady s tím spojené hradí dodavatel.
§ 55
Majetkové důsledky porušení závazku
Povinnost hradit podle § 147 zákona ušlý zisk související s dodávkou souboru činí nejvýše 8 % z ceny dodávky.
§ 56
zrušen
§ 57
zrušen
§ 57a
zrušen
HLAVA TŘETÍ
Kompletované dodávky
§ 58
zrušen
§ 59
zrušen
§ 60
zrušen
§ 61
zrušen
§ 62
zrušen
§ 63
zrušen
§ 64
zrušen
§ 65
zrušen
HLAVA ČTVRTÁ
Vyšší dodávky rekonstrukcí nebo modernizací
(K § 318b zákona)
§ 66
zrušen
§ 67
zrušen
§ 68
zrušen
§ 69
zrušen
§ 70
zrušen
§ 71
zrušen
§ 72
zrušen
§ 73
zrušen
§ 74
zrušen
§ 75
zrušen
§ 76
Odpovědnost za vady (záruka)
(K § 133 a 191 zákona)
(1) Dodavatel neodpovídá za vady či nedostatky dodávky způsobené dosavadním technologickým zařízením investora (provozovatele), které jeho dodávku ovlivňuje a které není předmětem dodávky rekonstrukce nebo modernizace.
(2) Jestliže odběratel neposkytl, popřípadě nezajistit pro dodavatele předání řádných a spolehlivých výchozích údajů o stavu strojů a zařízení, které jsou předmětem rekonstrukce nebo modernizace, má se za to, že vzniklé vady způsobil odběratel, pokud neprokáže, že tyto nedostatky neměly vliv na vznik vady.
§ 77
zrušen
§ 78
(1) Pro dodávky rekonstrukcí nebo modernizací platí též ustanovení § 52 až 55.
(2) Ustanovení § 56 platí obdobně.
(3) Pokud jde o dodávky rekonstrukcí nebo modernizací, které nejsou vyššími dodávkami (§ 66), uskutečňují se podle § 318b zákona s přiměřeným použitím ustanovení této hlavy. Současně se podle povahy dodávky přiměřeně použijí též ustanovení pro dodávky montáží nebo pro dodávky smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí.
HLAVA PÁTÁ
Dodávka včetně souvisejících prací
(K § 352 zákona)
§ 78a
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Dodávky montáže a smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí
HLAVA PRVNÍ
Dodávky montáže
(K § 315 zákona)
§ 79
zrušen
§ 80
zrušen
§ 81
zrušen
§ 82
zrušen
§ 83
zrušen
§ 84
zrušen
§ 85
Prodloužení záruky
Pokud z důvodů vad montáže dojde k přerušení provozu, prodlužuje se záruční doba o dobu od odeslání reklamace do odstranění vad.
§ 86
zrušen
HLAVA DRUHÁ
Dodávky smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí
§ 87
zrušen
§ 88
zrušen
§ 89
zrušen
§ 90
zrušen
§ 91
zrušen
§ 92
zrušen
§ 93
zrušen
§ 94
zrušen
§ 95
Odpovědnost za vady
(K § 133, 291 a 294 zákona)
Z hlediska jakosti své dodávky odpovídá dodavatel za použitý materiál a dílenské provedení a za konstrukci dodaných strojů a zařízení, za kvalitu a úplnost dodané montáže a za funkci dodávky.
§ 96
Odpovědnost za vady počítačového systému
(K § 133, 291 a 294 zákona)
(1) Záruční doba činí jeden rok od splnění dodávky.
(2) Je-li dodávka počítačového systému vadná, má odběratel právo žádat též nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy, jestliže se stejná vada, která brání řádnému provozu a užívání počítačového systému, vyskytuje opakovaně nebo jestliže počítačový systém po dobu delší než 6 měsíců nedosahuje stanovených nebo dohodnutých ukazatelů spolehlivosti. Toto právo může být uplatněno také jen pro samostatně použitelnou část počítačového systému, a pokud jde o vady programového vybavení, pro jeho příslušnou samostatnou část.
(3) Odběratel, který má právo požadovat nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy, má kromě toho právo na zaplacení majetkové sankce ve výši 0,1 % z ceny dodávky, popřípadě části dodávky, které se požadavek na nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy týká.
(4) Jde-li o vady programového vybavení, k jejichž odstranění je nutno znát programy nebo výpisy z části programového vybavení, v němž se vada projevuje, je odběratel povinen na žádost dodavatele poskytnout mu toto programové vybavení i potřebné konzultace.
§ 97
zrušen
§ 98
(1) Pro dodávky strojů podle § 87 platí ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. b) a c) a § 54.
(2) Ustanovení § 53 odst. 2 písm. a) platí přiměřeně.
(3) Ustanovení této hlavy se použijí obdobně i při dodávkách smontovaných strojů, jejichž součástí jsou počítačové systémy, popřípadě zařízení pracující podle programů realizovaných elektronickými řídícími jednotkami obdobnými počítačovým systémům.
ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 99
zrušen
§ 100
zrušen
§ 101
Ustanoveními této vyhlášky se řídí právní vztahy vzniklé po dni její účinnosti. Organizace se však mohou dohodnout, že se touto vyhláškou řídí též právní vztahy založené hospodářskými smlouvami uzavřenými před účinností této vyhlášky.
§ 102
zrušen
§ 103
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985.
1) Vyšší dodávku stavby podle § 318a zákona upravuje samostatný předpis.