Vyhláška ze dne 29.4.1985, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah

30.4.1985 | Sbírka:  35/1985 Sb. | Částka:  8/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 51/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 3/1977 Sb.
Pasivní derogace: 175/2000 Sb.
35/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 29. dubna 1985,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/1982 Sb. a podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, se mění a doplňuje takto:
1. § 7 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) U lanové dráhy, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy:
a) se nevyžaduje písemné prohlášení podle odstavce 1,
b) přeprava dětí do 10 let se provádí za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě. 1)".
1) § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.
2. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pro přepravu na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se mohou používat jízdenky provozovatele příslušné městské dráhy za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě. 2)".
2) § 13 vyhlášky č. 127/1964 Sb.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označí jako odstavce 5 až 9.
3. V § 8 se vypouští odstavce 9 a 10.
Dosavadní odstavce 11 až 14 se označí jako odstavce 10 až 13.
4. § 8 odst. 10 zní:
"(10) Cestující bez platné jízdenky, který nesplní povinnost zaplatit jízdné a přepravné, popřípadě stanovené částky před započetím jízdy, může být z přepravy vyloučen. Cestující na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, pokud se nemůže prokázat platnou jízdenkou, zaplatí 100,- Kčs a jízdné.".
5. V § 8 odst. 11 a odst. 12 se slova "přirážky a pokuty" nahrazují slovy "stanovené částky".
6. V § 9 odst. 2 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".
7. V § 13 odst. 3 a odstavci 11 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".
8. § 14 se doplňuje odstavcem 7, který zní:
"(7) Na pozemní lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se přeprava dětských kočárků provádí za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě. 3)".
3) § 9 vyhlášky č. 127/1964 Sb.
9. V § 16 odst. 4 se připojuje další věta:
"Na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se přepravné za psa platí ve stejné výši jako v městské hromadné dopravě. 4)".
4) § 11 a 12 vyhlášky č. 127/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 118/1973 Sb.
10. V § 23 odst. 4 se připojuje další věta:
"Jízdné a přepravné se rovněž nevrací, neuskutečnila-li se přeprava na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1985.
Ministr:
Ing. Blažek v. r.