Vyhláška ze dne 5.6.1985 o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat

14.6.1985 | Sbírka:  49/1985 Sb. | Částka:  12/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 99/1973 Sb., 80/1973 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 170/1989 Sb.
49/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu ze dne 5. června 1985 o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
Změna: 170/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Federální statistický úřad stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky
a) k provedení prací spojených s vypracováním projektové dokumentace 1) automatizovaných systémů 2) a její poskytování jiným uživatelům (dále jen "vypracování projektové dokumentace"),
b) k provedení prací a služeb spojených s automatizovaným zpracováním dat,3)
c) k poskytnutí dat z datové základny 4) dodavatele (dále jen "poskytování výstupních dat"),
d) k poskytnutí možnosti použít počítačového systému dodavatele k automatizovanému zpracování dat odběratelem ve sjednaném čase (dále jen "poskytování strojového času").
(2) Vyhláška neupravuje vztahy, jejichž předmětem je provádění prací
a) podle předpisů o zabezpečení vědeckotechnického rozvoje,5)
b) jako součást dodávek počítačových systémů,
c) jako součást dodávek projektových prací prováděných podle předpisů o dokumentaci staveb.6)
ČÁST DRUHÁ
Hospodářské závazky při vypracování projektové dokumentace
Obsah smlouvy
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
Odevzdání a převzetí
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
(1) Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo žádat přiměřenou slevu, jde-li o vadné plnění, které si bez opravy ponechá, nebo:
a) jde-li o vadu odstranitelnou, požadovat bezplatné odstranění vady nebo náhradu nákladů na její odstranění,
b) jde-li o vadu, pro kterou nelze projektové dokumentace vůbec použít, požadovat buď nové bezvadné plnění, nebo - není-li to možné - požadovat zrušení smlouvy.
(2) Na žádost odběratele je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vady dodávky odstranit, i když neuznává, že za ně odpovídá. Až do rozhodnutí o reklamaci nese náklady na odstranění vad dodavatel.
(3) Dodavatel neodpovídá za závady, jejichž příčinou jsou nedostatky podkladů předaných odběratelem; to však neplatí v případě, že dodavatel o těchto nedostatcích věděl nebo musel vědět. Dodavatel je však povinen odstranit takové závady na žádost odběratele za úplatu.
§ 11
(1) Záruční doba činí 3 roky od splnění dodávky.
(2) Dodavatel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
§ 12
zrušen
Další využití projektové dokumentace
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Hospodářské závazky při automatizovaném zpracování dat
ODDÍL I
Smlouva o přípravě dodávky automatizovaného zpracování dat
§ 16
zrušen
ODDÍL II
Smlouva o automatizovaném zpracování dat
Obsah smlouvy
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
Předávání vstupních dat ke zpracování
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
Splnění dodávky
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
Odpovědnost za vady
§ 30
(1) Dodavatel odpovídá za to, že zpracování bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací.
(2) Dodavatel neodpovídá za vady způsobené vadnými nosiči dat, popřípadě vadnými vstupními daty, které poskytl odběratel, a za vady vzniklé v důsledku nedostatků projektové dokumentace, kterou mu předal odběratel. To neplatí, jestliže dodavatel o uvedených nedostatcích věděl nebo vědět musel.
§ 31
(1) Záruční doba u výsledků zpracování činí, nedohodnou-li organizace lhůtu delší, 20 dní od splnění dodávky.
(2) Odběratel je povinen vady reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. K reklamaci je povinen připojit specifikaci vad a podle okolností i vadné výsledky zpracování, popřípadě i nosiče se vstupními daty vrácené dodavatelem.
(3) Jestliže vady výsledků zpracování zjistí po splnění dodávky dodavatel, je povinen to odběrateli bez zbytečného odkladu oznámit.
§ 32
(1) Dodavatel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
(2) Výsledky zpracování a nosiče dat připojené k reklamaci je dodavatel povinen vrátit bez zbytečného odkladu odběrateli po vyřízení reklamace.
§ 33
Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo žádat přiměřenou slevu, jde-li o vadné plnění, které si bez opravy ponechá, nebo:
a) jde-li o vadu odstranitelnou, požadovat bezplatné odstranění vady nebo náhradu nákladů na její odstranění,
b) jde-li o vadu neodstranitelnou, požadovat buď nové bezvadné plnění, nebo - není-li to možné - zrušení smlouvy. Zrušení smlouvy může odběratel požadovat též, jestliže by oprava nebo nové zpracování dat trvaly tak dlouho, že by výsledky zpracování ztratily pro odběratele z technického nebo ekonomického hlediska význam.
§ 34
Je-li nebezpečí z prodlení, je dodavatel povinen na žádost odběratele zajistit odstranění vad, popřípadě nové bezvadné plnění nejdéle do 24 hodin od doby, kdy reklamace dodavateli došla, pokud organizace nedohodnou delší lhůtu. Tuto povinnost má dodavatel i tehdy, když neuznává, že za vady odpovídá. Náklady až do rozhodnutí o reklamaci nese prozatím dodavatel.
Majetkové sankce
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Hospodářské závazky při poskytování výstupních dat a při poskytování strojového času
ODDÍL I
Smlouva o poskytnutí výstupních dat
Obsah smlouvy
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
§ 41
zrušen
§ 42
Splnění dodávky, odpovědnost za vady a majetkové sankce
O splnění dodávky, odpovědnosti za vady a o majetkových sankcích platí obdobně ustanovení § 26 a 27 (splnění dodávky), § 31 až 34 (odpovědnost za vady) a § 35 a 36 (majetkové sankce).
ODDÍL II
Smlouva o poskytnutí strojového času
Obsah smlouvy
§ 43
zrušen
§ 44
zrušen
§ 45
zrušen
Podmínky plnění
§ 46
zrušen
§ 47
zrušen
ČÁST PÁTÁ
Závěrečná ustanovení
§ 48
Zrušuje se vyhláška č. 80/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky.
§ 49
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1985.
Předseda:
Ing. Mička v. r.
1) Projektová dokumentace (soubor dokumentů a programové vybavení) slouží jako dokladový materiál pro schvalovací řízení, převzetí automatizovaných systémů do užívání a pro provozování a rozvoj automatizovaných systémů. Obsah a struktura projektové dokumentace se řídí směrnicemi Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.
2) Automatizovanými systémy se rozumějí automatizované systémy řízení včetně automatizovaných informačních systémů.
3) Automatizovaným zpracováním dat se rozumí komplexní zpracování dat pomocí počítačových systémů od převzetí vstupních podkladů, pořízení dat, popř. převzetí dat dálkovým přenosem až po zpracování, adjustaci a distribuci výsledků odběrateli podle předepsané dokumentace; součástí automatizovaného zpracování dat je také technická a operátorská obsluha počítačových systémů.
4) Datovou základnou se rozumějí soubory dat příslušné aplikační oblasti uložené na technických nosičích.
5) § 332 c-332 g zákona, Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje.
6) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.